Прекрасен парцел в близост до центъра на гр. Първомай. Удобно и комуникативно място - ул. Спартак. В мястото има полусрутена стара къща, има действащи партиди за ток и вода. Дворът е равен с правилна форма до детска градина, кварталът е с хубави и поддържани къщи. Тел. - 0888 236 300 Петър Райчев
20.04.17 г., 21:30 bazar.bg
130.0 м²
29 500 €
Представяме на Вашето внимание масивна двуетажна къща с РЗП 180 кв.м., находяща се в град Първомай. Къщата е с вътрешно стълбище. Дворното място е с площ 630 кв.м., в който е разположена странична на къщата постройка с отделен вход с площ 40 кв.м., както и масивен гараж. Нуждае се от ремонт. Имотът се намира в близост до мелницата.
21.04.17 г., 1:51 bazar.bg
180.0 м²
41 000 €

Парцел ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местност "Кабата калдж. чеир"
ИД 20168250400276 УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 99101236050 (девет, девет, едно, нула, едно, две, три, шест, нула, пет, нула), целият от 6,885 дка (шест декара осемстотин осемдесет и пет квадратни метра), с начин на трайно ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА, пета категория, находяща се в местността „Кабата каладж. чеир“ в землището на кв. Дебър, град Първомай, област Пловдив, съставляваща парцел № 50 (петдесет) от масив № 236 (двеста тридесет и шест) по плана за земеразделяне землището на същото населено място, при граници и съседи: № 236046 – изоставена нива на Костадин Господинов Демирев, имот № 236055 – пасище, мера на Йорданка Сребрева Янева, имот № 236048 – нива на Янчо Димитров Хубинов, имот № 236047 – нива на насл. на Йордан Павлов Сарафов, имот № 236005 – изоставена нива на Тоско Здравчев Христозов, имот № 236053 – изоставена нива на ОПФ /необработваема/, имот № 001490 – полски път на ОПФ /необработваема/ - описание по акт за собственост, а съгласно скица № К07913/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – Първомай, граници и съседи: имот № 236046 – изоставена нива на „Лендор“ ООД, имот № 236055 – нива на „Лендор“ ООД, имот № 236048 – нива на „Лендор“ ООД, имот № 236047 – нива на „ГЕРМИ“ ЕООД – гр. Първомай, имот № 236005 – нива на „ГЕРМИ“ ЕООД – гр. Първомай, имот № 236053 – изоставена нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 801690 – полски път на община Първомай. Имотът е образуван от имот 236049. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради, съоръжения и засажда високостеблена растителност. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 49 584 лв. (четиридесет и девет хиляди петстотин осемдесет и четири лева), съставляваща 75 % от цената на недвижимия имот, определена в протокол на ЧСИ от 07.04.2017 г., съгласно чл. 494, ал. 2 и чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
13.04.17 г., 16:45 targimot.com
6885.0 м²
49 584 лв

Двустаен апартамент ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ улица Христо Ботев № 2
АПАРТАМЕНТ „В“ (буква В), с площ от 66,06 кв.м (шестдесет и шест цяло нула шест квадратни метра), състоящ се от спалня, дневна, кухня, баня и тоалетна, коридор, намиращ се на трети жилищен етаж на пететажна жилищна сграда, построена в УПИ I (урегулиран поземлен имот първи) – хотел, жилищно строителство от квартал 113 (сто и тринадесети) по плана на град Първомай, община Първомай, област Пловдив, с административен адрес на апартамента - град Първомай, община Първомай, област Пловдив, улица „Христо Ботев“ № 2 (номер две), при граници и съседи на апартамента: от изток - външна стена, запад - коридор, север - апартамент „Б“ и от юг - апартамент „Г“, при граници и съседи на целия УПИ: от изток, запад и север - улици, от юг - жилищна кооперация, ВЕДНО със СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 14 (номер четиринадесет), със застроена площ от 7,78 кв.м (седем цяло и седемдесет и осем квадратни метра), находящо се на пети жилищен (шести надземен) етаж, при граници и съседи на складовото помещение: от изток – коридор, от запад – коридор, от север – складово помещение № 15 и от юг – складово помещение № 13, ВЕДНО с 2,51 % (две цяло петдесет и един процента) идеални части от общите части на сградата и 2,98 % (две цяло деветдесет и осем процента) идеални части от правото на строеж върху имота.
12.04.17 г., 15:25 targimot.com
66.0 м²
44 625 лв

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул. "Перуника" №1
ДВОРНО МЯСТО, цялото застроено и незастроено - с площ от 460 (четиристотин и шестдесет) кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІІ (тринадесети) - 1940 (хиляда деветстотин и четиридесет) в квартал 136 (сто тридесет и шест) по регулационния план на гр.Първомай, утвърден със заповед № РД -15-666/1994г. на Кмета на община Първомай, ведно с частта от построената на него триетажна масивна жилищна сграда, находяща се в гр.Първомай, ул. Перуника №1 (едно), а именно: втори (първи жилищен) етаж със застроена площ от 108.00 (сто и осем) кв.м., състоящ се от дневна, трапезария с готварна, две спални, баня, тоалетна, перално и антре; първи (приземен) етаж с площ от 54 (петдесет и четири) квадратни метра, в който са разположени: 1) Стоматологичен кабинет със застроена площ от 15.50кв.м., преддверие-чакалня, антре, тоалетна, при граници: юг –външен зид; север – стълбищна клетка; отгоре – апартамент на Тодор Петров Трифонов; 2) Гараж със застроена площ от 16.74 (шестнадесет цяло и седемдесет и четири стотни) кв.м, при граници: изток – стоматологичен кабинет, запад – гараж, север – коридор, юг - външен зид, ВЕДНО с мазе със застроена площ от 14.75 кв.м. (четиринадесет цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра), при граници: изток и юг- външни зидове; запад – собствено мазе; север – стълбищна клетка; мазе с площ от 16.74 (шестнадесет цяло и седемдесет и четири стотни) кв.м., при граници: изток – собствено мазе, юг- външен зид, запад – мазе на наследници на Петър Т.Трифонов, север – коридор, отгоре – гаражи и стоматологичен кабинет, ведно с ½ (една втора) идеална част от таванско помещение и от общите части на сградата, при граници на УПИ: от две страни улици, УПИ ХІV-1941 и УПИ ХІІ-1944, който УПИ е предназначен за жилищно строителство и за него дворищната регулация е приложена, а уличната регулация не е приложена; Ведно с всички подобрения и приращения в имота
19.04.17 г., 8:48 targimot.com
108.0 м²
86 940 лв

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местност "Кабата каладж. чеир"
ИД 20168250400276 НИВА с площ 2,039 дка (два декара и тридесет и девет квадратни метра), пета категория, намираща се в местността „Кабата каладж. чеир“ в землището на кв. Дебър, общ. Първомай, съставляваща имот № 236046 (двеста тридесет и шест хиляди и четиридесет и шест) по плана за земеразделяне на кв. Дебър, общ. Първомай, образуван от имот № 236006 (двеста тридесет и шест хиляди и шест), при граници и съседи: имот № 236051 пасище, мера на ОПФ (необработваема), имот № 236050 изоставена нива на Гено Енчев Давчев, имот № 000333 полски път на ОПФ (необработваема), имот № 000224 напоителен канал на ОПФ (необработваема), (а съгласно скица № К07909/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай - имот № 236055 - нива на „Лендор“ ООД, имот № 236050 - изост. нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 801690 - полски път на Община Първомай, имот № 800224 - напоителен канал на Община Първомай), като върху имота има следните ограничения: електропровод 20 Kv (двадесет киловата) на 10 м. (десет метра) от двете страни до крайните проводници или на 11 м. (единадесет метра) от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостеблена растителност. Съгласно констатации на място, обективирани в протокол за опис и оценка на недвижими имоти от 26.08.2016 г., в горепосочения недвижим имот е построена едноетажна масивна сграда – тухлена постройка с навес, с приблизителна площ от 80 кв. м. (осемдесет квадратни метра), за която към настоящия момент по изпълнителното дело няма данни за законосъобразност. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 12 096 лв. (дванадесет хиляди и деветдесет и шест лева), съставляваща 75 % от цената на недвижимия имот, определена в протокол на ЧСИ от 07.04.2017 г., съгласно чл. 494, ал. 2 и чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
13.04.17 г., 22:46 targimot.com
2039.0 м²
12 096 лв

Парцел ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местност "Кабата каладж. чеир"
ИД 20168250400276 - ½ ид. ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване – изоставена нива, с площ от 0,369 дка (триста шестдесет и девет квадратни метра), пета категория, находящ се в местността „Кабата каладж. чеир“, землище на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, съставляващ имот с пълен имотен № 99101236053 /девет, девет, едно, нула, едно, две, три, шест, нула, пет, три/, при граници и съседи: имот № 99101000299 – изоставена нива на Минчо Статев Хубинов, имот № 99101001490 – полски път, на ОПФ /необработваема/, имот № 99101236050 – изоставена нива на Гено Енчев Давчев, имот № 99101236005 – изоставена нива на Тоско Здравчев Христозов, (а съгласно скица № К07908/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай – имот № 800299 – изоставена нива на Минчо Статев Хубинов, имот № 8001690 – полски път, на Община Първомай, имот № 236050 – изоставена нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 236005 – нива на „ГЕРМИ“ ЕООД – гр. Първомай). Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 1329.60 лв. (хиляда триста двадесет и девет лева и шестдесет стотинки), съставляваща 75 % от цената на недвижимия имот, определена в протокол на ЧСИ от 07.04.2017 г., съгласно чл. 494, ал. 2 и чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
13.04.17 г., 16:43 targimot.com
369.0 м²
1 329 лв
код990805 Продаваме голяма двуетажна къща, която се стои от: На първия етаж има голяма всекидневна с антре, а на втория са двете спални и тоалетната. Към имота има и допълнителни постройки. Намира се на много комуникативно място!
11.04.17 г., 14:21 alo.bg
100.0 м²
50 000 лв
код990806 Продаваме голяма тухлена двуетажна къща с двор. Към имота има гараж, допълнителни постройки, кладенец и мазе. Намира се на хубаво и коуникативно място!
11.04.17 г., 14:21 alo.bg
200.0 м²
45 500 лв

Тристаен апартамент ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул. ''Орфей'' №3
АПАРТАМЕНТ № 8 /осем/, на трети етаж от триетажен жилищен блок с имотен № 1599 /хиляда петстотин деветдесет и девет/, състоящ се от две стаи, хол и кухня, със застроена площ от 103 кв.м. /сто и три квадратни метра/, при граници: Михаил Стайков Михов, Янко Атанасов Гърков и заден двор, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7, 7А /седем, седем А/, със застроена площ от 24 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/ при граници: коридор, Иван Вергов, Янко Атанасов Михов и заден двор, ведно с 12,02 % /дванадесет цяло и две стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху общинския имот, в който е построена сградата, представляващ УПИ І /едно/ - жилищно строителство, в квартал 104 /сто и четири/ по плана на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдивска, одобрен със Заповед РД-15666/1994г. на административен адрес: гр. Първомай, ул. "Орфей" № 3 /три/.
5.04.17 г., 22:59 targimot.com
103.0 м²
24 000 лв

Едноетажна къща, гр. Първомай

гр. Първомай обл. Пловдив
код990943 Продаваме едноетажна тухлена къща със сутеренен етаж. На всеки от етажите има по четири стаи. На първия етаж има лятната кухня, баня, тоалетна и още две стаи. Вторият етаж е от 80кв.м. и също има четири стаи. Дворът е голям и засят с овощни дръвчета и асми. Има готов проект за построяването на гараж. Намира се на хубаво и спокойно място!!!
3.04.17 г., 16:10 alo.bg
120.0 м²
51 500 лв
210966 Двуетажна къща с обща площ 140кв. м. Етаж първи е с две стаи, кухня, баня и тоалетна. Етаж втори е с три стаи и коридор 6м/2м. Външно стълбище. Бетонна плоча. Селскостопанска постройка 70кв. м. Собствен кладенец. Общото дворно място е 2 декара.
4.04.17 г., 4:59 alo.bg
140.0 м²
26 500 лв
Имот на публична продан за период от 29.4.2017 до 29.5.2017 с начална тръжна цена 28 800 лева, по изпълнително дело 338 от 2016 при ЧСИ Мариана Кирова, тел. за контакт: 032 - 626 771, e-mail: ***, 1-стаен aпартамент, находящ се в гр. Първомай,ул. 'Черноризец Храбър' 1. За огледи след договорка с ЧСИ.
31.03.17 г., 15:16 bazar.bg
1 стая
47.0 м²
28 800 лв

Къща Караджалово

Караджалово село Караджалово, община Първомай
ИД № 20168250400036 - ДВОРНО МЯСТО, цялото застроено и незастроено, с площ от 1420 кв.м. (хиляда четиристотин и двадесет квадратни метра), находящо се в село Караджалово, община Първомай, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIX-43 (деветнадесет римско тире четиридесет и три арабско) от кв.8 (осми) по плана на село Караджалово, община Първомай, ведно с построените в него жилищна сграда със застроена площ от 55,00 (петдесет и пет) квадратни метра, паянтова жилищна сграда (лятна кухня) със застроена площ от 19 (деветнадесет) квадратни метра, паянтова сграда със застроена площ от 30 (тридесет) квадратни метра и навес с площ от 7 (седем) квадратни метра, при граници на УПИ: улица, УПИ XX-48; УПИ VIII-44 и УПИ XVIII-43, който имот е предназначен за жилищно строителство с приложени дворищна и улична регулация, ведно с всички подобрения и приращения. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 6048,00 лв. (шест хиляди и четиридесет и осем лева), съставляваща 80 % от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
30.03.17 г., 20:03 targimot.com
55.0 м²
6 048 лв

Продажба Къща гр. Първомай - 320m²

гр. Първомай обл. Пловдив
Оферта: 345643 Къщата е 80 кв.м. на 2 етажа, 1 ет. с два входа. Единият вход води кам голяма всекидневна и антре със стълби кам 2-ри ет. където има 2 спални и коридор м/у тях. Другият вход води до лятня кухня, всекидневна и спалня. Има баня и тоалетна, също и стопански постройки и 320кв.м двор. Къщата е с канализация и вода
3.04.17 г., 22:27 alo.bg
80.0 м²
46 000 лв

Продажба Къща гр. Първомай - 106m²

гр. Първомай обл. Пловдив
Оферта: 350728 Имот с общо дворно място от 530 м2, застроена площ - масивна жилищна сграда от 66 м2, масивна жилищна сгада от 40 м2, масивна сграда от 26 м2, масивна сграда от 25 м2, с кладенец, на главна улица до центъра на градът, с козметичен ремонт, имота се обитава и поддържа.
3.04.17 г., 16:13 alo.bg
106.0 м²
51 500 лв
'УНИКРЕДИТ БУЛБАНК' АД, чрез съдебен изпълнител извършва ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижимо имущество Описание на имота: АПАРТАМЕНТ 8 (осем), на трети етаж от триетажен жилищен блок с имотен 1599 (хиляда петстотин деветдесет и девет), състоящ се от две стаи, хол и кухня, със застроена площ 103 (сто и три) кв.м., при граници: М.С.М.; Я.А.Г., заден двор, ведно с Избено помещение 7, 7а (седем,седем а) със застроена площ 24 (двадесет и четири) кв.м. и граници: коридор, И.В, Я.А.Г., заден двор, ведно с 12,02% (дванадесет цяло и две стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху общинския имот, в който е построена, представляващ УПИ I (едно)-жилищно строителство, в квартал 104 (сто и четири) по плана на гр.Първомай, Община Първомай, Пловдивска област, одобрен със Заповед РД-15-666/1994г., на административен адрес: гр.Първомай, ул. Орфей 3 (три). СРОК ЗА ОГЛЕД И ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ От 18.04.2017 До 18.05.2017 Предложения за участие в търга по изп.д. 230/2016 се подават в РС Първомай с адрес: гр.Първомай, ул. ''Христо Ботев'' 13 ЗА ДОПЪЛНИТЕНА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ-в кантората на ЧСИ/ДСИ Христо Стоянкин рег. 909гр. Пловдивул. Княз Богориди 11, ет.2 Телефон ЧСИ: 032/330691 Е-майл ЧСИ: *** всеки работен ден от 9ч. до 17ч.'
3.04.17 г., 18:22 bazar.bg
3 стаи
103.0 м²
24 000 лв
Имот на публична продан за период от 24.03.2017 до 24.04.2017 с начална тръжна цена 122 001 лева, по изпълнително дело 384 от 2015 при ЧСИ Минка Цойкова, тел. за контакт: 032/263 938, e-mail: ***. 2-етажна жилищна сграда в гр. Първомай, ул.'Братя Миладинови' . За огледи след договорка с ЧСИ
23.03.17 г., 4:36 bazar.bg
442.0 м²
122 001 лв

Продавам оранжерия

с. Първомай гр. Петрич обл. Благоевград
Оранжерия - 1/2 дка с. Първомай, общ. Петрич, обл. Благоевград Оранжерия с метална конструкция и стъкла на 10 години без ръжда. Обработваемата земя е 1 дка, а оранжерията е 1/2 дка от тази част. Има собствен кладенец, от който се изпомпва вода за поливки.
14.03.17 г., 22:43 alo.bg
20 000 лв
Къщата се намира в идеален център на град Първомай, на 50 метра северно от Ж. П. гарата. В близост има училище, поща, автогара. Общината е на 100 метра. Възможност за лесно газифициране.
14.03.17 г., 18:44 alo.bg
100.0 м²
35 000 лв

Къща, гр. Първомай

гр. Първомай обл. Пловдив
код990669 Продаваме самостоятелна голяма къща с двор, просторни стаи, външна баня и тоалетна, гараж. Правен е основен ремонт, и е готова за живеене. Намира се на главна улица в един от кварталите. За контакти-*виж контакти*
14.03.17 г., 19:03 alo.bg
106.0 м²
27 000 €

Къща, гр. Първомай

гр. Първомай обл. Пловдив
код990672 Продаваме голяма къща с просторни стаи и голям двор от 400кв.м. Към имота има гараж, лятна кухня, мазе и кладенец. Къщата е много потдържана и е готова за живеене. Намира се в центъра на града. Ще се чувствате удобно и уютно! За контакти-*виж контакти*
14.03.17 г., 19:03 alo.bg
90.0 м²
40 000 €

Земеделска земя, 10700m 2 (продажба)

с.Добри Дол, общ. Първомай
ЗЕМЯ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ! Предлагаме на вашето внимание голям парцел земеделска земя, намиращ се на 7 км от началото на АМ Марица , в участъка Оризово- Димитровград (ЛОТ 1) . Имотът е разположен върху землището на с. Добри Дол, община Първомай, област Пловдив . Парцелът е с площ 10. 700 кв. м. и лице на магистралата 73. 77 м. В близост има вода и електричество. Поради местоположението си обектът е изключително подходящ за инвестиция или бизнес (бензиностанция, ресторант, заведение, крайпътен мотел, ТИР паркинг).
9.03.17 г., 8:09 homes.bg
10700.0 м²
150 000 €

Къща в града Едноетажна 70 кв.м РЗП 448 кв.м двор

в близост до центъра гр. Първомай обл. Пловдив
8984. Предлагам жилище с гараж и фризьорски салон в близост до центъра. Къщата е кирпич, гредоред, измазана, изба и етаж, който се състои от две стаи и коридор. Лятна кухня с баня и WC, селскостопанска постройка, тухлени гараж и фризьорски салон, баня/с документи/, възможност за втори етаж над тях. Двора облагороден. Ток, Вода, асфалт.
10.03.17 г., 15:57 alo.bg
70.0 м²
31 000 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Първомай
1 2 3 4