Етаж от къща РУСЕ

РУСЕ БУЛ. ПРИДУНАВСКИ 8 - ИД 1020-2015
124 м²
92,556 лв
2016-10-31
ЕТАЖ III /трети/ от МАСИВНА ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.778.1.3 /шест три четири две седем точка две точка седем седем осем точка едно точка три/, с адрес на имота: гр.Русе, общ. Русе, обл. Русе, бул. Придунавски № 8 /осем/, ет. 3 /три/; с площ: 124 кв.м. /сто двадесет и четири квадратни метра/, състоящ се от четири стаи, вестибюл, кухня, тоалетна, изба под вестибюла на партерния етаж, таванско помещение откъм река Дунав и две тераси, който самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.778 /шест три четири две седем точка две точка седем седем осем/, предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1, заедно с 1/3 ид .ч /една трета идеална част/ от общите части на сградата. Съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: няма; под обекта: 63427.2.778.1.2; над обекта: няма, ведно с 1/3 ид.ч. /една трета идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.778 /шест три четири две седем точка две точка седем седем осем/, номер на предходен план: 778, квартал: 79, парцел XXVI – 26, с адрес: гр.Русе, бул. Придунавски 8 /осем/, с площ: 255 кв.м /двеста петдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), съседи: 63427.2.4977, 63427.2.750, 63427.2.796, 63427.2.779. ЦЕНА: 92 556.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на Юробанк България АД, в размер на 185 000 лева. ,вписана Възбрана в полза на МАРИЯ ЯНКОВА ЕНЧЕВА, ,вписана Възбрана в полза на Юробанк България АД, Определям всяка сряда и петък от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота. по изпълнително дело 20158330401020
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Русе, Бул. Придунавски