Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. “Милеви скали“ № 5
56 м²
10,200 лв
2017-2-9
¼ (една четвърт) идеална част от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.507.308.1.12 (пет шест седем осем четири точка пет, нула седем точка три нула осем точка едно точка едно две), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Милеви скали“ № 1--11 (едно тире тире единадесет), бл. Е-2 (буква „Е“ тире втори), вх. 5 (пет), ет. 1 (първи), ап. 3 (три), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.507.308 (пет шест седем осем четири точка пет нула седем точка три нула осем), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ: 56,00 кв. м. (петдесет и шест квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.533.308.1.11, 56784.533.308.1.13; под обекта – няма; над обекта – 56784.507.308.1.30, стар идентификатор: няма, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 (три), както и ВЕДНО с 0,874 % (нула цяло осемстотин седемдесет и четири хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, който самостоятелен обект съгласно акт за собственост представлява: АПАРТАМЕНТ № 3 (трети) на етаж 1 (първи) от вход „Г“ на жилищен блок № Е-2 (буква „Е“ тире втори), находящ се в град Пловдив, жилищен комплекс „Гагарин – изток“, ул. “Милеви скали“ № 5 (пет), със застроена площ от 56,00 кв. м. (петдесет и шест квадратни метра), с изложение север – юг, състоящ се от: две стаи, кухня, баня и тоалетна, при граници и съседи на апартамента: отляво – ап. № 2, отдясно – стълбище, отгоре – ап. № 6 отдолу – избени помещения, ВЕДНО с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 (три), с площ от 7,20 кв. м. (седем цяло и двадесет стотни квадратни метра), при граници и съседи на избеното помещение: отляво – изба на Дончев и отдясно – изба на Бакърджиев, ВЕДНО с 0,874 % (нула цяло осемстотин седемдесет и четири хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 10200 лева /десет хиляди и двеста лева/.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. “Милеви скали“ № 5
56 м²
33,300 лв
2017-2-9
¾ (три четвърти) идеални части от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.507.308.1.12 (пет шест седем осем четири точка пет, нула седем точка три нула осем точка едно точка едно две), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Милеви скали“ № 1--11 (едно тире тире единадесет), бл. Е-2 (буква „Е“ тире втори), вх. 5 (пет), ет. 1 (първи), ап. 3 (три), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.507.308 (пет шест седем осем четири точка пет нула седем точка три нула осем), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ: 56,00 кв. м. (петдесет и шест квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.533.308.1.11, 56784.533.308.1.13; под обекта – няма; над обекта – 56784.507.308.1.30, стар идентификатор: няма, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 (три), както и ВЕДНО с 0,874 % (нула цяло осемстотин седемдесет и четири хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, който самостоятелен обект съгласно акт за собственост представлява: АПАРТАМЕНТ № 3 (трети) на етаж 1 (първи) от вход „Г“ на жилищен блок № Е-2 (буква „Е“ тире втори), находящ се в град Пловдив, жилищен комплекс „Гагарин – изток“, ул. “Милеви скали“ № 5 (пет), със застроена площ от 56,00 кв. м. (петдесет и шест квадратни метра), с изложение север – юг, състоящ се от: две стаи, кухня, баня и тоалетна, при граници и съседи на апартамента: отляво – ап. № 2, отдясно – стълбище, отгоре – ап. № 6 отдолу – избени помещения, ВЕДНО с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 (три), с площ от 7,20 кв. м. (седем цяло и двадесет стотни квадратни метра), при граници и съседи на избеното помещение: отляво – изба на Дончев и отдясно – изба на Бакърджиев, ВЕДНО с 0,874 % (нула цяло осемстотин седемдесет и четири хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 33300 лева /тридесет и три хиляди и триста лева/.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. “Милеви скали“ № 5
56 м²
41,625 лв
2016-11-24
¾ (три четвърти) идеални части от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.507.308.1.12 (пет шест седем осем четири точка пет, нула седем точка три нула осем точка едно точка едно две), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Милеви скали“ № 1--11 (едно тире тире единадесет), бл. Е-2 (буква „Е“ тире втори), вх. 5 (пет), ет. 1 (първи), ап. 3 (три), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.507.308 (пет шест седем осем четири точка пет нула седем точка три нула осем), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ: 56,00 кв. м. (петдесет и шест квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.533.308.1.11, 56784.533.308.1.13; под обекта – няма; над обекта – 56784.507.308.1.30, стар идентификатор: няма, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 (три), както и ВЕДНО с 0,874 % (нула цяло осемстотин седемдесет и четири хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, който самостоятелен обект съгласно акт за собственост представлява: АПАРТАМЕНТ № 3 (трети) на етаж 1 (първи) от вход „Г“ на жилищен блок № Е-2 (буква „Е“ тире втори), находящ се в град Пловдив, жилищен комплекс „Гагарин – изток“, ул. “Милеви скали“ № 5 (пет), със застроена площ от 56,00 кв. м. (петдесет и шест квадратни метра), с изложение север – юг, състоящ се от: две стаи, кухня, баня и тоалетна, при граници и съседи на апартамента: отляво – ап. № 2, отдясно – стълбище, отгоре – ап. № 6 отдолу – избени помещения, ВЕДНО с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 (три), с площ от 7,20 кв. м. (седем цяло и двадесет стотни квадратни метра), при граници и съседи на избеното помещение: отляво – изба на Дончев и отдясно – изба на Бакърджиев, ВЕДНО с 0,874 % (нула цяло осемстотин седемдесет и четири хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 41625 лева /четиридесет и една хиляди шестстотин двадесет и пет лева/.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. “Милеви скали“ № 5
56 м²
12,750 лв
2016-11-24
¼ (една четвърт) идеална част от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.507.308.1.12 (пет шест седем осем четири точка пет, нула седем точка три нула осем точка едно точка едно две), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Милеви скали“ № 1--11 (едно тире тире единадесет), бл. Е-2 (буква „Е“ тире втори), вх. 5 (пет), ет. 1 (първи), ап. 3 (три), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.507.308 (пет шест седем осем четири точка пет нула седем точка три нула осем), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ: 56,00 кв. м. (петдесет и шест квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.533.308.1.11, 56784.533.308.1.13; под обекта – няма; над обекта – 56784.507.308.1.30, стар идентификатор: няма, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 (три), както и ВЕДНО с 0,874 % (нула цяло осемстотин седемдесет и четири хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, който самостоятелен обект съгласно акт за собственост представлява: АПАРТАМЕНТ № 3 (трети) на етаж 1 (първи) от вход „Г“ на жилищен блок № Е-2 (буква „Е“ тире втори), находящ се в град Пловдив, жилищен комплекс „Гагарин – изток“, ул. “Милеви скали“ № 5 (пет), със застроена площ от 56,00 кв. м. (петдесет и шест квадратни метра), с изложение север – юг, състоящ се от: две стаи, кухня, баня и тоалетна, при граници и съседи на апартамента: отляво – ап. № 2, отдясно – стълбище, отгоре – ап. № 6 отдолу – избени помещения, ВЕДНО с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 (три), с площ от 7,20 кв. м. (седем цяло и двадесет стотни квадратни метра), при граници и съседи на избеното помещение: отляво – изба на Дончев и отдясно – изба на Бакърджиев, ВЕДНО с 0,874 % (нула цяло осемстотин седемдесет и четири хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 12750 лева /дванадесет хиляди седемстотин и петдесет лева/.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Пловдив, Милеви скали