Офис РУСЕ

РУСЕ УЛ. СТЕФАН КАРАДЖА 8 - ИД 1121/2016
94.0 м²
60 075 лв
2.06.17 г., 18:57
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 63427.2.4091.2.9 /шест три четири две седем точка две точка четири нула девет едно точка две точка девет/, с адрес на имота гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Стефан Караджа № 8 /осем/, ет. 0 /нула/, обект 1 /едно/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположенa в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4091 /шест три четири две седем точка две точка четири нула девет едно/. Предназначение на самостоятелния обект: За обслужваща дейност за битови услуги; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 73.43 кв.м. /седемдесет и три квадратни метра и четиридесет и три квадратни дециметра/, заедно с прилежащите части: 12.397% ид.ч. от сградата, ведно с 33.22 кв.м. /тридесет и три квадратни метра и двадесет и два квадратни дециметра/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.4091 /шест три четири две седем точка две точка четири нула девет едно/, с адрес на имота гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Стефан Караджа № 8 /осем/, с площ 266 кв.м. /двеста шестдесет и шест квадратни метра/. Трайно предназначение на територията на поземления имот: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Високо застрояване (над 15 m). Стар идентификатор – няма. Номер по предходен план: квартал: 305, парцел: I-4091. Съседи на поземления имот: 63427.2.1500, 63427.2.4089, 63427.2.4097, 63427.2.4096, 63427.2.4095, 63427.2.4092. Съседни самостоятелния обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 63427.2.4091.2.10; над обекта: 63427.2.4091.2.2, 63427.2.4091.2.1. и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.4091.2.10 /шест три четири две седем точка две точка четири нула девет едно точка две точка едно нула/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Стефан Караджа № 8 /осем/, ет. -1 /минус едно/, обект 1 /едно/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4091 /шест три четири две седем точка две точка четири нула девет едно/. Предназначение на самостоятелния обект: За офис; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 20.83 кв.м. /двадесет квадратни метра и осемдесет и три квадратни дециметра/, заедно с прилежащите части: неразделна част от 63427.2.4091.9. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: 63427.2.4091.2.9. ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 60 075.00 лв. учредени Договорни ипотеки в полза на "Прокредит банк" АД, първа по ред в размер на 58 500 лв.; втора по ред в размер 41 500 лв., вписани възбрани в полза на взискателя Община Русе – отдел МДТ и "Прокредит банк" АД Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имотите.
Още targimot.com