Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. „Тодор Александров” № 1, ет. 3
48 м²
46,305 лв
2018-1-12
И.Д. 20128250400923-2012 г. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.530.95.1.8 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, девет, пет, точка, едно, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, п. к. 4000 (четири хиляди), ул. „Тодор Александров” № 1 (едно), ет. 3 (трети), предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), а по акт за собственост представляващ АПАРТАМЕТ № 8 (осми), находящ се на втори жилищен етаж, със застроена площ от 48,26 кв. м. (четиридесет и осем цяло и двадесет и шест стотни квадратни метра), състоящ се от спалня, дневна с кът за хранене, готварна, баня-клозет и антре, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.530.95.1.7, 56784.530.95.1.9; под обекта: 56784.530.95.1.3; над обекта: 56784.530.95.1.13, а по акт за собственост при граници: отляво – апартамент № 7, отдясно – апартамент № 9, отдолу – апартамент № 3, отгоре – апартамент № 13, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 (четири), с полезна площ от 5,92 (пет цяло и деветдесет и две стотни квадратни метра), при граници: отляво – изба № 3, отдясно – изба № 4 и отгоре – магазин и 2,374 (две цяло и триста седемдесет и четири хилядни) идеални части от общите части на сградата с идентификатор 56784.530.95.1 и от поземления имот с идентификатор 56784.530.95, в който е построена сградата, който СОС се намира в сграда с идентификатор 56784.530.95.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, девет, пет, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 303 кв. м. (триста и три квадратни метра), брой етажи: 7 (седем), предназначение: жилищна сграда – многофамилна, а по акт за собственост жилищна сграда на четири и пет етажа, партерен и мансарден етажи, с Н1 стр. равно на 14,50 метра и Н2 стр. равно на 17,50 метра, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.530.95 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, девет, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п. к. 4000 (четири хиляди), ул. „Тодор Александров” № 1 (едно), площ 381 кв. м. (триста осемдесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 m), номер по предходен план: 95 (деветдесет и пет), квартал: 28 (двадесет и осем) по плана на кв. „Въстанически – север”, парцел: І-94, 95, 96, със съседи на поземления имот: 56784.530.97, 56784.530.9526, 56784.530.94, 56784.530.9528, 56784.530.9511, а по акт за собственост ПАРЦЕЛ І (първи) – имоти планоснимачни номера 94 (деветдесет и четвърти), 95 (деветдесет и пети), 96 (деветдесет и шести), целият от 712 (седемстотин и дванадесет) квадратни метра, квартал 28 (двадесет и осми) – нов по регулационния план на квартал „Въстанически – север”, гр. Пловдив, одобрен със заповед № 1151 от 18.05.1983 г., при граници на парцела: от трите страни улици „Революционна”, „Кукуш”, „Братя Чапликови” и парцел ІХ-97. На основание чл. 485, ал. 4 от ГПК началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 46305 лв. (четиридесет и шест хиляди триста и пет лева), съставляваща 90 % от началната цена по първата продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. „Тодор Александров” № 1, ет. 3
48 м²
41,160 лв
2017-2-7
И.Д. 20128250400923-2012 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.530.95.1.8 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, девет, пет, точка, едно, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, п. к. 4000 (четири хиляди), ул. „Тодор Александров” № 1 (едно), ет. 3 (трети), предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), а по акт за собственост представляващ АПАРТАМЕТ № 8 (осми), находящ се на втори жилищен етаж, със застроена площ от 48,26 кв. м. (четиридесет и осем цяло и двадесет и шест стотни квадратни метра), състоящ се от спалня, дневна с кът за хранене, готварна, баня-клозет и антре, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.530.95.1.7, 56784.530.95.1.9; под обекта: 56784.530.95.1.3; над обекта: 56784.530.95.1.13, а по акт за собственост при граници: отляво – апартамент № 7, отдясно – апартамент № 9, отдолу – апартамент № 3, отгоре – апартамент № 13, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 (четири), с полезна площ от 5,92 (пет цяло и деветдесет и две стотни квадратни метра), при граници: отляво – изба № 3, отдясно – изба № 4 и отгоре – магазин и 2,374 (две цяло и триста седемдесет и четири хилядни) идеални части от общите части на сградата с идентификатор 56784.530.95.1 и от поземления имот с идентификатор 56784.530.95, в който е построена сградата, който СОС се намира в сграда с идентификатор 56784.530.95.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, девет, пет, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 303 кв. м. (триста и три квадратни метра), брой етажи: 7 (седем), предназначение: жилищна сграда – многофамилна, а по акт за собственост жилищна сграда на четири и пет етажа, партерен и мансарден етажи, с Н1 стр. равно на 14,50 метра и Н2 стр. равно на 17,50 метра, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.530.95 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, девет, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п. к. 4000 (четири хиляди), ул. „Тодор Александров” № 1 (едно), площ 381 кв. м. (триста осемдесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 m), номер по предходен план: 95 (деветдесет и пет), квартал: 28 (двадесет и осем) по плана на кв. „Въстанически – север”, парцел: І-94, 95, 96, със съседи на поземления имот: 56784.530.97, 56784.530.9526, 56784.530.94, 56784.530.9528, 56784.530.9511, а по акт за собственост ПАРЦЕЛ І (първи) – имоти планоснимачни номера 94 (деветдесет и четвърти), 95 (деветдесет и пети), 96 (деветдесет и шести), целият от 712 (седемстотин и дванадесет) квадратни метра, квартал 28 (двадесет и осми) – нов по регулационния план на квартал „Въстанически – север”, гр. Пловдив, одобрен със заповед № 1151 от 18.05.1983 г., при граници на парцела: от трите страни улици „Революционна”, „Кукуш”, „Братя Чапликови” и парцел ІХ-97. Определям начална цена, от която да започне публичната продан в размер на 41 160 лева (четиридесет и една хиляди сто и шестдесет лева), съставляваща 80% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494, ал. 2 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. „Тодор Александров” № 1, ет. 3
48 м²
51,960 лв
2016-10-24
И.Д. 201282504000923-2012 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.530.95.1.8 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, девет, пет, точка, едно, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, п. к. 4000 (четири хиляди), ул. „Тодор Александров” № 1 (едно), ет. 3 (трети), предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), а по акт за собственост представляващ АПАРТАМЕТ № 8 (осми), находящ се на втори жилищен етаж, със застроена площ от 48,26 кв. м. (четиридесет и осем цяло и двадесет и шест стотни квадратни метра), състоящ се от спалня, дневна с кът за хранене, готварна, баня-клозет и антре, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.530.95.1.7, 56784.530.95.1.9; под обекта: 56784.530.95.1.3; над обекта: 56784.530.95.1.13, а по акт за собственост при граници: отляво – апартамент № 7, отдясно – апартамент № 9, отдолу – апартамент № 3, отгоре – апартамент № 13, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 (четири), с полезна площ от 5,92 (пет цяло и деветдесет и две стотни квадратни метра), при граници: отляво – изба № 3, отдясно – изба № 4 и отгоре – магазин и 2,374 (две цяло и триста седемдесет и четири хилядни) идеални части от общите части на сградата с идентификатор 56784.530.95.1 и от поземления имот с идентификатор 56784.530.95, в който е построена сградата, който СОС се намира в сграда с идентификатор 56784.530.95.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, девет, пет, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 303 кв. м. (триста и три квадратни метра), брой етажи: 7 (седем), предназначение: жилищна сграда – многофамилна, а по акт за собственост жилищна сграда на четири и пет етажа, партерен и мансарден етажи, с Н1 стр. равно на 14,50 метра и Н2 стр. равно на 17,50 метра, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.530.95 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, девет, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п. к. 4000 (четири хиляди), ул. „Тодор Александров” № 1 (едно), площ 381 кв. м. (триста осемдесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 m), номер по предходен план: 95 (деветдесет и пет), квартал: 28 (двадесет и осем) по плана на кв. „Въстанически – север”, парцел: І-94, 95, 96, със съседи на поземления имот: 56784.530.97, 56784.530.9526, 56784.530.94, 56784.530.9528, 56784.530.9511, а по акт за собственост ПАРЦЕЛ І (първи) – имоти планоснимачни номера 94 (деветдесет и четвърти), 95 (деветдесет и пети), 96 (деветдесет и шести), целият от 712 (седемстотин и дванадесет) квадратни метра, квартал 28 (двадесет и осми) – нов по регулационния план на квартал „Въстанически – север”, гр. Пловдив, одобрен със заповед № 1151 от 18.05.1983 г., при граници на парцела: от трите страни улици „Революционна”, „Кукуш”, „Братя Чапликови” и парцел ІХ-97. Началната цена, от която да започне публичната продан в размер на 51 960 лева (петдесет и една хиляди деветстотин и шестдесет лева), съставляваща 80% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. „Тодор Александров” № 1, ет. 3
48 м²
51,450 лв
2016-11-3
ИД 20128250400923 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.530.95.1.8 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, девет, пет, точка, едно, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, п. к. 4000 (четири хиляди), ул. „Тодор Александров” № 1 (едно), ет. 3 (трети), предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), а по акт за собственост представляващ АПАРТАМЕТ № 8 (осми), находящ се на втори жилищен етаж, със застроена площ от 48,26 кв. м. (четиридесет и осем цяло и двадесет и шест стотни квадратни метра), състоящ се от спалня, дневна с кът за хранене, готварна, баня-клозет и антре, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.530.95.1.7, 56784.530.95.1.9; под обекта: 56784.530.95.1.3; над обекта: 56784.530.95.1.13, а по акт за собственост при граници: отляво – апартамент № 7, отдясно – апартамент № 9, отдолу – апартамент № 3, отгоре – апартамент № 13, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 (четири), с полезна площ от 5,92 (пет цяло и деветдесет и две стотни квадратни метра), при граници: отляво – изба № 3, отдясно – изба № 4 и отгоре – магазин и 2,374 (две цяло и триста седемдесет и четири хилядни) идеални части от общите части на сградата с идентификатор 56784.530.95.1 и от поземления имот с идентификатор 56784.530.95, в който е построена сградата, който СОС се намира в сграда с идентификатор 56784.530.95.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, девет, пет, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 303 кв. м. (триста и три квадратни метра), брой етажи: 7 (седем), предназначение: жилищна сграда – многофамилна, а по акт за собственост жилищна сграда на четири и пет етажа, партерен и мансарден етажи, с Н1 стр. равно на 14,50 метра и Н2 стр. равно на 17,50 метра, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.530.95 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, девет, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п. к. 4000 (четири хиляди), ул. „Тодор Александров” № 1 (едно), площ 381 кв. м. (триста осемдесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 m), номер по предходен план: 95 (деветдесет и пет), квартал: 28 (двадесет и осем) по плана на кв. „Въстанически – север”, парцел: І-94, 95, 96, със съседи на поземления имот: 56784.530.97, 56784.530.9526, 56784.530.94, 56784.530.9528, 56784.530.9511, а по акт за собственост ПАРЦЕЛ І (първи) – имоти планоснимачни номера 94 (деветдесет и четвърти), 95 (деветдесет и пети), 96 (деветдесет и шести), целият от 712 (седемстотин и дванадесет) квадратни метра, квартал 28 (двадесет и осми) – нов по регулационния план на квартал „Въстанически – север”, гр. Пловдив, одобрен със заповед № 1151 от 18.05.1983 г., при граници на парцела: от трите страни улици „Революционна”, „Кукуш”, „Братя Чапликови” и парцел ІХ-97. Началната цена, от която да започне публичната продан в размер на 51 450 лева (петдесет и една хиляди четиристотин и петдесет лева), съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 82
60 м²
55,725 лв
2016-10-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.530.1554.1.9 (пет шест седем осем четири точка пет три нула точка едно пет пет четири точка едно точка девет), находящ се в гр.Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: гр.Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Тодор Александров“ № 82 (осемдесет и две), ет. 4 (четвърти), ап. 9 (девет), самостоятелния обект е разположен в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.530.1554, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 59.83 кв.м. (петдесет и девет цяло осемдесет и три стотни кв.м.), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.530.1554.1.8, 56784.530.1554.1.7, под обекта: 56784.530.1554.1.6, над обекта: 56784.530.1554.1.12 ВЕДНО с избено помещение № 9 /девет/, разположено в сутерена на жилищната сграда с площ от 8.58 кв.м. /осем цяло петдесет и осем стотни квадратни метра/, при граници: от запад - изба № 14, от изток –външна стена, от север – изба № 8, от юг – изба № 10, ВЕДНО с 4.702 % /четири цяло седемстотин и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, ВЕДНО 21.14/450 ид.части / двадесет и едно цяло и четиринадесет стотни върху четиристотин и петдесет/ от Поземлен имот с идентификатор 56784.530.1554 (пет шест седем осем четири точка пет три нула точка едно пет пет четири), находящ се в гр.Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: гр.Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Тодор Александров“ № 82 (осемдесет и две), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Високо застрояване (над 15 м), с площ от 451 кв.м. (четиристотин петдесет и един кв.м.), номер по предходен план: 1554, квартал: 156 по плана на кв. „Въстанически-юг”, парцел ХIV-1554, при съседи: 56784.530.1557, 56784.530.1555, 56784.530.9621, 56784.530.1553, 56784.530.1059, 56784.530.1552.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Пловдив, Тодор Александров