Resell Your Apartment LTD предлага - апартамент с 3 спални в комплекс 'Реденка'. Намира се на 7 километра от Банско. Имотът разполага с всекидневна, две тераси, три спални и две бани, във всекидневната има мраморна камина, натурален дървен под от бор и напълно оборудвана кухня. Апартаментът е готов за незабавно използване или отдаване под наем. Комплекса разполага с басейни, СПА център и тенис корт.
Днес в 17:18 bazar.bg
4 стаи
103.0 м²
38 900,00 €

Едностаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ М. "ИЗВОРИТЕ", ХОТЕЛ "GREEN WOOD", ЕТ. 4, АП. 407
Апартамент № 407 /четиристотин и седем/ на четвърти етаж от сграда, представляваща АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС, построен съгласно Разрешение за строеж № 78/20.07.2008 година и одобрени архитектурни проекти от 10.05.2006 година от Главния архитект на Община Разлог и въведен в експлоатация върху Поземлен имот със стар идентификатор № 456001/ четиристотин петдесет и шест хиляди нула нула едно/ в местността „Изворите” в землището на град Разлог, представляващ сграда с идентификатор № 61813.456.1.3 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, четиристотин петдесет и шест, точка, едно точка, три/, изградена в поземлен имот с идентификатор № 61813.456.1 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, четиристотин петдесет и шест, точка, едно/, находящ се в гр. Разлог, Община Разлог, Област Благоевград, с обща площ от 3000 кв. м. /три хиляди квадратни метра/, с трайно предназначение урбанизирана територия, начин на трайно ползване комплексно застрояване, стар идентификатор: № 456001, при съседи: нива № 61813.456.2 на наследници на Петър Иванов Пахов, нива № 61813.456.980 на „Нило България” ЕООД, селскостопански, горски, ведомствен път № 61813.456.415 на Община Разлог по кадастралната карта на гр. Разлог, одобрена със Заповед № РД 18 33/15.05.2006 на Изпълнителния директор на АК, със застроена площ на апартамента от 46,62 кв. м. /четиридесет и шест цяло и шестдесет и две стотни квадратни метра/, състоящ се от една стая с кухненски бокс, баня с тоалетна и тераса, ведно с 0,718% /нула цяло седемстотин и осемнадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, който процент се равнява на 8,32 кв. м. /осем цяло и тридесет и две стотни квадратни метра/, като площта на апартамента, ведно с общите части възлиза на 54,94 кв. м. /петдесет и четири цяло и деветдесет и четири стотни квадратни метра/, представляващ: Самостоятелен обект в сграда № 61813.456.1.3.58 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, четиристотин петдесет и шест, точка, едно, точка, три, точка, петдесет и осем/, находящ се в сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 61813.456.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед № 18 33/15.05.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, на адрес: гр. Разлог, п. к. 2760, „Изворите”, ет. 4, ап. 407, с площ по кадастрална схема от 47,00 кв. м. /четиридесет и седем квадратни метра/, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 /едно/, без посочени прилежащи части по схема, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж обекти с идентификатори № 61813.456.1.3.59 и № 61813.456.1.3.57, под обекта обект с идентификатор № 61813.456.1.3.41, над обекта няма. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 22 943.40 лв. /двадесет и две хиляди деветстотин четиридесет и три лева и четиридесет стотинки/
12.01.17 г., 12:20 targimot.com
46.0 м²
22 943,00 лв

Етаж от къща РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. „Дунав” 4
Предмет на публичната продан е Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.754.151.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Разлог, Благоевградска област, ул. “Дунав”4, ет.2, ап.2, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1 /един/, посочена в документа площ: 86.0 кв.м. /осемдесет и шест квадратни метра/, прилежащи части: целия таван, съразмерни общи части на сградата, ниво 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта – 61813.754.151.1.1, над обекта – няма. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в Поземлен имот с идентификатор 61813.754.151, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. Разлог, ул.”Дунав” 4, вид територия Урбанизирана, НТП ниско застрояване (до 10 метра), с площ от 319 кв.м., стар номер 77, квартал 35, парцел 8, при съседи на имота: 61813.754.152, 61813.754.155, 61813.754.150, 61813.754.149, 61813.754.269. Къщата е строена през 1979 г. по системата на монолитното строителство. Има изградено сутеренно помещение. Жилищната сграда се състои от два жилищни етажа, като предмет на публичната продан е втори етаж. На етажа са раположени кухня, дневна и две спални, малко атре, санитарно помещение. Вътрешна и външа мазилка изпълнени, настилка в стаите от дюшеме, в санитарното помещение настилка и облицовка от гранитогрес. Монтирана е алуминиева дограма за прозорци и врати. Бетонова двураменна стълба свързва жилищния етажа и сутерена, но не е изпълнена настилка, а само замазка. Дървена покивна конструкция. Имотът се намира в източната част на гр. Разлог, в ромския квартал на града. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър /чл. 489 ал.4 от ГПК/.
29.12.16 г., 14:57 targimot.com
86.0 м²
16 725,00 лв

Тристаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ М. "ИЗВОРИТЕ", БЛ. 1, ЕТ.4, АП. 15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61813.455.105.1.15 /шест, едно, осем, едно, три точка четири, пет, пет точка едно, нула, пет точка едно точка едно, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД 18 33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК , с площ от 62,11 кв.м. / шестдесет и две цяло и единадесет кв.м./, прилежащи части: 3,97% /три цяло и деветдесет и седем процента/ от общите части на сградата, равни на 9,09 кв.м. / девет цяло и девет кв. м. ./, брой нива на обекта: 1 / едно /, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с адрес на имота: гр.Разлог, п.к. 2760, м. „ Изворите“, бл.1, ет.4, ап.15, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 61813.455.105.1.21 и 61813.455.105.1.16; под обекта: 61813.455.105.1.9 и над обекта: 61813.455.105.1.22 , който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/ , разположена в поземлен имот с идентификатор 61813. 455.105 /шест, едно, осем, едно, три точка четири, пет, пет точка едно, нула, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 33 / 15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, целия с площ от 2001 / две хиляди и един / квадратни метра, с начин за трайно ползване средно застрояване, със стар идентификатор: имот № 455.5 / четири, пет, пет точка пет/ и 455.14 /четири, пет, пет точка едно, четири/ , при съседи: ПИ № 61813.455.106; ПИ№ 61813.455.8; ПИ№ 61813.418; ПИ№ 61813.455. 4 и ПИ№ 61813.455.417. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 3 147.60 лв. /три хиляди сто четиридесет и седем лева и шестдесет стотинки/.
9.12.16 г., 21:02 targimot.com
62.0 м²
3 147,00 лв

Тристаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ М. "ИЗВОРИТЕ" БЛ. 2, ЕТ. 4, АП. 14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61813.455.105.2.14 /шест, едно, осем, едно, три точка четири, пет, пет точка едно, нула, пет точка две точка едно, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрени със Заповед№ РД 18 33/15.05.2006год. на Изпълнителния директор на АГКК , с площ от 70,78 кв.м. / седемдесет цяло и седемдесет и осем кв.м./, прилежащи части: 5,88% /пет цяло и осемдесет и осем процента/ от общите части на сградата, равни на 11,02 кв.м. / единадесет цяло и два кв. м. ./, брой нива на обекта: 1 / едно /, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с адрес на имота: гр.Разлог, п.к. 2760, м. „ Изворите“, бл.2, ет.4, ап.14, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 61813.455.105.2.13 и 61813.455.105.2.15; под обекта: 61813.455.105.2.9 и над обекта: 61813.455.105.2.19 , който самостоятелен гр.БЛАГОЕВГРАД, ул. Тодор Александров № 41, ет. 3, офис 15,16 и 17, тел. 073836295, 0878919439; обект се намира в сграда №2 /две/ , разположена в поземлен имот с идентификатор 61813. 455.105 /шест, едно, осем, едно, три точка четири, пет, пет точка едно, нула, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 33 / 15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, целия с площ от 2001 кв.м. / две хиляди и един / квадратни метра, с начин за трайно ползване средно застрояване, със стар идентификатор: имот № 455.5 / четири, пет, пет точка пет/ и 455.14 четири, пет, пет точка едно, четири/ , при съседи: ПИ № 61813.455.106; ПИ№ 61813.455.8; ПИ№ 61813.418; ПИ№ 61813.455. 4 и ПИ№ 61813.455.417. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 6 662.40 лв. /шест хиляди шестстотин шестдесет и два лева и четиридесет стотинки/.
9.12.16 г., 21:00 targimot.com
71.0 м²
662,00 лв

Едностаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ М. "ИЗВОРИТЕ" БЛ. 2, ЕТ. 4, АП. 15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61813.455.105.2.15 /шест, едно, осем, едно, три точка четири, пет, пет точка едно, нула, пет точка две точка едно, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД 18 33/15.05.2006год. на Изпълнителния директор на АГКК , с площ от 32,84 кв.м. / тридесет и две цяло и осемдесет и четири кв.м./, прилежащи части: 2,70% /две цяло и седемдесет процента/ от общите части на сградата, равни на 5,06 кв.м. / пет цяло и шест кв. м. ./, брой нива на обекта: 1 / едно /, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с адрес на имота: гр.Разлог, п.к. 2760, м. „ Изворите“, бл.2, ет.4, ап.15, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 61813.455.105.2.14 и 61813.455.105.2.16; под обекта: 61813.455.105.2.10 и над обекта: 61813.455.105.2.19 и 61813.455.105.2.20, който самостоятелен обект се намира в сграда №2 две/ , разположена в поземлен имот с идентификатор 61813. 455.105 /шест, едно, осем, едно, три точка четири, пет, пет точка едно, нула, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 33 / 15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, целия с площ от 2001 кв.м. / две хиляди и един / квадратни метра, с начин за трайно ползване средно застрояване, със стар идентификатор: имот № 455.5 / четири, пет, пет точка пет/ и 455.14 четири, пет, пет точка едно, четири/ , при съседи: ПИ № 61813.455.106; ПИ№ 61813.455.8; ПИ№ 61813.418; ПИ№ 61813.455. 4 и ПИ№ 61813.455.417. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 3 507.00 лв. /три хиляди петстотин и седем лева/.
9.12.16 г., 19:30 targimot.com
33.0 м²
3 507,00 лв

Тристаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. "Черна река" №100, ет.4, ап.30
АПАРТАМЕНТ №30 /на две нива - мезонет/ с идентификатор: 61813.752.316.1.63 по кадастралната карта на гр. Разлог, находящ се в четириетажна жилищна сграда с тавански етаж, състоящ се от две нива: - първото ниво, / находящо се на четвърти етаж /трети жилищен/ е с площ от 8,86кв.м., и се състои от входно антре и стоманобетонно стълбище, водещо към второто ниво на апартамента. - второто ниво се намира на тавански етаж и се състои от дневна с кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, обслужващ коридор и тераса и е с площ от 83,27кв.м., ВЕДНО с 3,598%ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се на 11,85кв.м. и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Разлог, ул. “ Черна река “, №100, ет.4, ап.30 /мезонет/ Забележка: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №23 от 15.05.2009г. на гл. Архитект на общ. Разлог Начална цена 34 013лв. /тридесет и четири хиляди и тринадесет лева./
17.11.16 г., 0:33 targimot.com
92.0 м²
34 013,00 лв

Двустаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ гр.Разлог, ул."Братя Копанарови" № 4
Апартамент № Апартамент № 15/петнадесет/ в жилищна сграда – блок № 3/три/, вход А, построена върху държавна земя, в квартал 147/сто четиридесет и седем/, ж.к.”Саровица”, гр.Разлог, състоящ се от кухня, стая, баня с тоалетна, коридор и тераси със застроена площ от 57.60кв.м./петдесет и седем цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, ведно с прилежащото таванско помещение и съответните идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.30кв.м./шест цяло и тридесет стотни квадратни метра/ и правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: изток – двор; запад – стълбище; север и юг – апартаменти.
8.11.16 г., 16:19 targimot.com
21 288,00 лв

Едностаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ М. "ИЗВОРИТЕ", ЕТ.4, АП. 407, ХОТЕЛ "GREEN WOOD"
Апартамент № 407 /четиристотин и седем/ на четвърти етаж от сграда, представляваща АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС, построен съгласно Разрешение за строеж № 78/20.07.2008 година и одобрени архитектурни проекти от 10.05.2006 година от Главния архитект на Община Разлог и въведен в експлоатация върху Поземлен имот със стар идентификатор № 456001/ четиристотин петдесет и шест хиляди нула нула едно/ в местността „Изворите” в землището на град Разлог, представляващ сграда с идентификатор № 61813.456.1.3 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, четиристотин петдесет и шест, точка, едно точка, три/, изградена в поземлен имот с идентификатор № 61813.456.1 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, четиристотин петдесет и шест, точка, едно/, находящ се в гр. Разлог, Община Разлог, Област Благоевград, с обща площ от 3000 кв. м. /три хиляди квадратни метра/, с трайно предназначение урбанизирана територия, начин на трайно ползване комплексно застрояване, стар идентификатор: № 456001, при съседи: нива № 61813.456.2 на наследници на Петър Иванов Пахов, нива № 61813.456.980 на „Нило България” ЕООД, селскостопански, горски, ведомствен път № 61813.456.415 на Община Разлог по кадастралната карта на гр. Разлог, одобрена със Заповед № РД 18 33/15.05.2006 на Изпълнителния директор на АК, със застроена площ на апартамента от 46,62 кв. м. /четиридесет и шест цяло и шестдесет и две стотни квадратни метра/, състоящ се от една стая с кухненски бокс, баня с тоалетна и тераса, ведно с 0,718% /нула цяло седемстотин и осемнадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, който процент се равнява на 8,32 кв. м. /осем цяло и тридесет и две стотни квадратни метра/, като площта на апартамента, ведно с общите части възлиза на 54,94 кв. м. /петдесет и четири цяло и деветдесет и четири стотни квадратни метра/, представляващ: Самостоятелен обект в сграда № 61813.456.1.3.58 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, четиристотин петдесет и шест, точка, едно, точка, три, точка, петдесет и осем/, находящ се в сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 61813.456.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед № 18 33/15.05.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, на адрес: гр. Разлог, п. к. 2760, „Изворите”, ет. 4, ап. 407, с площ по кадастрална схема от 47,00 кв. м. /четиридесет и седем квадратни метра/, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 /едно/, без посочени прилежащи части по схема, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж обекти с идентификатори № 61813.456.1.3.59 и № 61813.456.1.3.57, под обекта обект с идентификатор № 61813.456.1.3.41, над обекта няма. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 28 679. 25 лв. /двадесет и осем хиляди шестотин седемдесет и девет лева и двадесет и пет стотинки/
24.10.16 г., 14:44 targimot.com
46.0 м²
28 679,00 лв

Многостаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ м. "Кукурево" ет.4, ап.С18 ТЕРА КОМПЛЕКС
I). АПАРТАМЕНТ №С 18, с идентификатор №61813.559.7.2.18 по кадастралната карта на гр. Разлог, със застроена площ от 101,97кв.м., находящ се в пететажна жилищна сграда “ РОДОПИ ХАУС “, на кота +8,70м., която Сграда е част от АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР РИЗОРТ “ - ново наименование ТЕРА КОМПЛЕКС, състоящ се от коридор от който се подхожда към спалня със самостоятелна баня с тоалетна и към дневна с кухненски бокс, с подход към втора спалня и баня с тоалетна и една тераса, ЗАЕДНО с 3,95% идеални части от общите части на сграда „С – РОДОПИ ХАУС“ и заедно с 0,68% идеални части от правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Разлог, м. „Кукурево“, ет.4, ап.С18 Забележка: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №24 от 06.12.2007г. издадено от общ. Разлог. НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА 65 639лв. /шестдесет и пет хиляди шестстотин тридесет и девет лева./ II). ДВИЖИМИ ВЕЩИ, находящи се в АПАРТАМЕНТ №С 18, с идентификатор №61813.559.7.2.18: 1. Диван - двойка с лежанка от еко-кожа,с размери 280/180 - 1брой 2. Холна маса 1брой - размери 0,60м. Х 1,00м. с Н=0,42м. От МДФ, цвят венге 3. Кухненска маса 1брой - размери 0,85м. Х 0,85м. С Н=0,75м. От МДФ, цвят венге 4. Кухненски столове 4броя - със седалки от еко-кожа, цвят венге 5. Кухненски бокс от МДФ, /долен/ с три шкафа за вградени уреди, един шкаф за подправки и един шкаф под мивката, с вградени печка, перална и хладилник/уредите са оценени отделно/, с гранитен плот , вградена мивка от алпака с батерия "Видима идеал", с два вградени котлона с размери 180/90/60 6. Кухненски бокс от МДФ, /горен/ с четири шкафа за вградени уреди, с вграден абсорбатор - с размери 170/60/30 7. Вградена фурна 1 брой, марка "NEO" 8. Вграден хладилник 1брой, - марка "ELECTROLUX" , модел: ERU13300, СЕРИЕН №73500092, обем 136л. 9. Вградена пералня 1брой - марка "SAMSUNG", модел WF-S861GW/YLE, 10. Абсорбатор /вграден/ 1 брой- марка "CONEGLIANO" 11. Легла 4 броя - размери 2,00м. Х 0,90м., с матраци и подматрачна рамка от еко-кожа, с табли от МДФ. 12. Нощни лампи 4 брой. 13. Нощни шкафчета 4 броя- от МДФ с размери 0,50м.Х0,40м. Н=0,45м. 14. Трикрилен гардероб 2брой- от МДФ, с размери 1,20м. х 0.60м. Н=2,10м. 15. Тоалетка 2 броя - от МДФ с размери 1,00м. Х 0,40м., Н = 0,80м. 16. Табуретка за тоалетка 2 броя - от МДФ със седалка от еко-кожа 17. Телевизор LCD 1брой - марка "LG" ; мод. 20LS5A-ZA, 20 инчов екран, сер.№707MALF1Z016 18. Поставка за телевизор 1брой- от МДФ, размери 0,60м. Х1,20м., Н=0,30м. 19. Завеси текстилни 15 броя. 20. Лампиони от стъкло и иноксов корпус, 10 броя. 21. Телефон стационарен марка “mega”, модел Т1 един брой. 22. Огледало с рамка от МДФ, 2 броя с размери 0,50мХ0,80м. ОБЩА НАЧАЛНА ЦЕНА НА ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ: 4 149лв. /четири хиляди сто четиридесет и девет лева./ Обзавеждането и оборудването е неразделна част от апартамент с идентификатор №61813.559.7.2.18 и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.
24.10.16 г., 14:33 targimot.com
102.0 м²
65 639,00 лв
Предлагаме за продажба двуетажна новопостроена къща (2006 година) с 4 спални и панорамна гледка към живописните околности. Жилището е със слънчево южно изложение и РЗП – 168 кв.м. , като имотът включва двор от 300 кв. м. Крайната цена включва кухня, оборудвана с фурна, 4 котлона, абсорбатор, микровълнова печка, мивка, хладилник-фризер, кана, тостер. Дневна - с троен диван, 2 фотьойла, холна маса, плазмен телевизор, маса за хранене с 6 стола, камина, библиотека, завеси. Спалня 1 - двойно легло, единично легло, 2x нощни шкафчета, два двукрилни гардероба, щори. Спалня 2 - двойно легло,2 нощни шкафчета, щори. Спалня 3 - 2 единични легла, стол, щори. Спалня 4 - 3 единични легла, телевизор, щори. Баня с тоалетна 1 - вана, мивка, огледало. Баня с тоалетна 2 - вана, мивка, огледало, както и отделна тоалетна с мивка и огледало. Къщата е завършена с 3 балкона плюс приземна тераса. Отоплнието е чрез електрически радиатори и камина. Имотът е снабден с телефон, кабелна телевизия, интернет, СОТ. Имотът се намира на 9 км до ски лифта в популярния планински курорт Банско и на 1 км от центъра на Разлог със супермаркети, болница и всички останали удобства, характерни за един съвременен град. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
25.03.16 г., 13:25 bulgarianproperties.bg
168.0 м²
89 950,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Разлог 4
собственост: стълбищна клетка, коридор, апартамент 4, дворно място и калкан, а по кадастрална карта: на същия етаж - обект с ... участие в търга по изп.д. 777/2016 г. се подават в сградата на Районен съд - гр. Разлог, адрес: гр. Разлог, ул. Иларион Макариополски 23.
Вчера в 17:03 bazar.bg
3 стаи
75.0 м²
64 200,00 лв

Двустаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ м. "Кукурево", Уайт фър Ризорт - Балкан Хаус
. Разлог, находящ се на пети жилищен етаж на сграда “ D – БАЛКАН ХАУС “, на кота +11,60м., със застроена площ от 68,32кв. м ... части на сградата и 0,45% ид. ч. от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Разлог, м. "Кукурево ... “, изграден в поземлен имот с идентификатор 61813.559.7 по кадастралната карта на гр. Разлог. Начална цена 52 600лв. /петдесет
15.01.17 г., 18:23 targimot.com
68.0 м²
52 600,00 лв

Многостаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. "Байова борика"
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: АПАРТАМЕНТ № С6 на две нива, с идентификатор: 61813.454.43.3.6 по кадастралната карта на гр. Разлог ... адрес: гр. Разлог, ул. “ Байова борика “ – сграда С, вх.3, ет.1, ап.С6 ВЕДНО с находящите се в апартамента движими вещи ... от МДФ - с размери 60/120/45, цвят венге. 3. Кухненска маса от МДФ - размери 90/190/75, цвят венге. 4. Столове от
15.01.17 г., 18:08 targimot.com
189.0 м²
127 000,00 лв

Тристаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ м. "Кукурево", С - Родопи Хаус
I). АПАРТАМЕНТ №С 25 на две нива, с идентификатор: 61813.559.7.2.25 по кадастралната карта на гр. Разлог, находящ се на ... на строеж върху мястото, в което се изгражда апартаментния комплекс. Административен адрес: гр. Разлог, “ Кукурево “, ет ... . Разлог, община Разлог, област Благоевград. Забележка 2: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в
15.01.17 г., 17:41 targimot.com
66.0 м²
47 620,00 лв

Едностаен, 50m 2 (продажба)

гр.Банско, общ. Банско Клиентски център
град Разлог, на 150 км от бреговете на Егейско море и на 160 км от столицата София. Годишната такса поддръжка в комплекса е ... кафе, телевизор, двойно легло, 2 нощни шкафчета, трикрилен гардероб, маса за хранене и 4 стола, завеси (хол със спален кът
15.01.17 г., 4:10 homes.bg
50.0 м²
32 500,00 €

Двустаен, 70m 2 (продажба)

гр.Банско, общ. Банско Клиентски център
км от град Разлог, на 150 км от бреговете на Егейско море и на 160 км от столицата София. Годишната такса поддръжка в ... , кана, тостер (кухненски бокс); троен диван, фотьойли, масичка за кафе, телевизор, маса за хранене и 4 стола, завеси
15.01.17 г., 4:10 homes.bg
70.0 м²
59 950,00 €

Тристаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ УЛ. "БРАТЯ КУЛИНИ" № 8, ЕТ. 2, АП 6
, сто петдесет и едно), находящ се в гр.Разлог, община Разлог, област Благоевград, по кадастралната карта, одобрена със ... Заповед №РД 18 33/15.05.2006г. на изпълнителния директор на АК, вписан с административен адрес: град Разлог, п. к. 2760 ... девети) по плана град Разлог, целият с площ от 715 (седемстотин и петнадесет) квадратни метра, ведно с припадащите се
12.01.17 г., 12:20 targimot.com
70.0 м²
16 074,00 лв

Къща РАЗЛОГ

РАЗЛОГ м. „Реденка”, комплекс „Реденка”
запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /. ... Заповед РД -18-33 /15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Разлог, Реденка 1, Сградата е ... Заповед РД -18-33 /15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Разлог, местност
10.01.17 г., 18:47 targimot.com
67.0 м²
76 725,00 лв

Двустаен апартамент Банско

Банско гр.Банско, ул.''Цар Симеон'', ет.4, ап.15
заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Банско, ул. ”Цар Симеон”, ет. 4, ап. 15, самостоятелният обект се ... идентичен по нот.акт за собственост № 156, том 16, дв.вх.рег. № 3712/13.05.2008 г., Служба по вписванията - гр. Разлог на ... АПАРТАМЕНТ № 15 /петнадесет/, находящ се на етаж 4 /четири/ в Жилищна сграда, построена до етап "Груб строеж" върху УПИ
9.01.17 г., 19:23 targimot.com
51.0 м²
20 785,00 лв

Двустаен апартамент Банско

Банско гр.Банско, ул.''Цар Симеон'', ет.2, ап.7
идентичен по нот.акт за собственост № 156, том 16, дв.вх.рег. № 3712/13.05.2008 г., Служба по вписванията - гр. Разлог на ... мястото, върху което е построена сградата, при съседи: двор, апартамент № 8 /осем/, стълбищна площадка и ателие № 4 /четири/.
9.01.17 г., 18:22 targimot.com
51.0 м²
20 785,00 лв
кадастралната карта за град Разлог, одобрена със заповед № РД-18-33/15.05.2006 година на изп. директор на АК, с ... административен адрес: град Разлог, местността "Църнако", етаж 1, ап. N 6, който самостоятелен обект по архитектурен проект ... съседи по архитектурен проект: коридор, Апартамент 7, двор, Апартамент 5, находящ се на адрес: град Разлог, област
9.01.17 г., 18:21 targimot.com
88.0 м²
58 369,00 лв

Тристаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ м. "Кукурево"
върху мястото. Адрес на имота: гр. Разлог, м. „Кукурево“, ет.4, ап.С18 Забележка: За сградата има издадено ... АПАРТАМЕНТ №С 18, с идентификатор №61813.559.7.2.18 по кадастралната карта на гр. Разлог, със застроена площ от ... Удостоверение за въвеждане в експлоатация №24 от 06.12.2007г. издадено от общ. Разлог., ВЕДНО с находящите се в апартамент
9.01.17 г., 18:19 targimot.com
102.0 м²
73 410,00 лв

Двустаен апартамент Банско

Банско ул. „Кръстьо Асенов” 14, комплекс „Снежна Легенда”
запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.
30.12.16 г., 19:41 targimot.com
60.0 м²
48 750,00 лв

Многостаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. „Бяла река” №2
подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /. ... поземления имот : гр. Разлог, Благоевградска област, ул. „Бяла река” №2, вх.”В”, ет.7, ап.54 предназначение на самостоятелния ... , одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. Разлог, ул. „Бяла
29.12.16 г., 23:53 targimot.com
99.0 м²
19 416,00 лв

Едностаен апартамент Банско

Банско м. "Грамадето", Комплекс „Емералд”
задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
29.12.16 г., 23:49 targimot.com
34.0 м²
35 028,00 лв

Къща Банско

Банско ул. “Стефан Караджа" 36
с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.
29.12.16 г., 16:36 targimot.com
473.0 м²
112 365,00 лв

Двустаен апартамент Банско

Банско ул. „Бъндерица” № 43
внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
26.12.16 г., 18:05 targimot.com
51.0 м²
32 250,00 лв

Тристаен апартамент Банско

Банско к-с „Детелина”, м. Кошерината, бл. Д, ет.3, ап.28 /4-ти жил. Етаж/
подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /. ... . Банско, м. Кошерината, бл. Д, ет.3, ап.28/4-ти жил. Етаж/, самостоятелни обект се намира в сграда 3, разположена в
26.12.16 г., 17:58 targimot.com
112.0 м²
62 040,00 лв
Имота се намира в с. Долно Драглище. На 10 км. от Банско Разлог. Селото е особено популярно и привлекателно място за ... сме завършили построяването на 4 бр. къщи за наши английски клиенти. Имота е урегулиран, на главната улица в началото на ... строителството / издаване на Разрешение за строителство от Главния архитект на Общ. Разлог /. Къщите ще бъдат предадени на
26.12.16 г., 16:43 bgoffers.com
113.97 м²
79 779,00 €
съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /. ... № 19-0334 от 1990 година на Кмета на Община Разлог, същият идентичен с Урегулиран поземлен имот парцел ІІ (втори), квартал ... (петдесет и седми) по плана на село Баня, Община Разлог, и МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ИЗГРАДЕНА съгласно Разрешение за строеж
26.12.16 г., 16:30 targimot.com
85.0 м²
35 115,00 лв
Разлог, на 150 км от бреговете на Егейско море и на 160 км от столицата София. Тристайният апартамент със североизточно ... телевизор, телефон, Wi-Fi, трапезна маса с 4 стола, пердета. Спалня 1 - двойно легло, 2 нощни шкафа, 2 двойни гардероба
22.12.16 г., 20:03 bulgarianproperties.bg
93.0 м²
99 950,00 €

Двустаен апартамент в Аспен Вали / Aspen Valley

Област Благоевград Близо до гр. Банско Реденка
, чист планински въздух, спиращи дъха природни пейзажи, бърз и удобен достъп до ски пистите над Банско (7 км), до Разлог (3 ... телевизор, мека мебел, маса за хранене с 4 стола, пердета. Спалня - легло, 2 нощни шкафчета, двукрилен гардероб, скрин. Баня с
22.12.16 г., 19:54 bulgarianproperties.bg
89.84 м²
27 500,00 €

Двустаен апартамент в 3 планини / 3 mountains

Област Благоевград Близо до гр. Банско Голф игрище
Холидей Клуб", 2 км до "Пирин Голф и Кънтри клуб" и на 3 км до градските удобства на Разлог. Жилището с площ от 60 кв.м ... . се намира на 4-ти етаж, със слънчево южно изложение, като разкрива прекрасна гледка към планината и вътрешния двор на ... все пак с бърза връзка до ски курорт Банско, до Разлог и голф игрището. Можем да организираме оглед на имота в удобно за
22.12.16 г., 19:53 bulgarianproperties.bg
60.0 м²
19 950,00 €

Етаж от къща РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. „Христо Ботев” №59
се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
22.12.16 г., 0:48 targimot.com
74.0 м²
31 620,00 лв