Офис ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. Кап. Райчо № 56
101 м²
130,080 лв
2017-6-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 56784.523.901.1.147 (пет шест седем осем четири точка пет две три точка девет нула едно точка едно точка едно четири седем), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 48/03.06.2009 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, ул. Капитан Райчо № 56 (петдесет и шест), ет. 3 (три), обект 3-66 (три тире шестдесет и шест), който СОС се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.523.901, предназначение: За търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 100.58 кв.м. (сто цяло и петдесет и осем стотни квадратни метра), при граници и съседи: на същия етаж: 56784.523.901.1.145, 56784.523.901.1.146, 56784.523.901.1.148, под обекта: 56784.523.901.1.79, 56784.523.901.1.76, над обекта: 56784.523.901.1.216, 56784.523.901.1.217, ВЕДНО с 3.918% (три цяло деветстотин и осемнадесет хилядни процента) идеални части от общите части на етажа, ВЕДНО с 0.520% (петстотин и двадесет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, както и правото на строеж.
Ощеtargimot.com

Офис ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. Кап. Райчо № 56
101 м²
162,600 лв
2017-3-9
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 56784.523.901.1.147 (пет шест седем осем четири точка пет две три точка девет нула едно точка едно точка едно четири седем), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 48/03.06.2009 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, ул. Капитан Райчо № 56 (петдесет и шест), ет. 3 (три), обект 3-66 (три тире шестдесет и шест), който СОС се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.523.901, предназначение: За търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 100.58 кв.м. (сто цяло и петдесет и осем стотни квадратни метра), при граници и съседи: на същия етаж: 56784.523.901.1.145, 56784.523.901.1.146, 56784.523.901.1.148, под обекта: 56784.523.901.1.79, 56784.523.901.1.76, над обекта: 56784.523.901.1.216, 56784.523.901.1.217, ВЕДНО с 3.918% (три цяло деветстотин и осемнадесет хилядни процента) идеални части от общите части на етажа, ВЕДНО с 0.520% (петстотин и двадесет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, както и правото на строеж.
Ощеtargimot.com
4 стаи
90 м²
4 лв
2016-4-2
Давам под наем жилище в сц Пловдив с две спални, климатик, асансьор. Напълно обзаведено и оборудвано.
Още555.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Пловдив, Кап. Райчо