Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. "Мадара" № 7, ет. 5, ап. Е5
69 м²
80,000 лв
2017-11-22
ИД 20168250400576 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.520.948.2.23 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, девет, четири, осем, точка, две, точка, две, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-949/10.05.2010 г. на Началника на СГКК-Пловдив, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Мадара” № 7 (седем), ет. 5 (пет), ап. Е5 (Е пет), предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, площ 69,32 кв. м. (шестдесет и девет цяло и тридесет и две стотни квадратни метра), брой нива на обекта: 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.520.948.2.22, под обекта: 56784.520.948.2.18, над обекта: 56784.520.948.2.27, който СОС се намира в сграда с идентификатор 56784.520.948.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка девет, четири, осем, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-949/10.05.2010 г. на Началника на СГКК-Пловдив, със застроена площ 356 кв. м. (триста петдесет и шест квадратни метра), брой етажи: 7 (седем), предназначение: жилищна сграда – многофамилна, стар идентификатор: 56784.520.948.1, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.520.948 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, девет, четири, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-949/10.05.2010 г. на Началника на СГКК-Пловдив, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, ул. „Мадара” № 7 (седем), площ 832 кв. м. (осемстотин тридесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 m), номер по предходен план: 1700, квартал: 512 по плана на Първа градска част, парцел: IV-1700, 1701, при съседи на поземления имот: 56784.520.1207, 56784.520.949, 56784.520.1447, 56784.520.1194, 56784.520.945, 56784.520.946, ведно с изба № 24 с площ 10,96 кв. м. (десет цяло и деветдесет и шест стотни квадратни метра), при граници на избата: изба № 25, общо помещение № 31, коридор и асансьор, ведно с 3,303 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 80 000 лв. (осемдесет хиляди лева), съставляваща 80 % от стойността на имота, съгласно чл. 484 и чл. 485, ал. 4 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. Мадара № 7, ет. 6, ап. Б6
110 м²
68,846 лв
2017-6-29
ИД 20148250400371 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.520.948.2.25 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, девет, четири, осем, точка, две, точка, две, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД - 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД - 14-16-949/10.05.2010 г. на Началник на СГКК - гр. Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, ул. Мадара № 7, ет. 6, ап. Б6, който самостоятелен обект в сграда се намира в сграда № 2 с идентификатор 56784.520.948.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, девет, четири, осем, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД - 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД - 14-16-949/10.05.2010 г. на Началник на СГКК - гр. Пловдив, със застроена площ на сградата: 356 кв.м. (триста петдесет и шест кв.м.), брой етажи: 7 (седем), предназначение - жилищна сграда - многофамилна, стар идентификатор 56784.520.948.1; номер по предходен план - няма, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.520.948 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, девет, четири, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД - 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД - 14-16-949/10.05.2010 г. на Началник на СГКК - гр. Пловдив, адрес на поземления имот: гр. Пловдив, ул. Мадара № 7, с площ на поземления имот: 832 кв.м. (осемстотин тридесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - средно застрояване (от 10 до 15 м.), стар идентификатор - няма, номер по предходен план: 1700, квартал: 512 по плана на Първа градска част, парцел: IV - 1700, 1701; при съседи на поземления имот: 56784.520.1207; 56784.520.949; 56784.520.1447; 56784.520.1194; 56784.520.945; 56784.520.946; и който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.520.948.2.25 е с предназначение - жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ на СОС: 110,32 кв.м. (сто и десет цяло и тридесет и две стотни кв.м.), при съседни самостоятелни обекти на СОС в сградата: на същия етаж: 56784.520.948.2.24; 56784.520.948.2.26; под обекта: 56784.520.948.2.20; 56784.520.948.2.22; 56784.520.948.2.21; над обекта - няма, ведно с прилежащите части: избено помещение № 27 (двадесет и седем), със застроена площ от 4,52 кв.м. (четири цяло и петдесет и две стотни кв.м.), при граници на избеното помещение: избено помещение № 26, избено помещение № 28, коридор, ведно с 4,724% (четири цяло седемстотин двадесет и четири хиляди процента) идеални части от общите части на сграда с идентификатор 56784.520.948.2 и от правото на строеж върху мястото, равняващи се на 21,52 кв.м. (двадесет и едно цяло и петдесет и две стотни кв.м.), ведно с 31,25/832 (тридесет и едно цяло и двадесет и пет стотни върху осемстотин тридесет и две хилядни) идеални части от Поземлен имот с идентификатор 56784.520.948 – описание съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно акт за собственост, преди последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри със заповед: КД–14-16-949/10.05.2010 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК – ПЛОВДИВ, представлява: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.520.948.1.25 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, девет, четири, осем, точка, едно, точка, двадесет, и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени Заповед № РД-18-48 /03.06.2009 год. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Пловдив, п.к. 4000, Мадара № 1, ет.6, ап. Б6, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, площ по документи : 110,32 кв.м. (сто и десет квадратни метра и тридесет и два квадратни дециметра), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 56784.520.948.1.24 и 56784.520.948.1.26; под обекта - 56784.520.948.1.20 и 56784.520.948.1.21; и над обекта- няма, а по документ собственост: НА 60, том 10, peг. № 14768 от 02.06.2006 год. на Службата по вписвания Пловдив : АПАРТАМЕНТ № „Б6" (Б шест) на шести етаж, кота + 14.48 м. (+ четиринадесет цяло и четиридесет и осем м.), със застроена площ от 110.32 кв. м. (сто и десет квадратни метра и тридесет и два квадратни дециметра), състоящ се от дневна с място за хранене и кухненски бокс към нея, една спалня, баня - тоалетна, антре и тераса, при граници за апартамента: на етажа: апартамент № „А6", коридор и апартамент „Д6", отдолу - Апартамент „Б5" и апартамент „Г5" на пети етаж, кота + 11.71 м., ВЕДНО със 4,538 % (четири цяло петстотин тридесет и осем хилядни процента) идеални части, равняващи се на 20,67 кв.м. (двадесет квадратни метра и шестдесет и седем квадратни дециметра) от общите части на сградата и от правото на строеж върху описаното дворно място, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 27 (двадесет и седем) на подземен етаж, кота -2.50 м. (- две цяло и петдесет м.), със застроена площ от 4,52 кв.м. (четири квадратни метра и петдесет и два квадратни дециметра), при граници за избеното помещение: избено помещение № 26, избено помещение № 28, коридор, ВЕДНО със 0,186 % (нула цяло сто осемдесет и шест хилядни процента) идеални части, равняващи се на 0,85 кв.м.(осемдесет и пет квадратни дециметра) от общите части на сградата и от правото на строеж върху описаното дворно място, ВЕДНО със 31,25/832 ид.ч. (тридесет и едно цяло и двадесет и пет стотни върху осемстотин тридесет и две хилядни идеални части) от описания по-горе ПИ, върху който е построена сградата, а именно: ДВОРНО МЯСТО- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с индентификатор 56784.520.948 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, девет, четири, осем/, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п.к.4000 Мадара № 1-3, с площ от 832 кв.м. /осемстотин тридесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията- урбанизирана, при съседи : 56784.520.952; 56784.520.949; 56784.520.1447; 56784.520.1194; 56784.520.945; 56784.520.946, стар индентификатор: 1700; квартал 512, парцел IV-1700,170. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 68 846,40 лв. (шестдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и шест лева и четиридесет стотинки), съставляваща 80 % от цената за първата продан, съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във вр. с чл. 468, ал. 1 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. Мадара № 7, ет. 6, ап. Б6
110 м²
86,058 лв
2017-4-26
ИД 20148250400371 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.520.948.2.25 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, девет, четири, осем, точка, две, точка, две, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД - 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД - 14-16-949/10.05.2010 г. на Началник на СГКК - гр. Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, ул. Мадара № 7, ет. 6, ап. Б6, който самостоятелен обект в сграда се намира в сграда № 2 с идентификатор 56784.520.948.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, девет, четири, осем, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД - 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД - 14-16-949/10.05.2010 г. на Началник на СГКК - гр. Пловдив, със застроена площ на сградата: 356 кв.м. (триста петдесет и шест кв.м.), брой етажи: 7 (седем), предназначение - жилищна сграда - многофамилна, стар идентификатор 56784.520.948.1; номер по предходен план - няма, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.520.948 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, девет, четири, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД - 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД - 14-16-949/10.05.2010 г. на Началник на СГКК - гр. Пловдив, адрес на поземления имот: гр. Пловдив, ул. Мадара № 7, с площ на поземления имот: 832 кв.м. (осемстотин тридесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - средно застрояване (от 10 до 15 м.), стар идентификатор - няма, номер по предходен план: 1700, квартал: 512 по плана на Първа градска част, парцел: IV - 1700, 1701; при съседи на поземления имот: 56784.520.1207; 56784.520.949; 56784.520.1447; 56784.520.1194; 56784.520.945; 56784.520.946; и който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.520.948.2.25 е с предназначение - жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ на СОС: 110,32 кв.м. (сто и десет цяло и тридесет и две стотни кв.м.), при съседни самостоятелни обекти на СОС в сградата: на същия етаж: 56784.520.948.2.24; 56784.520.948.2.26; под обекта: 56784.520.948.2.20; 56784.520.948.2.22; 56784.520.948.2.21; над обекта - няма, ведно с прилежащите части: избено помещение № 27 (двадесет и седем), със застроена площ от 4,52 кв.м. (четири цяло и петдесет и две стотни кв.м.), при граници на избеното помещение: избено помещение № 26, избено помещение № 28, коридор, ведно с 4,724% (четири цяло седемстотин двадесет и четири хиляди процента) идеални части от общите части на сграда с идентификатор 56784.520.948.2 и от правото на строеж върху мястото, равняващи се на 21,52 кв.м. (двадесет и едно цяло и петдесет и две стотни кв.м.), ведно с 31,25/832 (тридесет и едно цяло и двадесет и пет стотни върху осемстотин тридесет и две хилядни) идеални части от Поземлен имот с идентификатор 56784.520.948 – описание съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно акт за собственост, преди последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри със заповед: КД–14-16-949/10.05.2010 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК – ПЛОВДИВ, представлява: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.520.948.1.25 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, девет, четири, осем, точка, едно, точка, двадесет, и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени Заповед № РД-18-48 /03.06.2009 год. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Пловдив, п.к. 4000, Мадара № 1, ет.6, ап. Б6, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, площ по документи : 110,32 кв.м. (сто и десет квадратни метра и тридесет и два квадратни дециметра), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 56784.520.948.1.24 и 56784.520.948.1.26; под обекта - 56784.520.948.1.20 и 56784.520.948.1.21; и над обекта- няма, а по документ собственост: НА 60, том 10, peг. № 14768 от 02.06.2006 год. на Службата по вписвания Пловдив : АПАРТАМЕНТ № „Б6" (Б шест) на шести етаж, кота + 14.48 м. (+ четиринадесет цяло и четиридесет и осем м.), със застроена площ от 110.32 кв. м. (сто и десет квадратни метра и тридесет и два квадратни дециметра), състоящ се от дневна с място за хранене и кухненски бокс към нея, една спалня, баня - тоалетна, антре и тераса, при граници за апартамента: на етажа: апартамент № „А6", коридор и апартамент „Д6", отдолу - Апартамент „Б5" и апартамент „Г5" на пети етаж, кота + 11.71 м., ВЕДНО със 4,538 % (четири цяло петстотин тридесет и осем хилядни процента) идеални части, равняващи се на 20,67 кв.м. (двадесет квадратни метра и шестдесет и седем квадратни дециметра) от общите части на сградата и от правото на строеж върху описаното дворно място, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 27 (двадесет и седем) на подземен етаж, кота -2.50 м. (- две цяло и петдесет м.), със застроена площ от 4,52 кв.м. (четири квадратни метра и петдесет и два квадратни дециметра), при граници за избеното помещение: избено помещение № 26, избено помещение № 28, коридор, ВЕДНО със 0,186 % (нула цяло сто осемдесет и шест хилядни процента) идеални части, равняващи се на 0,85 кв.м.(осемдесет и пет квадратни дециметра) от общите части на сградата и от правото на строеж върху описаното дворно място, ВЕДНО със 31,25/832 ид.ч. (тридесет и едно цяло и двадесет и пет стотни върху осемстотин тридесет и две хилядни идеални части) от описания по-горе ПИ, върху който е построена сградата, а именно: ДВОРНО МЯСТО- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с индентификатор 56784.520.948 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, девет, четири, осем/, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п.к.4000 Мадара № 1-3, с площ от 832 кв.м. /осемстотин тридесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията- урбанизирана, при съседи : 56784.520.952; 56784.520.949; 56784.520.1447; 56784.520.1194; 56784.520.945; 56784.520.946, стар индентификатор: 1700; квартал 512, парцел IV-1700,170. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 86 058,00 лв. (осемдесет и шест хиляди и петдесет и осем лева), съставляваща 75 % от цената, определена в протокол на ЧСИ от 24.04.2017 г., съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във вр. с чл. 468, ал. 1.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. Мадара № 7, ет. 6, ап. Б6
110 м²
68,040 лв
2017-2-17
ИД № 20148250400371 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.520.948.2.25 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, девет, четири, осем, точка, две, точка, две, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД - 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД - 14-16-949/10.05.2010 г. на Началник на СГКК - гр. Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, ул. Мадара № 7, ет. 6, ап. Б6, който самостоятелен обект в сграда се намира в сграда № 2 с идентификатор 56784.520.948.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, девет, четири, осем, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД - 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД - 14-16-949/10.05.2010 г. на Началник на СГКК - гр. Пловдив, със застроена площ на сградата: 356 кв.м. (триста петдесет и шест кв.м.), брой етажи: 7 (седем), предназначение - жилищна сграда - многофамилна, стар идентификатор 56784.520.948.1; номер по предходен план - няма, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.520.948 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, девет, четири, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД - 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД - 14-16-949/10.05.2010 г. на Началник на СГКК - гр. Пловдив, адрес на поземления имот: гр. Пловдив, ул. Мадара № 7, с площ на поземления имот: 832 кв.м. (осемстотин тридесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - средно застрояване (от 10 до 15 м.), стар идентификатор - няма, номер по предходен план: 1700, квартал: 512 по плана на Първа градска част, парцел: IV - 1700, 1701; при съседи на поземления имот: 56784.520.1207; 56784.520.949; 56784.520.1447; 56784.520.1194; 56784.520.945; 56784.520.946; и който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.520.948.2.25 е с предназначение - жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ на СОС: 110,32 кв.м. (сто и десет цяло и тридесет и две стотни кв.м.), при съседни самостоятелни обекти на СОС в сградата: на същия етаж: 56784.520.948.2.24; 56784.520.948.2.26; под обекта: 56784.520.948.2.20; 56784.520.948.2.22; 56784.520.948.2.21; над обекта - няма, ведно с прилежащите части: избено помещение № 27 (двадесет и седем), със застроена площ от 4,52 кв.м. (четири цяло и петдесет и две стотни кв.м.), при граници на избеното помещение: избено помещение № 26, избено помещение № 28, коридор, ведно с 4,724% (четири цяло седемстотин двадесет и четири хиляди процента) идеални части от общите части на сграда с идентификатор 56784.520.948.2 и от правото на строеж върху мястото, равняващи се на 21,52 кв.м. (двадесет и едно цяло и петдесет и две стотни кв.м.), ведно с 31,25/832 (тридесет и едно цяло и двадесет и пет стотни върху осемстотин тридесет и две хилядни) идеални части от Поземлен имот с идентификатор 56784.520.948 – описание съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно акт за собственост, преди последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри със заповед: КД–14-16-949/10.05.2010 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК – ПЛОВДИВ, представлява: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.520.948.1.25 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, девет, четири, осем, точка, едно, точка, двадесет, и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени Заповед № РД-18-48 /03.06.2009 год. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Пловдив, п.к. 4000, Мадара № 1, ет.6, ап. Б6, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, площ по документи : 110,32 кв.м. (сто и десет квадратни метра и тридесет и два квадратни дециметра), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 56784.520.948.1.24 и 56784.520.948.1.26; под обекта - 56784.520.948.1.20 и 56784.520.948.1.21; и над обекта- няма, а по документ собственост: НА 60, том 10, peг. № 14768 от 02.06.2006 год. на Службата по вписвания Пловдив : АПАРТАМЕНТ № „Б6" (Б шест) на шести етаж, кота + 14.48 м. (+ четиринадесет цяло и четиридесет и осем м.), със застроена площ от 110.32 кв. м. (сто и десет квадратни метра и тридесет и два квадратни дециметра), състоящ се от дневна с място за хранене и кухненски бокс към нея, една спалня, баня - тоалетна, антре и тераса, при граници за апартамента: на етажа: апартамент № „А6", коридор и апартамент „Д6", отдолу - Апартамент „Б5" и апартамент „Г5" на пети етаж, кота + 11.71 м., ВЕДНО със 4,538 % (четири цяло петстотин тридесет и осем хилядни процента) идеални части, равняващи се на 20,67 кв.м. (двадесет квадратни метра и шестдесет и седем квадратни дециметра) от общите части на сградата и от правото на строеж върху описаното дворно място, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 27 (двадесет и седем) на подземен етаж, кота -2.50 м. (- две цяло и петдесет м.), със застроена площ от 4,52 кв.м. (четири квадратни метра и петдесет и два квадратни дециметра), при граници за избеното помещение: избено помещение № 26, избено помещение № 28, коридор, ВЕДНО със 0,186 % (нула цяло сто осемдесет и шест хилядни процента) идеални части, равняващи се на 0,85 кв.м.(осемдесет и пет квадратни дециметра) от общите части на сградата и от правото на строеж върху описаното дворно място, ВЕДНО със 31,25/832 ид.ч. (тридесет и едно цяло и двадесет и пет стотни върху осемстотин тридесет и две хилядни идеални части) от описания по-горе ПИ, върху който е построена сградата, а именно: ДВОРНО МЯСТО- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с индентификатор 56784.520.948 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, девет, четири, осем/, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п.к.4000 Мадара № 1-3, с площ от 832 кв.м. /осемстотин тридесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията- урбанизирана, при съседи : 56784.520.952; 56784.520.949; 56784.520.1447; 56784.520.1194; 56784.520.945; 56784.520.946, стар индентификатор: 1700; квартал 512, парцел IV-1700,170. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 68 040,00 лв. (шестдесет и осем хиляди и четиридесет лева), съставляваща 80 % от цената за първата продан, съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във вр. с чл. 468, ал. 1 от ГПК. .
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. Мадара № 7, ет. 6, ап. Б6
110 м²
85,050 лв
2016-12-14
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.520.948.2.25 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, девет, четири, осем, точка, две, точка, две, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД - 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД - 14-16-949/10.05.2010 г. на Началник на СГКК - гр. Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, ул. Мадара № 7, ет. 6, ап. Б6, който самостоятелен обект в сграда се намира в сграда № 2 с идентификатор 56784.520.948.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, девет, четири, осем, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД - 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД - 14-16-949/10.05.2010 г. на Началник на СГКК - гр. Пловдив, със застроена площ на сградата: 356 кв.м. (триста петдесет и шест кв.м.), брой етажи: 7 (седем), предназначение - жилищна сграда - многофамилна, стар идентификатор 56784.520.948.1; номер по предходен план - няма, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.520.948 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, девет, четири, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД - 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД - 14-16-949/10.05.2010 г. на Началник на СГКК - гр. Пловдив, адрес на поземления имот: гр. Пловдив, ул. Мадара № 7, с площ на поземления имот: 832 кв.м. (осемстотин тридесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - средно застрояване (от 10 до 15 м.), стар идентификатор - няма, номер по предходен план: 1700, квартал: 512 по плана на Първа градска част, парцел: IV - 1700, 1701; при съседи на поземления имот: 56784.520.1207; 56784.520.949; 56784.520.1447; 56784.520.1194; 56784.520.945; 56784.520.946; и който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.520.948.2.25 е с предназначение - жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ на СОС: 110,32 кв.м. (сто и десет цяло и тридесет и две стотни кв.м.), при съседни самостоятелни обекти на СОС в сградата: на същия етаж: 56784.520.948.2.24; 56784.520.948.2.26; под обекта: 56784.520.948.2.20; 56784.520.948.2.22; 56784.520.948.2.21; над обекта - няма, ведно с прилежащите части: избено помещение № 27 (двадесет и седем), със застроена площ от 4,52 кв.м. (четири цяло и петдесет и две стотни кв.м.), при граници на избеното помещение: избено помещение № 26, избено помещение № 28, коридор, ведно с 4,724% (четири цяло седемстотин двадесет и четири хиляди процента) идеални части от общите части на сграда с идентификатор 56784.520.948.2 и от правото на строеж върху мястото, равняващи се на 21,52 кв.м. (двадесет и едно цяло и петдесет и две стотни кв.м.), ведно с 31,25/832 (тридесет и едно цяло и двадесет и пет стотни върху осемстотин тридесет и две хилядни) идеални части от Поземлен имот с идентификатор 56784.520.948 – описание съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно акт за собственост, преди последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри със заповед: КД–14-16-949/10.05.2010 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК – ПЛОВДИВ, представлява: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.520.948.1.25 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, девет, четири, осем, точка, едно, точка, двадесет, и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени Заповед № РД-18-48 /03.06.2009 год. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Пловдив, п.к. 4000, Мадара № 1, ет.6, ап. Б6, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, площ по документи : 110,32 кв.м. (сто и десет квадратни метра и тридесет и два квадратни дециметра), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 56784.520.948.1.24 и 56784.520.948.1.26; под обекта - 56784.520.948.1.20 и 56784.520.948.1.21; и над обекта- няма, а по документ собственост: НА 60, том 10, peг. № 14768 от 02.06.2006 год. на Службата по вписвания Пловдив : АПАРТАМЕНТ № „Б6" (Б шест) на шести етаж, кота + 14.48 м. (+ четиринадесет цяло и четиридесет и осем м.), със застроена площ от 110.32 кв. м. (сто и десет квадратни метра и тридесет и два квадратни дециметра), състоящ се от дневна с място за хранене и кухненски бокс към нея, една спалня, баня - тоалетна, антре и тераса, при граници за апартамента: на етажа: апартамент № „А6", коридор и апартамент „Д6", отдолу - Апартамент „Б5" и апартамент „Г5" на пети етаж, кота + 11.71 м., ВЕДНО със 4,538 % (четири цяло петстотин тридесет и осем хилядни процента) идеални части, равняващи се на 20,67 кв.м. (двадесет квадратни метра и шестдесет и седем квадратни дециметра) от общите части на сградата и от правото на строеж върху описаното дворно място, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 27 (двадесет и седем) на подземен етаж, кота -2.50 м. (- две цяло и петдесет м.), със застроена площ от 4,52 кв.м. (четири квадратни метра и петдесет и два квадратни дециметра), при граници за избеното помещение: избено помещение № 26, избено помещение № 28, коридор, ВЕДНО със 0,186 % (нула цяло сто осемдесет и шест хилядни процента) идеални части, равняващи се на 0,85 кв.м.(осемдесет и пет квадратни дециметра) от общите части на сградата и от правото на строеж върху описаното дворно място, ВЕДНО със 31,25/832 ид.ч. (тридесет и едно цяло и двадесет и пет стотни върху осемстотин тридесет и две хилядни идеални части) от описания по-горе ПИ, върху който е построена сградата, а именно: ДВОРНО МЯСТО- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с индентификатор 56784.520.948 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, девет, четири, осем/, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п.к.4000 Мадара № 1-3, с площ от 832 кв.м. /осемстотин тридесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията- урбанизирана, при съседи : 56784.520.952; 56784.520.949; 56784.520.1447; 56784.520.1194; 56784.520.945; 56784.520.946, стар индентификатор: 1700; квартал 512, парцел IV-1700,170. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 85 050,00 лв. (осемдесет и пет хиляди и петдесет лева) съставляваща 75 % от цената, определена в протокол на ЧСИ от 09.12.2016 г., съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във вр. с чл. 468, ал. 1.
Ощеtargimot.com

Тристаен обзаведен в Пловдив

Пловдив Център Мадара 5
3 стаи
80 м²
9 лв
2016-4-2
Предлагам под наем тристаен апартамент в Пловдив (80 кв. м), до „Папараци“, на ул. „Мадара“ 5, ет. 4 - две спални, хол, кухня, две тераси; напълно обзаведен: пералня, миялна, микровълнова, хладилник с фризер, климатик; телефон, интернет, цифрова телевизия. Цена - 380 евро. Допълнително се предлага и гараж - 20 кв. м, цена - 40 евро.
Още555.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Пловдив, Мадара