Двустаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ гр.Разлог, ул."Братя Кулини" № 8
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор номер 61813.760.151.2.3(шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин и шестдесет точка сто петдесет и едно точка две точка три), с предназначение: жилище, апартамент, който обект попада в сграда с идентификатор номер 61813.760.151.2 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин и шестдесет точка сто петдесет и едно точка две) построена върху поземлен имот с идентификатор номер 61813.760.151 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин и шестдесет точка сто петдесет и едно), находящ се в гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18- 33/15.05.2006г., на изпълнителния директор на АК, вписан с административен адрес: улица "Братя Кулини"№8 (осем), етаж 1 (първи), апартамент 2 (втори), с площ по схема от 62.02 (шестдесет и две цяло и две стотни) квадрати метра, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж 61813.760.151.2.2 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин и шестдесет точка сто петдесет и едно точка две точка две) и 61813.760.151.2.4 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин и шестдесет точка сто петдесет и едно точка две точка четири), под обекта: няма, над обекта: 61813.760.151.2.10 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин и шестдесет точка сто петдесет и едно точка две точка десет), като неразделна част от самостоятелния обект са 3.74 % (три цяло седемстотин четиридесет и четири хилядни процента) идеални части oт общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото.
6.04.17 г., 13:56 targimot.com
62.0 м²
50 900 лв

Тристаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ УЛ. "БРАТЯ КУЛИНИ" № 8, ЕТ. 2, АП 6
Самостоятелен обект в сграда с идентификационен номер 61813.760.151.2.10 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто петдесет и едно, точка, две, точка, десет), с предназначение: жилище, апартамент, който обект попада в сграда идентификационен номер 61813.760.151.2 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто, петдесет и едно, точка, две), построена върху поземлен имот с идентификационен номер 61813.760.151 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто петдесет и едно), находящ се в гр.Разлог, община Разлог, област Благоевград, по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД 18 33/15.05.2006г. на изпълнителния директор на АК, вписан с административен адрес: град Разлог, п. к. 2760, улица "Братя Кулини" №8 (осем), етаж 2 (втори), апартамент 6 (шест), със застроена площ по схема от 70.48 (седемдесет цяло четиридесет и осем стотни) квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж 61813.760.151.2.11 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто петдесет и едно, точка, две, точка, единадесет), 61813.760.151.2.9 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто петдесет и едно, точка, две, точка, девет), под обекта: 61813.760.151.2.3 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто петдесет и едно, точка, две, точка, три), над обекта: 61813.760.151.2.16 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто петдесет и едно, точка, две, точка, шестнадесет), 61813.760.151.2.15 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто петдесет и едно, точка, две, точка, петнадесет), ведно с 3.744 % (три цяло седемстотин четиридесет и четири хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който имот съгласно доказателствен акт за собственост, представлява Апартамент №6 (шест), изграден на кота +6.26 (плюс шест цяло двадесет и шест стотни) метра, състоящ се от дневна трапезария с кухненска ниша, две спални, санитарен възел, складово помещение и балкон, с обща площ от 70.48 (седемдесет цяло четиридесет и осем стотни) квадратни метра, от които застроена площ от 62.02 (шестдесет и две цяло нула две стотни) квадратни метра, находящ се на втори жилищен етаж от Многофамилна жилищна сграда с апартаменти, ателиета, магазини, офиси, подземни и надземни паркоместа, изградена на етап „груб строеж" в урегулиран поземлен имот XIX (деветнадесети), планоснимачен номер 1660 (хиляда шестстотин и шестдесет), в квартал 109 (сто и девети) по плана град Разлог, целият с площ от 715 (седемстотин и петнадесет) квадратни метра, ведно с припадащите се на апартамента 3.744 % (три цяло седемстотин четиридесет и четири хилядни процента) идеални части от общите части на сградата представляващи 8.46 (осем цяло четиридесет и шест) квадратни метра, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: апартамент №7 (седем), ателие №4 (четири) и външни стени, и при съседи на урегулирания поземлен имот: улица, урегулиран поземлен имот XX 1659 (двадесети, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда шестстотин петдесет и девет), урегулиран поземлен имот XVIII 1664 (осемнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда шестстотин шестдесет и четири), урегулиран поземлен имот VIII 1661 (осми, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда шестстотин шестдесет и едно), урегулиран поземлен имот IX 1662 (девети, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда шестстотин шестдесет и две). НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 16 074,00 лв. / шестнадесет хиляди седемдесет и четири лева /.
12.01.17 г., 12:20 targimot.com
70.0 м²
16 074 лв

Тристаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ УЛ. "БРАТЯ КУЛИНИ" № 8, ЕТ. 2, АП. 6
Самостоятелен обект в сграда с идентификационен номер 61813.760.151.2.10 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто петдесет и едно, точка, две, точка, десет), с предназначение: жилище, апартамент, който обект попада в сграда идентификационен номер 61813.760.151.2 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто, петдесет и едно, точка, две), построена върху поземлен имот с идентификационен номер 61813.760.151 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто петдесет и едно), находящ се в гр.Разлог, община Разлог, област Благоевград, по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД 18 33/15.05.2006г. на изпълнителния директор на АК, вписан с административен адрес: град Разлог, п. к. 2760, улица "Братя Кулини" №8 (осем), етаж 2 (втори), апартамент 6 (шест), със застроена площ по схема от 70.48 (седемдесет цяло четиридесет и осем стотни) квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж 61813.760.151.2.11 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто петдесет и едно, точка, две, точка, единадесет), 61813.760.151.2.9 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто петдесет и едно, точка, две, точка, девет), под обекта: 61813.760.151.2.3 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто петдесет и едно, точка, две, точка, три), над обекта: 61813.760.151.2.16 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто петдесет и едно, точка, две, точка, шестнадесет), 61813.760.151.2.15 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто петдесет и едно, точка, две, точка, петнадесет), ведно с 3.744 % (три цяло седемстотин четиридесет и четири хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който имот съгласно доказателствен акт за собственост, представлява Апартамент №6 (шест), изграден на кота +6.26 (плюс шест цяло двадесет и шест стотни) метра, състоящ се от дневна трапезария с кухненска ниша, две спални, санитарен възел, складово помещение и балкон, с обща площ от 70.48 (седемдесет цяло четиридесет и осем стотни) квадратни метра, от които застроена площ от 62.02 (шестдесет и две цяло нула две стотни) квадратни метра, находящ се на втори жилищен етаж от Многофамилна жилищна сграда с апартаменти, ателиета, магазини, офиси, подземни и надземни паркоместа, изградена на етап „груб строеж" в урегулиран поземлен имот XIX (деветнадесети), планоснимачен номер 1660 (хиляда шестстотин и шестдесет), в квартал 109 (сто и девети) по плана град Разлог, целият с площ от 715 (седемстотин и петнадесет) квадратни метра, ведно с припадащите се на апартамента 3.744 % (три цяло седемстотин четиридесет и четири хилядни процента) идеални части от общите части на сградата представляващи 8.46 (осем цяло четиридесет и шест) квадратни метра, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: апартамент №7 (седем), ателие №4 (четири) и външни стени, и при съседи на урегулирания поземлен имот: улица, урегулиран поземлен имот XX 1659 (двадесети, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда шестстотин петдесет и девет), урегулиран поземлен имот XVIII 1664 (осемнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда шестстотин шестдесет и четири), урегулиран поземлен имот VIII 1661 (осми, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда шестстотин шестдесет и едно), урегулиран поземлен имот IX 1662 (девети, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда шестстотин шестдесет и две). НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 20 092,50 лв. / двадесет хиляди деветдесет и два лева и петдесет стотинки /.
24.10.16 г., 13:29 targimot.com
70.0 м²
20 092 лв
планина. Апартаментът се намира на 6-ти етаж в затворен комплекс Аспен Вали , разположен на 2 км от град Разлог и на 8 км
21.04.17 г., 0:51 bazar.bg
3 стаи
125.0 м²
49 950 €
Рила и Пирин. Отдалечен е на 2 км от Разлог, на около 8 км от Банско и на 1.5 км от съвсем новото голф игрище до ски
20.04.17 г., 14:14 bazar.bg
91.0 м²
49 950 €
хектара с отлична локация в близост до Банско (8 км), най-модерния ски курорт на Балканите, само на 12 км от топлите ... минерални извори в с. Баня, на 3 км от град Разлог, на 150 км от бреговете на Егейско море и на 160 км от столицата София
21.04.17 г., 2:07 bazar.bg
2 стаи
65.0 м²
47 500 €
близост до Банско (8 км), най-модерния ски курорт на Балканите, само на 12 км от топлите минерални извори в с. Баня, на 3 ... км от град Разлог, на 150 км от бреговете на Егейско море и на 160 км от столицата София. Годишната такса поддръжка в
21.04.17 г., 1:22 bazar.bg
2 стаи
70.0 м²
59 950 €
град Разлог в близост до центъра и болницата на града. Състои се от двуетажна къща от 184 кв.м. с двор от 175 кв.м. с ... два външни склада и паркинг от 8 кв.м., разположени на централна улица, на пешеходна дистанция от разнообразие от ... магазини, ресторанти, хипермаркети (Лидъл и Пени). Град Разлог е построен в живописната котловина между трите планини Рила
20.04.17 г., 14:11 bazar.bg
184.0 м²
31 000 €
вашето внимание двуетажна къща в с. Бачево, община Разлог. Селото е разположено в полите на Рила планина, на 4 км от Разлог ... , на 10 км от ски курорта Банско и на 8 км от голф игрище Пирин голф . Районът е сгушен между трите планини Пирин, Рила и ... материали на Баумит . Разпределение на първи етаж: - Голяма всекидневна 40 м² (5 х 8 м) с камина и кухненски бокс с
20.04.17 г., 14:13 bazar.bg
160.0 м²
135 000 €
от 150 хектара с отлична локация в близост до Банско (8 км), най-модерния ски курорт на Балканите, само на 12 км от ... топлите минерални извори в с. Баня, на 3 км от град Разлог, на 150 км от бреговете на Егейско море и на 160 км от столицата
21.04.17 г., 0:53 bazar.bg
2 стаи
71.0 м²
80 000 €

Земеделска земя Банско

Банско гр. Банско местност "Средореко"
Вписвания при Районен съд – гр. Разлог с вх. № 2157/0604.2007г., Акт № 73, том X, дело 1994/2007г., а по кадастрална карта ... , област Благоевград, община Банско, гр. Банско, м. МОТИКАТА, вид собств. Държавна, вид територия: Земеделска, категория 8, НТП
20.04.17 г., 9:02 targimot.com
3772.0 м²
297 847 лв
локация. Имотът е разположен в местността Скалата , на 8 км от ски курорт Банско, на 0.5 км до 'Реденка Холидей Клуб', 2 км ... до 'Пирин Голф и Кънтри клуб' и на 3 км до градските удобства на Разлог. Жилището с площ от 90 кв.м. се намира на 2-ри
21.04.17 г., 0:53 bazar.bg
3 стаи
90.0 м²
24 950 €
планини Рила и Пирин. Разстоянието до Разлог е 2 км, до Банско около 8 км, а до новопостроеното голф игрище 1.5 км. Къщата
20.04.17 г., 14:34 bazar.bg
129.0 м²
125 000 €
Вели , разположен на 2 км от град Разлог и на 8 км от планински курорт Банско, на тихо, спокойно и изключително живописно
21.04.17 г., 2:07 bazar.bg
1 стая
48.0 м²
11 950 €
потенциал в промишлена зона изток на град Разлог, на 160 км от летищата в София и Пловдив. Състои се от дървообработваща ... работилница 8 690 кв.м. (година на строеж 1989 година). Имотът е с югоизточно изложение и включва общо пет масивни сгради
20.04.17 г., 12:48 bazar.bg
8690.0 м²
3 000 €

Двустаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ м. "Кукурево"
. Разлог, находящ се на пети жилищен етаж на сграда “ D – БАЛКАН ХАУС “, на кота +11,60м., със застроена площ от 68,32кв. м ... части на сградата и 0,45% ид. ч. от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Разлог, м. "Кукурево ... “, изграден в поземлен имот с идентификатор 61813.559.7 по кадастралната карта на гр. Разлог. Начална цена 42 080лв
12.04.17 г., 21:22 targimot.com
68.0 м²
42 080 лв

Тристаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ м. "Кукурево" "РОДОПИ ХАУС"
АПАРТАМЕНТ №С 18, с идентификатор №61813.559.7.2.18 по кадастралната карта на гр. Разлог, със застроена площ от ... върху мястото. Адрес на имота: гр. Разлог, м. „Кукурево“, ет.4, ап.С18 Забележка: За сградата има издадено ... Удостоверение за въвеждане в експлоатация №24 от 06.12.2007г. издадено от общ. Разлог., ВЕДНО с находящите се в апартамент
10.04.17 г., 3:19 targimot.com
102.0 м²
58 728 лв

Тристаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. "Байова борика", "В-ОРХИДЕЯ ХАУС"
АПАРТАМЕНТ №70 с идентификатор: 61813.454.43.2.70 по кадастралната карта на гр. Разлог, находящ се на втори жилищен ... . Разлог, ул. “ Байова борика “ – сграда В, ет.2, ап. В70 АПАРТАМЕНТ №70 се намира в АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ... №61813.454.43 по Кадастралната карта на гр. Разлог. ВЕДНО с находящите се в апартамента движими вещи: Обзавеждането и
10.04.17 г., 3:20 targimot.com
101.0 м²
78 108 лв

Реденка Холидей Клуб

Област Благоевград гр. Банско
величествените планини Рила и Пирин. Отдалечен е на 2 км от Разлог, на около 8 км от Банско и на 1.5 км от съвсем новото голф игрище
1.04.17 г., 7:12 bulgarianproperties.bg
91.0 м²
49 950 €
Агенция за недвижими имоти ИнтерПрайм предлага на Вашето внимание 8 еднофамилни къщи в компплекс от затворен тип ... само на 8 км разстояние от световно-известния ски курорт Банско и Национален Парк Пирин . От всяка къща се открива ... Банско, конна езда в Разлог и Бачево; посещение на минерални басейни в близко разположените села Баня и Добринище; голф и
11.03.17 г., 20:25 bazar.bg
750.0 м²
250 000 €
Предлагаме за продажба действаща Кравеферма в местността Седръч, гр. Разлог. Застроената площ на сградите е 788,58 кв.м ... зала ”Рибена кост” за 8 крави, помещение за съхранение на млякото и стая за персонал с парно отопление и тоалетна с баня
10.03.17 г., 15:24 alo.bg
789.0 м²
600 000 лв

Двустаен, 65m 2 (продажба)

гр.Разлог, общ. Разлог Клиентски център
между Разлог и Банско. На място има спа-център, закрит и открит плувен басейн, фитнес, сауна, джакузи, парна баня ... , планински преходи, АТВ, екскурзии, елетрически триколки. Ски-зона Кулиното е на 8 км от апартамента, както и ски-зоната на
24.02.17 г., 4:12 homes.bg
65.0 м²
32 500 €

Двустаен апартамент Банско

Банско ул. „Драма”, бивша ул. „Мичурин” 1, в блок 8, вход А
/, находящ се в гр. Банско, на ул. „Драма”, бивша ул. „Мичурин” 1 /първи/, в блок 8 /осем/, вход А, в квартал 217 /двеста и ... разположен в северната част на град Банско, на главния път свързващ Разлог и Банско. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ... задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
28.02.17 г., 5:16 targimot.com
53.0 м²
20 040 лв

Многостаен апартамент Банско

Банско м. „Грамадето”
кухненски бокс с дневна, спалня, санитарен възел и тераса. 8. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.18.39.1.7 ... . 9. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.18.39.1.8, представляващ апартамент № 8 на 1 етаж, с площ от 62,61 ... подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
17.02.17 г., 16:59 targimot.com
98.0 м²
25 751 лв
описания имот, м. „Кукурево", земл. гр. Разлог, обл. Благоевград със ЗП - 1496.90кв.м., обща РЗП - 8 802.33 кв.м., съгласно ... Разрешение за строеж № 87/27.07.2006г. и „ВАКАНЦИОНЕН КОМПЛЕКС /секции 6, 7 и 8/” - средно етажно застрояване в описания ... имот, м. „Кукурево", земл. гр. Разлог, обл. Благоевград със ЗП -1 388.49 кв.м., обща РЗП - 5 737.17кв.м., съгласно
14.02.17 г., 20:23 targimot.com
61.0 м²
27 496 лв

Двустаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "ПИРИН СЮИТС"
описания имот, м. „ Кукурево", земл. гр. Разлог, обл. Благоевград със ЗП – 1496,90кв.м., обща РЗП - 8 802,33 кв.м., съгласно ... Разрешение за строеж № 87/27.07.2006г. и „ВАКАНЦИОНЕН КОМПЛЕКС секции 6, 7 и 8/'" - средно етажно застрояване в описания ... имот, м. „Кукурево", земл. гр. Разлог, обл. Благоевград със ЗП -1 388,49 кв.м., обща РЗП -5 737,17кв.м., съгласно
14.02.17 г., 20:22 targimot.com
58.0 м²
39 566 лв

Тристаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ м. "Байова борика" АК "Мурите", сгр. А, вх.3, ап.А45
I). АПАРТАМЕНТ №45 с идентификатор: 61813.454.43.1.45 по кадастралната карта на гр. Разлог, с площ от 82,97кв.м ... вграден абсобратор /уреда е оценен отделно/ - 1бр. 7. Рафт от ПДЧ – с размери 30/110 – 2бр. 8. Поставка за телевизор от
12.02.17 г., 18:09 targimot.com
83.0 м²
68 089 лв