Къща САМОКОВ

САМОКОВ гр. Самоков, ул. Христо Максимов №42
84 м²
64,800 лв
2017-10-13
 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 569 /петстотин шестдесет и девет/ квадратни метра, представляващ имот с идентификатор № 65231.903.50 /шест, пет, две, три, едно, точка, девет, нула, три, точка, пет, нула/ по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД – 18-3/27.01.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, изменена по ИК – 23-94-2138/09.08.2007 г., с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./, при граници: имоти: №№ 321 /триста двадесет и първи/, 49 / четиридесет и девети/, 51 / петдесет и първи/ и 320 /триста и двадесети/, ведно с построените върху описания по – горе поземлен имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 84 /осемдесет и четири/ квадратни метра с идентификатор № 65231.903.50.1 /шест, пет, две, три, едно, точка, девет, нула, три, точка, пет, нула, точка, едно/ по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД – 18-3/27.01.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, изменена по ИК – 23-94-1891/12.07.2007 г., с предназначение: Жилищна сграда, еднофамилна и МАСИВЕН ГАРАЖ със застроена площ от 18 /осемнадесет/ квадратни метра с идентификатор № 65231.903.50.2 /шест, пет, две, три, едно, точка, девет, нула, три, точка, пет, нула, точка, две/ по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД – 18-3/27.01.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, изменена по ИК – 23-94-1891/12.07.2007 г., с предназначение: хангар, депо, гараж.
Ощеtargimot.com

Къща САМОКОВ

САМОКОВ УЛ. ХРИСТО МАКСИМОВ №29
50 м²
42,400 лв
2017-4-13
Ощеtargimot.com

Къща САМОКОВ

САМОКОВ ул. Христо Максимов №42
84 м²
108,000 лв
2017-3-7
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 569,00 /петстотин шестдесет и девет/ квадратни метра, ведно с построените върху описания по – горе поземлен имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 84,00 /осемдесет и четири/ квадратни метра с идентификатор № 65231.903.50.1 еднофамилна и МАСИВЕН ГАРАЖ със застроена площ от 18,00 /осемнадесет/ квадратни метра с идентификатор № 65231.903.50.2. В имота е построена двуетажна масивна тухлена жилищна сграда, ограждащите стени са изградени от тухлена зидария, покрива е изграден от дървени ферми, покрити с керемиди. Вътрешните ограждащи стени са изградени от тухлена зидария. Сградата е външно измазана със замазка. Пода във всички помещения на сутеренния етаж е на вароциментова замазка, стените са покрити с вароциментова замазка, тавана е на замазка. Достъпът до етажите се осъществява посредством вътрешно стълбище, покрито с мозайка. Пода на първия етаж е на вароциментова замазка, стените са покрити с гипсова шпакловка, тавана е на шпакловка. Пода на банята с тоалетни е покрит с мозайка, стените са покрити със санитарен фаянс, тавана е на латекс. Пода на помещенията на втория етаж е покрит с ламиниран паркет, стените са покрити с латекс, таваните са на венецианска шпакловка. Пода на банята с тоалетна е покрит с теракотни плочи, стените са покрити със санитарен фаянс, тавана е окачен. Външната дограма е ПВЦ, вътрешната е алуминиева и дървена. Изградени са Ел. и ВиК инсталации. В сградата е изградена локална отоплителна инсталация. Гаража е масивен, пода е покрит със замазка, стените и тавана са на замазка. Терна е е ограден с телена ограда.
Ощеtargimot.com

Продава и отдава под наем промишлени сгради и площ

Самоков София и област Самоков Христо Максимов 37
6000 м²
500 лв
2016-4-2
Сградите са подходящи за производствени помещения и склазове
Още555.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Самоков, Христо Максимов