Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. ОЛИМПИ ПАНОВ №14 - ИД 484/2011
42 м²
31,758 лв
2017-11-17
МАГАЗИН № 3 /три/, намиращ се на ІІ-втория етаж във вход „В" на жилищно-обществена сграда „Евас", блок „В" /буква „в"/. по улица ”Олимпи Панов” № 14 /четиринадесет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.614.1.46 /шест три четири две седем точка две точка шест едно четири точка едно точка четири шест/, по кадастрална карта, одобрена със Заповед №РД-18-18/16.05.2007г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, с предназначение - за търговска дейност, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж -63427.2.614.1.47, 63427.2.614.1.45; под обекта – 63427.2.614.1.32, 63427.2.614.1.53, 63427.2.614.1.29; над обекта – 63427.2.614.1.2; с площ 42,00 кв.м. /четиридесет и два квадратни метра/, който самостоятелен обект попада в сграда №1 /едно/ разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.614 /шест три четири две седем точка две точка шест едно четири/,ведно с 1,430 % /едно цяло четиристотин и тридесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на собственост върху терена,представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.2.614 / шест три четири две седем точка две точка шест едно четири / с площ 712.00 кв.м /седемстотин и дванадесет квадратни метра/, трайно предназначение - урбанизирана, начин на трайно ползване - високо застрояване /над петнадесет метра/, стар идентификатор — кв.90 /деветдесет/,п.V-614 /пет римско за шестстотин и четиринадесет арабско/ . При съседи: 63427.2.656, 63427.2.613, 63427.2.41, 63427.2.615, 63427.2.617, 63427.2.618. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 31 758.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на върху двата имота в полза на Алфа Банк АД Определям всеки вторник и петък от 13:00 ч. до 15:00 ч. за оглед на имотите
Ощеtargimot.com

Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. ОЛИМПИ ПАНОВ №14 - ИД 484/2011
45 м²
34,036 лв
2017-11-17
МАГАЗИН, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 63427.2.614.1.48 / шест три четири две седем точка две точка шест едно четири точка едно точка четири осем/, находящ се в гр.Русе, ул. Олимпи Панов №14 / четиринадесет/, бл.”Евас”, ет.1 /едно/, обект №5 /пет/, като самостоятелния обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.614 / шест три четири две седем точка две точка шест едно четири/, с предназначение за търговска дейност, с площ от 44.91 кв.м. /четиридесет и четири квадратни метра и деветдесет и един квадратни дециметра/, ведно с прилежащите 1.529% ид.ч. /едно цяло петстотин двадесет и девет процента идеални части/ от общите части на сградата и от терена, при граници и съседи за самостоятелния обект: на същия етаж: 63427.2.614.1.49, 63427.2.614.1.47; под обекта: 63427.2.614.1.33, 63427.2.614.1.34, над обекта: няма., НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 34 036.00 лв.учредена Договорна ипотека в полза на върху двата имота в полза на Алфа Банк АД Определям всеки вторник и петък от 13:00 ч. до 15:00 ч. за оглед на имотите,
Ощеtargimot.com

Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. ОЛИМПИ ПАНОВ № 14 - 484/2011
45 м²
30,254 лв
2017-9-19
МАГАЗИН, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 63427.2.614.1.48 / шест три четири две седем точка две точка шест едно четири точка едно точка четири осем/, находящ се в гр.Русе, ул. Олимпи Панов №14 / четиринадесет/, бл.”Евас”, ет.1 /едно/, обект №5 /пет/, като самостоятелния обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.614 / шест три четири две седем точка две точка шест едно четири/, с предназначение за търговска дейност, с площ от 44.91 кв.м. /четиридесет и четири квадратни метра и деветдесет и един квадратни дециметра/, ведно с прилежащите 1.529% ид.ч. /едно цяло петстотин двадесет и девет процента идеални части/ от общите части на сградата и от терена, при граници и съседи за самостоятелния обект: на същия етаж: 63427.2.614.1.49, 63427.2.614.1.47; под обекта: 63427.2.614.1.33, 63427.2.614.1.34, над обекта: няма., ЦЕНА: 30 254.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на върху двата имота в полза на Алфа Банк АД , в размер на 100 000 евро. Определям всеки вторник и петък от 13:00 ч. до 15:00 ч. за оглед на имотите.
Ощеtargimot.com

Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. ОЛИМПИ ПАНОВ № 14 - ИД 484/2011
42 м²
28,288 лв
2017-9-19
МАГАЗИН № 3 /три/, намиращ се на ІІ-втория етаж във вход „В" на жилищно-обществена сграда „Евас", блок „В" /буква „в"/. по улица ”Олимпи Панов” № 14 /четиринадесет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.614.1.46 /шест три четири две седем точка две точка шест едно четири точка едно точка четири шест/, по кадастрална карта, одобрена със Заповед №РД-18-18/16.05.2007г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, с предназначение - за търговска дейност, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж -63427.2.614.1.47, 63427.2.614.1.45; под обекта – 63427.2.614.1.32, 63427.2.614.1.53, 63427.2.614.1.29; над обекта – 63427.2.614.1.2; с площ 42,00 кв.м. /четиридесет и два квадратни метра/, който самостоятелен обект попада в сграда №1 /едно/ разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.614 /шест три четири две седем точка две точка шест едно четири/,ведно с 1,430 % /едно цяло четиристотин и тридесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на собственост върху терена,представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.2.614 / шест три четири две седем точка две точка шест едно четири / с площ 712.00 кв.м /седемстотин и дванадесет квадратни метра/, трайно предназначение - урбанизирана, начин на трайно ползване - високо застрояване /над петнадесет метра/, стар идентификатор — кв.90 /деветдесет/,п.V-614 /пет римско за шестстотин и четиринадесет арабско/ . При съседи: 63427.2.656, 63427.2.613, 63427.2.41, 63427.2.615, 63427.2.617, 63427.2.618. ЦЕНА: 28 288.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на върху двата имота в полза на Алфа Банк АД , в размер на 100 000 евро. Определям всеки вторник и петък от 13:00 ч. до 15:00 ч. за оглед на имотите.
Ощеtargimot.com

Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. ОЛИМПИ ПАНОВ 14 - ИД 484/2011
42 м²
35,360 лв
2017-6-28
МАГАЗИН № 3 /три/, намиращ се на ІІ-втория етаж във вход „В" на жилищно-обществена сграда „Евас", блок „В" /буква „в"/. по улица ”Олимпи Панов” № 14 /четиринадесет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.614.1.46 /шест три четири две седем точка две точка шест едно четири точка едно точка четири шест/, по кадастрална карта, одобрена със Заповед №РД-18-18/16.05.2007г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, с предназначение - за търговска дейност, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж -63427.2.614.1.47, 63427.2.614.1.45; под обекта – 63427.2.614.1.32, 63427.2.614.1.53, 63427.2.614.1.29; над обекта – 63427.2.614.1.2; с площ 42,00 кв.м. /четиридесет и два квадратни метра/, който самостоятелен обект попада в сграда №1 /едно/ разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.614 /шест три четири две седем точка две точка шест едно четири/,ведно с 1,430 % /едно цяло четиристотин и тридесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на собственост върху терена,представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.2.614 / шест три четири две седем точка две точка шест едно четири / с площ 712.00 кв.м /седемстотин и дванадесет квадратни метра/, трайно предназначение - урбанизирана, начин на трайно ползване - високо застрояване /над петнадесет метра/, стар идентификатор — кв.90 /деветдесет/,п.V-614 /пет римско за шестстотин и четиринадесет арабско/ . При съседи: 63427.2.656, 63427.2.613, 63427.2.41, 63427.2.615, 63427.2.617, 63427.2.618. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 35 360.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на върху двата имота в полза на Алфа Банк АД , в размер на 100 000 евро. Определям всеки вторник и петък от 13:00 ч. до 15:00 ч. за оглед на имотите.
Ощеtargimot.com

Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. ОЛИМПИ ПАНОВ 14 - ИД 484/2011
45 м²
37,817 лв
2017-6-28
МАГАЗИН, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 63427.2.614.1.48 / шест три четири две седем точка две точка шест едно четири точка едно точка четири осем/, находящ се в гр.Русе, ул. Олимпи Панов №14 / четиринадесет/, бл.”Евас”, ет.1 /едно/, обект №5 /пет/, като самостоятелния обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.614 / шест три четири две седем точка две точка шест едно четири/, с предназначение за търговска дейност, с площ от 44.91 кв.м. /четиридесет и четири квадратни метра и деветдесет и един квадратни дециметра/, ведно с прилежащите 1.529% ид.ч. /едно цяло петстотин двадесет и девет процента идеални части/ от общите части на сградата и от терена, при граници и съседи за самостоятелния обект: на същия етаж: 63427.2.614.1.49, 63427.2.614.1.47; под обекта: 63427.2.614.1.33, 63427.2.614.1.34, над обекта: няма., НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 37 817.00 лв.учредена Договорна ипотека в полза на върху двата имота в полза на Алфа Банк АД , в размер на 100 000 евро. Определям всеки вторник и петък от 13:00 ч. до 15:00 ч. за оглед на имотите.
Ощеtargimot.com

Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. ОЛИМПИ ПАНОВ 14, БЛОК ЕВАС - ИД 484/2011
45 м²
34,034 лв
2017-4-19
МАГАЗИН, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 63427.2.614.1.48 / шест три четири две седем точка две точка шест едно четири точка едно точка четири осем/, находящ се в гр.Русе, ул. Олимпи Панов №14 / четиринадесет/, бл.”Евас”, ет.1 /едно/, обект №5 /пет/, като самостоятелния обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.614 / шест три четири две седем точка две точка шест едно четири/, с предназначение за търговска дейност, с площ от 44.91 кв.м. /четиридесет и четири квадратни метра и деветдесет и един квадратни дециметра/, ведно с прилежащите 1.529% ид.ч. /едно цяло петстотин двадесет и девет процента идеални части/ от общите части на сградата и от терена, при граници и съседи за самостоятелния обект: на същия етаж: 63427.2.614.1.49, 63427.2.614.1.47; под обекта: 63427.2.614.1.33, 63427.2.614.1.34, над обекта: няма., ЦЕНА: 34 034.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на върху двата имота в полза на Алфа Банк АД , в размер на 100 000 евро. Определям всеки вторник и петък от 13:00 ч. до 15:00 ч. за оглед на имотите.
Ощеtargimot.com

Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. ОЛИМПИ ПАНОВ 14, БЛОК ЕВАС - ИД 484/2011
42 м²
31,824 лв
2017-4-19
МАГАЗИН № 3 /три/, намиращ се на ІІ-втория етаж във вход „В" на жилищно-обществена сграда „Евас", блок „В" /буква „в"/. по улица ”Олимпи Панов” № 14 /четиринадесет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.614.1.46 /шест три четири две седем точка две точка шест едно четири точка едно точка четири шест/, по кадастрална карта, одобрена със Заповед №РД-18-18/16.05.2007г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, с предназначение - за търговска дейност, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж -63427.2.614.1.47, 63427.2.614.1.45; под обекта – 63427.2.614.1.32, 63427.2.614.1.53, 63427.2.614.1.29; над обекта – 63427.2.614.1.2; с площ 42,00 кв.м. /четиридесет и два квадратни метра/, който самостоятелен обект попада в сграда №1 /едно/ разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.614 /шест три четири две седем точка две точка шест едно четири/,ведно с 1,430 % /едно цяло четиристотин и тридесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на собственост върху терена,представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.2.614 / шест три четири две седем точка две точка шест едно четири / с площ 712.00 кв.м /седемстотин и дванадесет квадратни метра/, трайно предназначение - урбанизирана, начин на трайно ползване - високо застрояване /над петнадесет метра/, стар идентификатор — кв.90 /деветдесет/,п.V-614 /пет римско за шестстотин и четиринадесет арабско/ . При съседи: 63427.2.656, 63427.2.613, 63427.2.41, 63427.2.615, 63427.2.617, 63427.2.618. ЦЕНА: 31 824.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на върху двата имота в полза на Алфа Банк АД , в размер на 100 000 евро. Определям всеки вторник и петък от 13:00 ч. до 15:00 ч. за оглед на имотите.
Ощеtargimot.com

Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. ОЛИМПИ ПАНОВ № 14 - ИД 484/2011
45 м²
42,543 лв
2017-2-20
МАГАЗИН представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 63427.2.614.1.48 / шест три четири две седем точка две точка шест едно четири точка едно точка четири осем/, находящ се в гр.Русе, ул. Олимпи Панов №14 / четиринадесет/, бл.”Евас”, ет.1 /едно/, обект №5 /пет/, като самостоятелния обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.614 / шест три четири две седем точка две точка шест едно четири/, с предназначение за търговска дейност, с площ от 44.91 кв.м. /четиридесет и четири квадратни метра и деветдесет и един квадратни дециметра/, ведно с прилежащите 1.529% ид.ч. /едно цяло петстотин двадесет и девет процента идеални части/ от общите части на сградата и от терена, при граници и съседи за самостоятелния обект: на същия етаж: 63427.2.614.1.49, 63427.2.614.1.47; под обекта: 63427.2.614.1.33, 63427.2.614.1.34, над обекта: няма., НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 42 543.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на върху двата имота в полза на Алфа Банк АД , в размер на 100 000 евро. Определям всеки вторник и петък от 13:00 ч. до 15:00 ч. за оглед на имотите.
Ощеtargimot.com

Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. ОЛИМПИ ПАНОВ № 14 - ИД 484/2011
42 м²
39,780 лв
2017-2-20
МАГАЗИН № 3 /три/, намиращ се на ІІ-втория етаж във вход „В" на жилищно-обществена сграда „Евас", блок „В" /буква „в"/. по улица ”Олимпи Панов” № 14 /четиринадесет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.614.1.46 /шест три четири две седем точка две точка шест едно четири точка едно точка четири шест/, по кадастрална карта, одобрена със Заповед №РД-18-18/16.05.2007г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, с предназначение - за търговска дейност, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж -63427.2.614.1.47, 63427.2.614.1.45; под обекта – 63427.2.614.1.32, 63427.2.614.1.53, 63427.2.614.1.29; над обекта – 63427.2.614.1.2; с площ 42,00 кв.м. /четиридесет и два квадратни метра/, който самостоятелен обект попада в сграда №1 /едно/ разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.614 /шест три четири две седем точка две точка шест едно четири/,ведно с 1,430 % /едно цяло четиристотин и тридесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на собственост върху терена,представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.2.614 / шест три четири две седем точка две точка шест едно четири / с площ 712.00 кв.м /седемстотин и дванадесет квадратни метра/, трайно предназначение - урбанизирана, начин на трайно ползване - високо застрояване /над петнадесет метра/, стар идентификатор — кв.90 /деветдесет/,п.V-614 /пет римско за шестстотин и четиринадесет арабско/ . При съседи: 63427.2.656, 63427.2.613, 63427.2.41, 63427.2.615, 63427.2.617, 63427.2.618. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 39 780.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на върху двата имота в полза на Алфа Банк АД , в размер на 100 000 евро. Определям всеки вторник и петък от 13:00 ч. до 15:00 ч. за оглед на имотите.
Ощеtargimot.com

Магазин РУСЕ

РУСЕ ул. Олимпи Панов № 25, ет. 1, обект № 6;
41 м²
17,640 лв
2017-1-12
І. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.654.1.9, адрес на имота: гр. Русе, ул. Олимпи Панов № 25, ет. 1, обект № 6; самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.654; предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност; брой нива на обекта: 1; площ по документ: 41.25 кв.м.; прилежащи части: 2.379 %, от общите части на сградата; ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.654.1.14, 63427.2.654.1.10; под обекта: 63427.2.654.1.2; над обекта: 63427.2.654.1.15, стар идентификатор: няма, а съгласно акт за собственост: МАГАЗИН № 6, на втори етаж в жилищно-административна сграда, находяща се в недвижим имот в гр. Русе, ул. „Олимпи Панов” № 25, представляващ парцел ІІІ-654, в кв. 90-А, целия с площ 298 кв.м., заедно с 2.379 % ид.ч. от сградата и от отстъпеното право на строеж върху дворното място, при граници за парцела: ул. „Олимпи Панов”, ул. „Борисова”, жил. блок ГСН и парцел 653 и при граници за магазина: двор, съседна сграда, магазин № 9 и стълбище. НАЧАЛНА ЦЕНА от която ще започне публичната продан – 17 640 лв. и публична продан на следния възбранен недвижим имот:
Ощеtargimot.com

Магазин РУСЕ

РУСЕ ул. Олимпи Панов № 25, ет. 1, обект № 6
41 м²
22,050 лв
2016-10-30
І. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.654.1.9, адрес на имота: гр. Русе, ул. Олимпи Панов № 25, ет. 1, обект № 6; самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.654; предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност; брой нива на обекта: 1; площ по документ: 41.25 кв.м.; прилежащи части: 2.379 %, от общите части на сградата; ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.654.1.14, 63427.2.654.1.10; под обекта: 63427.2.654.1.2; над обекта: 63427.2.654.1.15, стар идентификатор: няма, а съгласно акт за собственост: МАГАЗИН № 6, на втори етаж в жилищно-административна сграда, находяща се в недвижим имот в гр. Русе, ул. „Олимпи Панов” № 25, представляващ парцел ІІІ-654, в кв. 90-А, целия с площ 298 кв.м., заедно с 2.379 % ид.ч. от сградата и от отстъпеното право на строеж върху дворното място, при граници за парцела: ул. „Олимпи Панов”, ул. „Борисова”, жил. блок ГСН и парцел 653 и при граници за магазина: двор, съседна сграда, магазин № 9 и стълбище. НАЧАЛНА ЦЕНА от която ще започне публичната продан – 22 050 лв.
Ощеtargimot.com

Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. ОЛИМПИ ПАНОВ 14 - ИД 484/2011
45 м²
37,860 лв
2016-10-31
учредена Договорна ипотека върху двата имота в полза на Алфа Банк АД , в размер на 100 000 евро. Определям всеки вторник и петък от 13:00 ч. до 15:00 ч. за оглед на имотите. по изпълнително дело 20118330400484 МАГАЗИН представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 63427.2.614.1.48 / шест три четири две седем точка две точка шест едно четири точка едно точка четири осем/, находящ се в гр.Русе, ул. Олимпи Панов №14 / четиринадесет/, бл.”Евас”, ет.1 /едно/, обект №5 /пет/, като самостоятелния обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.614 / шест три четири две седем точка две точка шест едно четири/, с предназначение за търговска дейност, с площ от 44.91 кв.м. /четиридесет и четири квадратни метра и деветдесет и един квадратни дециметра/, ведно с прилежащите 1.529% ид.ч. /едно цяло петстотин двадесет и девет процента идеални части/ от общите части на сградата и от терена, при граници и съседи за самостоятелния обект: на същия етаж: 63427.2.614.1.49, 63427.2.614.1.47; под обекта: 63427.2.614.1.33, 63427.2.614.1.34, над обекта: няма., ЦЕНА: 37 860.00 лв.
Ощеtargimot.com

Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. ОЛИМПИ ПАНОВ 14 - ИД 484/2011
42 м²
35,460 лв
2016-10-31
МАГАЗИН № 3 /три/, намиращ се на ІІ-втория етаж във вход „В" на жилищно-обществена сграда „Евас", блок „В" /буква „в"/. по улица ”Олимпи Панов” № 14 /четиринадесет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.614.1.46 /шест три четири две седем точка две точка шест едно четири точка едно точка четири шест/, по кадастрална карта, одобрена със Заповед №РД-18-18/16.05.2007г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, с предназначение - за търговска дейност, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж -63427.2.614.1.47, 63427.2.614.1.45; под обекта – 63427.2.614.1.32, 63427.2.614.1.53, 63427.2.614.1.29; над обекта – 63427.2.614.1.2; с площ 42,00 кв.м. /четиридесет и два квадратни метра/, който самостоятелен обект попада в сграда №1 /едно/ разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.614 /шест три четири две седем точка две точка шест едно четири/,ведно с 1,430 % /едно цяло четиристотин и тридесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на собственост върху терена,представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.2.614 / шест три четири две седем точка две точка шест едно четири / с площ 712.00 кв.м /седемстотин и дванадесет квадратни метра/, трайно предназначение - урбанизирана, начин на трайно ползване - високо застрояване /над петнадесет метра/, стар идентификатор — кв.90 /деветдесет/,п.V-614 /пет римско за шестстотин и четиринадесет арабско/ . При съседи: 63427.2.656, 63427.2.613, 63427.2.41, 63427.2.615, 63427.2.617, 63427.2.618. ЦЕНА: 35 460.00 лв. учредена Договорна ипотека върху двата имота в полза на Алфа Банк АД , в размер на 100 000 евро. Определям всеки вторник и петък от 13:00 ч. до 15:00 ч. за оглед на имотите. по изпълнително дело 20118330400484
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Русе, ул. Олимпи Панов