Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ж.к. Ялта, ул. Яне Сандански №15, вх. 1, ет. 1, ап. 3
АПАРТАМЕНТ № 3 на първи жилищен етаж в секция А на жилищна сграда по улица Яне Сандански № 15, в ж.к. Ялта в град Русе, община Русе, област Русе, в парцел VII-4649, 4650, 4651, 4652 /седем римско тире четири хиляди шестстотин четиридесет и и девет арабско, четири хиляди шестстотин и петдесет арабско, четири хиляди шестстотин петдесет и едно арабско, четири хиляди шестстотин петдесет и две арабско/, общо 932 кв.м. /деветстотин тридесет и два квадратни метра/, в кв. 419 /квартал четиристотин и деветнадесет/ по плана на град Русе, при граници и съседи за апартамента: север - апартамент № 2, изток - апартамент № 4, юг - улица Прилеп, запад - улица Яне Сандански, със застроена площ от 75.40 кв.м. /седемдесет и пет квадратни метра и четиридесет квадратни дециметра/, ведно с прилежащото му избено помещение № 14 /четиринадесет/ с ползваема площ от 2.16 кв.м. /два квадратни метра и шестнадесет квадратни дециметра/, при граници и съседи за избеното помещение: север - избено помещение № 16, изток - стълбище, юг - коридор, запад - избено помещение № 13, заедно с 4.59 % ид.ч. /четири цяло и петдесет и девет стотни процента идеални части/ от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж /по документ за собственост/, който апартамент съгласно кадастралната схема представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4647.1.3 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, четири хиляди шестстотин четиридесет и седем, точка, едно, точка, три/ по КККР на град Русе с адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, улица Яне Сандански № 15, вх. 1,ет. 1, ап. З, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4647 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, четири хиляди шестстотин четиридесет и седем/, с предназначение : жилище, апартамент, брой нова едно, с площ 75.40 кв.м. /седемдесет и пет квадратни метра и четиридесет квадратни дециметра/, ведно с прилежащите изба № 14 /четиринадесет/ и 4.59% ид.ч. /четири цяло и петдесет и девет стотни процента идеални части/ от общите части на сградата, на едно ниво, при съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж-63427.2.4647.1.4;63427.2.4647.1.2, под обекта:63427.2.4647.1.32; 63427.2.4647.1.27; /63427.2.4647.1.1.26; 63427.2.4647.1.25 и над обекта : 63427.2.4647.1.8
8.12.16 г., 21:20 targimot.com
75.0 м²
74 796,00 лв

Многостаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ИД 659-2016-УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" 15,ВХ.1,ЕТ.5,АП.21
АПАРТАМЕНТ № 21, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 63427.2.4647.1.21, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, обл.Русе, с адрес на имота: гр.Русе, ул."Яне Сандански" № 15, вх.1, ет.5, ап.21, който Самостоятелен Обект се намира в Сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4647 , с предназначение на Самостоятелния Обект: Жилище, Апартамент, брой нива на обекта: 2, с обща площ по документ: 318.08 кв.м, , с прилежащи части: Изба № 21, с площ 1.60 кв.м. и 18.82 % ид.ч. от сградата, при съседни Самостоятелни Обекти в сградата на Ниво 1: на същия етаж: няма, под обекта: 63427.2.4647.1.19, 63427.2.4647.1.20, над обекта: няма, при съседни Самостоятелни Обекти в сградата на Ниво 2: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма, който Самостоятелен Обект съгласно акт за собственост е идентичен на Апартамент - Мезонет, находящ се в гр.Русе, ул."Яне Сандански" № 15 , вх."А", ет.5, при граници: север-вътрешен двор, изток-ап. от вх."Б", юг-ул."Прилеп", запад-ул."Яне Сандански", ведно с прилежащото му Избено Помещение № 21, с площ 1.60 кв.м., при граници за него: север­изба № 19, изток-гараж № 2, юг-коридор, запад-изба № 18, както и 18.82 % ид.ч. от отстъпеното право на строеж и от общите части на сградата, построена в УПИ УII-4649, 4650, 4651, 4652, с площ общо 932.00 кв.м., в кв.419, по плана на гр.Русе, при граници и съседи на УПИ: север-УПИ VI-4647, УПИ УIII-4648, изток-ул."Петрич", юг-ул."Прилеп", запад-ул."Яне Сандански".
24.10.16 г., 14:39 targimot.com
318.0 м²
186 600,00 лв

Многостаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ИД 659-2016-УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" 15,ВХ.1,ЕТ.5,АП.21
АПАРТАМЕНТ № 21, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 63427.2.4647.1.21, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, обл.Русе, с адрес на имота: гр.Русе, ул."Яне Сандански" № 15, вх.1, ет.5, ап.21, който Самостоятелен Обект се намира в Сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4647 , с предназначение на Самостоятелния Обект: Жилище, Апартамент, брой нива на обекта: 2, с обща площ по документ: 318.08 кв.м, , с прилежащи части: Изба № 21, с площ 1.60 кв.м. и 18.82 % ид.ч. от сградата, при съседни Самостоятелни Обекти в сградата на Ниво 1: на същия етаж: няма, под обекта: 63427.2.4647.1.19, 63427.2.4647.1.20, над обекта: няма, при съседни Самостоятелни Обекти в сградата на Ниво 2: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма, който Самостоятелен Обект съгласно акт за собственост е идентичен на Апартамент - Мезонет, находящ се в гр.Русе, ул."Яне Сандански" № 15 , вх."А", ет.5, при граници: север-вътрешен двор, изток-ап. от вх."Б", юг-ул."Прилеп", запад-ул."Яне Сандански", ведно с прилежащото му Избено Помещение № 21, с площ 1.60 кв.м., при граници за него: север­изба № 19, изток-гараж № 2, юг-коридор, запад-изба № 18, както и 18.82 % ид.ч. от отстъпеното право на строеж и от общите части на сградата, построена в УПИ УII-4649, 4650, 4651, 4652, с площ общо 932.00 кв.м., в кв.419, по плана на гр.Русе, при граници и съседи на УПИ: север-УПИ VI-4647, УПИ УIII-4648, изток-ул."Петрич", юг-ул."Прилеп", запад-ул."Яне Сандански". НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 186 600,00лв./представляваща 80% от началната цена при първата публична продан, която е 75 % от оценката в размер на 311 000,00лв./
24.10.16 г., 14:33 targimot.com
318.0 м²
186 600,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Русе ул. Яне Сандански

Магазин РУСЕ

РУСЕ първи етаж в жилищна сграда „Сандански”, по ул. „Вардар” № 25, комплекс „Ялта”
МАГАЗИН № 1 на първи етаж в жилищна сграда „Сандански”, по ул. „Вардар” № 25, комплекс „Ялта”, в гр. Русе, състоящ се ... от търговска зала, склад и санитарен възел, със застроена площ от 35.69 кв.м., при граници: магазин № 2, ул. „Яне ... Сандански”, терен на блока, заедно с 3.124 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 8.66 кв.м., съгласно
9.01.17 г., 22:01 targimot.com
36.0 м²
25 500,00 лв