Парцел НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул. Рила № 3
Дворно място от 420 кв.м., ведно с паянтова жилищна сграда от 49.23 кв.м.,масивна постройка от 23.63 кв.м., масивна сграда от 19 кв.м., паянтова стопанска постройка от 14.08 кв.м., полумасивна стопанска сграда от 4.55 кв.м., масивен гараж от 21.28 кв.м., масивна стопанска сграда от 9.36 кв.м., УПИ XVI-289 от кв. 15, ул. Рила №3 гр. Нови пазар по акт за собственост от 20.10.2008 г., № дв.вх. 4016, том 3, акт 136 СВ Нови пазар. По КК на гр. Нови пазар – поземлен имот с идентифиатор 52009.502.123, НТП Ниско застрояване, площ 392 кв.м., кв.15 ведно с построените в имота: сграда с с № 52009.502.123.1-селскостопанска, бр.ет.1,ЗП 7 кв.м., сграда с № 52009.502.123.2 със ЗП 69 кв.м., предназначение - жилищна, сграда – еднофамилна, бр. ет.1; сграда с № 52009.502.123.3, сграда селскостопанска, бр. ет.1 ЗП 23 кв.м.По констатация на място: Сграда №1 паянтова,покрив дървена конструкция с керемиди.Сграда 2 – жилищна паянтова, на един етаж, с кирпичени стени,две стаи и кухна,частично в/у изба,остъкена терена, покрив дървена конструкция с керемиди,дървена дгорама , на гредоред, задоволително състояние. Сграда 3 – масивна, тухлени стени, покрив стомано-бетоново плоча, метална врата с вход от улицата. В дворното място – стоп.сграда,паянтова постройка, складово помещенине. Външен сант.възел Полумасивна пристройка жилищна от източна страна на сградата. НА ПУБЛИЧНА ПРОДАНА СЕ ИЗНАСЯТ САМО СЕКВЕСТЕРУЕМИТЕ ЧАСТИ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 52009.502.123 С ПЛОЩ 392 КВ.М., ЗАЕДНО СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА №52009.502.123.1 С ПЛОЩ 7 КВ.М., СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА С № 52009.502.123.3 /ИЗПОЛЗВА СЕ КАТО ГАРАЖ/, С ПЛОЩ 23.КВ.М., ЗАЕДНО С МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА С ПЛОЩ 19 КВ.М.,КОЯТО НЕ Е ЗАСНЕТА ПО КК,НО Е ТРАЙНО ПРИКРЕПЕНА КЪМ ЗЕМЯТА И ПРЕДСТАВЛЯВА ПОДОБРЕНИЕ В НЕЯ.
19.01.17 г., 17:11 targimot.com
420.0 м²
3 900,00 лв

Парцел НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул. Рила № 3
Дворно място от 420 кв.м., ведно с паянтова жилищна сграда от 49.23 кв.м.,масивна постройка от 23.63 кв.м., масивна сграда от 19 кв.м., паянтова стопанска постройка от 14.08 кв.м., полумасивна стопанска сграда от 4.55 кв.м., масивен гараж от 21.28 кв.м., масивна стопанска сграда от 9.36 кв.м., УПИ XVI-289 от кв. 15, ул. Рила №3 гр. Нови пазар по акт за собственост от 20.10.2008 г., № дв.вх. 4016, том 3, акт 136 СВ Нови пазар. По КК на гр. Нови пазар – поземлен имот с идентифиатор 52009.502.123, НТП Ниско застрояване, площ 392 кв.м., кв.15 ведно с построените в имота: сграда с с № 52009.502.123.1-селскостопанска, бр.ет.1,ЗП 7 кв.м., сграда с № 52009.502.123.2 със ЗП 69 кв.м., предназначение - жилищна, сграда – еднофамилна, бр. ет.1; сграда с № 52009.502.123.3, сграда селскостопанска, бр. ет.1 ЗП 23 кв.м.По констатация на място: Сграда №1 паянтова,покрив дървена конструкция с керемиди.Сграда 2 – жилищна паянтова, на един етаж, с кирпичени стени,две стаи и кухна,частично в/у изба,остъкена терена, покрив дървена конструкция с керемиди,дървена дгорама , на гредоред, задоволително състояние. Сграда 3 – масивна, тухлени стени, покрив стомано-бетоново плоча, метална врата с вход от улицата. В дворното място – стоп.сграда,паянтова постройка, складово помещенине. Външен сант.възел Полумасивна пристройка жилищна от източна страна на сградата. НА ПУБЛИЧНА ПРОДАНА СЕ ИЗНАСЯТ САМО СЕКВЕСТЕРУЕМИТЕ ЧАСТИ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 52009.502.123 С ПЛОЩ 392 КВ.М., ЗАЕДНО СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА №52009.502.123.1 С ПЛОЩ 7 КВ.М., СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА С № 52009.502.123.3 /ИЗПОЛЗВА СЕ КАТО ГАРАЖ/, С ПЛОЩ 23.КВ.М., ЗАЕДНО С МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА С ПЛОЩ 19 КВ.М.,КОЯТО НЕ Е ЗАСНЕТА ПО КК,НО Е ТРАЙНО ПРИКРЕПЕНА КЪМ ЗЕМЯТА И ПРЕДСТАВЛЯВА ПОДОБРЕНИЕ В НЕЯ.
19.01.17 г., 17:09 targimot.com
420.0 м²
3 900,00 лв

Продава МАГАЗИН, град Плевен, Широк център

град Плевен, Широк център ул Рила
Ref. 1064 Обектът се състои от търговска зала, склад и санитарни помещения Телефони за контакт: 02 811 7023; 02 811 7029; 02 811 7015; 02 811 7031;
13.01.17 г., 14:47 imot.bg
49.0 м²
29 420,00 €

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК л.”Рила” №50
Самостоятелен обект в пететажва сграда с жилищно предназначение - АПАРТАМЕНТ № 7 /седем/, находящ се на III-ти /трети/ етаж в жилищен блок № 6, в гр. Пазарджик на ул. “Рила“№ 50 /петдесет/, вход А, в квартал 142 /сто четиридесет и втори/ по плана на гр. Пазарджик. ЕКАТТЕ 55155. състоящ се от спалня, дневна и кухня, със застроена площ 64.48 /шестдесет и четири цяло и четиридесет и осем стотни/ кв.м. при съседи на апартамента: изток - двор и апартамент № 8, запад - улица, юг - стьлбищна клетка, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/ с площ от 9.26 /девет цяло и двадесет и шест стотни/ кв. м. при съседи на избеното помещение: изток – двор, запад - коридор, север - коридор и ведно с 3.4768 % /три цяло, четири хиляди седемстотин шестдесет и осем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, а съгласно схема на АГКК- Пазарджик - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.598.1.7 по КК и КР, одобрени със Заповед №РД-18-97/28.10.2008 г на ИД на АГКК, с адрес на имота : гр.Пазарджик п.к.4400, ул.”Рила” №50, ет.3, ап.№7, който самостоятелен обект се намира в сграда №1, състояща се от пет надземни етажа, разположена в ПИ с идентификатор 55155.502.598, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент с площ от 64,48 кв.м., брой нива на обекта: 1, при граници и съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 55155.502.598.1.8, под обекта - 55155.502.598.1.4, над обекта – 55155.502.598.1.10, ведно с припадащите към обекта: Таванско помещение №7, Избено помещение с площ 9,26 кв.м. и 3,4768% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
9.01.17 г., 18:29 targimot.com
64.0 м²
27 375,00 лв

Двустаен апартамент ДЕВНЯ

ДЕВНЯ АПАРТАМЕНТ 37, нах. се в гр. Девня, кв. Повеляново, ул. Рила 5
АПАРТАМЕНТ 37, нах. се в гр. Девня, кв. Повеляново, ул. Рила 5, на осми жилищен етаж, състоящ се от: входно антре, дневна с кухненска ниша, спалня, сервизни помещения и два балкона, със застроена площ от 58,75 кв. м., при граници на жилището: тревна площ, ап. 36, ап. 33 и стълбище, заедно с прилежащото му избено помещение № 37, с площ от 4,60 кв.м., при граници на избата: изба на апартамент № 35, изба на ап. 36, изба на ап. 34, изба на ап. 31 и изба № 32, както и 2.2276% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, представляващо УПИ V за блоково строителство в кв. 14 по плана на кв. Повеляново, гр. Девня, обл. Варна НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 7 500 /седем хиляди и петстотин/ лева.
21.12.16 г., 20:20 targimot.com
59.0 м²
7 500,00 лв
Дворно място, образуващо парцел № XV-1203 /петнадесети, отреден за имот планоснимачен номер хиляда и двеста и три/, попадащ в квартал 87 /осемдесет и седем/ по плана на гр. Рила, с урегулирано пространство от 520 /петстотин и двадесет/ квадратни метра, ведно с построената в същият парцел двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 85 /осемдесет и пет/ квадратни метра, при съседи: улици от две страни с осови точки 301 /триста и едно/, 303 /триста и три/ и 320 /триста и двадесет/ и парцел XVII /седемнадесет
21.12.16 г., 12:31 targimot.com
85.0 м²
39 376,00 лв
Продава се луксозен имот, намиращ се в гр. Рила. Общата площ на имота е - 2850 кв. м., от които площ на къщата - 1350 кв. м. и площ на богато озеленения и красиво аранжиран двор - 1500 кв. м. В него е разположено външно барбекю, кът за отдих до реката и фитнес зала, която се намира в самостоятелна постройка. Къщата се състои от четири етажа с вътрешен асансьор. На първи етаж е разположена просторна зала, подходяща за празненства, бар, обзаведена голяма кухня с всички необходими ел. уреди. На втори етаж са разположени шест обзаведени апартамента, всеки от който разполага със собствена баня и тоалетна. Апартаментите имат излаз на тераса, а три от тях имат собствена кухня. Третия етаж разполага с кът за отдих, трапезария, отново голяма обзаведена кухня и камина. На четвъртия етаж се намират две спални помещения със собствени бани и тоалетни, голям дрешник, обозначени няколко къта за отдих, камина, обзаведена масажна стая, джакузи и сауна. Продава се с обзавеждането. Мебелите са внос от Италия, а друга част от тях са антики, закупени от търгове във Великобритания. Притежателите на този имот ще могат да се радват на спокойствие и уют, обградени от лукс, чист въздух и прекрасна природа.
20.12.16 г., 8:54 bazar.bg
1350.0 м²
1 500 000,00 €

Етаж от къща ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Рила" № 34-А
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.518.455 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка четиристотин петдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-07-818/17.07.2008г. на Началника на СК - Габрово с адрес гр. Габрово, ул. „Рила” № 34 – А /тридесет и четири, буква „А”/, площ 441 /четиристотин четиридесет и един/ кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.), номер по предходен план 4147 /четири хиляди сто седемдесет и четири/, квартал 15 /петнадесет/, парцел 9,10 /девет, десет/, съседи: имот с идентификатор 14218.518.575, имот с идентификатор имот с идентификатор 14218.518.454, имот с идентификатор 14218.83.503, имот с идентификатор 14218.518.614, заедно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.518.455.1.2 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка четиристотин петдесет и пет точка едно точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри с адрес гр. Габрово, ул. „Рила” №34 – А /тридесет и четири, буква „А”/, ет.1 /едно/, самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.518.455 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка четиристотин петдесет и пет/, предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ 83 /осемдесет и три/ кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: имот с идентификатор 4218.518.455.1.1 и имот с идентификатор 14218.518.455.1.3, над обекта: няма. НАЧАЛНА ЦЕНА: 37 500 (тридесет и седем хиляди и петстотин) лева.
9.12.16 г., 19:54 targimot.com
83.0 м²
37 500,00 лв

Етаж от къща САНДАНСКИ

САНДАНСКИ ул. "Рила" №15, ет.1
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с идентификатор №65334.301.1458.1.1 по кадастралната карта на гр. Сандански, със застроена площ от 116,00кв.м., находящ се в сграда състояща се от сутерен, три жилищни етажа и таван – подпокривно пространство, състоящ се от коридор, спалня, дневна, кухня, и помещение предвидено за санитарен възел и две тераси, ВЕДНО с правото на строеж върху целия имот и ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата. Адрес на имота: гр. Сандански, ул. “ Рила “, №15, ет.1 Начална цена 35 568лв. /тридесет и пет хиляди петстотин шестдесет и осем лева./
5.12.16 г., 19:47 targimot.com
116.0 м²
35 568,00 лв

Къща Кошарна

Кошарна ул. Рила №3,
ДВОРНО МЯСТО с площ 1000кв.м., представляващо УПИ ІІ – 42 в кв. 13 по плана на с.Кошарна, ул. Рила №3, съгласно скица, а по акт собственост дворно място, представляващо урегулиран парцел ІІІ – 32, квартал 5, по стария план на селото, заедно с построената в него едноетажна монолитна жилищна сграда със застроена площ 54кв.м. при граници на имота 7 имот № ІІІ-48, имот № І – 46, имот №ХІ-45 и от двете страни улица. Начална цена, от която ще започне проданта 4 500 лв. Изпълнително дело № 20098320401308
21.11.16 г., 4:11 targimot.com
54.0 м²
4 500,00 лв

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. “Рила“№ 50
Самостоятелен обект в пететажва сграда е жилищно предназначение - АПАРТАМЕНТ № 7 /седем/, находящ се на III-ти /трети/ етаж в жилищен блок № 6, в гр. Пазарджик на ул. “Рила“№ 50 /петдесет/, вход А, в квартал 142 /сто четиридесет и втори/ по плана на гр. Пазарджик. ЕКАТТЕ 55155. състоящ се от спалня, дневна и кухня, със застроена площ 64.48 /шестдесет и четири цяло и четиридесет и осем стотни/ кв.м. при съседи на апартамента: изток - двор и апартамент № 8, запад - улица, юг - стьлбищна клетка, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/ с площ от 9.26 /девет цяло и двадесет и шест стотни/ кв. м. при съседи на избеното помещение: изток – двор, запад - коридор, север - коридор и ведно с 3.4768 % /три цяло, четири хиляди седемстотин шестдесет и осем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, а съгласно схема на АГКК- Пазарджик - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.598.1.7 по КК и КР, одобрени със Заповед №РД-18-97/28.10.2008 г на ИД на АГКК, с адрес на имота : гр.Пазарджик п.к.4400, ул.”Рила” №50, ет.3, ап.№7, който самостоятелен обект се намира в сграда №1, състояща се от пет надземни етажа, разположена в ПИ с идентификатор 55155.502.598, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент с площ от 64,48 кв.м., брой нива на обекта: 1, при граници и съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 55155.502.598.1.8, под обекта - 55155.502.598.1.4, над обекта – 55155.502.598.1.10, ведно с припадащите към обекта: Таванско помещение №7, Избено помещение с площ 9,26 кв.м. и 3,4768% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото;
16.11.16 г., 1:00 targimot.com
64.0 м²
27 375,00 лв

Двустаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ гр. Разлог, ул. Рила" 17, ет. 2
Втори етаж от двуетажна жилищна сграда, построена върху Урегулиран поземлен имот – II /втори/, планоснимачен № 2588 /две хиляди петстотин осемдесет и осем/ , квартал 9 /девети/ по плана на гр. Разлог
8.11.16 г., 16:19 targimot.com
57 801,00 лв

Къща Стожер

Стожер ул. " Рила" № 15
Недвижим имот, находящ се в село Стожер, общ. Добричка, ул. „Рила“ №15, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ДВОРНО МЯСТО на площ от 500кв.м., за който е отреден парцел – Х, имот с план.№530, в квартал №46, по уличната и дворищна регулация на село Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич, одобрена със заповед №32/03.02.1993г., при граници и съседи: улици; УПИ-ХІ-528; УПИ-ХVІ-530, всички съседи са в квартал 46 по плана на селото, ведно с построената в дворното място ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 36.33кв.м., с РЗП от 72.33кв.м., на два етажа, състояща се от четири стаи, килер, коридор и тераса.
7.11.16 г., 15:52 targimot.com
72.0 м²
13 200,00 лв

Къща Рила

Рила ул. "Фридрих Енгелс" №18
„УПИ парцел ХVІІ, отреден за имот с планоснимачен № 1073, попадащ в кв.83, по действащия към момента застроително регулационен план на гр. Рила, целият с площ от 585 кв.м., с административен адрес: гр. Рила, ул. „Фридрих Енгелс“ № 18, при граници и съседи на имота: от две страни улица, УПИ І-1089, УПИ ХVІІ-1073, ВЕДНО с построената в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА, представляваща къща, която сграда е застроена на площ от 136 кв.м., ВЕДНО с МАЗЕ с площ от 20 кв.м., ВЕДНО с ТАВАН с площ от 78 кв.м., ВЕДНО с второстепенна сграда тип „лятна кухня“, с площ от 30 кв.м. и ВЕДНО с НАВЕС с оградни стени тип селскостопанска постройка, с площ от 27 кв.м“.
31.10.16 г., 13:53 targimot.com
136.0 м²
16 080,00 лв

Парцел НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР УЛ. РИЛА № 3
Дворно място от 420 кв.м., ведно с паянтова жилищна сграда от 49.23 кв.м.,масивна постройка от 23.63 кв.м., масивна сграда от 19 кв.м., паянтова стопанска постройка от 14.08 кв.м., полумасивна стопанска сграда от 4.55 кв.м., масивен гараж от 21.28 кв.м., масивна стопанска сграда от 9.36 кв.м., УПИ XVI-289 от кв. 15, ул. Рила №3 гр. Нови пазар по акт за собственост от 20.10.2008 г., № дв.вх. 4016, том 3, акт 136 СВ Нови пазар. По КК на гр. Нови пазар – поземлен имот с идентифиатор 52009.502.123, НТП Ниско застрояване, площ 392 кв.м., кв.15 ведно с построените в имота: сграда с с № 52009.502.123.1-селскостопанска, бр.ет.1,ЗП 7 кв.м., сграда с № 52009.502.123.2 със ЗП 69 кв.м., предназначение - жилищна, сграда – еднофамилна, бр. ет.1; сграда с № 52009.502.123.3, сграда селскостопанска, бр. ет.1 ЗП 23 кв.м.По констатация на място: Сграда №1 паянтова,покрив дървена конструкция с керемиди.Сграда 2 – жилищна паянтова, на един етаж, с кирпичени стени,две стаи и кухна,частично в/у изба,остъкена терена, покрив дървена конструкция с керемиди,дървена дгорама , на гредоред, задоволително състояние. Сграда 3 – масивна, тухлени стени, покрив стомано-бетоново плоча, метална врата с вход от улицата. В дворното място – стоп.сграда,паянтова постройка, складово помещенине. Външен сант.възел Полумасивна пристройка жилищна от източна страна на сградата. НА ПУБЛИЧНА ПРОДАНА СЕ ИЗНАСЯТ САМО СЕКВЕСТЕРУЕМИТЕ ЧАСТИ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 52009.502.123 С ПЛОЩ 392 КВ.М., ЗАЕДНО СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА №52009.502.123.1 С ПЛОЩ 7 КВ.М., СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА С № 52009.502.123.3 /ИЗПОЛЗВА СЕ КАТО ГАРАЖ/, С ПЛОЩ 23.КВ.М., ЗАЕДНО С МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА С ПЛОЩ 19 КВ.М.,КОЯТО НЕ Е ЗАСНЕТА ПО КК,НО Е ТРАЙНО ПРИКРЕПЕНА КЪМ ЗЕМЯТА И ПРЕДСТАВЛЯВА ПОДОБРЕНИЕ В НЕЯ.
31.10.16 г., 12:53 targimot.com
420.0 м²
4 000,00 лв
Продавам двустаен апартамент с гледка към морето, в кв. Сарафово, близо до ул. Ангел Димитров, на 500 м от плажа. Сградата е нова, с модерна фасада, добри общи части, асансьор и вътрешен двор. Разпределението на апартамента включва коридор, дневна с кухня и трапезария, спалня с преход към дневната, баня с тоалетна и балкон. Продава се на шпакловка и циментова замазка.
28.10.16 г., 16:30 mirela.bg
58.0 м²
36 260,00 €

Парцел в регулация с гледка към Рила планина

Област София Близо до к.к. Боровец
Регулиран парцел (1058 кв.м.) с красива планинска панорама (Рила планина) в близост до центъра на хубавото село Говедарци, с лице на асфалтова улица. Селото се характеризира с живописна локация на 16 км от ски курорт Боровец, на 12 км до автогара Самоков и на 65 км до летище София. Курортен комплекс Мальовица се намира на територията и землището на селото. Парцелът е равен, с налични ток и вода до имота. Намира се на 200 метра от центъра на селото. Районът гарантира тишина и спокойствие, лесен достъп до модерни ски съоръжения и градски удобства. Село Говедарци е снабдено с магазини, кафене, училище, църква. Намира се в Югозападна България, община Самоков, в предпарковата зона на Национален парк Рила, по поречието на река Черни Искър. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
28.10.16 г., 16:20 bulgarianproperties.bg
1058.0 м²
50 000,00 €

Парцел, 570m 2 (продажба)

гр.Рила, общ. Рила Владислав Качев
Продава се прекрасен парцел 570 кв.м. с лице на два пътя, подходящ за еднофамилна къща, с лек наклон - югоизточно изложение в гр. Рила, на 15 км. от гр. Благоевград. Парцелът е ограден и разполага с ток, вода и канализация. Цена 15 000 лева
25.10.16 г., 11:40 homes.bg
570.0 м²
7 670,00 €

Вила Росоман

Росоман община Божурище, област Софийска,ул."Рила"№ 2а
Дворно място с площ от 515 (петстотин и петнадесет) кв.м., представляващо Урегулиран поземлен имот XI (единадесети), отреден за имот пл.номер 67 (шестдесет и седем) в кв.9 (девет) по плана на с.Росоман, община Божурище, област София, при съседи на имота, съгласно скица - улица-тупик, УПИ X-54, УПИ VIII-55, 56, терен за озеленяване и УПИ XII – 52, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ВИЛНА СГРАДА, със застроена площ от 70 (седемдесет) кв.м., състояща се от първи етаж, включващ стая с бокс, стая, антре и килер и втори етаж, включващ четири стаи. На основание чл.494,ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот , от която да започне наддаването e 21 840 лв./двадесет и една хиляди осемстотин и четиридесет лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот, могат да сторят това всеки ден , през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в с.Росоман, община Божурище, област Софийска, ул.”Рила”№ 2а.
24.10.16 г., 15:03 targimot.com
70.0 м²
21 840,00 лв

Вила Росоман

Росоман област София,община Божурище, ул."Рила"№
Дворно място с площ от 515 (петстотин и петнадесет) кв.м., представляващо Урегулиран поземлен имот XI (единадесети), отреден за имот пл.номер 67 (шестдесет и седем) в кв.9 (девет) по плана на с.Росоман, община Божурище, област София, при съседи на имота, съгласно скица - улица-тупик, УПИ X-54, УПИ VIII-55, 56, терен за озеленяване и УПИ XII – 52, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ВИЛНА СГРАДА, със застроена площ от 70 (седемдесет) кв.м., състояща се от първи етаж, включващ стая с бокс, стая, антре и килер и втори етаж, включващ четири стаи. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот , от която да започне наддаването e 21 500 лв./двадесет и една хиляди и петстотин лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот, могат да сторят това всеки ден , през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в с.Росоман, община Божурище, област Софийска, ул.”Рила”№ 2а.
24.10.16 г., 15:02 targimot.com
70.0 м²
21 500,00 лв

Вила Росоман

Росоман с.Росоман, община Божурище, област Софийска, ул.”Рила”№ 2а.
Дворно място с площ от 515 (петстотин и петнадесет) кв.м., представляващо Урегулиран поземлен имот XI (единадесети), отреден за имот пл.номер 67 (шестдесет и седем) в кв.9 (девет) по плана на с.Росоман, община Божурище, област София, при съседи на имота, съгласно скица - улица-тупик, УПИ X-54, УПИ VIII-55, 56, терен за озеленяване и УПИ XII – 52, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ВИЛНА СГРАДА, със застроена площ от 70 (седемдесет) кв.м., състояща се от първи етаж, включващ стая с бокс, стая, антре и килер и втори етаж, включващ четири стаи. На основание чл.494, ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 17 200 лв. /седемнадесет хиляди и двеста лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот, могат да сторят това всеки ден, през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в с.Росоман, община Божурище, област Софийска, ул.”Рила”№ 2а.
24.10.16 г., 15:00 targimot.com
70.0 м²
17 200,00 лв

Двустаен апартамент ДЕВНЯ

ДЕВНЯ АПАРТАМЕНТ 37, нах. се в гр. Девня, кв. Повеляново, ул. Рила 5
АПАРТАМЕНТ 37, нах. се в гр. Девня, кв. Повеляново, ул. Рила 5, на осми жилищен етаж, състоящ се от: входно антре, дневна с кухненска ниша, спалня, сервизни помещения и два балкона, със застроена площ от 58,75 кв. м., при граници на жилището: тревна площ, ап. 36, ап. 33 и стълбище, заедно с прилежащото му избено помещение № 37, с площ от 4,60 кв.м., при граници на избата: изба на апартамент № 35, изба на ап. 36, изба на ап. 34, изба на ап. 31 и изба № 32, както и 2.2276% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, представляващо УПИ V за блоково строителство в кв. 14 по плана на кв. Повеляново, гр. Девня, обл. Варна НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 9 600 /девет хиляди и шестстотин/ лева.
24.10.16 г., 14:55 targimot.com
59.0 м²
9 600,00 лв

Многостаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН гр.Плевен, ул."П.Р.Славейков" №50, жк."Рила", ет.1, ап.2
Предишни търгове на този имот
24.10.16 г., 14:31 targimot.com
103.0 м²
48 450,00 лв

Етаж от къща Рила

Рила ул. "Цар Асен и Петър" № 5, ет.2
1 / 2 една втора идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел IX /девети/, планоснимачен номер 1030 /хиляда и тридесет/, находящ се в квартал 84 /осемдесет и четвърти/ по плана на гр. Рила, област Кюстенил, одобрен със Заповед № 30 от 22.02.1993 г. на кмета на Община Рила, с площ на имота по скица № 059/02.06.2016 г. от 340 кв.м. /триста и четиридесет квадратни метра/ и с площ на имота по документ за собственост 311 кв.м. /триста и единадесет квадратни метра/, при съседи на имота по скица: улица с о.т. 341 – 317, УПИ X-1027 собственост на Емил Благоев Димитров, УПИ XIV-1029 собстевност на Димитър Методиев Влахов, УПИ VIII-1031 собственост на Васил Тошков Георгиев, Марияна Георгиева и Лазарина Новоселска, ВЕДНО с ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ построената в парцела двуетажна масивна жилищна сграда, ведно с прилежащата към етажа една таванска стая откъм югозапад и тавански помещение срещу същата таванска стая, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, с ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА – 13 440 лв. /тринадесет хиляди четиристотин и четиридесет лева/.
24.10.16 г., 14:06 targimot.com
311.0 м²
13 440,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Рила
1 2 3 4