Офис РУСЕ

РУСЕ ул. Стефан Караджа № 8
93 м²
54,000 лв
2017-12-25
ОФИС № 1 /едно/, заемащ първи етаж и сутерен в жилищна сграда в гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. Стефан Караджа № 8 /осем/, с обща застроена площ от 93.26 кв.м., на две нива: първо ниво на кота -2.50 /минус две цяло и петдесет/, с площ от 20.83 кв.м., и второ ниво на кота 0.00 /нула/, с площ 73.43 кв.м. /седемдесет и три квадратни метра и четиридесет и три квадратни дециметра/, при граници: изток – двор, запад – ул. Стефан Караджа, север – проход, юг – калкан, заедно с 12.397 % /дванадесет цяло триста деветдесет и седем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 19.19 кв.м. /деветнадесет квадратни метра и деветнадесет квадратни дециметра/, и толкова процента идеални части, равняващи се на 33.22 кв.м. /тридесет и три квадратни метра и двадесет и два квадратни дециметра/ от правото на собственост върху терена, представляващ УПИ І /едно римско/ от имот 4091 /четири хиляди и деветдесет и едно/, в квартал 305 /триста и пет/ по плана на града, с площ от 268 кв.м. /двеста шестдесет и осем квадратни метра/, при граници: ул. Стефан Караджа, УПИ ІV, УПИ ІІ, имот № 4096, който имот по кадастралната карта на гр. Русе, одобрена със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра представлява на първо ниво в сутерена САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.4091.2.10, попадащ в сграда № 2 /две/ в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4091 и е с площ 20.83 кв.м. /двадесет квадратни метра и осемдесет и три квадратни дециметра/, с предназначение: За офис и е неразделна част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4091.2.9, при съседни: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 63427.2.4091.2.9, а на второ ниво на първи етаж представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.4091.2.9, попадащ в сграда № 2 /две/ в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4091 и е с площ 73.43 кв.м. /седемдесет и три квадратни метра и четиридесет и три квадратни дециметра/, с предназначение: За обслужваща дейност за битови услуги и е неразделна част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4091.2.10, при граници: на същия етаж: няма, под обекта: 63427.2.4109.2.10, над обекта: 63427.2.4109.2.2, 63427.2.4109.2.1. Начална цена, от която ще започне проданта: 54 000 лв. ТЕЖЕСТИ: ИПОТЕКА В ПОЛЗА НА ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД ЗА СУМАТА ОТ 58 500 ЕВРО. Определям време през което имотът може да бъде преглеждан: всеки четвъртък от 16.00ч. до 17.00 ч., през време на проданта.
Ощеtargimot.com

Офис РУСЕ

РУСЕ ул. Стефан Караджа № 8
93 м²
60,000 лв
2017-10-22
ОФИС № 1 /едно/, заемащ първи етаж и сутерен в жилищна сграда в гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. Стефан Караджа № 8 /осем/, с обща застроена площ от 93.26 кв.м. /деветдесет и три квадратни метра и двадесет и шест квадратни дециметра/, на две нива: първо ниво на кота -2.50 /минус две цяло и петдесет/, с площ от 20.83 кв.м. /двадесет квадратни метра и осемдесет и три квадратни дециметра/, и второ ниво на кота 0.00 /нула/, с площ 73.43 кв.м. /седемдесет и три квадратни метра и четиридесет и три квадратни дециметра/, при граници: изток – двор, запад – ул. Стефан Караджа, север – проход, юг – калкан, заедно с 12.397 % /дванадесет цяло триста деветдесет и седем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 19.19 кв.м. /деветнадесет квадратни метра и деветнадесет квадратни дециметра/, и толкова процента идеални части, равняващи се на 33.22 кв.м. /тридесет и три квадратни метра и двадесет и два квадратни дециметра/ от правото на собственост върху терена, представляващ УПИ І /едно римско/ от имот 4091 /четири хиляди и деветдесет и едно/, в квартал 305 /триста и пет/ по плана на града, с площ от 268 кв.м. /двеста шестдесет и осем квадратни метра/, при граници: ул. Стефан Караджа, УПИ ІV, УПИ ІІ, имот № 4096, който имот по кадастралната карта на гр. Русе, одобрена със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра представлява на първо ниво в сутерена САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.4091.2.10 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, четири хиляди и деветдесет и едно, точка, две, точка, десет/, попадащ в сграда № 2 /две/ в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4091 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, четири хиляди и деветдесет и едно/ и е с площ 20.83 кв.м. /двадесет квадратни метра и осемдесет и три квадратни дециметра/, с предназначение: За офис и е неразделна част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4091.2.9 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, четири хиляди и деветдесет и едно, точка, две, точка, девет/, при съседни: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 63427.2.4091.2.9, а на второ ниво на първи етаж представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.4091.2.9 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, четири хиляди и деветдесет и едно, точка, две, точка, девет/, попадащ в сграда № 2 /две/ в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4091 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, четири хиляди и деветдесет и едно/ и е с площ 73.43 кв.м. /седемдесет и три квадратни метра и четиридесет и три квадратни дециметра/, с предназначение: За обслужваща дейност за битови услуги и е неразделна част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4091.2.10, при граници: на същия етаж: няма, под обекта: 63427.2.4109.2.10, над обекта: 63427.2.4109.2.2, 63427.2.4109.2.1. Начална цена, от която ще започне проданта: 60 000 лв. ТЕЖЕСТИ: ИПОТЕКА В ПОЛЗА НА ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД ЗА СУМАТА ОТ 58 500 ЕВРО. Определям време, през което недвижимият имот може да бъде преглеждан: всеки четвъртък от 16.00 ч. до 17.00 ч., през време на проданта.
Ощеtargimot.com

Офис РУСЕ

РУСЕ УЛ. СТЕФАН КАРАДЖА 8 - ИД 1121/2016
94 м²
48,060 лв
2017-8-4
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 63427.2.4091.2.9 /шест три четири две седем точка две точка четири нула девет едно точка две точка девет/, с адрес на имота гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Стефан Караджа № 8 /осем/, ет. 0 /нула/, обект 1 /едно/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположенa в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4091 /шест три четири две седем точка две точка четири нула девет едно/. Предназначение на самостоятелния обект: За обслужваща дейност за битови услуги; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 73.43 кв.м. /седемдесет и три квадратни метра и четиридесет и три квадратни дециметра/, заедно с прилежащите части: 12.397% ид.ч. от сградата, ведно с 33.22 кв.м. /тридесет и три квадратни метра и двадесет и два квадратни дециметра/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.4091 /шест три четири две седем точка две точка четири нула девет едно/, с адрес на имота гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Стефан Караджа № 8 /осем/, с площ 266 кв.м. /двеста шестдесет и шест квадратни метра/. Трайно предназначение на територията на поземления имот: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Високо застрояване (над 15 m). Стар идентификатор – няма. Номер по предходен план: квартал: 305, парцел: I-4091. Съседи на поземления имот: 63427.2.1500, 63427.2.4089, 63427.2.4097, 63427.2.4096, 63427.2.4095, 63427.2.4092. Съседни самостоятелния обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 63427.2.4091.2.10; над обекта: 63427.2.4091.2.2, 63427.2.4091.2.1. и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.4091.2.10 /шест три четири две седем точка две точка четири нула девет едно точка две точка едно нула/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Стефан Караджа № 8 /осем/, ет. -1 /минус едно/, обект 1 /едно/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4091 /шест три четири две седем точка две точка четири нула девет едно/. Предназначение на самостоятелния обект: За офис; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 20.83 кв.м. /двадесет квадратни метра и осемдесет и три квадратни дециметра/, заедно с прилежащите части: неразделна част от 63427.2.4091.2.9. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: 63427.2.4091.2.9. ЦЕНА: 48 060.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на "Прокредит банк" АД, първа по ред в размер на 58 500 лв.; втора по ред в размер 41 500 лв., вписани възбрани в полза на Община Русе – отдел МДТ и Прокредит банк АД Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч, до 19:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Офис РУСЕ

РУСЕ УЛ. СТЕФАН КАРАДЖА 8 - ИД 1121/2016
94 м²
60,075 лв
2017-6-2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 63427.2.4091.2.9 /шест три четири две седем точка две точка четири нула девет едно точка две точка девет/, с адрес на имота гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Стефан Караджа № 8 /осем/, ет. 0 /нула/, обект 1 /едно/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположенa в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4091 /шест три четири две седем точка две точка четири нула девет едно/. Предназначение на самостоятелния обект: За обслужваща дейност за битови услуги; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 73.43 кв.м. /седемдесет и три квадратни метра и четиридесет и три квадратни дециметра/, заедно с прилежащите части: 12.397% ид.ч. от сградата, ведно с 33.22 кв.м. /тридесет и три квадратни метра и двадесет и два квадратни дециметра/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.4091 /шест три четири две седем точка две точка четири нула девет едно/, с адрес на имота гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Стефан Караджа № 8 /осем/, с площ 266 кв.м. /двеста шестдесет и шест квадратни метра/. Трайно предназначение на територията на поземления имот: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Високо застрояване (над 15 m). Стар идентификатор – няма. Номер по предходен план: квартал: 305, парцел: I-4091. Съседи на поземления имот: 63427.2.1500, 63427.2.4089, 63427.2.4097, 63427.2.4096, 63427.2.4095, 63427.2.4092. Съседни самостоятелния обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 63427.2.4091.2.10; над обекта: 63427.2.4091.2.2, 63427.2.4091.2.1. и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.4091.2.10 /шест три четири две седем точка две точка четири нула девет едно точка две точка едно нула/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Стефан Караджа № 8 /осем/, ет. -1 /минус едно/, обект 1 /едно/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4091 /шест три четири две седем точка две точка четири нула девет едно/. Предназначение на самостоятелния обект: За офис; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 20.83 кв.м. /двадесет квадратни метра и осемдесет и три квадратни дециметра/, заедно с прилежащите части: неразделна част от 63427.2.4091.9. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: 63427.2.4091.2.9. ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 60 075.00 лв. учредени Договорни ипотеки в полза на "Прокредит банк" АД, първа по ред в размер на 58 500 лв.; втора по ред в размер 41 500 лв., вписани възбрани в полза на взискателя Община Русе – отдел МДТ и "Прокредит банк" АД Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имотите.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Русе, ул. Стефан Караджа