Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. "Патриарх Евтимий" 3, ет. 2
20.0 м²
30 000 лв
2.11.16 г., 15:36
¼ (една четрърт) идеална част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.521.484.1.1 (пет шест седем осем четири, точка, пет две едно, точка, четири осем четири, точка, едно, точка, едно) по кадастралната карта и кадстралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, за който няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, ул. „Патриарх Евтимий“ № 3 (три), ет. 2 (две), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.521.484 (пет шест седем осем четири, точка, пет две едно, точка, четири осем четири), предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ: 68.00 (шестдесет и осем) квадратни метра, ведно с 1/4 (една четвърт) идеална част от избено помещение с площ от 12.00 (дванадесет) квадратни метра, 1/24 (една двадесет и четвърта) идеална част от общите части на сградата, ниво: 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.521.484.1.2 (пет шест седем осем четири, точка, пет две едно, точка, четири осем четири, точка, едно, точка, две), под обекта: 56784.521.484.1.7 (пет шест седем осем четири, точка, пет две едно, точка, четири осем четири, точка, едно, точка, седем), 56784.521.484.1.5 (пет шест седем осем четири, точка, пет две едно, точка, четири осем четири, точка, едно, точка, пет), 56784.521.484.1.6 (пет шест седем осем четири, точка, пет две едно, точка, четири осем четири, точка, едно, точка, шест), над обекта: 56784.521.484.1.3 (пет шест седем осем четири, точка, пет две едно, точка, четири осем четири, точка, едно, точка, три), стар идентификатор: няма, ведно с 1/24 (една двадесет и четвърта) идеална част от Поземлен имот с идентификатор 56784.521.484 (пет шест седем осем четири, точка, пет две едно, точка, четири осем четири) по кадастралната карта и кадстралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, за който няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, ул. „Патриарх Евтимий“ № 3 (три), с площ от 205 кв.м. (двеста и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване: (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 506 (петстотин и шест), квартал: 72 (13) – седемдесет и две (тринадесет), парцел: VІІІ-506,507 (осем римско, петстотин и шест, петстотин и седем арабско), при съседи: 56784.521.485 (пет шест седем осем четири, точка, пет две едно, точка, четири осем пет), 56784.521.1291 (пет шест седем осем четири, точка, пет две едно, точка, едно две девет едно), 56784.521.483 (пет шест седем осем четири, точка, пет две едно, точка, четири осем три), 56784.521.506 (пет шест седем осем четири, точка, пет две едно, точка, пет нула шест), ведно с всички подобрения и приращения в имота, които недвижими имоти, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, вписан в СВ-Пловдив под том 65, № 166 от 1997г., представляват: идеална част от Апартамент на първия надпартерен етаж от към източната страна на жилищната сграда, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий“ № 3, състоящ се от две стаи, кухня, вестибюл, клозет и тераса, с граници: на запад ап. на Георги Захариев, на изток сграда на БЗНС, отгоре ап. на Атанас Шумаров и Илия Денчев, отдолу магазин на „Жилфонд“, заедно със съответните идеални части от избено помещение, от пералнята в двора, от общите части на сградата и от дворното място върху което е построена жилищната сграда, състоящо се цялото от 265.20 кв.м. (двеста шестдесет и пет квадратни метра и двадесет квадратни сантиметра), застроено и незастроено пространство, съставляващо имот пл. № 506 – петстотин и шести в кв. 72-седемдесет и втори нов, а стар 13-тринадесети по плана на гр. Пловдив-Централна градска част, за който имот заедно с имот пл. № 507-петстотин и седми е отреден парцел VІІІ-506,507 (парцел осми имоти петстотин и шести и петстотин и седми) в кв. 72-седемдесет и втори нов, а стар 13 -тринадесети, при граници на имота: лист 2 към Обявление по изп. дело № 20168240400994 по описа на ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824 Станчо Иванов, Никола Юруков, Мара Георгиева, ул. „Патриарх Евтимий“ и БЗНС. При извършване на описа се установи, че пералнята в двора не съществува.
Още targimot.com
6130.0 м²
139 800 €
Вчера в 18:47
ВЪЛКОВА ИМОТИ, на бул. ''Патриарх Евтимий'' 118, ет. 1, офис 7, гр. Стара Загора. За контакт: 0895/459957; 0885/355715 ... , Пловдив - 85 км, Бургас - 215 км, Стара Загора - 55 км, Казанлык - 25 км, граница с Турцией - 160 км, Варна - 320 км. В
Още bazar.bg

Офис, 1907m 2 (продажба)

Център, Пловдив
2 800 000 €
1.08.16 г., 17:06
Сградата се намира между пешеходната зона "Патриарх Евтимий" и централната и търговска пешеходна зона на Пловдив
Още officespace.bg