Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. МИХАИЛ ХАДЖИКОСТОВ 1 - ИД 332/2017
62 м²
36,750 лв
2017-6-2
АПАРТАМЕНТ № 9 /девет/, находящ се в гр. Русе, по ул. Михаил Хаджикостов № 1 /едно/, на третия етаж, в ЖБ № 114 /сто и четиринадесет/, вход „Е“, ЖК „Чародейка-Г-юг“, състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизни помещения, с площ 61.65 кв. м. /шестдесет и един квадратни метра и шестдесет и пет квадратни дециметра/, представляващ по схема на АГКК САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.6.138.13.9 /шест три четири две седем точка шест точка едно три осем точка едно три точка девет/,с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. „Чародейка-Г-юг“, ул. Михаил Хаджикостов № 1 /едно/, бл. 114 /сто и четиринадесет/, вх. 6 /шест/, ет. 3 /три/, ап. 9 /девет/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 13 /тринадесет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.6.138 /шест три четири две седем точка шест точка едно три осем/. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ 61.65 квм. /шестдесет и един квадратни метра и шестдесет и пет квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: Изба 9 /девет/ с площ 2.70 кв.м. /два квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/, при граници: на север – изба № 8, на изток – изба № 13, на юг – изба №10 и на запад – коридор, заедно с 0,803% /нула цяло осемстотин и три хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото от 70 кв.м. /седемдесет квадратни метра/. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.6.138.13.8; под обекта: 63427.6.138.13.6; над обекта: 63427.6.138.13.12 ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 36 750.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на КСК"Русенска популярна каса", първа по ред в размер на 24 000 лв., втора по ред в размер на 245 000 лв.,вписана Възбрана в полза на Енерго Про Продажби АД и КСК"Русенска популярна каса" Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ кв. Чародейка-Г-Юг, ул.”Михаил Хаджикостов” № 1, бл.114, вх. 8, ет. 2, ап. 4;
57 м²
36,000 лв
2016-12-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.6.138.11.4, адрес на имота: гр. Русе, кв. Чародейка-Г-Юг, ул.”Михаил Хаджикостов” № 1, бл.114, вх. 8, ет. 2, ап. 4; самостоятелният обект се намира в сграда № 11, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.6.138; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; площ по документ: 57.95 кв.м.; прилежащи части: ИЗБА № 4, заедно с 0.793 % ид.ч. от сградата; ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.6.138.11.5, 63427.6.138.11.3; под обекта: 63427.6.138.11.21, 63427.6.138.11.1; над обекта: 63427.6.138.11.7; Стар идентификатор: няма. Начална цена, от която ще започне проданта: 36 000 лв.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ кв. Чародейка-Г-Юг, ул.”Михаил Хаджикостов” № 1, бл.114, вх. 8, ет. 2, ап. 4
60 м²
45,000 лв
2016-10-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.6.138.11.4, адрес на имота: гр. Русе, кв. Чародейка-Г-Юг, ул.”Михаил Хаджикостов” № 1, бл.114, вх. 8, ет. 2, ап. 4; самостоятелният обект се намира в сграда № 11, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.6.138; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; площ по документ: 57.95 кв.м.; прилежащи части: ИЗБА № 4, заедно с 0.793 % ид.ч. от сградата; ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.6.138.11.5, 63427.6.138.11.3; под обекта: 63427.6.138.11.21, 63427.6.138.11.1; над обекта: 63427.6.138.11.7; Стар идентификатор: няма. Начална цена, от която ще започне проданта: 45 000 лв. Върху имота е учредена договорна ипотека в полза на „Уникредит Булбанк” АД за сумата от 22 000 евро. Определям време, през което недвижимият имот може да бъде преглеждан: всеки четвъртък от 16.00 ч. до 17.00 ч., през време на проданта.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Русе, ул. Михаил Хаджикостов