Къща ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. Клокотница № 31
557.0 м²
177 000 лв
24.10.16 г., 14:30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №56784.512.1035 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, две, точка, едно, нула, три, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009 г., на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, с административен адрес: ул.“Клокотница“ №31 (тридесет и едно), с площ по кадастрална карта от 557 кв.м. (петстотин петдесет и седем квадратни метра), с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м.), с номер по предходен план: УПИ І – 1035 (урегулиран поземлен имот първи – с планоснимачен номер хиляда тридесет и пет), от квартал 59 (петдесет и девет) по плана на гр.Пловдив, общ.Пловдив, област Пловдив, кв.Прослав, при граници и съседи съгласно кадастрална карта: поземлен имот с идентификатор №56784.512.1034, поземлен имот с идентификатор №56784.512.654, поземлен имот с идентификатор №56784.512.616, поземлен имот с идентификатор №56784.512.1098, поземлен имот с идентификатор №56784.512.1037 и поземлен имот с идентификатор №56784.512.9567, ведно с построената в поземления имот двуетажна жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор №56784.512.1035.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, две, точка, едно, нула, три, пет, точка, едно), със застроена площ от 134 кв.м. (сто тридесет и четири квадратни метра), ведно с всички подобрения и приращения в поземления имот, който недвижим имот съгласно придобивен акт представлява ДВОРНО МЯСТО, находящо се в град Пловдив, ул.“Клокотница“ №31 (тридесет и едно), с площ от 523 кв.м.(петстотин двадесет и три квадратни метра) и съставляващо имот с пл.№ 737 (седемстотин тридесет и седем), за който е отреден парцел II (втори) от кв.13 (тринадесет)-нов, 46 (четиридесет и шест)-стар, по плана на гр.Пловдив, кв.Прослав, при граници и съседи: ул.“Клокотница“, от две страни имот с пл.№737, парцел III-737, ведно с построената в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа, изградена съгласно Скица виза за проектиране №332/17.05.2006г., която сграда е пристроена и надстроена въз основа на Разрешение за строеж №131/13.12.2006г. и одобрен инвестиционен проект от 13.12.2006г., ведно с всички подобрения и приращения в имота
Още targimot.com

Парцел, 770m 2 (продажба)

с.Горски Извор, общ. Димитровград
16 900 лв
16.02.17 г., 10:38
трансевропейския път Е80 и отстои на 15 км западно от областния град Хасково в посока Пловдив, до който разстоянието е 60 ... км. Граничи със землищата на селата: на север Ябълково, североизток Крум и Добрич, изток Каснаково и Клокотница, югоизток
Още officespace.bg

Парцел, 770m 2 (продажба)

с.Горски Извор, общ. Димитровград
770.0 м²
16 900 лв
16.02.17 г., 10:38
разположено на трансевропейския път Е80 и отстои на 15 км западно от областния град Хасково в посока Пловдив, до който ... Клокотница, югоизток Гарваново, юг Сусам и Светлина, югозапад Бодрово, запад Върбица, северозапад Сталево. Като шосеен възел
Още homes.bg

Парцел, 5000m 2 (продажба)

с.Горски Извор, общ. Димитровград
100 000 лв
15.07.16 г., 20:56
разположено на трансевропейския път Е80 и отстои на 15 км западно от областния град Хасково в посока Пловдив, до който ... разстоянието е 60 км. Граничи със землищата на селата: на север Ябълково, североизток Крум и Добрич, изток Каснаково и Клокотница
Още officespace.bg

Парцел, 1392m 2 (продажба)

с.Горски Извор, общ. Димитровград
15 000 лв
15.07.16 г., 22:03
областния град Хасково в посока Пловдив, до който разстоянието е 60 км. Граничи със землищата на селата: на север Ябълково ... , североизток Крум и Добрич, изток Каснаково и Клокотница, югоизток Гарваново, юг Сусам и Светлина, югозапад Бодрово
Още officespace.bg

Оферти с.Горски извор Къща

Хасково / с.Горски извор
342.0 м²
65 000 лв
16.06.16 г., 12:05
западно от областния град Хасково в посока Пловдив, до който разстоянието е 60 км. Граничи със землищата на селата: на ... север Ябълково, североизток Крум и Добрич, изток Каснаково и Клокотница, югоизток Гарваново, юг Сусам и Светлина, югозапад
Още imoti.bg

Парцел, 1392m 2 (продажба)

с.Горски Извор, общ. Димитровград
1392.0 м²
15 000 лв
19.04.16 г., 8:19
на 15 км западно от областния град Хасково в посока Пловдив, до който разстоянието е 60 км. Граничи със землищата на ... селата: на север Ябълково, североизток Крум и Добрич, изток Каснаково и Клокотница, югоизток Гарваново, юг Сусам и
Още homes.bg

Парцел, 5000m 2 (продажба)

с.Горски Извор, общ. Димитровград Кирил Димитров
5000.0 м²
100 000 лв
19.04.16 г., 11:10
разположено на трансевропейския път Е80 и отстои на 15 км западно от областния град Хасково в посока Пловдив, до който ... разстоянието е 60 км. Граничи със землищата на селата: на север Ябълково, североизток Крум и Добрич, изток Каснаково и Клокотница
Още homes.bg

Оферти с.Горски извор Къща

Хасково / с.Горски извор
105.0 м²
26 000 лв
14.03.16 г., 12:05
град Хасково в посока Пловдив, до който разстоянието е 60 км. Граничи със землищата на селата: на север Ябълково ... , североизток Крум и Добрич, изток Каснаково и Клокотница, югоизток Гарваново, юг Сусам и Светлина, югозапад Бодрово, запад
Още imoti.bg