Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. "Граф Игнатиев" № 71
100 м²
111,375 лв
2017-6-2
АПАРТАМЕНТ № 8 (осем), разположен на четвърти жилищен етаж от жилищна сграда, построена и приета с Разрешение за ползване № 213/ 06.07.1998г. в дворно място в гр. Пловдив, цялото с площ от 280 кв.м. (двеста и осемдесет квадратни метра) по документ за собственост, съставляващо УПИ VIII-1234 (осми римско, хиляда двеста тридесет и четвърти) от квартал 488 (четиристотин осемдесет и осми) по плана на гр. Пловдив, Трета градска част, на улица „Граф Игнатиев“ № 71 (седемдесет и едно), при граници и съседи по титул за собственост: УПИ VII-1235, парцел IX-1233 и УПИ X-1232, който апартамент е със застроена площ от 100,06 кв.м. (сто квадратни метра и шест квадратни дециметра), състоящ се от две спални, дневна, столова, кухненски бокс, баня, перално помещение, тоалетна, две тераси и коридор, при граници и съседи съгласно придобивен акт: отгоре – апартамент № 10; отстрани – калкан, апартамент № 7; отдолу – апартамент № 6, ВЕДНО с 9,02 % (девет цяло и две стотни процента) идеални части от общите части на сградата в която е разположен апартаментът, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 (две) със застроена площ от 7,78 кв.м. (седем квадратни метра и седемдесет и осем квадратни дециметра), при граници: изба № 7, изба № 9, ВЕДНО с 1/9 (една девета) от 2/3 (две трети) идеални части от гореописаното дворно място, съставляващо УПИ VIII-1234, който недвижим имот е отразен в кадастралната карта и кадастралните регистри като САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.523.1234.1.7 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, едно, две, три, четири, точка, едно, точка, седем), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-48/ 03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес съгласно кадастрална карта: град Пловдив, улица „Граф Игнатиев“ № 71 (седемдесет и едно), етаж 5 (пети), разположен в обема на сграда № 1 (едно) с идентификатор № 56784.523.1234.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, едно, две, три, четири, точка, едно), построена в поземлен имот с идентификатор № 56784.523.1234 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, едно, две, три, четири), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива: 1 (едно), при граници и съседи съгласно кадастрална карта: на същия етаж: СОС с идентификатор № 56784.523.1234.1.8; под обекта: СОС с идентификатор № 56784.523.1234.1.5; над обекта: СОС с идентификатор № 56784.523.1234.1.9, ВЕДНО с 9,02 % (девет цяло и две стотни процента) идеални части от общите части на сградата с идентификатор № 56784.523.1234.1 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 56784.523.1234, ВЕДНО с 1/9 (една девета) от 2/3 (две трети) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56784.523.1234 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, едно, две, три, четири), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-48/ 03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес съгласно титул за собственост: град Пловдив, улица „Граф Игнатиев“ № 71, с площ съгласно кадастрална карта от 281 кв.м. (двеста осемдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), с номер по предходен план: УПИ VIII – 1234 (парцел осми, планоснимачен номер хиляда двеста тридесет и четири), от квартал 488 (четиристотин осемдесет и осми) по плана на град Пловдив, община Пловдив, Трета градска част, при граници и съседи съгласно кадастрална карта: поземлени имоти с идентификатори с № 56784.523.1233, 56784.523.9568, 56784.523.1235, 56784.523.1231, 56784.523.1232.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. "Граф Игнатиев" № 71
101 м²
111,375 лв
2016-11-24
АПАРТАМЕНТ № 8 (осем), разположен на четвърти жилищен етаж от жилищна сграда, построена и приета с Разрешение за ползване № 213/ 06.07.1998г. в дворно място в гр. Пловдив, цялото с площ от 280 кв.м. (двеста и осемдесет квадратни метра) по документ за собственост, съставляващо УПИ VIII-1234 (осми римско, хиляда двеста тридесет и четвърти) от квартал 488 (четиристотин осемдесет и осми) по плана на гр. Пловдив, Трета градска част, на улица „Граф Игнатиев“ № 71 (седемдесет и едно), при граници и съседи по титул за собственост: УПИ VII-1235, парцел IX-1233 и УПИ X-1232, който апартамент е със застроена площ от 100,06 кв.м. (сто квадратни метра и шест квадратни дециметра), състоящ се от две спални, дневна, столова, кухненски бокс, баня, перално помещение, тоалетна, две тераси и коридор, при граници и съседи съгласно придобивен акт: отгоре – апартамент № 10; отстрани – калкан, апартамент № 7; отдолу – апартамент № 6, ВЕДНО с 9,02 % (девет цяло и две стотни процента) идеални части от общите части на сградата в която е разположен апартаментът, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 (две) със застроена площ от 7,78 кв.м. (седем квадратни метра и седемдесет и осем квадратни дециметра), при граници: изба № 7, изба № 9, ВЕДНО с 1/9 (една девета) от 2/3 (две трети) идеални части от гореописаното дворно място, съставляващо УПИ VIII-1234, който недвижим имот е отразен в кадастралната карта и кадастралните регистри като САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.523.1234.1.7 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, едно, две, три, четири, точка, едно, точка, седем), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-48/ 03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес съгласно кадастрална карта: град Пловдив, улица „Граф Игнатиев“ № 71 (седемдесет и едно), етаж 5 (пети), разположен в обема на сграда № 1 (едно) с идентификатор № 56784.523.1234.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, едно, две, три, четири, точка, едно), построена в поземлен имот с идентификатор № 56784.523.1234 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, едно, две, три, четири), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива: 1 (едно), при граници и съседи съгласно кадастрална карта: на същия етаж: СОС с идентификатор № 56784.523.1234.1.8; под обекта: СОС с идентификатор № 56784.523.1234.1.5; над обекта: СОС с идентификатор № 56784.523.1234.1.9, ВЕДНО с 9,02 % (девет цяло и две стотни процента) идеални части от общите части на сградата с идентификатор № 56784.523.1234.1 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 56784.523.1234, ВЕДНО с 1/9 (една девета) от 2/3 (две трети) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56784.523.1234 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, едно, две, три, четири), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-48/ 03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес съгласно титул за собственост: град Пловдив, улица „Граф Игнатиев“ № 71, с площ съгласно кадастрална карта от 281 кв.м. (двеста осемдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), с номер по предходен план: УПИ VIII – 1234 (парцел осми, планоснимачен номер хиляда двеста тридесет и четири), от квартал 488 (четиристотин осемдесет и осми) по плана на град Пловдив, община Пловдив, Трета градска част, при граници и съседи съгласно кадастрална карта: поземлени имоти с идентификатори с № 56784.523.1233, 56784.523.9568, 56784.523.1235, 56784.523.1231, 56784.523.1232
Ощеtargimot.com
75 м²
450 лв
2016-6-16
Предлагаме под наем офис-зала с компютърна мрежа,окабеляван е,работни места,климатизир ани помещения.две свързани зали и кухненско помещение с техника и шкафчета.санитар ен възел.отделен вход,сигурно заключване.нова дограма с възможност за реклама и на фасадата.свободн о паркиране-до 2 паркоместа и гараж в двора.първи висок етаж-над офиси.450 лв.наемнамира се в центъра-близо до тримонциум и университета.
Още555.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Пловдив, Граф Игнатиев