4 стаи
150 м²
74,000 лв
2018-1-10
гр. Разлог, ул. Голак, просторен четиристаен апартамент 105 м2 застроена площ, в триетажна тухлена кооперация, мазе 15 м2, таван 21 м2, ателие 6 м2, надземен гараж 24 м2, 1/3 ид.ч. от дворното място. Разпределение: самостоятелна кухня, светла трапезария, голям хол, три самостоятелни спални, две бани с тоалетни, дървена двукатна дограма, За огледи и контакти: Зоя Любомирова, 0888 456 928
Ощеbazar.bg

Едностаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ М. "ИЗВОРИТЕ", ЕТ. 4, АП. 407, ХОТЕЛ "GREEN WOOD"
46 м²
21,000 лв
2017-11-20
Апартамент № 407 /четиристотин и седем/ на четвърти етаж от сграда, представляваща АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС, построен съгласно Разрешение за строеж № 78/20.07.2008 година и одобрени архитектурни проекти от 10.05.2006 година от Главния архитект на Община Разлог и въведен в експлоатация върху Поземлен имот със стар идентификатор № 456001/ четиристотин петдесет и шест хиляди нула нула едно/ в местността „Изворите” в землището на град Разлог, представляващ сграда с идентификатор № 61813.456.1.3 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, четиристотин петдесет и шест, точка, едно точка, три/, изградена в поземлен имот с идентификатор № 61813.456.1 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, четиристотин петдесет и шест, точка, едно/, находящ се в гр. Разлог, Община Разлог, Област Благоевград, с обща площ от 3000 кв. м. /три хиляди квадратни метра/, с трайно предназначение урбанизирана територия, начин на трайно ползване комплексно застрояване, стар идентификатор: № 456001, при съседи: нива № 61813.456.2 на наследници на Петър Иванов Пахов, нива № 61813.456.980 на „Нило България” ЕООД, селскостопански, горски, ведомствен път № 61813.456.415 на Община Разлог по кадастралната карта на гр. Разлог, одобрена със Заповед № РД 18 33/15.05.2006 на Изпълнителния директор на АК, със застроена площ на апартамента от 46,62 кв. м. /четиридесет и шест цяло и шестдесет и две стотни квадратни метра/, състоящ се от една стая с кухненски бокс, баня с тоалетна и тераса, ведно с 0,718% /нула цяло седемстотин и осемнадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, който процент се равнява на 8,32 кв. м. /осем цяло и тридесет и две стотни квадратни метра/, като площта на апартамента, ведно с общите части възлиза на 54,94 кв. м. /петдесет и четири цяло и деветдесет и четири стотни квадратни метра/, представляващ: Самостоятелен обект в сграда № 61813.456.1.3.58 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, четиристотин петдесет и шест, точка, едно, точка, три, точка, петдесет и осем/, находящ се в сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 61813.456.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед № 18 33/15.05.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, на адрес: гр. Разлог, п. к. 2760, „Изворите”, ет. 4, ап. 407, с площ по кадастрална схема от 47,00 кв. м. /четиридесет и седем квадратни метра/, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 /едно/, без посочени прилежащи части по схема, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж обекти с идентификатори № 61813.456.1.3.59 и № 61813.456.1.3.57, под обекта обект с идентификатор № 61813.456.1.3.41, над обекта няма. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 21 000.00 лв. /двадесет и една хиляди/
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ гр. Разлог, ул. "Изворите" № 99, вх. А, ет. 4, ап. 12
62 м²
17,600 лв
2017-10-3
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61813.761.22.1.21 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка ,седемстотин шестдесет и едно, точка, двадесет и две, точка, едно, точка двадесет и едно/, гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006г. на Изпълнителния директор на АК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на имота: гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, ул. "Изворите" № 99, вх. А, ет. 4, ап. 12, Самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 61813.761.22. /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин шестдесет и едно, точка, двадесет и две/, Предназначение - Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 62.26 /шестдесет и две цяло и двадесет и шест стотни/ кв.м., Прилежащи части: Мазе № 12 /дванадесет/ и съответните идеални общи и право на строеж, Ниво: 1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.761.22.1.22 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин шестдесет и едно, точка, двадесет и две, точка, едно, точка двадесет и две/ и 61813.761.22.1.20 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин шестдесет и едно, точка, двадесет и две, точка, едно, точка двадесет/, Под обекта: 61813.761.22.1.15 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин шестдесет и едно, точка, двадесет и две, точка, едно, точка петнадесет/, Над обекта самостоятелен обект с идентификатор 61813.761.22.1.27 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин шестдесет и едно, точка, двадесет и две, точка, едно, точка двадесет и седем/, съгласно Схема № 15-214904-27.06.2014г., издадена от Началника на СГКК-Благоевград, който обект по доказателствен акт за собственост н.а. № 44, том 14, рег. № 3514, д.№ 2947/20.12.2004г., издаден от Служба по вписвания – Разлог, представлява Апартамент № 12 /дванадесети/, със застроена площ от 62.66 /шестдесет и две цяло и двадесет и шест стотни/ кв.м., при съседи: от изток и запад - апартаменти, север- улица, юг- улица, находящ се в жилищна сграда на ул. "Изворите" № 99 /деветдесет и девет/, изградена в УПИ І /първи/ от квартал 120 /сто и двадесети/ по ПУП на гр. Разлог, бл. 1, вх. А, ет. 4 /четвърти/, ведно с избено помещение № 12 /дванадесет/, при съседи на избеното помещение: изгот и запад - мазета, , север - улица, юг - коридор, както и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
Ощеtargimot.com

Едностаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ УЛ. "ЦЪРНАКО", ЕТ. 4, СТУДИО 18
16,986 лв
2017-9-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61813.531.32.5.31 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин тридесет и едно, точка, тридесет и две, точка, пет, точка, тридесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД 18 33/15.05.2006г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, с адрес: гр. Разлог, п.к. 2760, ул. „Църнако”, ет. 4 /четвърти/, студио 18 /осемнадесет/, находящо се в сграда №5 /пет/, с идентификатор 61813.531.32.5 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин тридесет и едно, точка, тридесет и две, точка, пет/, брой нива на обекта 1 /едно/, с предназначение: жилище, апартамент, при съседи съгласно кадастрална схема: на същия етаж обект с идентификатор 61813.531.32.5.13 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин тридесет и едно, точка, тридесет и две, точка, пет, точка, тринадесет/, под обекта обект с идентификатор 61813.531.32.5.29 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин тридесет и едно, точка, тридесет и две, точка, пет, точка, двадесет и девет/, обект с идентификатор 61813.531.32.5.28 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин тридесет и едно, точка, тридесет и две, точка, пет, точка, двадесет и осем/, над обекта няма, който самостоятелен обект представлява съгласно одобрени архитектурни проекти Студио № 18 /осемнадесет/, находящо се в Сграда Е /буква „И” латинско/, на четвърти етаж, кота +11.20м. /плюс единадесет цяло и двадесет стотни метра/, състоящо се от коридор и кухня, трапезария и спалня, баня и тоалетна, при граници по архитектурен проект: калкан Секция „F”, апартамент № 13, коридор, стълбищна клетка, двор, със застроена площ по кадастрална схема и таблица за площообразуване от 40.15 кв.м. /четиридесет цяло и петнадесет стотни квадратни метра/, заедно с 2.6769% /две цяло шест хиляди седемстотин и шестдесет и девет десетохилядни процента/ идеални части, равняващи се на 9.62 кв.м. /девет цяло и шестдесет и две стотни квадратни метра/ от правото на собственост върху общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху поземления имот, върху който е изградена сградата, с площ 49.77 кв.м. /четиридесет и девет цяло и седемдесет и седем стотни квадратни метра/, находящ се в АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС „АСПЕН ГОЛФ”, състоящ се от дванадесет сгради, който комплекс е построен съгласно проекти, одобрени на 20.06.2006г. от Община Разлог и Разрешение за строеж № 54/20.06.2006г. в изд. от Гл. Архитект на община Разлог, въведен в експлоатация с Удостоверение № 4/29.01.2008г. за въвеждане в експлоатация на строеж, изд. от Гл. Архитект на Община Разлог, върху поземлен имот с идентификатор № 61813.531.32 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин тридесет и едно, точка тридесет и две/ по Кадастралната карта на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със заповед № РД 18 33/15.05.2006г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменена със Заповед № КД 14 01 266/06.02.2007г. на Началника на СК Благоевград, вписан с административен адрес „Църнако”, целият имот с площ от 15 400кв.м. /петнадесет хиляди четиристотин квадратни метра/, с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване, при граници на имота съгласно скица: имот с идентификатор 61813.559.446, имот с идентификатор 61813.531.29, имот с идентификатор 61813.531.30, имот с идентификатор 61813.457.439, имот с идентификатор 61813.544.437, който имот е идентичен и образуван съгласно Заповед КД 14 01 266/06.02.2007г. на началника на СК Благоевград, за изменение на кадастралната карта на гр. Разлог, от обединяването на поземлени имоти с идентификатори № 61813.531.9 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин тридесет и едно, точка, девет/, № 61813.531.10 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин тридесет и едно, точка, десет/, № 61813.531.11 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин тридесет и едно, точка, единадесет/, № 61813.531.20 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин тридесет и едно, точка, двадесет/, № 61813.531.21 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин тридесет и едно, точка, двадесет и едно/ и № 61813.531.22 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин тридесет и едно, точка, двадесет и две/. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 16 986,60 лв. / шестнадесет хиляди деветстотин осемдесет и шест лева и шестдесет стотинки /.
Ощеtargimot.com

Едностаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ М. "ЦЪРНАКО", ЕТ. 4, СТУДИО 18, АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "АСПЕН ГОЛФ"
21,233 лв
2017-6-15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61813.531.32.5.31 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин тридесет и едно, точка, тридесет и две, точка, пет, точка, тридесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД 18 33/15.05.2006г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, с адрес: гр. Разлог, п.к. 2760, ул. „Църнако”, ет. 4 /четвърти/, студио 18 /осемнадесет/, находящо се в сграда №5 /пет/, с идентификатор 61813.531.32.5 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин тридесет и едно, точка, тридесет и две, точка, пет/, брой нива на обекта 1 /едно/, с предназначение: жилище, апартамент, при съседи съгласно кадастрална схема: на същия етаж обект с идентификатор 61813.531.32.5.13 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин тридесет и едно, точка, тридесет и две, точка, пет, точка, тринадесет/, под обекта обект с идентификатор 61813.531.32.5.29 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин тридесет и едно, точка, тридесет и две, точка, пет, точка, двадесет и девет/, обект с идентификатор 61813.531.32.5.28 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин тридесет и едно, точка, тридесет и две, точка, пет, точка, двадесет и осем/, над обекта няма, който самостоятелен обект представлява съгласно одобрени архитектурни проекти Студио № 18 /осемнадесет/, находящо се в Сграда Е /буква „И” латинско/, на четвърти етаж, кота +11.20м. /плюс единадесет цяло и двадесет стотни метра/, състоящо се от коридор и кухня, трапезария и спалня, баня и тоалетна, при граници по архитектурен проект: калкан Секция „F”, апартамент № 13, коридор, стълбищна клетка, двор, със застроена площ по кадастрална схема и таблица за площообразуване от 40.15 кв.м. /четиридесет цяло и петнадесет стотни квадратни метра/, заедно с 2.6769% /две цяло шест хиляди седемстотин и шестдесет и девет десетохилядни процента/ идеални части, равняващи се на 9.62 кв.м. /девет цяло и шестдесет и две стотни квадратни метра/ от правото на собственост върху общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху поземления имот, върху който е изградена сградата, с площ 49.77 кв.м. /четиридесет и девет цяло и седемдесет и седем стотни квадратни метра/, находящ се в АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС „АСПЕН ГОЛФ”, състоящ се от дванадесет сгради, който комплекс е построен съгласно проекти, одобрени на 20.06.2006г. от Община Разлог и Разрешение за строеж № 54/20.06.2006г. в изд. от Гл. Архитект на община Разлог, въведен в експлоатация с Удостоверение № 4/29.01.2008г. за въвеждане в експлоатация на строеж, изд. от Гл. Архитект на Община Разлог, върху поземлен имот с идентификатор № 61813.531.32 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин тридесет и едно, точка тридесет и две/ по Кадастралната карта на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със заповед № РД 18 33/15.05.2006г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменена със Заповед № КД 14 01 266/06.02.2007г. на Началника на СК Благоевград, вписан с административен адрес „Църнако”, целият имот с площ от 15 400кв.м. /петнадесет хиляди четиристотин квадратни метра/, с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване, при граници на имота съгласно скица: имот с идентификатор 61813.559.446, имот с идентификатор 61813.531.29, имот с идентификатор 61813.531.30, имот с идентификатор 61813.457.439, имот с идентификатор 61813.544.437, който имот е идентичен и образуван съгласно Заповед КД 14 01 266/06.02.2007г. на началника на СК Благоевград, за изменение на кадастралната карта на гр. Разлог, от обединяването на поземлени имоти с идентификатори № 61813.531.9 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин тридесет и едно, точка, девет/, № 61813.531.10 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин тридесет и едно, точка, десет/, № 61813.531.11 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин тридесет и едно, точка, единадесет/, № 61813.531.20 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин тридесет и едно, точка, двадесет/, № 61813.531.21 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин тридесет и едно, точка, двадесет и едно/ и № 61813.531.22 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин тридесет и едно, точка, двадесет и две/. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 21 233,25 лв. / двадесет и една хиляда двеста тридесет и три лева и двадесет и пет стотинки /.
Ощеtargimot.com

Едностаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ М. "ИЗВОРИТЕ", ХОТЕЛ "GREEN WOOD", ЕТ. 4, АП. 407
46 м²
22,943 лв
2017-1-12
Апартамент № 407 /четиристотин и седем/ на четвърти етаж от сграда, представляваща АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС, построен съгласно Разрешение за строеж № 78/20.07.2008 година и одобрени архитектурни проекти от 10.05.2006 година от Главния архитект на Община Разлог и въведен в експлоатация върху Поземлен имот със стар идентификатор № 456001/ четиристотин петдесет и шест хиляди нула нула едно/ в местността „Изворите” в землището на град Разлог, представляващ сграда с идентификатор № 61813.456.1.3 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, четиристотин петдесет и шест, точка, едно точка, три/, изградена в поземлен имот с идентификатор № 61813.456.1 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, четиристотин петдесет и шест, точка, едно/, находящ се в гр. Разлог, Община Разлог, Област Благоевград, с обща площ от 3000 кв. м. /три хиляди квадратни метра/, с трайно предназначение урбанизирана територия, начин на трайно ползване комплексно застрояване, стар идентификатор: № 456001, при съседи: нива № 61813.456.2 на наследници на Петър Иванов Пахов, нива № 61813.456.980 на „Нило България” ЕООД, селскостопански, горски, ведомствен път № 61813.456.415 на Община Разлог по кадастралната карта на гр. Разлог, одобрена със Заповед № РД 18 33/15.05.2006 на Изпълнителния директор на АК, със застроена площ на апартамента от 46,62 кв. м. /четиридесет и шест цяло и шестдесет и две стотни квадратни метра/, състоящ се от една стая с кухненски бокс, баня с тоалетна и тераса, ведно с 0,718% /нула цяло седемстотин и осемнадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, който процент се равнява на 8,32 кв. м. /осем цяло и тридесет и две стотни квадратни метра/, като площта на апартамента, ведно с общите части възлиза на 54,94 кв. м. /петдесет и четири цяло и деветдесет и четири стотни квадратни метра/, представляващ: Самостоятелен обект в сграда № 61813.456.1.3.58 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, четиристотин петдесет и шест, точка, едно, точка, три, точка, петдесет и осем/, находящ се в сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 61813.456.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед № 18 33/15.05.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, на адрес: гр. Разлог, п. к. 2760, „Изворите”, ет. 4, ап. 407, с площ по кадастрална схема от 47,00 кв. м. /четиридесет и седем квадратни метра/, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 /едно/, без посочени прилежащи части по схема, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж обекти с идентификатори № 61813.456.1.3.59 и № 61813.456.1.3.57, под обекта обект с идентификатор № 61813.456.1.3.41, над обекта няма. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 22 943.40 лв. /двадесет и две хиляди деветстотин четиридесет и три лева и четиридесет стотинки/
Ощеtargimot.com

Етаж от къща РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. „Дунав” 4
86 м²
16,725 лв
2016-12-29
Предмет на публичната продан е Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.754.151.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Разлог, Благоевградска област, ул. “Дунав”4, ет.2, ап.2, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1 /един/, посочена в документа площ: 86.0 кв.м. /осемдесет и шест квадратни метра/, прилежащи части: целия таван, съразмерни общи части на сградата, ниво 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта – 61813.754.151.1.1, над обекта – няма. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в Поземлен имот с идентификатор 61813.754.151, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. Разлог, ул.”Дунав” 4, вид територия Урбанизирана, НТП ниско застрояване (до 10 метра), с площ от 319 кв.м., стар номер 77, квартал 35, парцел 8, при съседи на имота: 61813.754.152, 61813.754.155, 61813.754.150, 61813.754.149, 61813.754.269. Къщата е строена през 1979 г. по системата на монолитното строителство. Има изградено сутеренно помещение. Жилищната сграда се състои от два жилищни етажа, като предмет на публичната продан е втори етаж. На етажа са раположени кухня, дневна и две спални, малко атре, санитарно помещение. Вътрешна и външа мазилка изпълнени, настилка в стаите от дюшеме, в санитарното помещение настилка и облицовка от гранитогрес. Монтирана е алуминиева дограма за прозорци и врати. Бетонова двураменна стълба свързва жилищния етажа и сутерена, но не е изпълнена настилка, а само замазка. Дървена покивна конструкция. Имотът се намира в източната част на гр. Разлог, в ромския квартал на града. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър /чл. 489 ал.4 от ГПК/.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ М. "ИЗВОРИТЕ" БЛ. 2, ЕТ. 4, АП. 14
71 м²
662 лв
2016-12-9
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61813.455.105.2.14 /шест, едно, осем, едно, три точка четири, пет, пет точка едно, нула, пет точка две точка едно, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрени със Заповед№ РД 18 33/15.05.2006год. на Изпълнителния директор на АГКК , с площ от 70,78 кв.м. / седемдесет цяло и седемдесет и осем кв.м./, прилежащи части: 5,88% /пет цяло и осемдесет и осем процента/ от общите части на сградата, равни на 11,02 кв.м. / единадесет цяло и два кв. м. ./, брой нива на обекта: 1 / едно /, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с адрес на имота: гр.Разлог, п.к. 2760, м. „ Изворите“, бл.2, ет.4, ап.14, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 61813.455.105.2.13 и 61813.455.105.2.15; под обекта: 61813.455.105.2.9 и над обекта: 61813.455.105.2.19 , който самостоятелен гр.БЛАГОЕВГРАД, ул. Тодор Александров № 41, ет. 3, офис 15,16 и 17, тел. 073836295, 0878919439; обект се намира в сграда №2 /две/ , разположена в поземлен имот с идентификатор 61813. 455.105 /шест, едно, осем, едно, три точка четири, пет, пет точка едно, нула, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 33 / 15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, целия с площ от 2001 кв.м. / две хиляди и един / квадратни метра, с начин за трайно ползване средно застрояване, със стар идентификатор: имот № 455.5 / четири, пет, пет точка пет/ и 455.14 четири, пет, пет точка едно, четири/ , при съседи: ПИ № 61813.455.106; ПИ№ 61813.455.8; ПИ№ 61813.418; ПИ№ 61813.455. 4 и ПИ№ 61813.455.417. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 6 662.40 лв. /шест хиляди шестстотин шестдесет и два лева и четиридесет стотинки/.
Ощеtargimot.com

Едностаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ М. "ИЗВОРИТЕ" БЛ. 2, ЕТ. 4, АП. 15
33 м²
3,507 лв
2016-12-9
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61813.455.105.2.15 /шест, едно, осем, едно, три точка четири, пет, пет точка едно, нула, пет точка две точка едно, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД 18 33/15.05.2006год. на Изпълнителния директор на АГКК , с площ от 32,84 кв.м. / тридесет и две цяло и осемдесет и четири кв.м./, прилежащи части: 2,70% /две цяло и седемдесет процента/ от общите части на сградата, равни на 5,06 кв.м. / пет цяло и шест кв. м. ./, брой нива на обекта: 1 / едно /, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с адрес на имота: гр.Разлог, п.к. 2760, м. „ Изворите“, бл.2, ет.4, ап.15, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 61813.455.105.2.14 и 61813.455.105.2.16; под обекта: 61813.455.105.2.10 и над обекта: 61813.455.105.2.19 и 61813.455.105.2.20, който самостоятелен обект се намира в сграда №2 две/ , разположена в поземлен имот с идентификатор 61813. 455.105 /шест, едно, осем, едно, три точка четири, пет, пет точка едно, нула, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 33 / 15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, целия с площ от 2001 кв.м. / две хиляди и един / квадратни метра, с начин за трайно ползване средно застрояване, със стар идентификатор: имот № 455.5 / четири, пет, пет точка пет/ и 455.14 четири, пет, пет точка едно, четири/ , при съседи: ПИ № 61813.455.106; ПИ№ 61813.455.8; ПИ№ 61813.418; ПИ№ 61813.455. 4 и ПИ№ 61813.455.417. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 3 507.00 лв. /три хиляди петстотин и седем лева/.
Ощеtargimot.com
168 м²
89,950
2016-3-25
Предлагаме за продажба двуетажна новопостроена къща (2006 година) с 4 спални и панорамна гледка към живописните околности. Жилището е със слънчево южно изложение и РЗП – 168 кв.м. , като имотът включва двор от 300 кв. м. Крайната цена включва кухня, оборудвана с фурна, 4 котлона, абсорбатор, микровълнова печка, мивка, хладилник-фризер, кана, тостер. Дневна - с троен диван, 2 фотьойла, холна маса, плазмен телевизор, маса за хранене с 6 стола, камина, библиотека, завеси. Спалня 1 - двойно легло, единично легло, 2x нощни шкафчета, два двукрилни гардероба, щори. Спалня 2 - двойно легло,2 нощни шкафчета, щори. Спалня 3 - 2 единични легла, стол, щори. Спалня 4 - 3 единични легла, телевизор, щори. Баня с тоалетна 1 - вана, мивка, огледало. Баня с тоалетна 2 - вана, мивка, огледало, както и отделна тоалетна с мивка и огледало. Къщата е завършена с 3 балкона плюс приземна тераса. Отоплнието е чрез електрически радиатори и камина. Имотът е снабден с телефон, кабелна телевизия, интернет, СОТ. Имотът се намира на 9 км до ски лифта в популярния планински курорт Банско и на 1 км от центъра на Разлог със супермаркети, болница и всички останали удобства, характерни за един съвременен град. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Разлог, 4