Двустаен Апартамент в района на Новотел Пловдив и х-л Марица

Двустаен Апартамент в района на Новотел Пловдив и х-л Марица
Оферта 8926 Предлагаме Ви Двустаен уютно обзаведен апартамент в непосредствена близост до хотел Марица и Новотела Пловдив. Апартамента е напълно обзаведен.Състои се от хол с кухненски бокс,една спланя,баня с тоалетна.тераса.Кооперацията няма асаньор.
18.01.17 г., 0:05 imoti24.com
80.0 м²
250,00 €

Офис ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. Марица № 93, ет.2
СОС с идентификатор 56784.506.1310.1.17, гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив По кадастрлната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на имота : гр.Пловдив, п.к. 4000, бул.Марица №93, ет.2, Самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.506.1310, Предназначение на самостоятелния обект : за търговска дейност, Брой нива на обекта: 1 Посочена в документа площ : 98.60 кв.м., Прилежащи части : склад № 3 с площ от 27.6 кв.м. и 8.14 % ид.ч. от общите часати на сградата и правото на строеж, стар идентификатор – няма, Ниво: 1 Съседни самостоятелни обекти в сградата : На същия етаж : 56784.506.1310.1.1, Под обекта : 56784.506.1310.1.14, Над обекта : 56784.506.1310.1.3, който недвижим имот е описан в Нотариален акт за учредяване на договрна ипотека, вписан в СВ/АВ Пловдив по д акт № 192, том 14 / 2008 г. по следния начин :Магазин с офис, разположен на първия жилищен етаж- западен, в четириетажна с партерен и и два мансардни етажа жилищна сграда със застроена площ по графични данни 187 кв.м., находяща се в гр.Пловдив,бул.Марица №93, построена в урегулиран поземлен имот / УПИ/ , целият с площ от 285 кв.м. съставляващ УПИ IX-2063, по регулационния план на грПловдив- Пета градска част, одобрен със Заповед ОА-424/17.03.1994г, при граници по документ за собственост: наследници на Павел Петров, Есю Мандажиев, Матея Драганов и бул.Марица, който магазин е със застроена площ от 98.60 кв.м. при граници: от изток- ап.№1, от запад- калкан, от север -двор, от юг- улица, заедно със Склад №3 с площ от 27.60кв.м. свързани помежду си с вътрешно стълбище, при граници: от изток- изба №7, от запад- калкан, от север- изба №1, от юг- улица, както и ведно с 8.14% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания УПИ
28.12.16 г., 18:01 targimot.com
99.0 м²
172 500,00 лв

Офис ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. Марица № 93, ет.1
СОС с идентификатор 56784.506.1310.1.14, гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив По кадастрлната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на имота : гр.Пловдив, п.к. 4000, бул.Марица №93, ет.1, Самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.506.1310, Предназначение на самостоятелния обект : за търговска дейност, Брой нива на обекта: 1 Посочена в документа площ : 70.33 кв.м., Прилежащи части 5.36 % ид.ч. от общите часати на сградата и правото на строеж, стар идентификатор – няма, Ниво: 1 Съседни самостоятелни обекти в сградата : На същия етаж : няма, Под обекта : няма, Над обекта : 56784.506.1310.1.17, който недвижим имот е описан в Нотариален акт за учредяване на договрна ипотека, вписан в СВ/АВ Пловдив по д акт № 192, том 14 / 2008 г. по следния начин :Магазин с офис, разположен на партенния етаж в четириетажна с партерен и два мансардни етажа жилищна сграда със застроена площ по графични данни от 187 кв.м., находяща се в гр.Пловдив, бул.Марица №93, построена в урегулиран поземлен имот УПИ целият с площ от 285 кв.м. съставляващ УПИ IX-2063, от кв.547 по регулационния план на гр.Пловдив- Пета градска част, одобрен със Заповед №ОА-424/17.03.1994г, при граници по документ за собственост: наследници на Павел Петров, Есю Мандажиев, Матея Драганов и бул.Марица, който магазин е със застроена площ от 70.33 кв.м.,при граници: от изток- проход и стълбище, от запад- калкан, от север- двор, от юг- улица, както и ведно с 5.36% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания УПИ
28.12.16 г., 18:01 targimot.com
70.0 м²
138 750,00 лв

Магазин ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. "Марица" 45, ет. - 1, обект 2
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.936.1.15 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест, точка, едно, точка, едно пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със заповед: КД-14-16-1630/12.12.2011г. на Началник на СГКК-Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, район Северен, п.к. 4000, бул. „Марица“ № 45 (четиридесет и пет), ет. -1 (минус едно), обект 2 (две), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.506.936 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест) , предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 2 (две), с посочени в документа площи: 62.71 кв.м. (шестдесет и две цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра), 36.01 кв.м. (тридесет и шест цяло и една стотна квадратни метра), ведно с прилежащите части: 6.10 % (шест цяло и десет стотни процента) идеални части от общите части на сградата, ведно със съответното за обекта право на строеж върху мястото, ведно с ИЗБА № 12 (ДВАНАДЕСЕТ), находяща се в източната част на подземния етаж на гореописаната сграда, кота -2.70м. (минус две цяло и седемдесет стотни метра), със застроена площ от 6.09 кв.м. (шест цяло и девет стотни квадратни метра), при граници на избата: изба № 11, коридор, магазин № 2-подземно ниво, ведно с 0.376 % (нула цяло триста седемдесет и шест хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1 /едно/: на същия етаж: 56784.506.936.1.14 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест, точка, едно, точка, едно четири), под обекта: няма, над обекта: 56784.506.936.1.14 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест, точка, едно, точка, едно четири) и при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 2 (две): на същия етаж: 56784.506.936.1.14 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест, точка, едно, точка, едно четири), под обекта: няма, над обекта: 56784.506.936.1.3 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест, точка, едно, точка, три), 56784.506.936.1.2 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест, точка, едно, точка, две), стар идентификатор: няма, ведно с 5.86% (пет цяло и осемдесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху Поземлен имот с идентификатор 56784.506.936 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със заповед: КД-14-16-1630/12.12.2011г. на Началник на СГКК-Пловдив, адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район Северен, п.к. 4000, бул. „Марица“ № 45 (четиридесет и пет), с площ от 353 кв.м. (триста петдесет и три кадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1619 (хиляда шестстотин и деветнадесет), квартал: 563 (петстотин шестдесет и три), парцел: ХІІ– 1619 (дванадесети римско – хиляда шестстотин и деветнадесет арабско), при съседи: 56784.506.935 (пет шест лист 2 към Обявление по изп. дело № 20158240402520 по описа на ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три пет), 56784.506.9504 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет пет нула четири), 56784.506.929 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет две девет), 56784.506.928 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет две осем), 56784.506.937 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три седем), ведно с всички подобрения и приращения в имота, който имот е идентичен с Недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, Община Пловдив, район „Северен“, бул. „Марица“ № 45 (четиридесет и пет), представляващ самостоятелно обособен обект от „Жилищна сграда с магазини“, изградена със степен на завършеност „Груб строеж“, съгласно удостоверение изх. № С894-1185 от 23.09.2008г., издадено от Община Пловдив, район „Северен“, която жилищна сграда се изгражда съгласно скица с виза за проучване и проектиране № 380 от 16.12.2005г., издадена от Гл. архитект на Община Пловдив, инвестиционен проект, одобрен на 14.05.2007г. от Община Пловдив и разрешение за строеж № 263 от 18.05.2007г., издадено от Гл. архитект на Община Пловдив, допълнено на 22.07.2008г., която „Жилищна сграда с магазини“ е построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХІІ-1619 (дванадесети римско-хиляда шестстотин и деветнадесет арабско), от кв. 6-нов (шести-нов), кв.563-стар (петстотин шестдесет и трети-стар) по регулационния план на кв. „Победа-Марица“ на гр. Пловдив, одобрен със заповед № 1057/20.11.1984г. и заповед № ОА-1502/28.09.1995г., който урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІ-1619 (дванадесет римско – хиляда шестстотин и деветнадесет арабско) е отреден за поземлен имот № 506.1619 (петстотин и шест точка хиляда шестстотин и деветнадесет) по кадастралния план на „Пета градска част – запад“ гр. Пловдив, ЕКАТТЕ 56784, Община Пловдив, одобрен със Заповед № РД-02-14-2236/27.12.2000г. на МРРБ, с площ на имота по документи за собственост от 341 кв.м. (триста четиридесет и един квадратни метра), а по скица от 349 кв.м. (триста четиридесет и девет квадратни метра), с административен адрес на имота: гр. Пловдив, Община Пловдив, район „Северен“, бул. „Марица“ № 45 (четиридесет и пет), при граници на поземления имот по скица: поземлен имот № 506.1626 на Иван Илиев Личев и др.; поземлен имот № 506.1620 на „ВАС 44“ ЕООД; имот № 506.9504 – улица на Община Пловдив; поземлен имот № 506.1618 на Валентина Георгиева Филипова и поземлен имот № 506.1617 на Калин Руменов Димитров и др., а именно: МАГАЗИН № 2 (две) – на две нива, подземно ниво в югоизточната част на подземния етаж на гореописаната жилищна сграда, на кота – 2,70м. (минус две цяло и седемдесет стотни метра), със застроена площ от 62.71 кв.м. (шестдесет и две цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра), ведно с 3.875 % (три цяло осемстотин седемдесет и пет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, при граници: магазин № 1(едно) – подземно ниво, изба № 6 (шест), изба № 7 (седем), изба № 8 (осем), изба № 12 (дванадесет) и коридор, и първо ниво в югоизточната част на първия етаж на сградата, на кота 0.00 м. (нула метра), със застроена площ от 36.01 кв.м.(тридесет и шест цяло и една стотна квадратни метра), състоящ се от търговска зала, един вход, склад със санитарен възел, стълбище, при граници: от изток – проход на сградата, от запад – магазин № 1(едно) – първо ниво, от север – коридор, от юг – бул. „Марица“, ведно с 2.225 % (две цяо двеста двадесет и пет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, ведно със съответното за обекта право на строеж върху мястото, както и ведно с 5.86 % (пет цяло осемдесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху гореописания УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ ХІІ – 1619 (дванадесети римско – хиляда шестстотин и деветнадесет арабско).
9.12.16 г., 19:13 targimot.com
99.0 м²
72 000,00 лв

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ж.к. "Марица Гардънс" бл. 1, ет. 1, ап. 5
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.330.1.1 /пет шест седем осем четири, точка петстотин и едно, точка триста и тридесет, точка едно, точка едно/ по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.Пловдив, район Северен, ж.к. „ Марица Гардънс „ бл.1, ет.1, ап.5, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.501.330, с предназначение на обекта – Жилище, апартамент и брой нива на обекта – 1 / едно /, с посочена в документа площ от 93.16 кв.м / деветдесет и три квадратни метра и шестнадесет квадратни дециметра / с прилежащи части: двор – 24.60 кв.м, изба № 5 с площ от 3.51 кв.м и 4.403 % ид. части от общите части на сградата, при съседни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.501.330.1.2, под обекта – 56784.501.330.1.25, 56784.501.330.1.26 и над обекта – 56784.501.330.1.5, а по титул за собственост имотът представлява Апартамент № 5 / пети /, находящ се на първи етаж на блок 1 / едно / от жилищен комплекс „ Марица гардънс „ , кота 0.00 / нула /, целият със застроена площ от 93.16 кв.м / деветдесет и три квадратни метра и шестнадасет квадратни дециметра /, състоящ се от дневна – столова, готварна, две спални, баня с тоалетна, тоалетна, антре, ведно с двор – тераса с площ от 24.60 кв.м, при граници: от изток – двор, юг – двор, апартамент № 4 и коридор, от запад – апартамент № 4 и стълбище, от север – двор , отгоре – апартамент № 10, отдолу – гараж № 1, изби № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и коридор, ВЕДНО с изба № 5 / пет / със застроена площ 3.51 кв.м / три квадратни метра и петдесет и един квадратни дециметра /, находяща се на сутеренен етаж на същия блок, - кота – 2.80 / минус два и осемдесет /, при граници: от изток – коридор, от запада – коридор, от юг – коридор, от север – изба № 6 и изба № 7, отгоре – апартамент № 5, ведно с 4.403 % идеални части от общите части на блок № 1 / едно / ВЕДНО със Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.330.1.30 /пет шест седем осем четири, точка петстотин и едно, точка триста и тридесет, точка едно, точка тридесет/ по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.Пловдив, район Северен, ж.к. „ Марица Гардънс „ бл.1, ет.-1, гараж 6, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.501.330, с предназначение на обекта – гараж в сграда и брой нива на обекта – 1 / едно /, с посочена в документа площ - няма данни и без данни за прилежащи части при съседни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.501.330.1.31 и 56784.501.330.1.29 под обекта – няма и над обекта – няма, ВЕДНО с 112.728 % идеални части от подземната улица, който блок 1 е изграден съгласно Разрешение за строеж № 209/27.06.2006г на Община Пловдив, съгласно одобрен архитектурен проект отт 22.06.2006г от Община Пловдив и въведен в експлоатация съгласно удостоверение № 140/07.11.2007г на Община Пловдив, в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1- 300, жилищно застроявене / първи – имот триста /, целият с площ от 4073 кв.м / четири хиляди седемдесет и три квадратни метра /, находящ се в кв.9 / девети / по ПУП – ПРЗ на „ Отдих и култура - Север „ , местност „ Мерич Алча „ гр.Пловдив, одобрен със Заповед № ОА-415/09.03.2005г и Заповед № ОА-568/21.03.2006г, при граници: от три страни път
14.11.16 г., 20:32 targimot.com
93.0 м²
126 000,00 лв

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ж.к. "Марица Гардънс" бл. 1, ет. 2, ап. 7
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.330.1.8 /пет шест седем осем четири, точка петстотин и едно, точка триста и тридесет, точка осем/ по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.Пловдив, район Северен, ж.к. „ Марица Гардънс „ бл.1, ет.2, ап.7, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.501.330, с предназначение на обекта – Жилище, апартамент и брой нива на обекта – 1 / едно /, с посочена в документа площ - няма данни и без данни за прилежащи части при съседни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.501.330.1.7, 56784.501.330.1.9 под обекта – 56784.501.330.1.3 и над обекта – 56784.501.330.1.13, а по титул за собственост имотът представлява Апартамент № 7 / седем /, находящ се на втория етаж на блок 1 / едно /от жилищен комплекс „ Марица гардънс „ , кота +2.80 /плюс два и осемдесет /, целият със застроена площ от 64.44 кв.м / шейсет и четири квадратни метра и четиридесет и четири квадратни дециметра /, състоящ се от дневна – столова с готварна, спалня, баня с тоалетна и тераса, при граници: от изток – апартамент № 8, юг – двор, от запада – апартамент № 6, от север – коридор и апартамент № 6, отгоре – апартамент № 12, отдолу – апартамент № 2, ВЕДНО с изба № 7 / седем / със застроена площ от 3.60 кв.м / три квадратни метра и шейсет квадратни дециметра/, находяща се на сутеренен етаж, кота – 2.80 / минус два и осемдесет /, при граници: от изток – изба № 6, юг – изба № 5 и коридор, от запад – изба № 8, от север – двор, отгоре – апартамент № 5, ведно с 3.099 % идеални части от общите части на блок 1 / едно /, ВЕДНО с ПАРКОМЯСТО 15 / петнадесет /, с площ от 11.25 кв.м, при граници на паркомястото: паркомясто 16 и улица.
14.11.16 г., 13:18 targimot.com
64.0 м²
82 000,00 лв

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ж.к. "Марица Гардънс" бл. 1, ет. 2, ап. 9
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.330.1.6 /пет шест седем осем четири, точка петстотин и едно, точка триста и тридесет, точка едно, точка шест/ по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.Пловдив, район Северен, ж.к. „ Марица Гардънс „ бл.1, ет.2, ап.9, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.501.330, с предназначение на обекта – Жилище, апартамент и брой нива на обекта – 1 / едно /, с посочена в документа площ - няма данни и без данни за прилежащи части при съседни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.501.330.1.7, 56784.501.330.1.5 под обекта – 56784.501.330.1.2 и над обекта – 56784.501.330.1.11, а по титул за собственост имотът представлява Апартамент № 9 / девети/, находящ се на втория етаж на блок 1 / едно /от жилищен комплекс „ Марица гардънс „ , кота +2.80 /плюс два и осемдесет /, целият със застроена площ от 64.44 кв.м / шейсет и четири квадратни метра и четиридесет и четири квадратни дециметра /, състоящ се от дневна – столова с готварна, спалня, баня с тоалетна и тераса, при граници: от изток – апартавент № 10 и двор, юг – двор, от запад – апартамент № 8, от север – коридор и апартамент № 10, отгоре – апартамент № 14, отдолу – апартамент № 4, ВЕДНО с изба № 9 / девет / със застроена площ от 3.87 кв.м / три квадратни метра и осемдесет и седем квадратни дециметра/, находяща се на сутеренен етаж, кота – 2.80 / минус два и осемдесет /, при граници: от изток – изба № 8, юг – коридор, от запад – изба № 10, от север – двор, отгоре – апартамент № 5, ведно с 3.111 % идеални части от общите части на блок 1 / едно /, ВЕДНО с ПАРКОМЯСТО 16 / шестнадесет / с площ от 11.25 кв.м, при граници на паркомястото: паркомясто 15 и паркомясто 17
14.11.16 г., 13:17 targimot.com
64.0 м²
82 000,00 лв

3-стаен гр. Пловдив - Център 110m²

Пловдив Център Марица
Оферта: 305178 Титан Имоти представя на Вашето внимание тристаен апартамент в Центърa, напълно обзаведен с всичко необходимо за живеене и с всички електроуреди.Нов а кооперация, във всички стаи климатици.Намира се на спокойно и комуникативно място. В близост има супермаркети, автобусни спирки, паркове. Оборудван с всичко необходимо. Огледи са удобни по всяко време.
14.11.16 г., 12:42 555.bg
3 стаи
110.0 м²
5,00 лв

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ж.к. "Марица Гардънс", парк "Отдих и култура" бл. 1, ет. 2, ап. 6
1.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.330.1.9 / петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и едно, точка триста и тридесет, точка едно, точка девет / по кадстралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота гр.Пловдив, ЖК МАРИЦА ГАРДЪНС, парк „ Отдих и култура „ бл.1, ет.2 ап.6, като самостоятелния обект се намира в сграда №1 / едно /разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.501.330 с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент с брой нива на обекта: едно с посочена площ: 104.08 кв.м / сто и четири цяло и осем десети/ с прилежащи части:изба № 21 – 4.94 кв.м и 4.740 % идеални части от общите части на сградата при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.501.330.1.8, под обекта - 56784.501.330.1.4 и над обекта - 56784.501.330.1.14 2.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.330.1.26 / петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и едно, точка триста и тридесет, точка едно, точка двадесет и шест / по кадстралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота гр.Пловдив, ЖК МАРИЦА ГАРДЪНС, парк „ Отдих и култура „ бл.1, ет. - 1 гараж №2 / втори /, който обект се намира в сграда № 1 / едно / разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.501.330 с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива на обекта: едно с посочена площ от 24.24 кв.м / двадесет и четири цяло и двадесет и четири десети / с прилежащи части – 1.104% идеални части от общите части на сградата и 12.754 % идеални части от подземната улица при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.501.330.1.27, 56784.501.330.1.25, под обекта – няма, над обекта - 56784.501.330.1.1 , 56784.501.330.1.2 , както и 82/4073, площ 4073 / четири хиляди и седемдесет и три / кв.м от правото на собственост върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.501.330 по кадстралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота гр.Пловдив, ЖК МАРИЦА ГАРДЪНС, парк „ Отдих и култура „ с площ от 4073 / четири хиляди и седемдесет и три / кв.м с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: високо застрояване / над 15 метра / при съседи: 56784.501.386, 56784.501.387, а по нотариален акт за собственост имотите представляват : Апартамент № 6 / шести /, находящ се на втори етаж на блок 1/ едно / от жилищен комплекс МАРИЦА ГАРДЪНС, кота + 2.80 / два и осемдесет /, целият със застроена площ 104.08 кв.м / сто и четири квадратни метра и осем квадратни дециметра/ състоящ се от дневна – столова, готварна, две спални, баня с тоалетна, тоалетна, антре и три тераси при граници: от изток – апартамент № 7, асансьор и обща тераса, от юг – коридор, апартамент № 7, коридор и двор, от запад – двор, от север – двор, отгоре – апартамент № 11, отдолу – апартамент № 1, ВЕДНО с изба № 21 / двадесет и едно със площ от 4.94 кв.м / четири квадратни метра и деветдесети четири квадратни дециметра/ находяща се на сутеренен етаж кота – 2.82 / минус два и осемдесет /, при граници : от изток – изба №22, юг – коридор, от запад – изба № 20 и двор, от север – двор, отгоре – апартамент № 1, ВЕДНО с 4.740 % от общите части на блок 1 / едно /, както и правото на собственост върху ГАРАЖ № 2 / втори / със застроена площ от 24.24 кв.м / двадесет и четириквадртани метра и двадесет и четири квадратни дециметра/ находящ се на сутеренен етаж на блок 1 / едно /, като -2.80 / минус два и осемдесет / при граници : от изток – коридор, от юг – подземна улица, от запад – гараж № 3 и изба № 11, от север – коридор, отгоре – апартамент № 4, ВЕДНО с 1.104 % идеални части от общите части на блок 1 / едно / и 12.754 % идеални части от подземната улица, който блок е построен съгласно Разрешение за строеж №209/27.06.2006г на Община Пловдив съгласно одобрен архитектурен проект от 22.06.2006г от Община Пловдив и е въведен в експлоатация съгласно Удостоверение № 140/07.11.2007г на Община Пловдив в УПИ № І- 300-Жилищно застрояване / първи – имот триста, жилищно застрояване /, целият с площ от 4073 кв.м / четири хиляди седемдесет и три квадратни метра /, находящ се в кв.9 / девети /, по ПУП – ПРЗ на „ Отдих и култура – Север „, местността „ Мерич Алча „ гр.Пловдив, одобрен със Заповед № ОА – 415/09.03.2005г и Заповед № ОА – 568/21.02.2006, при граници: от три страни път, както и правото на собственост върху 82/4073 ид.ч. от УПИ І – 300, жилищно застрояване
11.11.16 г., 19:23 targimot.com
104.0 м²
107 250,00 лв
УПИ с площ от 1073 кв.м. за "Жилищно строителство" с лице 24 метра. Намира се по пътя за жп гарата в село Бенковски, община Марица на около 8 км. от град Пловдив. Цена 10 Евро/ кв.м. За контакт тел: 032/ 952030; 032/ 952080 E-mail: ***
24.10.16 г., 13:42 bgoffers.com
1.0 м²
10 730,00 €
УПИ с площ от 1030 кв.м. за "Жилищно строителство" с лице 17 метра. Намира се по пътя за жп гарата на село Бенковски, община Марица на около 8 км. от град Пловдив Цена 10 Евро/ кв.м. За контакт тел: 032/ 952030; 032/ 952080 E-mail: ***
24.10.16 г., 13:40 bgoffers.com
1.0 м²
10 300,00 €
Оферта: 294160 Титан имоти представя на Вашето внимание двустаен апартамент в комплекс от затворен тип в Пловдив, на вниманието на всички които търсят комфорта, предлагащ такъв комплекс. Лесен достъп до центъра на града, перфектна инфраструктура в и около самия комплекс, простор и спокойствие на много зелени площи, детски площадки и много други предлагат спокойствие за Вас и безгрижно детство за децата.
6.10.16 г., 16:52 alo.bg
74.0 м²
40 573,00 €

Продавам -Тристаен обзаведен вхвп.

Пловдив Широк център бул. Марица
Продавам -Тристаен обзаведен вхвп. Старо строителство, реална жилищна квадратура 74кв по нотариален акт + избено помещение и 2% общи части от сградата. Апартамента се намира в най- хубавия квартал на Пловдив на южния бряг на река Марица. В непосредствена близост има детска градина и училище, а спортния комплекс Гребна база е на 2минути пеш. Към жилищната сграда има Безплатен паркинг с достатъчно парко места. Жилището се продава обзаведено както е на снимките !
15.09.16 г., 9:52 555.bg
3 стаи
74.0 м²
122 500,00 лв
Оферта: 282293 Титан имоти представя на Вашето внимание апартаменти от 60кв.м. застроена площ с една спалня, 90 - 100кв.м с две спални и 160кв.м. с три спални в предстоящия пореден етап от строителството на комплекса. Тихо, чисто и зелено място, което Ви позволява да подарите на детето си детство и спокойствие за себе си.
25.08.16 г., 12:11 alo.bg
60.0 м²
39 858,00 €

Продава земя до Скутаре

Пловдив и област Марица Скутаре
Продавам земеделска земя: - Земя 1 – местност аврамица– нива с обща площ 5 853 кв.м. На 150 м от пътя Пловдив-Скутаре. С 50 м лице на асфалтиран път. На 20 м има ток и вода (означено с червено на снимките). Автомагистрала Тракия е на 5 км от имота. Цена- 20 евро/кв.м. - Земя 2 – местност баш пара – нива с обща площ 3 373 кв.м. На 1,5 км от пътя Пловдив-Скутаре. 100 м лице на асфалтиран път. Цена- 7 евро/кв.м. - Земя 3 – местност ландос – оризище с обща площ 6,866 декара. На 500 м от околовръстен път на Пловдив. Автомагистрала Тракия е на 3,5 км от имота. Цена- 10 евро/кв.м. Д о г о в а р я н е 0898 740674 Рангел.
19.08.16 г., 16:49 555.bg
5853.0 м²
39,00 лв

Магазин на главен булевард в центъра на Пловдив

Област Пловдив гр. Пловдив "Център" бул. Марица
Представяме за продажба партерен магазин с комуникативна локация в центъра на Пловдив, в оживен район, на възлов булевард, в близост до Водната Палата, Симинарията и други централни удобства. Търговският имот е със западно изложение и площ от 64 кв.м. Част е от тухлена шестетажна сграда. Състои се от едно голямо помещение, санитарен възел и архивно помещение. Завършен е с подови настилки теракот, като разполага с климатик за отопление и охлаждане. Снабден е и с кабелна телевизия и интернет. Удобната локация в непосредствена близост до главен булевард гарантира бързата връзка до разнообразие от ключови обществени институции и услуги, които са важни за гладкото функциониране и развитие на вашите бизнес начинания. В близост до имота има автобусна спирка и градски транспорт. Районът се характеризира още с наличие на аптека, банка, болница, детска градина, училище и църква. В допълнение, за комфорт и развлечение на ваше разположение наблизо ще намерите кафене, ресторант, спа център, спортен терен, фризьорски салон, супермаркет/хипермаркет, търговски център и хранителен магазин, както и река. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
10.08.16 г., 4:12 bulgarianproperties.bg
64.0 м²
44 000,00 €

Продаваме къща село Граф Игнатиево

Пловдив и област Марица Граф Игнатиево Граф Игнатиево
Имота се намира на 15км от гр.Пловдив. Първия етаж е изба е с постоянна температура, пригодена е за съхранение на плодове и зеленчуци с квадратура 65 кв.м. Вторият етаж е пригоден за живеене обзаведен и е с квадратура 65 кв.м., състой се от голям коридор-антре и три стаи, едната от която е преходна с кухненски бокс. Къщата е необитаема повече от 12години и има нужда от ремонт. Двора е 1623 кв.м и е ограден с телена ограда, има помпа и трифазен ток, асма и овошки, плодороден чернозем. В двора има фурна, овчарници, лятна кухня с вода, пригодена за живеене и гараж.
30.06.16 г., 15:34 555.bg
3 стаи
20 000,00 лв

Продавам масивна къща на два етажа

Пловдив и област Марица Бенковски 12 35a
Продавам масивна къща на два етажа .Първи етаж 60кв.м.,втори етаж 70кв.м.застроена площ.Гараж.Парце ла е 1600 кв.м.Къщата се намира в източната част на с.Бенковски.
30.06.16 г., 13:39 555.bg
5 стаи
74 480,00 лв

Земя за промишлено строителство

Пловдив и област Марица Скутаре
Продавам земеделска земя: -Нива 1 с обща площ 5,853 декара. На 150 м от пътя Пловдив-Скутаре. С 50 м лице на асфалтиран път. На 20 м има ток и вода (означено с червено на снимките). Автомагистрала Тракия е на 5 км от имота. Цена-(договаряне ). -Нива 2 с обща площ 3,373 декара. На 1,5 км от пътя Пловдив-Скутаре, в близост до промишлената зона на с. Рогош. 100 м лице на асфалтиран път. Цена- (договаряне). -Нива 3 с обща площ 6,866 декара. На 200 м от околовръстен път на Пловдив. Автомагистрала Тракия е на 3,5 км от имота. Цена-(договаряне ). 0898 740674 Рангел.
8.06.16 г., 13:12 555.bg
5853.0 м²
1,00 лв

Комуникативен офис в кв. Мараша

България, Област Пловдив, гр. Пловдив, кв. Мараша, Моста на Герджика
Продаваме комуникативен офис в кв. Мараша в Пловдив. Освен отлична локация с разположение на лесно достъпно място, имотът предлага красива гледка към река Марица. Продава се в отлично състояние, до ключ, като се очаква вие да го обзаведете по ваш вкус, съобразено с бизнеса, с който се занимавате. Имотът е разположен на втори етаж в 5-етажна сграда с асансьор, завършена през 2007 година. Характеризира се с изложение север/юг и обща площ от 134 кв.м., от които общите части се равняват на 19 кв.м. В крайната цена е включено и мазе от 4 кв.м. В момента имотът се използва като офис, като са обособени три помещения плюс приемна с кухненски бокс и санитарен възел. Подовите настилки навсякъде са с гранитогрес, а отоплението е решено чрез климатици във всяко помещение. Банята с тоалетна е завършена с теракот и фаянс. Офисът е окабелен за телефон, кабелна телевизия, интернет и СОТ. Отличната комуникативност се допълва от близостта до ВИХВП и моста на Герджика, както и до спирки на градския транспорт за безпроблемно предвижване на територията на втория по големина град в България – Пловдив. Всички снимки, текстове, видео клипове, графични материали и банери, поместени на страниците на нашия сайт, са фирмена собственост или принадлежат на нашите партньори, и са защитени по закона за авторското право на Република България. Всяко неправомерно използване на снимки, текстове, видео клипове и други материали от трети лица ще бъде предмет на незабавен съдебен иск от страна на носителите на авторските права. Информацията, публикувана на сайта е с рекламна и информационна цел. Направили сме всичко възможно, за да предоставим максимално точна информация, но е възможно да са допуснати грешки. За достоверна и вярна се счита информацията, предоставена лично в офисите на ЛУКС ИМОТИ и "Бългериан Пропертис" ООД!
4.04.16 г., 17:30 luximoti.bg
134.0 м²
110 000,00 €

Просторен апартамент с гледка към река Марица в Пловдив

България, Област Пловдив, гр. Пловдив, кв. Мараша, Моста на Герджика
Имаме удоволствието да ви предложим чудесен тристаен апартамент, завършен с висококачествени материал и разположен на втори етаж в 5-етажна новопостроена сграда (2007 година) в Пловдивския квартал Мараша. Освен отличната и много комуникативна локация, имотът е разположен на достъпно място, близо до ВИХВП и моста на Герджика и се радва на красива гледка към река Марица и околните сгради. В момента апартаментът се използва като офис, като са обособени три помещениа плюс приемна с кухненски бокс, санитарен възел и балкон. Характеризира се с изложение север/юг и обща площ от 134 кв.м., от които общите части се равняват на 19 кв.м. В крайната цена е включено и мазе от 4 кв.м. Подовите настилки навсякъде са с гранитогрес, а отоплението е решено чрез климатици във всяко помещение. Банята с тоалетна е завършена с теракот и фаянс. Офисът е окабелен за телефон, кабелна телевизия, интернет и СОТ. Добре развитият квартал предлага всички необходими удобства, обществени институции, услуги, за да живеете комфортно и спокойно тук. В района са разположени и удобни спирки на градския транспорт за безпроблемно предвижване на територията на културната ни столица – Пловдив. Всички снимки, текстове, видео клипове, графични материали и банери, поместени на страниците на нашия сайт, са фирмена собственост или принадлежат на нашите партньори, и са защитени по закона за авторското право на Република България. Всяко неправомерно използване на снимки, текстове, видео клипове и други материали от трети лица ще бъде предмет на незабавен съдебен иск от страна на носителите на авторските права. Информацията, публикувана на сайта е с рекламна и информационна цел. Направили сме всичко възможно, за да предоставим максимално точна информация, но е възможно да са допуснати грешки. За достоверна и вярна се счита информацията, предоставена лично в офисите на ЛУКС ИМОТИ и "Бългериан Пропертис" ООД!
4.04.16 г., 17:30 luximoti.bg
2 стаи
99 500,00 €

Марица Гардънс / Maritsa Gardens

България, Област Пловдив, гр. Пловдив, кв. Кършияка, Руската гимназия, Марица Гардънс
Марица Гардънс / Maritsa Gardens е добре поддържан комплекс от затворен тип с постоянна жива охрана и видеонаблюдение, разположен на тихо и спокойно място с изглед към Родопите и река Марица. Новопостроеният комплекс е завършен през 2008 година и се намира в предпочитания за живеене квартал Кършияка в град Пловдив. Предлагаме ви за продажба тристайно жилище с южно изложение, разположено на пети последен етаж. Площта на апартамента е 104 кв.м., разпределени между антре, кухня и хол в едно помещение, две спални и две тераси, както и общи части от 14 кв.м. В крайната цена са включени мазе от 4.4 кв.м. и открито паркомясто. Сградата разполага с асансьор. Имотът е в близост до супермаркет Алати, Пловдивски Университет – Нова Сграда, Руската Гимназия, както и до спирки на градския транспорт за бърза връзка с останалите части на втория по големина град в страната – Пловдив. Разгледайте и другите апартаменти, обявени за продажба в този комплекс, в секция . Всички снимки, текстове, видео клипове, графични материали и банери, поместени на страниците на нашия сайт, са фирмена собственост или принадлежат на нашите партньори, и са защитени по закона за авторското право на Република България. Всяко неправомерно използване на снимки, текстове, видео клипове и други материали от трети лица ще бъде предмет на незабавен съдебен иск от страна на носителите на авторските права. Информацията, публикувана на сайта е с рекламна и информационна цел. Направили сме всичко възможно, за да предоставим максимално точна информация, но е възможно да са допуснати грешки. За достоверна и вярна се счита информацията, предоставена лично в офисите на ЛУКС ИМОТИ и "Бългериан Пропертис" ООД!
4.04.16 г., 17:29 luximoti.bg
2 стаи
69 500,00 €

Тристаен апартамент с гледка към Марица и Родопите

България, Област Пловдив, гр. Пловдив, кв. Кършияка, Руската гимназия, Марица Гардънс
Разгледайте нашето ново предложение от пазара за недвижими имоти – тристаен апартамент на шпакловка и замазка в затворен комплекс "Марица Гардънс" в кв. Кършияка. Апартаментът е разположен на пети последен етаж в новопостроената сграда от 2008 година, която разполага с асансьор. Жилището е с изложение юг/запад/север и обща площ от 120 кв.м., от които общите части са 16 кв.м. В крайната цена е включено и мазе от 4.5 кв.м., както и открито паркомясто. Жилището се състои от антре, кухня и хол в едно, две спални, едната със скосение, две тераси (около 16 кв.м.) и баня с тоалетна. Имотът е завършен с ПВЦ дограми и разкрива чудесна панорамна гледка към реката и планината. Апартаментът се намира в комплекс затворен тип с постоянна жива охрана и видеонаблюдение. Комплексът е много добре поддържан и е разположен а тихо и спокойно място с изглед към Родопите и р. Марица. Имотът е в близост до супермаркет Алати, Пловдивски Университет – Нова Сграда, Руската Гимназия. Предлага бърза връзка с останалите важни точки във втория по големина град в България – Пловдив. Всички снимки, текстове, видео клипове, графични материали и банери, поместени на страниците на нашия сайт, са фирмена собственост или принадлежат на нашите партньори, и са защитени по закона за авторското право на Република България. Всяко неправомерно използване на снимки, текстове, видео клипове и други материали от трети лица ще бъде предмет на незабавен съдебен иск от страна на носителите на авторските права. Информацията, публикувана на сайта е с рекламна и информационна цел. Направили сме всичко възможно, за да предоставим максимално точна информация, но е възможно да са допуснати грешки. За достоверна и вярна се счита информацията, предоставена лично в офисите на ЛУКС ИМОТИ и "Бългериан Пропертис" ООД!
4.04.16 г., 17:29 luximoti.bg
2 стаи
75 500,00 €

Собственик продава в с.Скутаре

Пловдив и област Марица Скутаре
Атрактивен имот в с.Скутаре, до бившия стопански двор. Подходящ за жилищно и промишлено строителство. С възможност за смяна на статут. Ток,вода, 2 пътя.
2.04.16 г., 3:34 555.bg
3200.0 м²
39 200,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Пловдив Марица
1 2 3