Магазин РУСЕ

РУСЕ ИД 949/2015, ул. Видин № 34
20 м²
6,915 лв
2017-7-19
½ ид.ч. от МАГАЗИН № 4 , на партера на многофункционална жилищна срада с два входа, с магазини и гаражи, по ул. Видин № 34 , в гр. Русе, с площ от 19.94 кв. м. при граници: изток – ул. Видин, запад- гараж № 3 и 4, север- магазин № 5, и на юг – магазин № 3, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и ¼ ид.ч. от от 28/738 ид.ч. от терена по скица с площ за УПИ от 749 кв.м., за имот № 3342 от 750 кв.м. , за който е образуван УПИ II , в кв. 146 , по кадастралния план на гр. Русе, при граници: имот № 3341, имот № 3338, имот № 3336 и имот № 3349, съгласно акт за собственост, а съгласно Кадастрална Карта, гореописания недвижим имот представлява: ½ ид.ч. от Сграда с идентификатор: 63427.2.3342.1.31 , с адрес за имота: гр. Русе, ул. Видин № 34 , ет. 0, обект 4 , самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор: 63427.2.3342 , с предназначение: За търговска дейност, с площ по документ: 19.94 кв. м. , заедно с с припадащите се идеални части от общите части на сградата и заедно с ¼ ид.ч. от от 28/738 ид.ч. от Поземлен Имот с идентификатор: 63427.2.3342 , находящ се в гр. Русе, ул. „Видин“ № 34 , с площ от 756.00 кв.м. , с предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 м до 15м), номер по предходен план: кв. 146, Парцел II – 3342, 3343, 3344, при съседи: 63427.2.3349, 63427.2.3345, 63427.2.299, 63427.2.3341, 63427.2.3338, 63427.2.3336.
Ощеtargimot.com

Магазин РУСЕ

РУСЕ ул. Видин № 34
20 м²
7,020 лв
2017-4-27
½ ид.ч. от МАГАЗИН № 4 , на партера на многофункционална жилищна срада с два входа, с магазини и гаражи, по ул. Видин № 34 , в гр. Русе, с площ от 19.94 кв. м. при граници: изток – ул. Видин, запад- гараж № 3 и 4, север- магазин № 5, и на юг – магазин № 3, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и ¼ ид.ч. от от 28/738 ид.ч. от терена по скица с площ за УПИ от 749 кв.м., за имот № 3342 от 750 кв.м. , за който е образуван УПИ II , в кв. 146 , по кадастралния план на гр. Русе, при граници: имот № 3341, имот № 3338, имот № 3336 и имот № 3349, съгласно акт за собственост, а съгласно Кадастрална Карта, гореописания недвижим имот представлява: ½ ид.ч. от Сграда с идентификатор: 63427.2.3342.1.31 , с адрес за имота: гр. Русе, ул. Видин № 34 , ет. 0, обект 4 , самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор: 63427.2.3342 , с предназначение: За търговска дейност, с площ по документ: 19.94 кв. м. , заедно с с припадащите се идеални части от общите части на сградата и заедно с ¼ ид.ч. от от 28/738 ид.ч. от Поземлен Имот с идентификатор: 63427.2.3342 , находящ се в гр. Русе, ул. „Видин“ № 34 , с площ от 756.00 кв.м. , с предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 м до 15м), номер по предходен план: кв. 146, Парцел II – 3342, 3343, 3344, при съседи: 63427.2.3349, 63427.2.3345, 63427.2.299, 63427.2.3341, 63427.2.3338, 63427.2.3336.
Ощеtargimot.com

Магазин РУСЕ

РУСЕ дело 949-2015- гр. Русе, ул. Видин 34
20 м²
8,775 лв
2017-2-17
½ ид.ч. от МАГАЗИН № 4 , на партера на многофункционална жилищна срада с два входа, с магазини и гаражи, по ул. Видин № 34 , в гр. Русе, с площ от 19.94 кв. м. НАЧАЛНА ЦЕНА, за ½ ид.ч. от гореописания недвижим имот, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 8 775.00 лв.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. ВИДИН 18 - ИД 726/2014
94 м²
54,000 лв
2017-1-12
АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.376.1.51 /шест три четири две седем точка две точка три седем шест точка едно точка едно пет/, находящ се в гр. Русе, ул. Видин № 18 /осемнадесет/, вх. 2 /две/, ет. 6 /шест/, а по акт за ипотека – етаж 7 /седем/; ап. 19 /деветнадесет/; площ: 94.36 кв.м. /деветдесет и четири квадратни метра и тридесет и шест квадратни дециметра/; състоящ се от: кухненски бокс; столова-дневна; спалня, антре, килер, преддверие, баня-тоалетна; две тераси; предназначение на обекта: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ; брой нива на обекта: 1 /един/; който самостоятелен обект е разположен в сграда No 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор: 63427.2.376 /шест три четири две седем точка две точка три седем шест/, ведно с избено помещение № 19 /деветнадесет/ с площ 2.20 кв.м. /два квадратни метра и двадесет квадратни дециметра/ и 1.454 % ид.ч., равняващи се на 6.28 кв.м. /шест квадратни метра и двадесет и осем квадратни дециметра/ от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 63427.2.376.1.29; 63427.2.376.1.30; 63427.2.376.1.50; под обекта – 63427.2.376.1.48; 63427.2.376.1.25; 63427.2.376.1.49, над обекта – няма. ЦЕНА: 54 000.00 лв. вписана Законна ипотека в полза на Алфа Банк АД , първа в размер на 15 000 евро и втора по ред договорна ипотека в размер на 3900 евро. Определям всеки понеделник и сряда от 12:00 . до 18:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. ВИДИН 18 - ИД 726/2014
94 м²
67,500 лв
2016-11-23
АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.376.1.51 /шест три четири две седем точка две точка три седем шест точка едно точка едно пет/, находящ се в гр. Русе, ул. Видин № 18 /осемнадесет/, вх. 2 /две/, ет. 6 /шест/, а по акт за ипотека – етаж 7 /седем/; ап. 19 /деветнадесет/; площ: 94.36 кв.м. /деветдесет и четири квадратни метра и тридесет и шест квадратни дециметра/; състоящ се от: кухненски бокс; столова-дневна; спалня, антре, килер, преддверие, баня-тоалетна; две тераси; предназначение на обекта: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ; брой нива на обекта: 1 /един/; който самостоятелен обект е разположен в сграда No 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор: 63427.2.376 /шест три четири две седем точка две точка три седем шест/, ведно с избено помещение № 19 /деветнадесет/ с площ 2.20 кв.м. /два квадратни метра и двадесет квадратни дециметра/ и 1.454 % ид.ч., равняващи се на 6.28 кв.м. /шест квадратни метра и двадесет и осем квадратни дециметра/ от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 63427.2.376.1.29; 63427.2.376.1.30; 63427.2.376.1.50; под обекта – 63427.2.376.1.48; 63427.2.376.1.25; 63427.2.376.1.49, над обекта – няма. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 67 500 лв. вписана Законна ипотека в полза на Алфа Банк АД , първа в размер на 15 000 евро и втора по ред договорна ипотека в размер на 3900 евро. Определям всеки понеделник и сряда от 12 до 18 ч. за оглед на имота. по изпълнително дело 20148330400726
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Русе, ул. Видин

Магазин РУСЕ

РУСЕ ул. Неофит Бозвели № 18, вход 3, етаж 0, обект 14 /четиринадесет
23 м²
22,500 лв
2016-10-24
ІІ. МАГАЗИН № 14 в секция „В” в югоизточната част на жилищна сграда с обществено обслужващи обекти, намираща се по ул. Неофит Бозвели и ул. Видин в град Русе, състоящ се от търговска зала, склад и сервизни помещения, който по кадастралната карта представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5534.3.22 , на адрес град Русе, община Русе, област Русе, ул. Неофит Бозвели № 18, вход 3, етаж 0, обект 14 /четиринадесет/, който се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5534, с предназначение: за търговска дейност; брой нива на обекта: 1; посочена в документа площ: 23.02 кв.м. , при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.5534.3.21; под обекта: няма, над обекта: 63427.2.5534.3.2, 63427.2.5534.3.3, с прилежащи части към самостоятелния обект: 1.322 % /едно цяло триста двадесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 22 500 лв. ИЗП. Д. № 20169140400570 Тежести: договорна ипотека в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”-АД/първа по ред-2011 г./ за обезпечаването на сумата от 120 000 лева.; договорна ипотека в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”-АД/първа по ред-2012 г./ за обезпечаването на сумата от 100 000 лева.
Ощеtargimot.com

Магазин РУСЕ

РУСЕ ул. Неофит Бозвели № 18 /осемнадесет/, вход 1 /едно/, етаж 0 /нула/, обект 3 /три/
28 м²
31,911 лв
2016-10-24
І. МАГАЗИН № 3 в секция „А” на партерен етаж на жилищна сграда с общественообслужващи обекти, намираща се по ул. Неофит Бозвели и ул. Видин в град Русе, с обща площ 32.66 кв.м. и чиста площ 28.15 кв.м., ведно с 0.05 % /нула цяло и пет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и 0.978 % идеални части от правото на строеж, който по кадастралната карта представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5534.1.42, на адрес град Русе, община Русе, област Русе, ул. Неофит Бозвели № 18 /осемнадесет/, вход 1 /едно/, етаж 0 /нула/, обект 3 /три/, който се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5534 с предназначение: за търговска дейност; брой нива на обекта: 1; посочена в документа площ: 28.15 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.5534.1.41, 63427.2.5534.1.47, 63427.2.5534.1.43; под обекта: няма, над обекта: 63427.2.5534.1.1, с прилежащи части към самостоятелния обект: 0.978 % /нула цяло и деветстотин седемдесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 31 911 лв.
Ощеtargimot.com