Къща ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. Клокотница № 31
557 м²
177,000 лв
2016-10-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №56784.512.1035 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, две, точка, едно, нула, три, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009 г., на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, с административен адрес: ул.“Клокотница“ №31 (тридесет и едно), с площ по кадастрална карта от 557 кв.м. (петстотин петдесет и седем квадратни метра), с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м.), с номер по предходен план: УПИ І – 1035 (урегулиран поземлен имот първи – с планоснимачен номер хиляда тридесет и пет), от квартал 59 (петдесет и девет) по плана на гр.Пловдив, общ.Пловдив, област Пловдив, кв.Прослав, при граници и съседи съгласно кадастрална карта: поземлен имот с идентификатор №56784.512.1034, поземлен имот с идентификатор №56784.512.654, поземлен имот с идентификатор №56784.512.616, поземлен имот с идентификатор №56784.512.1098, поземлен имот с идентификатор №56784.512.1037 и поземлен имот с идентификатор №56784.512.9567, ведно с построената в поземления имот двуетажна жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор №56784.512.1035.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, две, точка, едно, нула, три, пет, точка, едно), със застроена площ от 134 кв.м. (сто тридесет и четири квадратни метра), ведно с всички подобрения и приращения в поземления имот, който недвижим имот съгласно придобивен акт представлява ДВОРНО МЯСТО, находящо се в град Пловдив, ул.“Клокотница“ №31 (тридесет и едно), с площ от 523 кв.м.(петстотин двадесет и три квадратни метра) и съставляващо имот с пл.№ 737 (седемстотин тридесет и седем), за който е отреден парцел II (втори) от кв.13 (тринадесет)-нов, 46 (четиридесет и шест)-стар, по плана на гр.Пловдив, кв.Прослав, при граници и съседи: ул.“Клокотница“, от две страни имот с пл.№737, парцел III-737, ведно с построената в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа, изградена съгласно Скица виза за проектиране №332/17.05.2006г., която сграда е пристроена и надстроена въз основа на Разрешение за строеж №131/13.12.2006г. и одобрен инвестиционен проект от 13.12.2006г., ведно с всички подобрения и приращения в имота
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Пловдив, Клокотница
770 м²
16,900 лв
2018-1-9
Предлагаме на Вашето внимание ЗА ПРОДАЖБА СЕЛСКИ ИМОТ, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - УПИ, ведно с построените вътре в него ЛЯТНА КУХНЯ, ГАРАЖ И ОБОР, ситуирани в с.Горски Извор , общ.Димитровград, обл.Хасково. Имотът е разположен с лице на два асфалтови пътя, ограден и обезопасен, снабден с всички необходими комуникационни връзки, със следните характеристики : площ на парцела : 770.00 кв.м. регулация, за жилищно застрояване ограден с плътна масивна ограда равен, слънчев ВиК и Ел. комуникации - с индивидуални партиди лятна кухня гараж обор собствен водоизточник, посредством действещ кладенец канализация Акцент : По документи за собственост в имота присъства и къща, която в последствие е премахната / разрушена /, което само по себе си позволява застрояване на жилищна сграда, без необходимост от нови проекти и разрешителни и съпътстващи ги такси, на база на ремонт и подобрение на съществуваща жилищна сграда / къща / при спазване на целостта, конструкцията и височината при първоначалният им вид. Селото е разположено на трансевропейския път Е80 и отстои на 15 км западно от областния град Хасково в посока Пловдив , до който разстоянието е 60 км. Граничи със землищата на селата: на север Ябълково , североизток Крум и Добрич , изток Каснаково и Клокотница , югоизток Гарваново , юг Сусам и Светлина , югозапад Бодрово , запад Върбица , северозапад Сталево . Като шосеен възел, селото има отлична шосейна връзка с намиращият се на на 50 км. южно гр. Кърджали и с общинският център Димитровград отстоящ на 11 км. източно.
Ощеintriga-rent.com
16,900 лв
2017-2-16
2177. Селски имот, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ведно с ЛЯТНА КУХНЯ, ОБОР И ГАРАЖ, разположени в с.Горски Извор, общ.Димитровград, обл.Хасково. Предлагаме на Вашето внимание ЗА ПРОДАЖБА СЕЛСКИ ИМОТ, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - УПИ, ведно с построените вътре в него ЛЯТНА КУХНЯ, ГАРАЖ И ОБОР, ситуирани в с.Горски Извор, общ.Димитровград, обл.Хасково. Имотът е разположен с лице на два асфалтови пътя, ограден и обезопасен, снабден с всички необходими комуникационни връзки, със следните характеристики : площ на парцела : 770.00 кв.м. регулация, за жилищно застрояване ограден с плътна масивна ограда равен, слънчев ВиК и Ел. комуникации - с индивидуални партиди лятна кухня гараж обор собствен водоизточник, посредством действещ кладенец канализация Акцент : По документи за собственост в имота присъства и къща, която в последствие е премахната / разрушена /, което само по себе си позволява застрояване на жилищна сграда, без необходимост от нови проекти и разрешителни и съпътстващи ги такси, на база на ремонт и подобрение на съществуваща жилищна сграда / къща / при спазване на целостта, конструкцията и височината при първоначалният им вид. Селото е разположено на трансевропейския път Е80 и отстои на 15 км западно от областния град Хасково в посока Пловдив, до който разстоянието е 60 км. Граничи със землищата на селата: на север Ябълково, североизток Крум и Добрич, изток Каснаково и Клокотница, югоизток Гарваново, юг Сусам и Светлина, югозапад Бодрово, запад Върбица, северозапад Сталево. Като шосеен възел, селото има отлична шосейна връзка с намиращият се на на 50 км. южно гр. Кърджали и с общинският център Димитровград отстоящ на 11 км. източно.
Ощеofficespace.bg
100,000 лв
2016-7-15
Атрактивен имот на Е-80 в с.Горски извор, област Хасково Агенция "ИНТРИГА",гр.Хасково(член на СБИ - Сдружение Брокери на Имоти) Предлагаме на Вашето внимание за продажба парцел , ситуиран на главен път Е-80 в с.Горски извор , област Хасково. Имотът е с площ от 5 000 кв.м. със статут на земеделска земя, с лице 67 метра на главен път Е-80. В парцела е изграден промишлен канал за поливна вода , а присъединяването към Електрическа и ВиК мрежа отстои на 150 метра. В самото село е зониран “Преброителен пункт” , който предоставя статистика за натовареността на пътя : динамика на МПС-та в двете посоки за 24 часа. Горски извор е село в Южна България. То се намира в Община Димитровград, Област Хасково.Селото е разположено на трансевропейския път Е80 и отстои на 15 км западно от областния град Хасково в посока Пловдив, до който разстоянието е 60 км. Граничи със землищата на селата: на север Ябълково, североизток Крум и Добрич, изток Каснаково и Клокотница, югоизток Гарваново, юг Сусам и Светлина, югозапад Бодрово, запад Върбица, северозапад Сталево. Като шосеен възел, селото има отлична шосейна връзка с намиращият се на на 50 км. южно гр. Кърджали и с общинският център Димитровград отстоящ на 11 км. източно. Най-близката железопътна станция отстои на 6 км. северно, в с. Ябълково и съществува още от времето на Османската империя, на построената тогава Барон Хиршова железница. Другата близка ж.п. станция е тази в с. Скобелево. На север от землището на селото е разлято коритото на река Марица. Двата най-близки моста на р. Марица са тези в с. Скобелево и в Димитровград.
Ощеofficespace.bg

Парцел, 1392m 2 (продажба)

с.Горски Извор, общ. Димитровград
15,000 лв
2016-7-15
145.Агенция "ИНТРИГА",гр.Хасково(член на СБИ - Сдружение Брокери на Имоти) Предлагаме на Вашето внимание за продажба два парцела в регулация , разположени в с.Горски извор , обл.Хасково. Имотите са разположени в централната част на селото , предназначени за жилищно застрояване , със следните параметри: парцел № 14 - с площ от 696 кв.м. парцел № 15 – с площ от 696 кв.м. в съседство равни терени на улична регулация ВиК и Ел. инфраструктура трайно предназначение : Урбанизирана територия начин на трайно ползване : Ниско застрояване / до 10 метра/ Горски извор е село в Южна България. То се намира в Община Димитровград, Област Хасково. Селото е разположено на трансевропейския път Е80 и отстои на 15 км западно от областния град Хасково в посока Пловдив, до който разстоянието е 60 км. Граничи със землищата на селата: на север Ябълково, североизток Крум и Добрич, изток Каснаково и Клокотница, югоизток Гарваново, юг Сусам и Светлина, югозапад Бодрово, запад Върбица, северозапад Сталево. Като шосеен възел, селото има отлична шосейна връзка с намиращият се на на 50 км. южно гр. Кърджали и с общинският център Димитровград отстоящ на 11 км. източно. Най-близката железопътна станция отстои на 6 км. северно, в с. Ябълково и съществува още от времето на Османската империя, на построената тогава Барон Хиршова железница. Другата близка ж.п. станция е тази в с. Скобелево. На север от землището на селото е разлято коритото на река Марица. Двата най-близки моста на р. Марица са тези в с. Скобелево и в Димитровград. Цена за парцел № 14 – 8 000 лева Цена за парцел № 15 – 8 000 лева Пакетна цена за двата имота : 15 000 лева
Ощеofficespace.bg