Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 6 - 916/2013
59 м²
34,500 лв
2017-8-1
АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.3222.1.24 /шест три четири две седем точка две точка три две две две точка едно точка две четири/, находящ се в гр. Русе, ул. Братя Миладинови № 6 /шест/, бл. Калофер, вх. 1 /едно/, ет. 8 /осем/, ап. 3 /три/; площ: 58.90 кв.м. /петдесет и осем квадратни метра и деветдесет квадратни дециметра/, състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизно помещение; който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.3222 /шест три четири две седем точка две точка три две две две/; предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ; брой нива на обекта: 1 /едно/, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 /пет/ с площ 5.36 кв.м. /пет квадратни метра и тридесет и шест квадратни дециметра/, заедно с 2.039 % /две цяло и тридесет и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж. Съседни самостоятелни обекти: на същия тежа – 63427.2.3222.1.46; 63427.2.32222.1.23; под обекта – 63427.2.3222.1.21. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 34 500.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, в размер на 34 000 евро и учредено право на ползване на Йоана Иванова Станева Определям всеки вторник и петък от 17:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Магазин РУСЕ

РУСЕ ул. Братя Миладинови № 4
740 м²
600,000 лв
2017-7-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.4915 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, четири хиляди деветстотин и петнадесет/, адрес на имота: гр. Русе, ул. Братя Миладинови № 4 /четири/, вход 2 /две/, с площ: 1725 кв.м. /хиляда седемстотин двадесет и пет квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 4915, квартал: 160А; при съседи: 63427.2.4920, 63427.2.4965, 63427.2.4902, 63427.2.3291, заедно с построената в него СГРАДА с идентификатор 63427.2.4915.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, четири хиляди деветстотин и петнадесет, точка, едно/, със застроена площ 738 кв.м. /седемстотин тридесет и осем квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Сграда за търговия, включваща следните самостоятелни обекти: 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.4915.1.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, четири хиляди деветстотин и петнадесет, точка, едно, точка, едно/; предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 704.00 кв.м. /седемстотин и четири квадратни метра/; прилежащи части: ...; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.4915.1.2; под обекта: няма; над обекта: няма; стар идентификатор: няма; 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.4915.1.2 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, четири хиляди деветстотин и петнадесет, точка, едно, точка, две/; предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 34.00 кв.м. /тридесет и четири квадратни метра/; прилежащи части: ...; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.4915.1.1; под обекта: няма; над обекта: няма; стар идентификатор: няма; която ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА е идентична с описания в документите за собственост ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - СУПЕРМАРКЕТ №19 /деветнадесет/, с разгъната застроена площ 720 /седемстотин и двадесет/ кв.м., състоящ се от ТЪРГОВСКА ЗАЛА от 432 /четиристотин тридесет и два/ кв.м., СКЛАД от 288/двеста осемдесет и осем/ кв.м. в т.ч. спомагателни СУТЕРЕН от 214 /двеста и четиринадесет/ кв.м. и полезна площ от 612 /шестстотин и дванадесет/ кв.м., заедно с дворно място, върху което е построен ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ, обособено в парцел VIII /осем римско/, кв.160-А /сто и шестдесет буква "а"/, по плана на гр.Русе, с площ от 1736 /хиляда седемстотин тридесет и шест/ кв.м., ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения върху имота;
Ощеtargimot.com

Магазин РУСЕ

РУСЕ ул. Братя Миладинови № 4
720 м²
553,960 лв
2017-5-1
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.4915 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, четири хиляди деветстотин и петнадесет/, адрес на имота: гр. Русе, ул. Братя Миладинови № 4 /четири/, вход 2 /две/, с площ: 1725 кв.м. /хиляда седемстотин двадесет и пет квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 4915, квартал: 160А; при съседи: 63427.2.4920, 63427.2.4965, 63427.2.4902, 63427.2.3291, заедно с построената в него СГРАДА с идентификатор 63427.2.4915.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, четири хиляди деветстотин и петнадесет, точка, едно/, със застроена площ 738 кв.м. /седемстотин тридесет и осем квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Сграда за търговия, включваща следните самостоятелни обекти: 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.4915.1.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, четири хиляди деветстотин и петнадесет, точка, едно, точка, едно/; предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 704.00 кв.м. /седемстотин и четири квадратни метра/; прилежащи части: ...; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.4915.1.2; под обекта: няма; над обекта: няма; стар идентификатор: няма; 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.4915.1.2 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, четири хиляди деветстотин и петнадесет, точка, едно, точка, две/; предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 34.00 кв.м. /тридесет и четири квадратни метра/; прилежащи части: ...; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.4915.1.1; под обекта: няма; над обекта: няма; стар идентификатор: няма; която ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА е идентична с описания в документите за собственост ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - СУПЕРМАРКЕТ №19 /деветнадесет/, с разгъната застроена площ 720 /седемстотин и двадесет/ кв.м., състоящ се от ТЪРГОВСКА ЗАЛА от 432 /четиристотин тридесет и два/ кв.м., СКЛАД от 288/двеста осемдесет и осем/ кв.м. в т.ч. спомагателни СУТЕРЕН от 214 /двеста и четиринадесет/ кв.м. и полезна площ от 612 /шестстотин и дванадесет/ кв.м., заедно с дворно място, върху което е построен ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ, обособено в парцел VIII /осем римско/, кв.160-А /сто и шестдесет буква "а"/, по плана на гр.Русе, с площ от 1736 /хиляда седемстотин тридесет и шест/ кв.м., ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения върху имота; Начална цена, от която да започне проданта: 553 960 лв. Определям време, през което имотът може да бъде преглеждан: всеки четвъртък от 16.00 ч. до 17.00 ч., през време на проданта. Тежести върху имота: договорна ипотека в полза на СИБАНК ЕАД за сумата 500 000 лв.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 6 - ИД 916/2013
59 м²
43,125 лв
2016-10-24
АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.3222.1.24 /шест три четири две седем точка две точка три две две две точка едно точка две четири/, находящ се в гр. Русе, ул. Братя Миладинови № 6 /шест/, бл. Калофер, вх. 1 /едно/, ет. 8 /осем/, ап. 3 /три/; площ: 58.90 кв.м. /петдесет и осем квадратни метра и деветдесет квадратни дециметра/, състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизно помещение; който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.3222 /шест три четири две седем точка две точка три две две две/; предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ; брой нива на обекта: 1 /едно/, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 /пет/ с площ 5.36 кв.м. /пет квадратни метра и тридесет и шест квадратни дециметра/, заедно с 2.039 % /две цяло и тридесет и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж. Съседни самостоятелни обекти: на същия тежа – 63427.2.3222.1.46; 63427.2.32222.1.23; под обекта – 63427.2.3222.1.21. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 43125.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, в размер на 34000 евро и учредено право на ползване на Йоана Иванова Станева Определям всеки вторник и петък от 17ч. до 19 ч. за оглед на имота. по изпълнително дело 20138330400916
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Русе, ул. Братя Миладинови