Кафе-аператив свъзможност за сладкарница

Пловдив Широк център пещерско шосе
Давам под наем заведение в района на вми и Електротехникува .обектът е с разрешителни за кафе-аператив.им а и обзавеждане.може да се преустрои и за друга дейност.има широка фасадна остъклена и отваряема витрина,просторн а зала,втора зала,видим барплот,кухненск а част и санитарен възел.климатик и подово отопление.наем-5 00 лв.близо е до елитно училище-електрот ехникума на пещерско шосе и до медицински университет на бул.Васил априлов.без конкуренция.
22.12.16 г., 23:00 555.bg
90.0 м²
5,00 лв

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. „Пещерско шосе”, бл. А, ет. 5, ап. 19
ИД № 20118250400253 - 1.) Самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 56784.510.801.12.19 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, точка, осем, нула, едно, точка, едно, две, точка, едно, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-16-1351/27.10.2009 г. на Началник на СГКК – гр. Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе”, бл. А, ет. 5, ап. 19, който самостоятелен обект се намира в сграда № 12 с идентификатор 56784.510.801.12 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, точка, осем, нула, едно, точка, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-16-1351/27.10.2009 г. на Началник на СГКК – гр. Пловдив, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.510.801, със застроена площ на сградата от 1029 кв.м. (хиляда и двадесет и девет кв.м.), брой етажи: 6, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.510.801 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, точка, осем, нула, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-16-2363/29.11.2010 г. на Началник на СГКК – гр. Пловдив, находящ се в гр. Пловдив, община Пловдив, бул. „Пещерско шосе”, целият с площ по документ за собственост от 20653 кв.м. (двадесет хиляди шестстотин петдесет и три кв.м.), и с площ по скица от 22589 кв.м. (двадесет и две хиляди петстотин осемдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), съставляващ УПИ І-385, 387 (първо римско, триста осемдесет и пети, триста осемдесет и седми) – отреден за жилищно строителство в кв. 3 (трети) по плана на кв. „Христо Смирненски ІІІ етап” – гр. Пловдив, одобрен със Заповеди №№ РД-02-14-2278/29.12.2000 г. на МРРБ, ОА-806/05.05.2005 г. и ОА-1375/16.06.2006 г. (регулация) на Кмета на Община Пловдив, при граници: ПИ ІV-408 (четири, четиристотин и осми), ІІІ-407 (трети, четиристотин и седми), ПИ ІІ-386 (втори, триста осемдесет и шести), ПИ І-406 (първи, четиристотин и шести), ІІІ-389 (трети, триста осемдесет и девети), ІV-389 (четвърти, триста осемдесет и девети), V-389 (пети, триста осемдесет и девети), VI-389 (шести, триста осемдесет и девети), ПИ 376 (триста седемдесет и шести), ПИ 377 (триста седемдесет и седми), ПИ 479 (четиристотин седемдесет и девети), и при съседи по скица: 56784.512.803; 56784.510.479; 56784.510.9548; 56784.510.9547; 56784.510.9546; 56784.510.9545; 56784.510.376; 56784.510.388; 56784.510.406; 56784.510.806; 56784.510.407; 56784.510.408, с предназначение на самостоятелния обект с идентификатор 56784.510.801.12.19 – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ по скица: 87,10 кв.м. (осемдесет и седем цяло и десет стотни кв.м.), при съседни самостоятелни обекти на СОС в сградата: на същия етаж: 56784.510.801.12.20; под обекта: 56784.510.801.12.13; над обекта: 56784.510.801.12.25. По акт за собственост самостоятелния обект в сграда (СОС) с идентификатор 56784.510.801.12.19 представлява: Апартамент № 19 (деветнадесет), находящ се на пети етаж на кота +12,00 м. (дванадесет метра) в гореописаната жилищна сграда, със застроена площ от 87,10 кв.м. (осемдесет и седем цяло и десет стотни кв.м.), състоящ се от две спални, дневна, кухненски бокс, баня, тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: обект 20 и стълбищна част, ведно с избено помещение № 14 (четиринадесет), със застроена площ от 5,10 кв.м. (пет цяло и десет стотни кв.м.), при граници на избеното помещение: обект № 13 и обект 15, ведно с 2,19 % (две цяло и деветнадесет стотни процента) идеални части от общите части на сградата с идентификатор 56784.510.801.12 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, точка, осем, нула, едно, точка, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-16-1351/27.10.2009 г. на Началник на СГКК – гр. Пловдив, възлизащи на 9,26 кв.м. (девет цяло и двадесет и шест стотни кв.м.); 2.) Самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 56784.510.801.12.46 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, точка, осем, нула, едно, точка, едно, две, точка, четири, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-16-1351/27.10.2009 г. на Началник на СГКК – гр. Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе”, бл. А, ет. -1, гараж 8, който самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 56784.510.801.12.46 се намира в сграда № 12 с идентификатор 56784.510.801.12 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, точка, осем, нула, едно, точка, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-16-1351/27.10.2009 г. на Началник на СГКК – гр. Пловдив, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.510.801, със застроена площ на сградата от 1029 кв.м. (хиляда и двадесет и девет кв.м.), брой етажи: 6, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.510.801 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, точка, осем, нула, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-16-2363/29.11.2010 г. на Началник на СГКК – гр. Пловдив, находящ се в гр. Пловдив, община Пловдив, бул. „Пещерско шосе”, целият с площ по документ за собственост от 20653 кв.м. (двадесет хиляди шестстотин петдесет и три кв.м.), и с площ по скица от 22589 кв.м. (двадесет и две хиляди петстотин осемдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), съставляващ УПИ І-385, 387 (първо римско, триста осемдесет и пети, триста осемдесет и седми) – отреден за жилищно строителство в кв. 3 (трети) по плана на кв. „Христо Смирненски ІІІ етап” – гр. Пловдив, одобрен със Заповеди №№ РД-02-14-2278/29.12.2000 г. на МРРБ, ОА-806/05.05.2005 г. и ОА-1375/16.06.2006 г. (регулация) на Кмета на Община Пловдив, при граници: ПИ ІV-408 (четири, четиристотин и осми), ІІІ-407 (трети, четиристотин и седми), ПИ ІІ-386 (втори, триста осемдесет и шести), ПИ І-406 (първи, четиристотин и шести), ІІІ-389 (трети, триста осемдесет и девети), ІV-389 (четвърти, триста осемдесет и девети), V-389 (пети, триста осемдесет и девети), VI-389 (шести, триста осемдесет и девети), ПИ 376 (триста седемдесет и шести), ПИ 377 (триста седемдесет и седми), ПИ 479 (четиристотин седемдесет и девети), и при съседи по скица: 56784.512.803; 56784.510.479; 56784.510.9548; 56784.510.9547; 56784.510.9546; 56784.510.9545; 56784.510.376; 56784.510.388; 56784.510.406; 56784.510.806; 56784.510.407; 56784.510.408, с предназначение на самостоятелния обект с идентификатор 56784.510.801.12.46 – гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, с площ на СОС по скица: 29,20 кв.м. (двадесет и девет цяло и двадесет стотни кв.м.), при съседни самостоятелни обекти на СОС в сградата: на същия етаж: 56784.510.801.12.45; 56784.510.801.12.50, под обекта – няма, над обекта – няма. По акт за собственост самостоятелния обект в сграда (СОС) с идентификатор 56784.510.801.12.46 представлява: Гараж № 8 (осем), находящ се в сутерена на кота -3,00 м. (минус три метра) в гореописаната жилищна сграда, със застроена площ от 29,20 кв.м. (двадесет и девет цяло и двадесет стотни кв.м.), при граници на гаража: обект 7 и обект 4, ведно с 0,57 % (нула цяло и петдесет и седем стотни процента) идеални части от общите части на сградата 56784.510.801.12 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, точка, осем, нула, едно, точка, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-16-1351/27.10.2009 г. на Началник на СГКК – гр. Пловдив, възлизащи на 13,78 кв.м. (тринадесет цяло и седемдесет и осем стотни кв.м.); 3.) 57,776/20653 (петдесет и седем цяло седемстотин седемдесет и шест хилядни върху двадесет хиляди шестстотин петдесет и три) идеални части от собствеността върху гореописания урегулиран поземлен имот, в който е построена жилищната сграда с идентификатор 56784.510.801.12 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, точка, осем, нула, едно, точка, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.510.801 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, точка, осем, нула, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-16-2363/29.11.2010 г. на Началник на СГКК – гр. Пловдив, находящ се в гр. Пловдив, община Пловдив, бул. „Пещерско шосе”, целият с площ по документ за собственост от 20653 кв.м. (двадесет хиляди шестстотин петдесет и три кв.м.), и с площ по скица от 22589 кв.м. (двадесет и две хиляди петстотин осемдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), съставляващ УПИ І-385, 387 (първо римско, триста осемдесет и пети, триста осемдесет и седми) – отреден за жилищно строителство в кв. 3 (трети) по плана на кв. „Христо Смирненски ІІІ етап” – гр. Пловдив, одобрен със Заповеди №№ РД-02-14-2278/29.12.2000 г. на МРРБ, ОА-806/05.05.2005 г. и ОА-1375/16.06.2006 г. (регулация) на Кмета на Община Пловдив, при граници: ПИ ІV-408 (четири, четиристотин и осми), ІІІ-407 (трети, четиристотин и седми), ПИ ІІ-386 (втори, триста осемдесет и шести), ПИ І-406 (първи, четиристотин и шести), ІІІ-389 (трети, триста осемдесет и девети), ІV-389 (четвърти, триста осемдесет и девети), V-389 (пети, триста осемдесет и девети), VI-389 (шести, триста осемдесет и девети), ПИ 376 (триста седемдесет и шести), ПИ 377 (триста седемдесет и седми), ПИ 479 (четиристотин седемдесет и девети), и при съседи по скица: 56784.512.803; 56784.510.479; 56784.510.9548; 56784.510.9547; 56784.510.9546; 56784.510.9545; 56784.510.376; 56784.510.388; 56784.510.406; 56784.510.806; 56784.510.407; 56784.510.408. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 30960,00 лева (тридесет хиляди деветстотин и шестдесет лева), съставляваща 80 % от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
14.12.16 г., 9:04 targimot.com
87.0 м²
30 960,00 лв

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ж.к. "Слънчогледи", бул. "Пещерско шосе", бл. А, ет. 3, ап. 7ет. 3
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.510.801.12.7 (пет шест седем осем четири, точка, пет едно нула, точка, осем нула едно, точка, едно две, точка, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-1351/27.10.2009г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ж.к. „Слънчогледи“, бул. „Пещерско шосе“, бл. А, ет. 3 (три), ап. 7 (седем), който самостоятелен обект се намира в сграда № 12 (дванадесет), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.510.801 (пет шест седем осем четири, точка, пет едно нула, точка, осем нула едно), предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 83.70 кв.м. (осемдесет и три квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра), ведно с ИЗБА № 27 (двадесет и седем) със застроена площ 5.10 кв.м. (пет квадратни метра и десет квадратни дециметра), ведно с 2.12 % (две цяло и дванадесет стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.510.801.12.8 (пет шест седем осем четири, точка, пет едно нула, точка, осем нула едно, точка, едно две, точка, осем), под обекта: 56784.510.801.12.1 (пет шест седем осем четири, точка, пет едно нула, точка, осем нула едно, точка, едно две, точка, едно), над обекта: 56784.510.801.12.13 (пет шест седем осем четири, точка, пет едно нула, точка, осем нула едно, точка, едно две, точка, едно три), стар идентификатор: няма, който самостоятелен обект, съгласно Нотариален акт том 126, № 133, № от дв.вх.рег. 37631 от 14.12.2007г. съставлява: Обект, находящ се в построения съгласно Разрешение за строеж № 230/02.05.2007г. издадено от Община Пловдив и одобрен архитектурен проект със степен на завършеност ГРУБ СТРОЕЖ жилищен комплекс „Слънчогледи“ - модул „А“ в дворно място, находящо се в гр. Пловдив, без административен адрес, съставляващо урегулиран поземлен имот І-385, 387 жил. Застр. (УПИ римско едно-триста осемдесет и пет, триста осемдесет и седем) от квартал 3 (три) нов по плана на гр. Пловдив, кв. „Христо Смирненски – ІІІ етап“, одобрен със Заповед № РД-02-14-2278 от 29.12.2000г. - кадастър и Заповед № ОА 1375/16.06.2006г. ПУП – ПРЗ, с площ на УПИ І-385, 387 жил. Застр. - 20653 кв.м., при граници: ПИ ІV-408, ПИ ІІІ-407, ПИ ІІ-386, ПИ І – 406, ПИ ІІІ-389, ПИ ІV-389, ПИ V-389, ПИ VІ-389, ПИ 376, ПИ 377, ПИ 479, а именно: АПАРТАМЕНТ № 7 находящ се на трети етаж кота +6.30 м. (плюс шест метра и тридесет сантиметра), със застроена площ 83.70 кв.м. (осемдесет и три квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра), състоящ се от две спални, дневна, кухненски бокс, баня, тоалетна и тераса, при граници на етажа: стълбище, коридор и апартамент № 8, ведно с 2.08% (две цяло и осем стотни процента) идеални части, равняващи се на 8.02 кв.м. (осем квадратни метра и два квадратни дециметра) от общите части на сградата и от правото на строеж върху описаното дворно място, ведно с ИЗБА № 27 (двадесет и седем) находяща се на сутеренен етаж, кота -3.00 м. (минус три метра) със застроена площ 5.10 кв.м. (пет квадратни метра и десет квадратни дециметра), при граници: изба № 26 и изба № 28, ведно с 0.04% (нула цяло и четири стотни процента) идеални части, равняващи се на 0.97 кв.м. (деветдесет и седем квадратни дециметра) от общите части на сградата и от правото на строеж върху описаното дворно място.
13.12.16 г., 9:03 targimot.com
84.0 м²
19 800,00 лв

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. „Пещерско шосе“, бл. А, ет. 2, ап. 1
ИД № 20148250400194 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.510.801.12.1 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, точка, осем, нула, едно, точка, едно, две, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД – 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със Заповед КД-14-16-1351/27.10.2009 г. на Началник на СГКК- Пловдив, с адрес на имота: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“, бл. А, ет. 2, ап. 1, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апаратмент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ 82,40 кв.м. /осмедесет и две цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, при съседи: на същия етаж: 56784.510.801.12.2, под обекта: 56784.510.801.12.47 и над обекта: 56784.510.801.12.7, който обект е разположен в сграда с идентификатор 56784.510.801.12 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, точка, осем, нула, едно, точка, едно, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД – 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-16-1351/27.10.2009 г. на Началник на СГКК- Пловдив, с адрес на имота: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“, бл. А, със застроена площ 1029 кв.м. /хиляда двадесет и девет квадратни метра/, брой етажи – 6 /шест/, предназначение – жилищна сграда – могофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.510.801 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, точка, осем, нула, едно, точка/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД – 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-16-2541/29.12.2010 г. на Началник на СГКК- Пловдив, с адрес на имота: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“, с площ 22589 кв.м. /двадесет и две хиляди петстотин осемдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 385,387, квартал 3, парцел: I-385,387, при съседи: 56784.512.803, 56784.510.479, 56784.510.9548, 56784.510.9547, 56784.510.9546, 56784.510.9545, 56784.510.376, 56784.510.388, 56784.510.406, 56784.510.806, 56784.510.407, 56784.510.408, ВЕДНО с избено помещение № 13 /тринадесет/, находящо се в сутеренния етаж на сградата на кота - 3.00 /минус три/ метра, с площ от 5,00 /пет/ квадратни метра, при граници на избено помещение - обект 12 и обект 14, ВЕДНО с 2,05 % /две цяло и пет стотни процента/ идеални части от общите части на сграда с идентификатор 56784.510.801.12, възлизащи на 8,72 /осем цяло и седемдесет и две стотни/ квадратни метра, както и 38,448/20653 /тридесет и осем цяло четиристотин четиридесет и осем хилядни върху двадесет хиляди шестстотин петдесет и три/ идеални части от собствеността върху гореописания поземлен имот с идентификатор 56784.510.801, с описание съгласно кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно нотариален акт за собственост: АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/ находящ се на втори етаж на кота + 3.45 /три цяло и четиридсесет и пет стотни/ метра в изградената в степен на завършеност „груб троеж" по смисъла на ЗУТ жилищна сграда, построена съгласно одобрен със Заповед № ОА-1375/16.06.2006 г. на кмета на Община Пловдив подробен устройствен план, в съответствие с Разрешение за строеж № 230/02.05.2007 г., издадено от Главния архитект на Община Пловдив, съгласно скица с виза, издадена на 23.03.2006 г., и одобрен на 19.06.2006 г. технически инвестиционен проект от Гл. архитект на Община Пловдив представляваща Жилищен комплекс „СЛЪНЧОГЛЕДИ" - модул „А“, в дворно място цялото с площ от 20,653 дка /двадесет декара шестстотин петдесет и три квадратни метра/, съставляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/I-385, 387 - жил. застр. /едно римско - триста осемдесет и пет, триста осемдесет и седем арабско/ в квартал 3 /три/ - нов по гр. Пловдив - „Христо Смирненски - III етап", одобрен със Заповед № РД- 02-14-2278/29.12.2000 г., при граници на урегулирания поземлен имот: ПИ IV-408, III-407, ПИ II-386, ПИ I-406, III-389, IV-389, V-389, VI-389, ПИ 376, ПИ 377, ПИ 479 който АПАРТАМЕНТ № 1 е със застроена площ от 82.40 /осемдесет и две цяло и четиридесет стотни/квадратни метра състощ се от две спални, дневна -кухненски бокс, баня, тоалетна и тераса, при граници на апартамента: обект 2 и стълбищна част, ВЕДНО с избено помещение № 13 /тринадесет/, находящо се в сутеренния етаж на сградага на кота - 3.00 /минус три/ метра, с площ от 5,00 /пет/ квадратни метра, при граници на избено помещение - обект 12 и обект 14, ВЕДНО с 2,05 % /две цяло и пет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, възлизащи на 8,72 /осем цяло и седемдесет и две стотни/ квадратни метра, както и 38.448/20653 /тридесет и осем цяло четиристотин четиридесет и осем хилядни върху двадесет хиляди шестстотин петдесет и три/ идеални части от собствеността върху гореописания урегулиран поземлен имот, в който е построена жилищната сграда. Началната цена, от която ще започне публичната продан, е в размер на 25 365,00 лв. (двадесет и пет хиляди триста шестдесет и пет лева), съставляваща 75 % от от цената, определена в протокол на ЧСИ от 05.12.2016 г., съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във вр. с чл. 468, ал. 1 от ГПК. Гореописаният недвижим имот е собственост на длъжника по изп. дело ВАЛЕНТИН РУМЕНОВ ШАИБОВ.
8.12.16 г., 21:21 targimot.com
82.0 м²
25 365,00 лв

Къща ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. "Пещерско шосе" 10
СГРАДА с идентификатор 56784.517.296.2 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и седемнадесет, точка, двеста деветдесет и шест, точка, две), находящ се в гр. Пловдив, общ.Пловдив, обл. Пловдив; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 48 / 03.06.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на сградата: гр. Пловдив, п.к. 4000, бул. „Пещерско шосе“ № 10 (десет); Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.517.296 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и седемнадесет, точка, двеста деветдесет и шест). Застроена площ: 42 (четиридесет и два) кв.м.; Брай етажи: 1(един); Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма, ВЕДНО с 1/10 ид.ч. (една десета идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.517.296 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и седемнадесет, точка, двеста деветдесет и шест), находящ се в гр. Пловдив, общ.Пловдив, обл. Пловдив; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 48 / 03.06.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п.к. 4000, бул. „Пещерско шосе“ № 10 (десет); Площ: 286 кв.м. (двеста осемдесет и шест квадраатни метра); Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m – до десет метра); Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 498 (четиристотин деветдесет и осем), квартал: 27 (двадесет и седми), Съседи: 56784.517.297; 56784.522.2335; 56784.517.293; 56784.517.294; 56784.517.295; 56784.517.298. Съгласно документ за собственост, имотът представлява: ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ общо от 32,00 кв.м. (тридесет и два квадратни метра) с административен адрес гр. Пловдив, община Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 10 (десет) по плана на „Младежки хълм“, която жилищна сграда се състои от една стая, салонче, пералня и навес, намиращи се на северната страна на двуетажна къща, ВЕДНО с 1/10 (една десета) идеална част от дворното място, в което е построена, съставляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 498 (четиристотин деветдесет и осем) от квартал 27 (двадесет и седми), по плана на гр. Пловдив – Младежки хълм, одобрен със Заповед ОА-1382 / 16.07.1993, целият имот застроен и незастроен от 280,00 кв.м. (двеста и осемдесет квадратни метра), при граници на имота: ул. „Пещерско шосе“, ПИ 499, УПИ ІV-497 и ПИ 495.
7.12.16 г., 18:31 targimot.com
32.0 м²
34 500,00 лв

Парцел ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ БУЛ. ПЕЩЕРСКО ШОСЕ № 88
1000/5879 ид.ч. /хиляда върху пет хиляди осемстотин седемдесет и девет идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.513.23 /пет шест седем осем четири точка пет едно три точка две три/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п.к. 4000 /четири хиляди/, бул. „Пещерско шосе“ №88 /осемдесет и осем/, с площ от 5879 кв.м. /пет хиляди осемстотин седемдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, номер по предходен план: 5130023 /пет едно три нула нула две три/, квартал: 1 /едно/, при съседи: 56784.513.70, 56784.513.87, 56784.513.22, 56784.513.86, 56784.513.83, 56784.513.9503.
5.12.16 г., 20:43 targimot.com
5879.0 м²
48 000,00 лв
4 стаи
116.0 м²
85 000,00 €

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. "Пещерско шосе", вх. Е1, ет. 3, ап. 8
ИД 20168250400311 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.510.801.17.8 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, точка, осем, нула, едно, точка, едно, седем, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД– 14-16-2541/29.12.2010 г. на началника на СГКК-Пловдив, с адрес на имота: гр. Пловдив,п.к. 4000, бул. „Пещерско шосе”, вх. Е1, ет. 3, ап. 8, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, площ 81.00 кв. м. (осемдесет и един квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.510.801.17.9, 568784.510.801.17.7 под обекта: 56784.510.801.17.3, над обекта: 56784.510.801.17.13, който СОС се намира в сграда с идентификатор 56784.510.801.17 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, точка, осем, нула, едно, точка, едно, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД–14-16-2541/29.12.2010 г. на началник на СГКК-Пловдив, с адрес на сградата: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе”, със застроена площ: 400 кв. м. (четиристотин квадратни метра), брой етажи: 4 (четири), предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.510.801 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, точка, осем, нула, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД – 14-16-2541/29.12.2010 г. на началник на СГКК-Пловдив, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п.к. 4000, бул. „Пещерско шосе”, площ: 22589 кв. м. (двадесет и две хиляди петстотин осемдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, номер по предходен план: 385, 387, квартал: 3 по плана на „Хр. Смирненски – III”, парцел: I -385,387, при съседи на поземления имот: 56784.510.479, 56784.510.9548, 56784.510.9547, 56784.510.9546, 56784.510.9545, 56784.510.376, 56784.510.388, 56784.510.406, 56784.510.806, 56784.510.407, 56784.510.408, 56784.512.803 – описание съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно нотариален акт за собственост и нотариален акт за учредяване на договорна ипотека представляващ: АПАРТАМЕНТ № 8 /осем/, находящ се на трети етаж на кота +6.30 /шест цяло и тридесет стотни/ метра в изградената в степен на завършеност „груб строеж“ по смисъла на ЗУТ жилищна сграда, построена съгласно одобрен със Заповед № ОА-1375/16.06.2006 г. на Кмета на Община Пловдив подробен устройствен план, в съответствие с Разрешение за строеж № 370/24.07.2007 г., издадено от гл. Архитект на Община Пловдив, съгласно скица с виза, издадена на 23.03.2006 г. и одобрен на 10.07.2007 г. технически инвестиционен проект от Община Пловдив, представляваща Жилищен комплекс „СЛЪНЧОГЛЕДИ“ - модул „Е1“, в дворно място, цялото с площ от 20.653 дка /двадесет декара шестстотин петдесет и три квадратни метра/, съставляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/ I-385, 387 – жил. застр. /едно римско – триста осемдесет и пет, триста осемдесет и седем арабско/ в квартал 3 /три/ - нов по кадастралния план на гр. Пловдив - „Христо Смирненски – III етап“, одобрен със Заповед № РД-02-14-2278/29.12.2000 г., при граници на урегулирания поземлен имот: ПИ IV-408, III-407, ПИ II-386, ПИ I -406, III – 389, IV-389, V-389,VI-389, ПИ 376, ПИ 377, ПИ 479, който АПАРТАМЕНТ № 8 е със застроена площ от 81.00 /осемдесет и един/ квадратни метра, състоящ се от две спални, дневна – кухненски бокс, баня-тоалетна, тоалетна, една тераса, при граници на апартамента: обект 7 и обект 9, ВЕДНО С ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 15 /петнадесет/, находящо се в сутеренния етаж на сградата на кота – 3.00 /минус три/ метра, с площ от 6.70 /шест цяло и седемдесет стотни/ квадратни метра, при граници на избеното помещение: входен коридор и обект 14, ВЕДНО С 4.346 % /четири цяло триста четиридесет и шест хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, възлизащи на 12.79 /дванадесет цяло и седемдесет и девет стотни/ квадратни метра, ВЕДНО С 40.196/20653 /четиридесет цяло сто деветдесет и шест хилядни върху двадесет хиляди шестстотин петдесет и три/ идеални части от собствеността върху гореописания урегулиран поземлен имот, в който е построена жилищната сграда. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 14 280 лв. (четиринадесет хиляди двеста и осемдесет лева), съставляваща 80 % от началната цена за първата продан, съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във вр. с чл. 468 от ГПК.
26.10.16 г., 12:32 targimot.com
81.0 м²
14 280,00 лв

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. "Пещерско шосе", вх. Е1, ет. 3, ап. 8
ИД 20168250400311 С настоящото Ви уведомявам, че с постановление на ЧСИ, изпълнителното производство по изп. дело № 20128250400763 по описа на ЧСИ Стефан Горчев, рег. № 825 при КЧСИ, образувано въз основа на Изпълнителен лист издаден на 31.05.2012 г. от РАЙОНЕН СЪД АСЕНОВГРАД на основание Заповед за незабавно изпълнение (чл.417) по ЧГД № 984 от 2012 г. на РАЙОНЕН СЪД АСЕНОВГРАД, издаден в полза на МАКРОАДВАНС АД C ЕИК 201127485 против длъжника/ите: ИВАНКА НИКОЛОВА АЛЕКСИЕВА C ЕГН 5611204590 с адрес гр/с. АСЕНОВГРАД ЖК "ИЗТОК", БЛ. "ТЮТЮНЕВ КОМБИНАТ" 7, ВХ. А, ЕТ. 6, АП. 17 и ПЕТЪР АЛЕКСИЕВ АЛЕКСИЕВ C ЕГН 5110194462 с адрес гр/с. АСЕНОВГРАД БЛ. "ТЮТЮНЕВ КОМБИНАТ" 7, ВХ. А, ЕТ. 6, АП. 17, е прекратено на осн. чл. 433, ал. 1, т. 2 от ГПК. Постановлението подлежи на обжалване чрез частния съдебен изпълнител пред Окръжен Съд, гр. Пловдив в седемдневен срок от съобщението му на страните.
24.10.16 г., 14:32 targimot.com
81.0 м²
17 850,00 лв

Офис ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ гр.Пловдив, бул. „Пещерско шосе” № 82, бл.1, ет.2, обект 5
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.510.195.1.2 /пет шест седем осем четири.пет едно нула.едно девет пет.едно.две/, адрес на имота: гр.Пловдив, бул. „Пещерско шосе” № 82, бл.1, ет.2, обект 5, самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.510.195 /пет шест седем осем четири.пет едно нула.едно девет пет/, предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ: 100,50 кв.м. /сто цяло и петдесет кв.м./, ниво: 1 /едно/, прилежащи части: 2,939 % ид.части /две цяло деветстотин тридесет и девет стотни процента/ от общите части на сградата и 9,08 % ид.чадти /девет цяло и нула осем стотни процента/ от общите части на офисите, при съседни самостоятелни обекти в сградат: на същия етаж: 56784.510.195.1.3, 56784.510.195.1.1, под обекта: 56784.510.195.1.32, 56784.510.195.1.31, над обекта: 56784.510. 195.1.9, 56784.510. 195.1.8, 56784.510.195.1.7, заедно с 49.20/4982 ид. ч./ четиридесет и девет цяло и двадесет стотни върху четири хиляди деветстотин осемдесет и две идеални части/ от поземлен имот 56784.510.195 /пет шест седем осем четири.пет едно нула.едно девет пет/ с административен адрес : гр.Пловдив, бул.” Пещерско шосе” № 82-82А , 82Б, трайно прадназначение на терито-рията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Високо застрояване /над 15 м./, площ: 4948 кв.м. /четири хиляди деветстотин четиридесети осем кв.м./, номер по предходен план: 195 /сто деветдесет и пет/, квартал: 2 /две/ по плана на парк „Отдих и култура-юг”, парцел: ХІХ – 195 /деветнадесет римско – сто деветдесет и пет/, при съседи: 56784.510.180, 56784.510.9506, 56784.510.178, 56784.510.9550.
24.10.16 г., 13:56 targimot.com
101.0 м²
74 100,00 лв

Офис ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ гр.Пловдив, бул."Пещерско шосе"№82, бл.1, ет.2, обект 4
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.510.195.1.1 /пет шест седем осем четири.пет едно нула.едно девет пет.едно.едно/, адрес на имота: гр.Пловдив, бул. „Пещерско шосе” № 82, бл.1, ет.2, обект 4, самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.510.195 /пет шест седем осем четири.пет едно нула.едно девет пет/, предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ: 154,78 кв.м. /сто петдесет и четири цяло и седемдесет и осем кв.м./, ниво: 1 /едно/, прилежащи части: 4,526 % ид.части /четири цяло петстотин двадесет и шест стотни процента/ от общите части на сградата и 13,99 % ид.части /тринадесет цяло и деветдесет и девет стотни процента/ от общите части на офисите, при съседни самостоятелни обекти в сградат: на същия етаж: 56784.510.195.1.2, под обекта: 56784.510.195.1.31, над обекта: 56784.510.195.1.7, 56784.510.195.1.8, заедно с 75.77/4982 ид. ч./ седемдесет и пет цяло седемдесет и седем стотни върху четири хиляди деветстотин осемдесет и две идеални части/ от поземлен имот 56784. 510.195 /пет шест седем осем четири.пет едно нула.едно девет пет/ с административен адрес : гр.Пловдив, бул.” Пещерско шосе” № 82-82А , 82Б, трайно прадназна-чение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Високо застрояване /над 15 м./, площ: 4948 кв.м. /четири хиляди деветстотин четиридесети осем кв.м./, номер по предходен план: 195 /сто деветдесет и пет/, квартал: 2 /две/ по плана на парк „Отдих и култура-юг”, парцел: ХІХ – 195 /деветнадесет римско – сто деветдесет и пет/, при съседи: 56784.510.180, 56784.510.9506, 56784.510.178, 56784.510.9550.
24.10.16 г., 13:53 targimot.com
155.0 м²
111 720,00 лв

Офис ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ гр.Пловдив, бул. „Пещерско шосе” № 82, бл.1, ет.2, обект 6
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.510.195.1.3 /пет шест седем осем четири.пет едно нула.едно девет пет.едно.три/, адрес на имота: гр.Пловдив, бул. „Пещерско шосе” № 82, бл.1, ет.2, обект 6, самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.510.195 /пет шест седем осем четири.пет едно нула.едно девет пет/, предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ: 75,13 кв.м. /седемдесет и пет цяло и тринадесет кв.м./, ниво: 1 /едно/, прилежащи части: 2,197 % ид.части /две цяло сто деветдесет и седем стотни процента/ от общите части на сградата и 6,79 % ид.части /шест цяло и седемдесет и девет стотни процента/ от общите части на офисите, при съседни самостоятелни обекти в сградат: на същия етаж: 56784.510.195.1.4, 56784.510.195.1.2, под обекта: 56784.510.195.1.31, над обекта: 56784.510 .195.1.10, 56784.510.195.1.8, 56784.510.195.1.9, заедно с 36.78/4982 ид. ч./ тридесет и шест цяло седемдесет и осем стотни върху четири хиляди деветстотин осемдесет и две идеални части/ от поземлен имот 56784.510.195 /пет шест седем осем четири.пет едно нула.едно девет пет/ с административен адрес : гр.Пловдив, бул.” Пещерско шосе” № 82-82А, 82Б, трайно прадна-значение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Високо застрояване /над 15 м./, площ: 4948 кв.м. /четири хиляди деветстотин четиридесети осем кв.м./, номер по предходен план: 195 /сто деветдесет и пет/, квартал: 2 /две/ по плана на парк „Отдих и култура-юг”, парцел: ХІХ – 195 /деветнадесет римско – сто деветдесет и пет/, при съседи: 56784.510.180, 56784.510.9506, 56784.510.178, 56784.510.9550.
24.10.16 г., 13:51 targimot.com
75.0 м²
56 340,00 лв
Продава се УПИ с площ от 848 кв.м. в град Пловдив. Намира се на Пещерско шосе зад комплекс Фламинго, граничи с последния блок на кв. Христо Смирненски. Цена 165 000 Евро За контакт тел: 032/ 952030; 032/ 952080 E-mail: ***
24.10.16 г., 13:28 bgoffers.com
848.0 м²
165 000,00 €
Кафе-аператив с кухня за аламинути и салати-в района на медицински университет и електротехникума .заведението е с разрешителни,има голяма зала,сепаре,скла д,голям видим барплот,отваряем а фасадна стена и голяма видима витрина.110 кв.м. площ.може да работи като бар,игрална зала,клуб,темати чно кафе,арт-кафе-08 8 8 35 24 79 -радева -наем-440 лева.може отстъпка.подово отопление като екстра.гранитогр ес ,равен под на едно нива.стилизирани елементи от интериора.
2.04.16 г., 3:13 555.bg
110.0 м²
3,00 лв

Нов двустаен апартамент в затворен комплекс Оазис

Област Пловдив гр. Пловдив кв. "Христо Смирненски" бул. Пещерско шосе
Представяме на вашето внимание стилно обзаведен двустаен апартамент в затворен комплекс Оазис, кв. Смирненски в град Пловдив, в близост до болница. Новопостроеният апартамент се намира на 5/7 етаж с РЗП 74 кв.м. Разпределя се между кухня с хол, тераса, коридор, спалня, баня и тоалетна (теракот, фаянс, душ кабина). Подовите настилки са с ламинат и теракот, прозорците са PVC. Отоплението е на климатици (2 броя). Имотът е снабден с телефон, кабелна телевизия, интернет и СОТ. В сградата има асансьор. Имотът е в отлично състояние и се продава с цялото оборудване и обзавеждане от снимките. "Оазис" е новоизграден жилищен комплекс със застроена площ над 20000 кв.м. Строителството на сградите е съобразено с всички съвременни изисквания за качество и най-добрите материали на пазара: червена тухла Wienerberger, 6-камерна PVC дограма с 34 мм. стъклопакет, топлоизолация на Церезит, алуминиеви парапети, луксозен хидравличен асансьор, италиански видеодомофони Фарфиса, вътрешни интериорни и външни блиндирани врати Дизар, пълно окабеляване - телефони, TV, internet. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
25.03.16 г., 13:27 bulgarianproperties.bg
74.0 м²
48 500,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Пловдив Пещерско шосе
на бул. Пещерско шосе в близост до училище, детска градина, хипермаркет Лекси, парк Отдих и култура и на 1 км. от МОЛ ... Пловдив. На партерно ниво са разположени магазини и паркоместа. Общите части на сградата се оформят луксозно с настилки
9.01.17 г., 17:45 bazar.bg
2 стаи
90.0 м²
35 300,00 €

Двустаен, 60m 2 (продажба)

жк. Христо Смирненски, Пловдив
. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Близо до Хирургиите на Пещерско шосе, Мол Пловдив и гребна база. Тихо място, далече от шума на булевардите, с
23.12.16 г., 1:37 homes.bg
60.0 м²
35 000,00 €
достъп.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Близо до Хирургиите на Пещерско шосе, Мол Пловдив и гребна база. Тихо място, далече от шума на булевардите, с
22.12.16 г., 19:27 address.bg
60.0 м²
35 000,00 €
Офис на бул. 'Пещерско Шосе' до ТЕТ Ленин със застроена (чиста площ) площ от 112 кв.м. на етаж втори. Имота се състой ... паркиране, лесен като местоположение и локация за бъдещи клиенти, до парк и центъра на гр. Пловдив !!! За допълнителна информация Христо Хаджиев 0899 106 423
12.12.16 г., 4:54 bazar.bg
112.0 м²
67 976,00 €

Парцел, 848m 2 (продажба)

жк. Христо Смирненски, Пловдив
Продава се УПИ 848 кв.м. в град Пловдив. Намира се на Пещерско шосе, зад комплекс Фламинго, граничи с последния блок на
10.12.16 г., 5:00 homes.bg
848.0 м²
165 000,00 €

Квартири БЕЗ ПРЕДПЛАТА Стаи под наем – легла Нощувки Седмичен наем ОТ... 50лв

Квартири БЕЗ ПРЕДПЛАТА Стаи под наем – легла Нощувки Седмичен наем ОТ... 50лв
- СВ.ГЕОРГИ - ул.Всил прилов - / 5мин./ - - МБАЛ - СВ.ГЕОРГИ – Пещерско шосе - / 3мин./ - - АГ - СЕЛЕНА - / 3мин ... депозит по договаряне - ИЗГОДНО ЕВТИНО - Нощувки в Пловдив Квартири Стаи под наем Легла под наем *** 0876 601 100 \ 0877 74 ... ТОЧКА НА ГРАД ПЛОВДИВ - Автобуси 222, 12, 26, 29. Маршрутки - 1, 2. Такси стоянка. Спирка на 3 мин. 10, 37. Спирка на 4
9.12.16 г., 13:09 imoti24.com
6,00 лв

Квартири БЕЗ ПРЕДПЛАТА Стаи под наем – легла Нощувки Седмичен наем ОТ... 50лв

Квартири БЕЗ ПРЕДПЛАТА Стаи под наем – легла Нощувки Седмичен наем ОТ... 50лв
- СВ.ГЕОРГИ - ул.Всил прилов - / 5мин./ - - МБАЛ - СВ.ГЕОРГИ – Пещерско шосе - / 3мин./ - - АГ - СЕЛЕНА - / 3мин ... депозит по договаряне - ИЗГОДНО ЕВТИНО - Нощувки в Пловдив Квартири Стаи под наем Легла под наем *** 0876 601 100 \ 0877 74 ... ТОЧКА НА ГРАД ПЛОВДИВ - Автобуси 222, 12, 26, 29. Маршрутки - 1, 2. Такси стоянка. Спирка на 3 мин. 10, 37. Спирка на 4
8.12.16 г., 18:54 imoti24.com
7,00 лв
мин. Медицински университет вми 4 мин. Медицински колеж Мара Малеева 7 мин, хирургиите на пещерско шосе умбал - св Георги ... Нощувки Пловдив -- от - 6 - 8 лв за легло -- Текуща --- Промоция --- Стаи - легла под наем хотелски тип - квартири с 1 ... паркиране От собственик - без агенция - без депозит - без комисионни - квартири в пловдив за студенти и задочници
7.12.16 г., 18:24 obiavite.com
8,00 лв
мин. Медицински колеж Мара Малеева 7 мин, Хирургиите на Пещерско шосе УМБАЛ - СВ ГЕОРГИ 2 мин. Транспортна болница 4 мин ... 0877 74 92 96 - *** - Самостоятелни стаи за нощувки Пловдив хотелски тип квартири Всички стаи са оборудвани с КЛИМАТИЦИ
7.12.16 г., 16:50 obiava.biz
10,00 лв

Тристаен, 83m 2 (продажба)

жк. Христо Смирненски, Пловдив Васил Басамаков
Апартамент, находящ се в град Пловдив, ж.к. Слънчогледите, бул.''Пещерско шосе'', блок ''А'', етаж 3, с площ на имота
19.11.16 г., 2:26 homes.bg
83.0 м²
10 124,00 €

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ Комплекс Слънчогледите,
, бул. Пещерско шосе, Комплекс Слънчогледите, бл. С, ет. 3, ап. 14 ... осем нула едно точка седем точка едно пет/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта ... изменение със заповед: КД-14-16-1658 / 03.12.2009г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – ПЛОВДИВ, адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000
18.11.16 г., 20:37 targimot.com
124.0 м²
23 000,00 лв

Двустаен, 65m 2 (под наем)

жк. Младежки хълм, Пловдив Виктория-Найс ООД
Давам под наем спалня, хол , кухня и бокс -втори етаж от къща. Луксозно обзаведен-ул Петър Ченков, на 300 метра от Хирургиите на Пещерско шосе и в близост до МОЛ ПЛОВДИВ. Климатик.
5.11.16 г., 17:39 homes.bg
65.0 м²
400,00 лв

Нощувки пловдив 0877 74 92 96 евтини квартири - 8

Пловдив Широк център Централна ЖП гара
. Медицински университет вми 4 мин. Медицински колеж Мара Малеева 7 мин, Хирургиите на Пещерско шосе умбал - св георги 2 мин ... . охрана вижте и другите ни оферти на kvartiri - plovdiv. alle. bg/ сайта на обявата за нощувки квартири пловдив евтини ... 0876 601 100 -- От - 6 - 8 лв за легло и от 12 - 15 лв за стая самостоятелни стаи за нощувки пловдив хотелски тип
28.10.16 г., 17:10 555.bg
5 стаи
8,00 лв
обзаведено заведение - кафе - аператив в пловдив. близо до ВМИ и електротехникума на пещерско шосе. заведението е
28.10.16 г., 16:48 grad.bg
100.0 м²
600,00 лв

Квартири БЕЗ ПРЕДПЛАТА Стаи под наем – легла Нощувки Седмичен наем ОТ... 50лв

Квартири БЕЗ ПРЕДПЛАТА Стаи под наем – легла Нощувки Седмичен наем ОТ... 50лв
- СВ.ГЕОРГИ - ул.Всил прилов - / 5мин./ - - МБАЛ - СВ.ГЕОРГИ – Пещерско шосе - / 3мин./ - - АГ - СЕЛЕНА - / 3мин ... депозит по договаряне - ИЗГОДНО ЕВТИНО - Нощувки в Пловдив Квартири Стаи под наем Легла под наем *** 0876 601 100 \ 0877 74 ... ТОЧКА НА ГРАД ПЛОВДИВ - Автобуси 222, 12, 26, 29. Маршрутки - 1, 2. Такси стоянка. Спирка на 3 мин. 10, 37. Спирка на 4
28.10.16 г., 16:08 imoti24.com
6,00 лв

Апартамент

Пловдив
комплекс на Пещерско шосе, в близост до Гребната база и Мол Пловдив. Състои се от: входно антре, тоалетна, преустроена на
24.10.16 г., 13:51 foros.bg
2 стаи
112.0 м²
77 000,00 €
медицина фдм - 2 мин. Медицински университет вми 4 мин. Медицински колеж Мара Малеева 7 мин, хирургиите на пещерско шосе ... Нощувки Пловдив - - от - 6 - 8 лв за легло - - Текуща - - - Промоция - - - Стаи - легла под наем хотелски тип ... Безплатно паркиране От собственик - без агенция - без депозит - без комисионни - квартири в пловдив за студенти и задочници
24.10.16 г., 13:35 grad.bg
8,00 лв

Квартири БЕЗ ПРЕДПЛАТА Стаи под наем – легла Нощувки Седмичен наем ОТ... 50лв

Квартири БЕЗ ПРЕДПЛАТА Стаи под наем – легла Нощувки Седмичен наем ОТ... 50лв
- СВ.ГЕОРГИ - ул.Всил прилов - / 5мин./ - - МБАЛ - СВ.ГЕОРГИ – Пещерско шосе - / 3мин./ - - АГ - СЕЛЕНА - / 3мин ... депозит по договаряне - ИЗГОДНО ЕВТИНО - Нощувки в Пловдив Квартири Стаи под наем Легла под наем *** 0876 601 100 \ 0877 74 ... ТОЧКА НА ГРАД ПЛОВДИВ - Автобуси 222, 12, 26, 29. Маршрутки - 1, 2. Такси стоянка. Спирка на 3 мин. 10, 37. Спирка на 4
24.10.16 г., 13:31 imoti24.com
6,00 лв
Продава се УПИ 848 кв.м. в град Пловдив. Намира се на Пещерско шосе, зад комплекс Фламинго, граничи с последния блок на
31.08.16 г., 22:56 officespace.bg
165 000,00 €

Промоция - Квартири, Нощувки, Стаи под наем - легла

Централна гара гр. Пловдив обл. Пловдив
Текуща --- Промоция Стаи на етаж - 3 стаи ползват 3 санитарни възела Нощувки Пловдив квартири за Кратък или Дългосрочен ... - квартири в пловдив за студенти и задочници перфектни условия ниски цени Важно!!! - Промоцията е валидна за над - 3 три ... дентална медицина фдм - 2 мин. Медицински университет вми 4 мин. Медицински колеж Мара Малеева 7 мин, хирургиите на пещерско
27.08.16 г., 0:40 alo.bg
8,00 лв

Парцел, 3000m 2 (продажба)

кв. Прослав, Пловдив
3 дка парцел с лице 82м. на Околовръстно шосе Прослав. Разположен е между Прослав и Пещерско шосе от страната на Пловдив, в строителни граници. За контакт: 0897 80 80 08
1.07.16 г., 17:16 officespace.bg
105 000,00 €

Парцел, 12680m 2 (продажба)

жк. Христо Смирненски, Пловдив
Пещерско шосе/. С построяването на втория/дублиращ/ гребен канал се оформя уникално съоръжение, което ще изстреля Пловдив ... Ъглов парцел УПИ - 12680кв.м.,лице 220м. в кв.Хр.Смирненски, Пловдив––до парк отдих, култура и туризам - ГРЕБНА БАЗА ... най-скъпият квартал в град Пловдив. Цена 290 Евро/кв.м .= 3 680 000 Евро.Стоянов: 0887046069, 032624946, www.plovdiv_commerce.realestates.bg
16.06.16 г., 13:07 officespace.bg
3 680 000,00 €

Парцел, 2000m 2 (продажба)

жк. Христо Смирненски, Пловдив
. Намира се до пътя за гребната база /след хирургиите на Пещерско шосе/. След 2-3 години това ще е най-скъпият квартал в ... Парцел УПИ - 2000кв.м. с ПУП кв.Смирненски, Пловдив– до парк отдих, култура и туризъм - ГРЕБНА БАЗА, за жилищно ... град Пловдив. Цена 290 Евро/кв.м. Стоянов 0887046069,032624946,www.plovdiv_commerce.realestates.bg
16.06.16 г., 13:07 officespace.bg
580 000,00 €
е с отлична локация в близост до магазин Кауфланд на бул. Пещерско шосе. - 0882800155 - КОСТАДИНОВ ИМОТИ Станимира ... Допълнителна информация Оферта 7430 - Предлагаме напълно обзаведен двустаен апартамент в района на МОЛ Пловдив. Състои ... Балабанова обл. Пловдив / град Пловдив 0882800155 kostadinov.imoti4 Запитване Печат
16.06.16 г., 11:30 imoti.bg
60.0 м²
450,00 лв