Етаж от къща ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. ''Радецки'' 41, ет. 2
126 м²
176,000 лв
2017-12-6
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.522.420.1.1 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и две, точка, четиристотин и двадесет, точка, едно, точка, едно), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота гр. Пловдив, п.к.4000, ул. „Радецки“ № 41 (четиридесет и едно), ет. 2 (втори). Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.420 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и две, точка, четиристотин и двадесет). Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 (едно). Посочена в документа площ: 126.43 кв.м. (сто двадесет и шест цяло и четиридесет и три квадратни метра). Прилежащи части: 17.19% ид.ч. (седемнадесет цяло и деветнадесет процента) от сградата; изба 3 (три) – 18.31кв.м. (осемнадесет цяло тридесет и еднин кв.м.). Ниво: 1 (едно). Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма: Под обекта: 56784.522.420.1.20; 56784.522.420.1.19; 56784.522.420.1.18; 56784.522.420.1.17; 56784.522.420.1.16. Над обекта: 56784.522.420.1.2.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Пловдив, Радецки