Предлагаме за продажба къща с 9 стаи и механа с 40 места със спокойна локация в село Широки дол, разположено в подножието на Плана планина - на 50 км от гр. София, на 5 км от гр. Самоков и на 15 км от известния зимен курорт Боровец. Намира се на 2 км от главния път София-Самоков, за удобна връзка със София, Дупница, Пловдив, Сандански и др. (има и редовен междуградски транспорт). Двуетажната къща е с площ от 287 кв.м., а механата е на един етаж - 104 кв.м. Дворът се простира върху 1451 кв.м. Къщата за гости разполага с 8 двойни стаи и една единична. 6 от стаите имат самостоятелен санитарен възел, а три от тях - общ. Отоплението на 6 от стаите е с климатици, а на три от тях - с котле на твърдо гориво. Имотът разполага с кабелна телевизия, интернет и СОТ. Механата е обзаведена в традиционно български стил и разполага с 50 места за хранене. Налична е и лятна градина с още 20 места. Отоплението тук е с котле и климатик. Има слънчеви колектори за топла вода. Селото се намира в живописен район сред планински ридове и възвишения, с панорамна гледка към Рила планина. В района може да се насладите от безкрайни разходки, приятни пикници и преходи сред прохладата на планината. Цената от 115 000 euro е без ДДС
Днес в 12:22 bazar.bg
391.0 м²
115 000,00 €

Къща Райово

Райово с.Райово, община Самоков, област София
Дворно място, находящо се в с. Райово, община Самоков, област София, цялото с площ от 946 (деветстотин четиридесет и шест) кв. метра по нотариален акт, а по скица с урегулирана площ от 1000 (хиляда) кв. метра, с неуредени сметки по регулация за придаваемите се 56 (петдесет и шест) кв. метра - придаваеми от имот с пл. номер 751 (седемстотин петдесет и първи) и 15 (петнадесет) кв. метра - придаваеми от общински имот (улица), съставляващо УПИ (урегулиран поземлен имот) парцел XI (единадесети), отреден за част от имот с пл. номер 752 (седемстотин петдесет и втори) в кв.46 (четиридесет и шести) по плана на с. Райово, ведно с построената в същия имот двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 59 (петдесет и десет) кв. метра, при граници на имота: УПИ (урегулиран поземлен имот) II-752, УПИ (урегулиран поземлен имот) III-751, УПИ (урегулиран поземлен имот) IV-750, УПИ (урегулиран поземлен имот) V-749, УПИ (урегулиран поземлен имот) X-753, УПИ (урегулиран поземлен имот) I-752 и улица. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 64 080 лв. /шестдесет и четири хиляди и осемдесет лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот, могат да сторят това всеки делничен ден, през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в с.Райово, община Самоков, област София, след предварително обаждане на тел: 0898 52 32 34 - лице за контакт Валери Попов.
Вчера в 18:53 targimot.com
59.0 м²
64 080,00 лв

Къща Драгушиново

Драгушиново с.Драгушиново, община Самоков, област Софийска
Поземлен имот, находящ се в с. Драгушиново, община Самоков, област София, с идентификатор 23491.1.482 (двадесет и три хиляди четиристотин деветдесет и едно, точка, едно, точка, четиристотин осемдесет и две), съгласно скица №15-556893-14.11.2016г. по кадастралната карта, одобрена със Заповед №300-5-49/18.06.2004г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед №КД-14-23-957/12.12.2005г. с площ по кадастралната карта 697 (шестстотин деветдесет и седем) кв. метра, с трайно предназначение – урбанизирана територия и с начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 метра/, стар идентификатор няма, номер по предходен план 87, при съседи по скица: 23491.1.543, 23491.1.483, 23491.1.498, 23491.1.480, ведно с построената в описания по-горе поземлен имот Двуетажна масивна жилищна сграда с идентификатор 23491.1.482.1 (двадесет и три хиляди четиристотин деветдесет и едно, точка, едно, точка, четиристотин осемдесет и две, точка, едно), съгласно скица №15-556900-14.11.2016г. по кадастралната карта, одобрена със Заповед №300-5-49/18.06.2004г. на Изпълнителния директор на АК, с площ по скица 57 (петдесет и седем) кв. метра, с предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, с брой етажи: 2 /два/, стар идентификатор няма, номер по предходен план - няма и Едноетажна масивна второстепенна сграда с идентификатор №23491.1.482.2 (двадесет и три хиляди четиристотин деветдесет и едно, точка, едно, точка, четиристотин осемдесет и две, точка, две), съгласно скица №15-556910-14.11.2016г. по кадастралната карта, одобрена със Заповед №300-5-49/18.06.2004г. на Изпълнителния директор на АК, със застроена площ от 8 (осем) кв. метра, с брой етажи -1 (един), с предназначение: хангар, депо, гараж. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 108 600 лв. /сто и осем хиляди и шестстотин лева/. Всички желаещи да огледат продаваният недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан по местонахождението му в с.Драгушиново, община Самоков, област Софийска.
Вчера в 18:53 targimot.com
57.0 м²
108 600,00 лв

Къща Широки дол

Широки дол с. Широки дол, община Самоков, област София, ул.“27-ма“№ 11
1/6 идеална част от дворно място, цялото от 426 (четиристотин двадесет и шест) кв. метра, съставляващо Урегулиран поземлен имот XI-353 (единадесет римско, триста петдесет и трети) от кв.42 (четиридесет и втори) по плана на село Широки дол, община Самоков, област София, одобрен със Заповед № АБ-56/1979г., при граници на имота: от север УПИ XII-352, от изток – УПИ X-354, от юг – улица и от запад – УПИ XVII-353, ведно с целия Първи жилищен етаж от построената в същото дворно място Двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 78 (седемдесет осем) кв. метра, ведно с югозападното складово помещение с площ от 20 (двадесет) кв. метра от мазетата на сградата и с една таванска стая – югозападната с площ от 20 (двадесет) кв. метра, както и ½ /една втора/ идеална част от общите части на сградата. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 44 432 лв. /четиридесет и четири хиляди четиристотин тридесет и два лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки делничен ден, през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в с. Широки дол, община Самоков, област София, ул.“27-ма“№ 11, след предварително обаждане на тел: 0885 57-76-96 - лице за контакт Живко Йовев.
Вчера в 18:50 targimot.com
78.0 м²
44 432,00 лв

Къща Алино

Алино с.Алино, община Самоков, област София
Поземлен имот с площ от 893 (осемстотин деветдесет и три) кв. метра, находящ се в село Алино, община Самоков, област София, представляващ по регулационния план на селото от 1979г. - имот пл. номер 456 (четиристотин петдесет и шести), от който е образуван парцел XII (дванадесети) в кв.37 (тридесет и седми), с неуредени регулационни сметки за 10 (десет) кв. метра, придаваеми от общинки имот, при граници по нотариаен акт: улица, Рангел Иванов и Георги Славеев Дудин и при граници по скица: от север - УПИ XIII-455, от изток – УПИ IX-458,656, от юг – УПИ XI-457, и от запад -улица, заедно с построените в същия имот Масивна жилищна сграда със застроена площ от 62 (шестдесет и два) кв. метра, състояща се от мазета, два етажа и тавански помещения и Стопанска сграда и Навес със застроена площ от 68 (шестдесет и осем) кв. метра. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 70 372 лв. /седемдесет хиляди триста седемдесет и два лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки делничен ден през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в с.Алино, община Самоков, област София, след предварително обаждане на тел: 0893 24-95-77
Вчера в 18:49 targimot.com
62.0 м²
70 372,00 лв

Къща Райово

Райово с.Райово, община Самоков, област Софийска
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 945 (деветстотин четиридесет и пет) кв. метра, находящ се в с. Райово, община Самоков, област София, отреден за УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1 165 (хиляда сто шестдесет и пет) кв. метра, идентичен с парцел I (първи) с планоснимачен номер 177 (сто седемдесет и седем) в квартал 29 (двадесет и девети) по регулационния план на с. Райово, община Самоков, област София, при съседи, граници на имота: улица, Петър Ст. Пейчинов и Никола Васов, ведно с построените в имота ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 70 (седемдесет) кв. метра, ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА (лятна кухня) със застроена площ от 20 (двадесет) кв. метра и две стопански сгради. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 28 750 лв. /двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет лева/. Всички желаещи да огледат продаваният недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан по местонахождението му в с.Райово, община Самоков, област Софийска след предварително обаждане на тел. 0898 55 15 76;
Вчера в 18:49 targimot.com
70.0 м²
28 750,00 лв

Къща Ярлово

Ярлово с.Ярлово, община Самоков, област Софийска
Урегулиран поземлен имот с площ от 488 кв.метра, представляващ по регулационния план на с. Ярлово от 1979 г., парцел V, отреден за имот пл. №323, в кв. 28, при граници: от две страни улици, парцел ХІХ-322 и парцел VІ-324, ведно с построената върху описания по-горе поземлен имот ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 65 кв. метра, състояща се от сутерен и два етажа. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 22 876 лв. /двадесет и две хиляди осемстотин седемдесет и шест лева/. Всички желаещи да огледат продаваният недвижим имот могат да сторят това всеки понеделник и четвъртък през времетраенето на публичната продан, след предвалително обаждане на тел: 0895 682 999 – лице за контакт Цветав Василев Мирчов по местонахождението му в село с.Ярлово, община Самоков, област Софийска.
Вчера в 18:48 targimot.com
65.0 м²
22 876,00 лв

Етаж от къща САМОКОВ

САМОКОВ гр.Самоков, област Софийска, ул.”Васил Левски” №3, ет.1
1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65231.909.82 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и девет точка осемдесет и две/, по кадастралната карта на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, одобрена със Заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на Изпълнителния директор на АК гр. София, изменена по Заповед № ИК-23-94-3067/15.11.2007 г., с адрес: гр.Самоков, ул.”Васил Левски” 3, целият с площ от 455 кв.м./четиристотин петдесет и пет квадратни метра/, с начин на трайно предназначение – урбанизирана зона и трайно ползване – за ниско застрояване /до 10 м./, със стар идентификатор : кв. 103/сто и три/, п.V/пет/, пл. № 1498/хиляда четиристотин деветдесет и осем/, при съседи на поземления имот съгласно Скица № 263/16.11.2007 г. на СГКК София област, имоти с номера : №65231.909.83, №65231.909.81, №65231.909.67, №65231.909.88, ведно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 65231.909.82.1.1 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и девет точка осемдесет и две точка едно точка едно/, находящ се в гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РС-18-3/27.01.2005 г. на Изпълнителния директор на АК гр. София, изменена по ИК-23-С-100/30.01.2008 г., с адрес гр. Самоков, ул.”Васил Левски” № 3, вх.1, ет.1, който самостоятелен обект попада в сграда № 65231.909.82.1 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и девет точка осемдесет и две точка едно/, в поземлен имот № 65231.909.82 / шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и девет точка осемдесет и две/, с предназначение – Жилище, апартамент, при съседи на обекта по Кадастрална схема № 667/31.01.2008 г. на СГКК Софийска област, над обекта : 65231909.82.1.2. Самостоятелният обект е със застроена площ от 102 кв.м./сто и два квадратни метра/, а по доказателствения акт имотът представлява : ЦЕЛИЯТ ПЪРВИ ЕТАЖ от триетажна масивна жлищна сграда, изградена в описания поземлен имот със застроена площ от 102 кв.м./сто и два квадратни метра/, ведно с 1/3 /една трета/ идеална част от избените помещения на сградата и съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 47 680 лв. /четиридесет и седем хиляди шестстотин и осемдесет лева/. Всички желаещи да огледат продаваният недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан по местонахождението му в гр.Самоков, област Софийска, ул.”Васил Левски” №3, ет.1, след предварително обаждане на тел: 0884 58 46 02 – лице за контакт Гергана Баракова и 0884 365 803 – лице за контакт Иван Ненов.
Вчера в 18:25 targimot.com
102.0 м²
47 680,00 лв

Тристаен апартамент САМОКОВ

САМОКОВ гр. Самоков, ж.к..“Самоково“, бл.19, вх.Б, ет.2, ап.6
Апартамент №6 (шест), находящ се на 2 (втори) етаж в жилищна сграда – блок №19 (деветнадесет), вх.“Б“, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65231.914.134.1.4 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четиринадесет точка сто тридесет и четири точка едно точка четири), находящ се в гр. Самоков, ж.к..“Самоково“, бл.19, вх.Б, ет.2, ап.6, който самостоятелен обект се намира в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 65231.914.134 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четиринадесет точка сто тридесет и четири), по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед №-300-5-34/15.05.2004г. на Ипзълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 74.81 (седемдесет и четири цяло и осемдесет и една стотони) кв. метра, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения с трайно предначначение: жилище, апартамент, при съседи и граници: на същия етаж: 65231.914.134.1.5 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четиринадесет точка сто тридесет и четири точка едно точка пет), под обекта: 65231.914.134.1.1 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четиринадесет точка сто тридесет и четири точка едно точка едно), над обекта: 65231.914.134.1.7 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четиринадесет точка сто тридесет и четири точка едно точка седем), ведно с прилежащо на жилището избено помещение №6 (шест) с площ от 3.41 (три цяло и четиридесет и една стотони) кв. метра, при съседи на избеното помещение: кооридор, двор, мазе №4 (четири) на апаратмент №4 (четири), ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и 4.53 % (четири цяло и петдесет и три стотни процента) идеални части от правото на строеж върху поземления имот. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 82 145 лв. /осемдесет и две хиляди сто четиридесет и пет лева/. Всички желаещи да огледат продаваният недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан по местонахождението му в гр.Самоков, област Софийска след предварително обаждане на тел. 0877 34 41 67;
Вчера в 17:44 targimot.com
75.0 м²
82 145,00 лв

Тристаен апартамент САМОКОВ

САМОКОВ гр. Самоков, ул. “Еделвайс“ 1, вх.В, ет.1
Апартамент №7, находящ се в гр. Самоков, ул. “Еделвайс“ 1, вх.В, ет.1 със застроена площ от 126 (сто двадесет и шест) кв. метра, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65231.904.167.3.1 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четири точка сто шестдесет и седем точка три точка едно), находящ се на първия етаж от жилищна кооперация ЖСК „Младост“ - сграда №3 (три), разположена в поземлен имот с идентификатор 65231.904.167 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четири точка сто шестдесет и седем), по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед №РД-18-3/27.01.2005г. На Ипзълнителния директор на АГКК, при съседи и граници: на същия етаж – няма, под обекта - 65231.904.167.4 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четири точка сто шестдесет и седем точка четири), 65231.904.167.5 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четири точка сто шестдесет и седем точка пет), над обекта: 65231.904.167.3.2 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четири точка сто шестдесет и седем точка три точка две), ведно с мазе №7 (седем), със застроена площ от 4.7 (четири цяло и седем десети) кв. метра, при граници и съседи: от север – улица, от юг-коридор и гаражи, от изток – мазе на Йордан Никлев и от запад – мазе на Станчо Благоев, ведно с таван №7 (седем) със застроена площ от 32 (тридесет и два) кв. метра, ведно с 1/3 (една трета) идеална част от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 91 925 лв. /деветдесет и една хиляди деветстотин двадесет и пет лева/. Всички желаещи да огледат продаваният недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан по местонахождението му в гр.Самоков, област Софийска след предварително обаждане на тел. 0898 55 15 76;
Вчера в 17:43 targimot.com
126.0 м²
91 925,00 лв

Тристаен апартамент САМОКОВ

САМОКОВ гр.Самоков, област София, ул.”Димитър Димов” №27, ет.2
АПАРТАМЕНТ-втория етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда, с площ по кадастралната карта в размер на 82,00 /осемдесет и два/ кв. метра, с идентификатор 65231.905.45.4.3 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и пет точка четиридесет и пет точка четири точка три/, находящ се в гр. Самоков, община Самоков, област София, ул. “Димитър Димов“ №27, ет.2, с предназначение: жилище, апартамент по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-3/27.01.2005г., на изп. директор па АК, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма; под обекта - няма; над обекта - няма, който самостоятелен обект попада в сграда с идентификатор № 65231.905.45.4 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и пет точка четиридесет и пет точка четири/, построена върху поземлен имот с идентификатор № 65231.905.45 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и пет точка четиридесет и пет/, целият с площ по кадастралната карта в размер на 204 /двеста и четири/ кв.метра, с трайно предназначение - урбанизирана територия, стар идентификатор: парцел XIV-881 /четиринадесети, отреден за имот планоснимачен номер осемстотин осемдесет и едно/, в квартал 54 /петдесет и четири/, по ЗРП на град Самоков, при граници и съседи по кадастрална карта: поземлени имоти № 120-сто и двадесети, 119-сто и деветнадесети, 44-четиридесет и четвърти и 46-четиридесет и шести, ВЕДНО е прилежащите идеални части от общите части на сградата и ВЕДНО е 1/3 /една трета/ идеални части от гореописания поземлен имот, върху който е построена сградата. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 33 456 лв. /тридесет и три хиляди четиристотин петдесет и шест лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот, могат да сторят това всеки делничен ден, през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в гр.Самоков, област София, ул.”Димитър Димов” №27, ет.2, след предварително обаждане на тел: 0897 875 224.
Вчера в 17:42 targimot.com
82.0 м²
33 456,00 лв
½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65231.904.5 с площ по документ за собственост от 297 кв.м., ведно с построената върху описания по-горе поземлен имот МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгъната застроена площ 116 кв.м., състояща се от 2 стаи, баня и тоалетна на първия етаж и на втория етаж 2 стаи и кухня, представляваща сграда с идентификатор 65231.904.5.1, предмет на публична продан за периода 17.01.2017-17.02.2017 г. при начална цена 25920 лева по изпълнително дело 649/2012 г. при ЧСИ Наталия Дангова (тел. 0722/ 60 345). Административният адрес на имота е: гр. Самоков, ул. Тракия 15. За огледи всеки понеделник,сряда и петък по местонахождение на имота.
14.01.17 г., 14:56 bazar.bg
116.0 м²
25 920,00 лв

Отдавам под наем

област Софийска , гр. Самоков,
Напълно обзаведени, самостоятелни, уютни и просторни спални помещения от 50 лв до 290лв (на месец) в гр. Самоков. Част от затворен комплекс, състоящ се от няколко апартамента. Особености: пералня, готварска печка, миялна машина, кабелна и интернет. В цената е включено паркомясто или гараж. За годишна предплата - 10% отстъпка от месечния наем. При по-дълъг престой на гостите предлагаме и СПЕЦИАЛНИ ОТСТЪПКИ в цената на нощувките.
13.01.17 г., 15:37 pozvanete.bg
250,00 лв

Парцел, 972m 2 (продажба)

с.Белчин, общ. Самоков
Незастроено УПИ, 972 кв.м., ток, вода, асфалтов достъп, подходящ за жилищно строителство.
13.01.17 г., 9:05 officespace.bg
25 000,00 €

Парцел, 972m 2 (продажба)

с.Белчин, общ. Самоков Капка Фаслева
Незастроено УПИ, 972 кв.м., ток, вода, асфалтов достъп, подходящ за жилищно строителство.
13.01.17 г., 1:48 homes.bg
972.0 м²
25 000,00 €

Мезонет, 177m 2 (продажба)

к.к.Боровец, общ. Самоков Клиентски център
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в homes.bg. Референтен номер: Bo 58515 Тел: 0882 817 460, 02 425 68 22 Отговорен брокер: Стефан Абанозов Атрактивно предложение за продажба на комфортен мезонет с три спални, разположен на 3 и 4 етажи в затворен комплекс Секвоя / Sequoia на 800 м от ски зоната на планински курорт Боровец. Апартаментът предлага прекрасна гледка към околните борови гори и планината. Апарт-хотелът се намира на главния път Самоков-Боровец-Пловдив и гарантира лесния достъп до всички лифт съоръжения и удобства в околните населени места. Международно летище София е на 70 км оттук (50 минути), а автогара Самоков само на 9 км. Жилището е с чиста площ от 149.24 кв.м. + 27.91 кв.м. общи части. Изложението на помещенията е юг/запад. Завършени са с под - ламинат, стени - латекс, дограма – дървена. Първо ниво Кухня с трапезария: плот, мивка, шкафове, котлони, абсорбатор, хладилник, маса с шест стола; Хол: диван, две кресла, холна маса, телевизор, ТВ шкфаче; Спалня 1: двойно легло, две нощни шкафчета, гардероб, скрин; Баня: вана, мивка с огледало и тоалетна; Тоалетна: мивка с огледало; Два балкона: един с южно и един със западно изложение. Второ ниво Спалня 1: двойно легло, две нощни шкафчета, гардероб, скрин; Спалня 2: две единични легла, две нощни шкафчета, гардероб, скрин; Баня 1: душ кабина, мивка с огледало и тоалетна; Баня 2: душ кабина, мивка с огледало и тоалетна; Два балкона: един с южно и един със западно изложение. Отоплението е чрез електричество. Жилището е окабелено за интернет и кабелна телевизия. В сградата има асансьор. Затворен комплекс Sequoia се разполага в собствен парцел от 5000 кв.м. с обща разгърната площ от 8750 кв.м. Комплексът предлага уют, спокойствие и тишина за много приятни почивки през цялата година. Освен за активни зимни спортове, пълноценна почивка и релакс, планински курорт Боровец е изходна точка за различни туристически маршрути, притегателен център за запалените планинари, с разнообразие от възможности за приятни дейности на открито за малки и големи. Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Резервация на имота Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Допълнителни услуги и следпродажбено обслужване Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
11.01.17 г., 5:21 homes.bg
177.0 м²
100 000,00 €

Тристаен, 90m 2 (продажба)

к.к.Боровец, общ. Самоков Клиентски център
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в homes.bg. Референтен номер: Bo 58530 Тел: 0882 817 460, 02 425 68 22 Отговорен брокер: Стефан Абанозов Просторен тристаен апартамент в целогодишно функциониращия затворен комплекс „Семирамида Гардънс“ / Semiramida Gardens, разположен само на 100 м от пистите на ски зона "Ястребец" (1 минута пеша или по-малко от една минута със ски), близо до национален парк Рила (гаранция, че няма да има презастрояване в района), на 3.9 км от центъра на Боровец - най-стария и най-популярен български ски курорт, на 8 км от градските удобства на Самоков и само на 70 км от международното летище в столицата София. Жилището с площ от 90.75 кв.м. се намира на 4-ти етаж с изложение юг/изток. Разпределя се между дневна, кухненски бокс, две спални, две оборудвани бани с WC, антре, тераса с красива гледка към гора и планина. Отоплението е с локално парно за комплекса или електрически радиатори. Стаите са завършени със стени – латекс, под - ламинат и гранитогрес в коридора и в кухнята, дограма – ПВЦ. Апартаментът е снабден с кабелна телевизия и интернет. Сградата разполага с аснсьор и портиер. Таксата поддръжка на общите части е 10 евро/кв.м. Комплекс Semiramida Gardens се състои от 2 блока с апартаменти, изпълнени в съответствие с най-високите стандарти за довършителни работи и включва удобства, характерни за 4-звезден луксозен хотел: • Закрит отопляем басейн • Сауна • Турска баня • Руска баня • Температура контрастен басейн • Гореща вана • Перлена вана • Солариум • Козметичен салон с широк диапазон от лечения за здравето и красотата (индивидуални лечения) • Физиотерапия раздел • Фитнес център • Четири зали за медицински масаж • Лекарски кабинети • Интернационален ресторант със 140 места • Лоби бар • Многофункционална конферентна зала за бизнес • Детски площадки за игра • Открити тенис кортове • Озеленена градина. Комплексът е целогодишно достъпен по добре поддържан асфалтов път. Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Резервация на имота Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Допълнителни услуги и следпродажбено обслужване Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
11.01.17 г., 4:27 homes.bg
90.0 м²
72 600,00 €
Продава самостоятелна къща (вила) в с. Горни Окол, общ. Самоков, обл. София. Селото се намира в източната част на Плана планина, в близост до язовир Искър, на 45 км. от центъра на Столицата и 14 км. от гр. Самоков. Постройката е на 2 жилищни етажа, плюс сутерен (мазе) и подпокривно пространство с РЗП около 150 кв.м. Къщата е масивна и здрава, построена през 1981 г., и е в много добро състояние. Разпределение: Сутерен: гараж и мазе; I етаж: коридор; две стаи: самостоятелна кухня; баня (без тоалетна в нея, но може да се направи); просторна Г-образна тераса; по масивна вътрешна стълба към II етаж: три стаи (едната преходна); голяма тераса; Таванско подпокривно помещение. Настилките са мрамор, дюшеме и балатум, стените на стаите са на тапети и дървен сачак. Тоалетната е на теракота и фаянс, в момента е външна, но може да се направи в банята. Водата е от централен водопровод, в двора има и самостоятелен бунар. Дворът е 756 кв.м., облагороден с лека денивелация. Предлага се с наличното обзавеждане. Невероятна панорама към планината и ски пистите! ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА!!! Цена: 50 000 ЕUR. Тел: 02/82-72-654; 088/654-32-38; 087/654-32-38, Петър, по всяко време.
7.01.17 г., 7:14 bazar.bg
150.0 м²
50 000,00 €

Парцел, 1715m 2 (продажба)

с.Говедарци, общ. Самоков
Урегулиран поземлен имот на много хубаво място , много подходящо за отдих, в подножието на връх Мальовица, с параметри на застрояване - плътност 40%, кинт 1,2, височина 10 мeтрa с разрешение за строеж, намира се на входа на с.Говедарци, срещу Холандските къщички. ID 492 - www.sandramax.com За повече информация и огледи: Светлана Миланова 0899844780
6.01.17 г., 18:19 homes.bg
1715.0 м²
50 000,00 €
Имот, предмет на публична продан за периода 10.01.2017 г.- 10.02.2017 г. по ИД 1/2010 г. при ЧСИ Георги Николов Каримов (телефон за огледи в кантората 0722/60183). Имотът представлява: МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 120 кв.м. За огледи, по местонахождение на имота: гр. Самоков, ул. Житна чаршия 22, след предварителна уговорка с ЧСИ.
6.01.17 г., 13:24 bazar.bg
120.0 м²
30 000,00 лв
Имот, предмет на публична продан за периода 10.01.2017 г.- 10.02.2017 г. по ИД 2/2010 г. при ЧСИ Георги Николов Каримов (телефон за огледи в кантората 0722/60183). Имотът представлява: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в гр. Самоков, ул. Освобождение 20, със застроена площ от 73 кв.м., представляваща западен близнак с идентификатор 65231.903.96.1 по кадастралната карта на града одобрена със заповед РД-18-3/27.01.2005г. на ИД на АК, изменена по ИК-23-94-860/26.03.2007г., с трайно предназначение: еднофамилна жилищна сграда, състояща се на първи етаж спална стая, всекидневна стая свързана с хол и санитарен възел, а на втори етаж две стаи /спалня и всекидневна с кухня/. За огледи, всеки понеделник, сряда и петък от 14,00 до 17,00 часа, след предварителна уговорка с ЧСИ.
6.01.17 г., 13:07 bazar.bg
146.0 м²
46 400,00 лв
2-етажна къща с малко езерце в двора, разположена в един от най-добрите части на град Самоков. Къщата е построена през 2000 г. и напълно обзаведенa, функционално разпределена и подходящa за живеене и отдих. Разпределение на етажа: Полу-етаж - мазе, гараж, помещение за отопление, фитнес зала, перално помещение, джакузи и сауна Първи етаж - кухня с трапезария, хол с камина, от който има директен достъп до градината, тоалетната На втория етаж - стая за гости, детска стая, отделна спалня, гардеробна, баня с тоалетна Горният етаж - общата площ, която е подходяща за създаване на самостоятелно студио. Отопление - локално. тел.0899855101 www.roni.bg
6.01.17 г., 12:34 bazar.bg
300.0 м²
180 000,00 €

Парцел, 1715m 2 (продажба)

с.Говедарци, общ. Самоков
Урегулиран поземлен имот на много хубаво място , много подходящо за отдих, в подножието на връх Мальовица, с параметри на застрояване - плътност 40%, кинт 1,2, височина 10 мeтрa с разрешение за строеж, намира се на входа на с.Говедарци, срещу Холандските къщички. ID 492 - www.sandramax.com За повече информация и огледи: Светлана Миланова 0899844780
6.01.17 г., 12:17 officespace.bg
50 000,00 €

Етаж от къща САМОКОВ

САМОКОВ ул."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №11, гр.Самоков
ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, състоящо се от стая, хол, спалня, кухня, санитарен възел и сервизно помещение, заемащо целия ВТОРИ ЕТАЖ от двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 93 кв.м., представляващо самостоятелен обект с идентификатор № 65231.903.139.1.2, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-3/27.01.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с предназначение: Жилище-апартамент, при съседи: под обекта – 65231.903.139.1.1, находящо се в жилищна сграда с идентификатор № 65231.903.139.1, построена въз основа на отстъпено право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 65231.903.139, ведно с ½ идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, върху който е построена сградата.
4.01.17 г., 0:15 targimot.com
93.0 м²
28 000,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Самоков
1 2 3 4 5 6