Едностаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. МАРИЯ ЛУИЗА № 19, БЛ. ГУРКО - ИД 765/2013
24 м²
21,735 лв
2017-11-30
½ /една втора/ идеална част от АПАРТАМЕНТ № 14 /четиринадесет/ на петия етаж , вход „Д“ /буква Д/ в жилищен блок „Гурко“, построен въз основа на отстъпено право на строеж върху държавна земя, по ул. Мария Луиза № 19 /деветнадесет/, гр.Русе, състоящ се от спалня – дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 48.51 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра и петдесет и един квадратни дециметра/, при граници: запад – апартамент № 13, стълбище и апартамент № 15, юг – ул. Мария Луиза и на изток – апартамент № 15, с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/, с полезна площ 4.92 кв.м. /четири квадратни метра и деветдесет и два квадратни дециметра/, при граници: север – изба № 8, юг – коридор, запад – стълбище, и на изток – коридор, както и КИЛЕР № 4 /четири/, при граници - Митко Иванов, Марианка Димова, заедно с припадащите му се 0.418 % /нула цяло четиристотин и осемнадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото от 59 кв.м. /петдесет и девет квадратни метра/, а по кадастрална карта представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.228.6.107 /шест три четири две седем точка две точка две две осем точка шест точка едно нула седем/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Мария Луиза № 19 /деветнадесет/, вх. 5 /пет/, ет. 4 /четири/, ап. 14 /четиринадесет/, находящ се в сграда № 6 /шест/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.228 /шест три четири две седем точка две точка две две осем/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 48.51 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра и петдесет и един квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: Изба 9 и 0,418 % ид.ч. от общите части на сградата; стар идентификатор – няма; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.228.6.106, 63427.2.228.6.108; под обекта: 63427.2.228.6.104; над обекта: 63427.2.228.6.110. ЦЕНА: 21 735.00 лв. учредена Договорна ипотека и вписана Възбрана в полза на АЛФА БАНК АД, вписана Искова молба и Възбрана в полза на РАДОСЛАВ ИВАНОВ МАДЖАРОВ Определям всеки вторник и петък от 17:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Едностаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. МАРИЯ ЛУИЗА №19 - ИД 765/2013
24 м²
24,150 лв
2017-9-5
½ /една втора/ идеална част от АПАРТАМЕНТ № 14 /четиринадесет/ на петия етаж , вход „Д“ /буква Д/ в жилищен блок „Гурко“, построен въз основа на отстъпено право на строеж върху държавна земя, по ул. Мария Луиза № 19 /деветнадесет/, гр.Русе, състоящ се от спалня – дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 48.51 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра и петдесет и един квадратни дециметра/, при граници: запад – апартамент № 13, стълбище и апартамент № 15, юг – ул. Мария Луиза и на изток – апартамент № 15, с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/, с полезна площ 4.92 кв.м. /четири квадратни метра и деветдесет и два квадратни дециметра/, при граници: север – изба № 8, юг – коридор, запад – стълбище, и на изток – коридор, както и КИЛЕР № 4 /четири/, при граници - Митко Иванов, Марианка Димова, заедно с припадащите му се 0.418 % /нула цяло четиристотин и осемнадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото от 59 кв.м. /петдесет и девет квадратни метра/, а по кадастрална карта представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.228.6.107 /шест три четири две седем точка две точка две две осем точка шест точка едно нула седем/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Мария Луиза № 19 /деветнадесет/, вх. 5 /пет/, ет. 4 /четири/, ап. 14 /четиринадесет/, находящ се в сграда № 6 /шест/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.228 /шест три четири две седем точка две точка две две осем/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 48.51 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра и петдесет и един квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: Изба 9 и 0,418 % ид.ч. от общите части на сградата; стар идентификатор – няма; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.228.6.106, 63427.2.228.6.108; под обекта: 63427.2.228.6.104; над обекта: 63427.2.228.6.110. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 24 150.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, в размер на 70 000 евро. Определям всеки вторник и петък от 17:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Едностаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. МАРИЯ ЛУИЗА 19 - ИД 765/2013
24 м²
24,360 лв
2017-6-22
½ /една втора/ идеална част от АПАРТАМЕНТ № 14 /четиринадесет/ на петия етаж , вход „Д“ /буква Д/ в жилищен блок „Гурко“, построен въз основа на отстъпено право на строеж върху държавна земя, по ул. Мария Луиза № 19 /деветнадесет/, гр.Русе, състоящ се от спалня – дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 48.51 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра и петдесет и един квадратни дециметра/, при граници: запад – апартамент № 13, стълбище и апартамент № 15, юг – ул. Мария Луиза и на изток – апартамент № 15, с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/, с полезна площ 4.92 кв.м. /четири квадратни метра и деветдесет и два квадратни дециметра/, при граници: север – изба № 8, юг – коридор, запад – стълбище, и на изток – коридор, както и КИЛЕР № 4 /четири/, при граници - Митко Иванов, Марианка Димова, заедно с припадащите му се 0.418 % /нула цяло четиристотин и осемнадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото от 59 кв.м. /петдесет и девет квадратни метра/, а по кадастрална карта представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.228.6.107 /шест три четири две седем точка две точка две две осем точка шест точка едно нула седем/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Мария Луиза № 19 /деветнадесет/, вх. 5 /пет/, ет. 4 /четири/, ап. 14 /четиринадесет/, находящ се в сграда № 6 /шест/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.228 /шест три четири две седем точка две точка две две осем/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 48.51 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра и петдесет и един квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: Изба 9 и 0,418 % ид.ч. от общите части на сградата; стар идентификатор – няма; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.228.6.106, 63427.2.228.6.108; под обекта: 63427.2.228.6.104; над обекта: 63427.2.228.6.110. ЦЕНА: 24 360.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, в размер на 70 000 евро. Определям всеки вторник и петък от 17:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Едностаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. МАРИЯ ЛУИЗА 19 - ИД 765/2013
24 м²
30,450 лв
2017-4-27
½ /една втора/ идеална част от АПАРТАМЕНТ № 14 /четиринадесет/ на петия етаж , вход „Д“ /буква Д/ в жилищен блок „Гурко“, построен въз основа на отстъпено право на строеж върху държавна земя, по ул. Мария Луиза № 19 /деветнадесет/, гр.Русе, състоящ се от спалня – дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 48.51 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра и петдесет и един квадратни дециметра/, при граници: запад – апартамент № 13, стълбище и апартамент № 15, юг – ул. Мария Луиза и на изток – апартамент № 15, с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/, с полезна площ 4.92 кв.м. /четири квадратни метра и деветдесет и два квадратни дециметра/, при граници: север – изба № 8, юг – коридор, запад – стълбище, и на изток – коридор, както и КИЛЕР № 4 /четири/, при граници - Митко Иванов, Марианка Димова, заедно с припадащите му се 0.418 % /нула цяло четиристотин и осемнадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото от 59 кв.м. /петдесет и девет квадратни метра/, а по кадастрална карта представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.228.6.107 /шест три четири две седем точка две точка две две осем точка шест точка едно нула седем/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Мария Луиза № 19 /деветнадесет/, вх. 5 /пет/, ет. 4 /четири/, ап. 14 /четиринадесет/, находящ се в сграда № 6 /шест/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.228 /шест три четири две седем точка две точка две две осем/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 48.51 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра и петдесет и един квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: Изба 9 и 0,418 % ид.ч. от общите части на сградата; стар идентификатор – няма; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.228.6.106, 63427.2.228.6.108; под обекта: 63427.2.228.6.104; над обекта: 63427.2.228.6.110. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 30 450.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, в размер на 70 000 евро. Определям всеки вторник и петък от 17:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. МАРИЯ ЛУИЗА 19 - ИД 765/2013
24 м²
30,720 лв
2017-1-13
½ /една втора/ идеална част от АПАРТАМЕНТ № 14 /четиринадесет/ на петия етаж , вход „Д“ /буква Д/ в жилищен блок „Гурко“, построен въз основа на отстъпено право на строеж върху държавна земя, по ул. Мария Луиза № 19 /деветнадесет/, състоящ се от спалня – дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 48.51 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра и петдесет и един квадратни дециметра/, при граници: запад – апартамент № 13, стълбище и апартамент № 15, юг – ул. Мария Луиза и на изток – апартамент № 15, с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/, с полезна площ 4.92 кв.м. /четири квадратни метра и деветдесет и два квадратни дециметра/, при граници: север – изба № 8, юг – коридор, запад – стълбище, и на изток – коридор, както и КИЛЕР № 4 /четири/, при граници - Митко Иванов, Марианка Димова, заедно с припадащите му се 0.418 % /нула цяло четиристотин и осемнадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото от 59 кв.м. /петдесет и девет квадратни метра/. ЦЕНА: 30 720.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, в размер на 70 000 евро. Определям всеки вторник и петък от 17:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. МАРИЯ ЛУИЗА 19 - ИД 765/2013
24 м²
38,400 лв
2016-11-24
½ /една втора/ идеална част от АПАРТАМЕНТ № 14 /четиринадесет/ на петия етаж , вход „Д“ /буква Д/ в жилищен блок „Гурко“, построен въз основа на отстъпено право на строеж върху държавна земя, по ул. Мария Луиза № 19 /деветнадесет/, състоящ се от спалня – дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 48.51 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра и петдесет и един квадратни дециметра/, при граници: запад – апартамент № 13, стълбище и апартамент № 15, юг – ул. Мария Луиза и на изток – апартамент № 15, с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/, с полезна площ 4.92 кв.м. /четири квадратни метра и деветдесет и два квадратни дециметра/, при граници: север – изба № 8, юг – коридор, запад – стълбище, и на изток – коридор, както и КИЛЕР № 4 /четири/, при граници - Митко Иванов, Марианка Димова, заедно с припадащите му се 0.418 % /нула цяло четиристотин и осемнадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото от 59 кв.м. /петдесет и девет квадратни метра/. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 38 400.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, в размер на 70 000 евро. Определям всеки вторник и петък от 17 до 19 ч. за оглед на имота. по изпълнително дело 20138330400765
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Русе, ул. Мария Луиза