Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. „Георги Мамарчев“ № 11, вх. 11, ет. 3, ап. 5/23
64 м²
50,695 лв
2017-2-14
ИД 20138250400399 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.520.420.1.23 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, четири, две, нула, точка, едно, точка, две, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. На Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Георги Мамарчев“ № 11, вх. 11, ет. 3, ап. 5/23, който самостоятелен обект в сграда е разположен в сграда № 1 с идентификатор 56784.520.420.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. На Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Георги Мамарчев“ № 11 – 17, със застроена площ на сградата: 656 кв.м. (шестстотин петдесет и шест кв.м.), брой етажи: 5, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.520.420 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. На Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Пловдив, ул. „Георги Мамарчев“ № 11-17, с площ на поземления имот: 656 кв.м. (шестстотин петдесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – комплексно застрояване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 1048, квартал: 510, парцел: I, при съседи на поземления имот: 56784.520.1309; и който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.520.420.1.23 е с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ на СОС: 63,73 кв.м. (шестдесет и три цяло и седемдесет и три стотни кв.м.), при съседни самостоятелни обекти на СОС в сградата: на същия етаж: 56784.520.420.1.22; 56784.520.420.1.24; под обекта: 56784.520.420.1.15; над обекта: 56784.520.420.1.31, ведно с прилежащи части: Изба № 20 с площ от 7,14 кв.м. (седем цяло и четиринадесет стотни кв.м.) и 2,336 % (две цяло триста тридесет и шест хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. Гореописаният самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.520.420.1.23 по акт за собственост представлява: Апартамент № 23, находящ се на трети етаж в блок 59, състоящ се от две стаи и кухня, със застроена площ от 63,73 кв.м. (шестдесет и три цяло и седемдесет и три стотни кв.м.), заедно с принадлежащото към жилището избено помещение № 20, със застроена площ от 7,14 кв.м. (седем цяло и четиринадесет стотни кв.м.), както и 2,336 % (две цяло триста тридесет и шест хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена – държавна земя, при съседи на апартамента: ап. 22 на Артинян, ап. 24 на Стоев, отгоре – ап. 32 на Грозев, и съседи на избеното помещение: изба № 19 на Стоев, изба № 21 на Дачеви, коридор. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 50 695,20 лева (петдесет хиляди шестстотин деветдесет и пет лева и двадесет стотинки), съставляваща 80% от началната цена за първата продан, съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485 във вр. с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. „Георги Мамарчев“ № 11, вх. 11, ет. 3, ап. 5/23
64 м²
56,400 лв
2016-10-24
ИД 20138250400399 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.520.420.1.23 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, четири, две, нула, точка, едно, точка, две, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. На Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Георги Мамарчев“ № 11, вх. 11, ет. 3, ап. 5/23, който самостоятелен обект в сграда е разположен в сграда № 1 с идентификатор 56784.520.420.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. На Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Георги Мамарчев“ № 11 – 17, със застроена площ на сградата: 656 кв.м. (шестстотин петдесет и шест кв.м.), брой етажи: 5, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.520.420 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. На Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Пловдив, ул. „Георги Мамарчев“ № 11-17, с площ на поземления имот: 656 кв.м. (шестстотин петдесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – комплексно застрояване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 1048, квартал: 510, парцел: I, при съседи на поземления имот: 56784.520.1309; и който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.520.420.1.23 е с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ на СОС: 63,73 кв.м. (шестдесет и три цяло и седемдесет и три стотни кв.м.), при съседни самостоятелни обекти на СОС в сградата: на същия етаж: 56784.520.420.1.22; 56784.520.420.1.24; под обекта: 56784.520.420.1.15; над обекта: 56784.520.420.1.31, ведно с прилежащи части: Изба № 20 с площ от 7,14 кв.м. (седем цяло и четиринадесет стотни кв.м.) и 2,336 % (две цяло триста тридесет и шест хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. Гореописаният самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.520.420.1.23 по акт за собственост представлява: Апартамент № 23, находящ се на трети етаж в блок 59, състоящ се от две стаи и кухня, със застроена площ от 63,73 кв.м. (шестдесет и три цяло и седемдесет и три стотни кв.м.), заедно с принадлежащото към жилището избено помещение № 20, със застроена площ от 7,14 кв.м. (седем цяло и четиринадесет стотни кв.м.), както и 2,336 % (две цяло триста тридесет и шест хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена – държавна земя, при съседи на апартамента: ап. 22 на Артинян, ап. 24 на Стоев, отгоре – ап. 32 на Грозев, и съседи на избеното помещение: изба № 19 на Стоев, изба № 21 на Дачеви, коридор. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 56400 лева (петдесет и шест хиляди и четиристотин лева) съставляваща 80 % от началната цена за първата продан, съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485 във вр. с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. „Георги Мамарчев“ № 11, вх. 13, ет. 3, ап. 6
64 м²
57,600 лв
2016-10-24
ИД 20138250400399 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.520.420.1.22 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, четири, две, нула, точка, едно, точка, две, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. На Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Георги Мамарчев“ № 11, вх. 13, ет. 3, ап. 6, който самостоятелен обект е разположен в сграда № 1 с идентификатор 56784.520.420.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. На Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Георги Мамарчев“ № 11-17, със застроена площ на сградата: 656 кв.м. (шестстотин петдесет и шест кв.м.), брой етажи: 5, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.520.420 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. На Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Георги Мамарчев“ № 11-17, с площ на поземления имот: 656 кв.м. (шестстотин петдесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – комплексно застрояване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 1048, квартал: 510, парцел: I, при съседи на поземления имот: 56784.520.1309; и който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.520.420.1.22 е с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ на СОС: 63,73 кв.м. (шестдесет и три цяло и седемдесет и три стотни кв.м.), при съседни самостоятелни обекти на СОС в сградата: на същия етаж: 56784.520.420.1.21; 56784.520.420.1.23, под обекта: 56784.520.420.1.14; над обекта: 56784.520.420.1.30. Гореописаният СОС с идентификатор 56784.520.420.1.22 по акт за собственост представлява: Апартамент № 22, разположен на трети етаж на жилищна сграда – блок № 59, вход В, находящ се в град Пловдив, Първа градска част, ул. „Георги Мамарчев“ № 13, със застроена площ от 63,73 кв.м. (шестдесет и три цяло и седемдесет и три стотни кв.м.), състоящ се от две стаи и кухня, при граници на апартамента: ап. № 21 на Сакулови, ап. № 23 на Мъркови, отгоре – ап. 30 на Грозеви, ведно с принадлежащото избено помещение № 5, със застроена площ от 6,85 кв.м. (шест цяло и осемдесет и пет стотни кв.м.), при граници на избеното помещение: изба № 4 на Бозеви, изба на Мурджев, коридор, веднос 2,333 % (две цяло триста тридесет и три хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 57600 лева (петдесет и седем хиляди и шестстотин лева), съставляваща 80 % от началната цена за първата продан, съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485 във вр. с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Пловдив, Георги Мамарчев