Двустаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ гр.Разлог, ул."Братя Кулини" № 8
62.0 м²
50 900 лв
6.04.17 г., 13:56
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор номер 61813.760.151.2.3(шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин и шестдесет точка сто петдесет и едно точка две точка три), с предназначение: жилище, апартамент, който обект попада в сграда с идентификатор номер 61813.760.151.2 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин и шестдесет точка сто петдесет и едно точка две) построена върху поземлен имот с идентификатор номер 61813.760.151 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин и шестдесет точка сто петдесет и едно), находящ се в гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18- 33/15.05.2006г., на изпълнителния директор на АК, вписан с административен адрес: улица "Братя Кулини"№8 (осем), етаж 1 (първи), апартамент 2 (втори), с площ по схема от 62.02 (шестдесет и две цяло и две стотни) квадрати метра, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж 61813.760.151.2.2 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин и шестдесет точка сто петдесет и едно точка две точка две) и 61813.760.151.2.4 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин и шестдесет точка сто петдесет и едно точка две точка четири), под обекта: няма, над обекта: 61813.760.151.2.10 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин и шестдесет точка сто петдесет и едно точка две точка десет), като неразделна част от самостоятелния обект са 3.74 % (три цяло седемстотин четиридесет и четири хилядни процента) идеални части oт общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото.
Още targimot.com

Тристаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ УЛ. "БРАТЯ КУЛИНИ" № 8, ЕТ. 2, АП 6
70.0 м²
16 074 лв
12.01.17 г., 12:20
Самостоятелен обект в сграда с идентификационен номер 61813.760.151.2.10 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто петдесет и едно, точка, две, точка, десет), с предназначение: жилище, апартамент, който обект попада в сграда идентификационен номер 61813.760.151.2 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто, петдесет и едно, точка, две), построена върху поземлен имот с идентификационен номер 61813.760.151 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто петдесет и едно), находящ се в гр.Разлог, община Разлог, област Благоевград, по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД 18 33/15.05.2006г. на изпълнителния директор на АК, вписан с административен адрес: град Разлог, п. к. 2760, улица "Братя Кулини" №8 (осем), етаж 2 (втори), апартамент 6 (шест), със застроена площ по схема от 70.48 (седемдесет цяло четиридесет и осем стотни) квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж 61813.760.151.2.11 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто петдесет и едно, точка, две, точка, единадесет), 61813.760.151.2.9 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто петдесет и едно, точка, две, точка, девет), под обекта: 61813.760.151.2.3 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто петдесет и едно, точка, две, точка, три), над обекта: 61813.760.151.2.16 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто петдесет и едно, точка, две, точка, шестнадесет), 61813.760.151.2.15 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто петдесет и едно, точка, две, точка, петнадесет), ведно с 3.744 % (три цяло седемстотин четиридесет и четири хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който имот съгласно доказателствен акт за собственост, представлява Апартамент №6 (шест), изграден на кота +6.26 (плюс шест цяло двадесет и шест стотни) метра, състоящ се от дневна трапезария с кухненска ниша, две спални, санитарен възел, складово помещение и балкон, с обща площ от 70.48 (седемдесет цяло четиридесет и осем стотни) квадратни метра, от които застроена площ от 62.02 (шестдесет и две цяло нула две стотни) квадратни метра, находящ се на втори жилищен етаж от Многофамилна жилищна сграда с апартаменти, ателиета, магазини, офиси, подземни и надземни паркоместа, изградена на етап „груб строеж" в урегулиран поземлен имот XIX (деветнадесети), планоснимачен номер 1660 (хиляда шестстотин и шестдесет), в квартал 109 (сто и девети) по плана град Разлог, целият с площ от 715 (седемстотин и петнадесет) квадратни метра, ведно с припадащите се на апартамента 3.744 % (три цяло седемстотин четиридесет и четири хилядни процента) идеални части от общите части на сградата представляващи 8.46 (осем цяло четиридесет и шест) квадратни метра, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: апартамент №7 (седем), ателие №4 (четири) и външни стени, и при съседи на урегулирания поземлен имот: улица, урегулиран поземлен имот XX 1659 (двадесети, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда шестстотин петдесет и девет), урегулиран поземлен имот XVIII 1664 (осемнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда шестстотин шестдесет и четири), урегулиран поземлен имот VIII 1661 (осми, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда шестстотин шестдесет и едно), урегулиран поземлен имот IX 1662 (девети, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда шестстотин шестдесет и две). НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 16 074,00 лв. / шестнадесет хиляди седемдесет и четири лева /.
Още targimot.com

Тристаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ УЛ. "БРАТЯ КУЛИНИ" № 8, ЕТ. 2, АП. 6
70.0 м²
20 092 лв
24.10.16 г., 13:29
Самостоятелен обект в сграда с идентификационен номер 61813.760.151.2.10 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто петдесет и едно, точка, две, точка, десет), с предназначение: жилище, апартамент, който обект попада в сграда идентификационен номер 61813.760.151.2 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто, петдесет и едно, точка, две), построена върху поземлен имот с идентификационен номер 61813.760.151 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто петдесет и едно), находящ се в гр.Разлог, община Разлог, област Благоевград, по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД 18 33/15.05.2006г. на изпълнителния директор на АК, вписан с административен адрес: град Разлог, п. к. 2760, улица "Братя Кулини" №8 (осем), етаж 2 (втори), апартамент 6 (шест), със застроена площ по схема от 70.48 (седемдесет цяло четиридесет и осем стотни) квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж 61813.760.151.2.11 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто петдесет и едно, точка, две, точка, единадесет), 61813.760.151.2.9 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто петдесет и едно, точка, две, точка, девет), под обекта: 61813.760.151.2.3 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто петдесет и едно, точка, две, точка, три), над обекта: 61813.760.151.2.16 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто петдесет и едно, точка, две, точка, шестнадесет), 61813.760.151.2.15 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин и шестдесет, точка, сто петдесет и едно, точка, две, точка, петнадесет), ведно с 3.744 % (три цяло седемстотин четиридесет и четири хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който имот съгласно доказателствен акт за собственост, представлява Апартамент №6 (шест), изграден на кота +6.26 (плюс шест цяло двадесет и шест стотни) метра, състоящ се от дневна трапезария с кухненска ниша, две спални, санитарен възел, складово помещение и балкон, с обща площ от 70.48 (седемдесет цяло четиридесет и осем стотни) квадратни метра, от които застроена площ от 62.02 (шестдесет и две цяло нула две стотни) квадратни метра, находящ се на втори жилищен етаж от Многофамилна жилищна сграда с апартаменти, ателиета, магазини, офиси, подземни и надземни паркоместа, изградена на етап „груб строеж" в урегулиран поземлен имот XIX (деветнадесети), планоснимачен номер 1660 (хиляда шестстотин и шестдесет), в квартал 109 (сто и девети) по плана град Разлог, целият с площ от 715 (седемстотин и петнадесет) квадратни метра, ведно с припадащите се на апартамента 3.744 % (три цяло седемстотин четиридесет и четири хилядни процента) идеални части от общите части на сградата представляващи 8.46 (осем цяло четиридесет и шест) квадратни метра, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: апартамент №7 (седем), ателие №4 (четири) и външни стени, и при съседи на урегулирания поземлен имот: улица, урегулиран поземлен имот XX 1659 (двадесети, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда шестстотин петдесет и девет), урегулиран поземлен имот XVIII 1664 (осемнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда шестстотин шестдесет и четири), урегулиран поземлен имот VIII 1661 (осми, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда шестстотин шестдесет и едно), урегулиран поземлен имот IX 1662 (девети, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда шестстотин шестдесет и две). НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 20 092,50 лв. / двадесет хиляди деветдесет и два лева и петдесет стотинки /.
Още targimot.com
1 стая
48.0 м²
11 950 €
Вчера в 23:01
Вели , разположен на 2 км от град Разлог и на 8 км от планински курорт Банско, на тихо, спокойно и изключително живописно
Още bazar.bg

Хубав апартамент в "Реденка Палас" близо до Банско

Област Благоевград Близо до гр. Разлог
54.44 м²
19 950 €
Вчера в 16:14
местността Реденка, с изглед към величествените планини Рила и Пирин. Отдалечен е на 2 км от град Разлог, на около 8 км от
Още bulgarianproperties.bg
120.0 м²
33 000 €
19.07.17 г., 13:25
Двуетажна вила, разположена в близост до местността Предела, на 8 км от гр. Разлог и с удобна връзка до ски пистите в
Още bazar.bg
2 стаи
60.0 м²
19 950 €
Вчера в 23:09
града. Имотът е разположен в местността Скалата , на 8 км от ски курорт Банско, на 0.5 км до 'Реденка Холидей Клуб', 2 км до ... 'Пирин Голф и Кънтри клуб' и на 3 км до градските удобства на Разлог. Жилището с площ от 60 кв.м. се намира на 4-ти ... Банско, до Разлог и голф игрището. Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта
Още bazar.bg
160.0 м²
135 000 €
Вчера в 20:13
вашето внимание двуетажна къща в с. Бачево, община Разлог. Селото е разположено в полите на Рила планина, на 4 км от Разлог ... , на 10 км от ски курорта Банско и на 8 км от голф игрище Пирин голф . Районът е сгушен между трите планини Пирин, Рила и ... материали на Баумит . Разпределение на първи етаж: - Голяма всекидневна 40 м² (5 х 8 м) с камина и кухненски бокс с
Още bazar.bg

Къща в Банско

Област Благоевград Близо до гр. Банско
129.0 м²
74 950 €
Вчера в 16:15
Йън Уснам в долината на Разлог. Къщата е на два етажа с обща площ от 129 кв.м. и в нея удобно могат да се настанят до 8
Още bulgarianproperties.bg
2 стаи
71.0 м²
80 000 €
21.07.17 г., 0:37
от 150 хектара с отлична локация в близост до Банско (8 км), най-модерния ски курорт на Балканите, само на 12 км от ... топлите минерални извори в с. Баня, на 3 км от град Разлог, на 150 км от бреговете на Егейско море и на 160 км от столицата
Още bazar.bg
2 стаи
67.0 м²
22 000 €
19.07.17 г., 6:36
Аспен Вели модерен комплекс на 2 км от град Разлог и на 8 км от планински курорт Банско. Разполага се на тихо, спокойно и
Още bazar.bg
184.0 м²
31 000 €
19.07.17 г., 0:13
град Разлог в близост до центъра и болницата на града. Състои се от двуетажна къща от 184 кв.м. с двор от 175 кв.м. с ... два външни склада и паркинг от 8 кв.м., разположени на централна улица, на пешеходна дистанция от разнообразие от ... магазини, ресторанти, хипермаркети (Лидъл и Пени). Град Разлог е построен в живописната котловина между трите планини Рила
Още bazar.bg
3 стаи
93.0 м²
74 950 €
Вчера в 21:22
на имотите под наем. Комплексът се простира на площ от 150 хектара с отлична локация в близост до Банско (8 км), най ... -модерния ски курорт на Балканите, само на 12 км от топлите минерални извори в с. Баня, на 3 км от град Разлог, на 150 км
Още bazar.bg
2 стаи
49.0 м²
24 360 €
20.07.17 г., 23:55
местността Реденка, на 2 км от град Разлог, на около 8 км от Банско и на 1.5 км от съвсем новото голф игрище до ски
Още bazar.bg
129.0 м²
125 000 €
18.07.17 г., 22:58
планини Рила и Пирин. Разстоянието до Разлог е 2 км, до Банско около 8 км, а до новопостроеното голф игрище 1.5 км. Къщата
Още bazar.bg

Тристаен апартамент в 3 планини / 3 mountains

Област Благоевград Близо до гр. Банско Голф игрище
65.0 м²
19 950 €
12.07.17 г., 13:54
удобства и спокойна локация. Имотът е разположен в местността „Скалата”, на 8 км от ски курорт Банско, на 0.5 км до "Реденка ... Холидей Клуб", 2 км до "Пирин Голф и Кънтри клуб" и на 3 км до градските удобства на Разлог. Жилището с площ от 90 кв.м
Още bulgarianproperties.bg

Парцел за инвестиция до голф-игрище между Разлог и Банско

Област Благоевград гр. Разлог Пирин Голф & Кънтри Клуб
2581.0 м²
99 000 €
4.07.17 г., 12:40
Голф&Кънтри Клуб, в местността Църнако, на 8 км от Разлог и на 13 км от ски-курорта Банско. Всички комуникации ... позволяват лесно придвижване до Разлог и Банско (5 минути път с кола), както и до столицата, която се намира на 150 км
Още bulgarianproperties.bg

Двустаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. „Бяла река” 64
84.0 м²
40 800 лв
17.06.17 г., 17:33
имота: гр. Разлог, п.к. 2760, ул.”Бяла река” вх.Б, ет.3, ап.8. Самостоятелният обект се намира в сграда №3, разположена в ... поземлениея имота : гр. Разлог, п.к. 2760, ул.”Бяла река” 64. Площ: 888 кв. м., трайно предназначение на територията ... заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Разлог, п.к. 2760, ул.”Бяла река” вх.Б, ет.1, ап.3. Самостоятелният
Още targimot.com

Парцел РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. "Черна река" №25
790.0 м²
7 484 лв
2.06.17 г., 16:33
кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Разлог, ул. „Черна река" № 25 със стар идентификатор УПИ 8 осем, планоснимачен ... 1). ¼ (една четвърт) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор:61813.755.123 по Кадастрална карта на гр. Разлог ... , Община Разлог, Област Благоевградска, одобрена със Заповед № РД-18-33/15.05.2006г. на изп. директор на АК, с площ от 790
Още targimot.com

Многостаен апартамент Банско

Банско м. „Грамадето”
98.0 м²
97 лв
2.06.17 г., 18:29
кухненски бокс с дневна, спалня, санитарен възел и тераса. 8. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.18.39.1.7 ... . 9. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.18.39.1.8, представляващ апартамент № 8 на 1 етаж, с площ от 62,61 ... подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Още targimot.com

Парцел в регулация до Пирин Голф

Област Благоевград гр. Разлог Пирин Голф Хотел & Спа, Банско
7500.0 м²
150 000 €
8.06.17 г., 21:49
метър без ДДС. Парцелите са само на 300 метра от 5-звездния голф курорт Пирин и само на 8 километра от ски пистите на ... Пирин. Разлог е вторият основен туристически център в региона, известен с красива природа и чист планински въздух . Можем
Още bulgarianproperties.bg

Тристаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ м. "Байова борика"
83.0 м²
54 471 лв
6.06.17 г., 20:26
I). АПАРТАМЕНТ №45 с идентификатор: 61813.454.43.1.45 по кадастралната карта на гр. Разлог, с площ от 82,97кв.м ... вграждане с вграден абсобратор /уреда е оценен отделно/ - 1бр. 7. Рафт от ПДЧ – с размери 30/110 – 2бр. 8. Поставка за
Още targimot.com

Двустаен апартамент Банско

Банско м. "Грамадето", АК "Емералд", ап. ВА118
44.0 м²
26 913 лв
2.06.17 г., 17:13
8. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.29 представляващ: Жилище, апартамент с площ от ... : 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 10,64кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от
Още targimot.com

Земя за инвестиция до голф-игрище

Област Благоевград гр. Разлог Пирин Голф & Кънтри Клуб
4500.0 м²
90 000 €
18.05.17 г., 17:27
местността Църнако, на 8 км от Разлог и на 13 км от Банско. Земята разполага с всички комуникации – електричество ... придвижване до Разлог и Банско (5 минути път с кола), както и до столицата, която се намира на 150 км отстояние. Можем да
Още bulgarianproperties.bg

Двустаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ м. "Кукурево"
58.0 м²
31 653 лв
15.05.17 г., 17:14
описания имот, м. „ Кукурево", земл. гр. Разлог, обл. Благоевград със ЗП – 1496,90кв.м., обща РЗП - 8 802,33 кв.м., съгласно ... Разрешение за строеж № 87/27.07.2006г. и „ВАКАНЦИОНЕН КОМПЛЕКС секции 6, 7 и 8/'" - средно етажно застрояване в описания ... имот, м. „Кукурево", земл. гр. Разлог, обл. Благоевград със ЗП -1 388,49 кв.м., обща РЗП -5 737,17кв.м., съгласно
Още targimot.com

Двустаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ м. "Кукурево"
61.0 м²
21 997 лв
15.05.17 г., 17:18
описания имот, м. „Кукурево", земл. гр. Разлог, обл. Благоевград със ЗП - 1496.90кв.м., обща РЗП - 8 802.33 кв.м., съгласно ... Разрешение за строеж № 87/27.07.2006г. и „ВАКАНЦИОНЕН КОМПЛЕКС /секции 6, 7 и 8/” - средно етажно застрояване в описания ... имот, м. „Кукурево", земл. гр. Разлог, обл. Благоевград със ЗП -1 388.49 кв.м., обща РЗП - 5 737.17кв.м., съгласно
Още targimot.com
3 стаи
125.0 м²
49 950 €
21.04.17 г., 0:51
планина. Апартаментът се намира на 6-ти етаж в затворен комплекс Аспен Вали , разположен на 2 км от град Разлог и на 8 км
Още bazar.bg