Гараж за магазин или офис

Пловдив Кършияка Въча 13
15 м²
6 лв
2018-1-9
Гараж за магазин или офис със статут на магазин. Собствен санитарен възел. Кършака до моста на "Герджика"
Още555.bg

Магазин ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ гр.Пловдив, ул."Въча"№10, ет.1, обект 2
28 м²
31,764 лв
2017-11-16
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.900.1.2 (пет шест седем осем четири . пет нула шест . девет нула нула . едно . две), който обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784. 506. 900 (пет шест седем осем четири . пет нула шест . девет нула нула), находящ се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. Въча № 10 (десет) ет. 1 (първи) обект 2 (две), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.09г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предназначение на самостоя-телния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в доку-мента площ: 27.86 кв.м. (двадесет и седем цяло и осемдесет и шест кв.м.), при съседни самостостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.506.900.1.1, под обекта: няма, над обекта: 56784.506.900.1.4, стар идентификатор: няма, ведно със съответните идеални части от сградата и от правото на строеж, представляващ по акт за собственост: магазин за промишлени стоки (преустроен от аптека), находящ се в приземния етаж, въведен в експлоатация с удостоверение № 96/18.10.2005 г., издадено от Община Пловдив, район Северен, при граници: рампа, складове, стълбищна клетка и входно предверие.
Ощеtargimot.com

Офис ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ гр. Пловдив, ул. "Въча" № 10, ет. 2, ателие 6
51 м²
52,804 лв
2017-11-29
ид № 20178200400144 - 3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.900.1.6 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, девет, нула, нула, точка, едно, точка, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД – 18 – 48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Въча” № 10 (десет), ет. 2 (две), ателие 6 (шест), предназначение на самостоятелния обект: ателие за творческа дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), площ: 51,04 кв. м. (петдесет и едно цяло и четири стотни квадратни метра), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.506.900.1.5, под обекта: 56784.506.900.1.1, над обекта: 56784.506.900.1.9, а по акт за собственост: ОФИС с обща площ от 51,04 кв. м. (петдесет и едно цяло и четири стотни квадратни метра), състоящо се от ателие, баня и тоалетна, склад, тераса и входно антре, при граници: стълбищна клетка, двор, офис и ап. 1, ВЕДНО с 2,741 % (две цяло седемстотин четиридесет и една хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, който СОС се намира в сграда с идентификатор 56784.506.900.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, девет, нула, нула, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД – 18 – 48 /03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Въча” № 10 (десет), със застроена площ от 398 кв.м. (триста деветдесет и осем квадратни метра), брой етажи: 6 (шест), с предназначение: друг вид сграда за обитаване, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.506.900 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, девет, нула, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД – 18 – 48 /03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Въча” № 10А (десет А), площ: 980 кв. м. (деветстотин и осемдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 м), номер по предходен план: 1646, квартал: 562, парцел: XIII – 1645, 1646, съседи: 56784.506.9518, 56784.506.899, 56784.506.896, 56784.506.894, 56784.506.893, 56784.506.892, 56784.506.902. Началната цена, от която ще започне публичната продан, е в размер на 52804,35 лв. (петдесет и две хиляди осемстотин и четири лева и тридесет и пет стотинки), съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494 ГПК, във връзка с чл. 485 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Офис ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ гр. Пловдив, ул. "Въча" № 10, ет. 2, ателие 7
51 м²
52,804 лв
2017-11-29
ид № 20148200400144 - 4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.900.1.7 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, девет, нула, нула, точка, едно, точка, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД – 18 – 48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, район Северен, ул. „Въча” № 10 (десет), ет. 2 (две), ателие 7 (седем), предназначение на самостоятелния обект: ателие за творческа дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), площ: 51,04 кв. м. (петдесет и едно цяло и четири стотни квадратни метра), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.506.900.1.8, под обекта: 56784.506.900.1.3, над обекта: 56784.506.900.1.10, а по акт за собственост: ОФИС с обща площ от 51,04 кв. м. (петдесет и едно цяло и четири стотни квадратни метра), състоящо се от ателие, баня и тоалетна, склад, тераса и входно антре, при граници: стълбищна клетка, двор, офис и ап. 2, ВЕДНО с 2,741 % (две цяло седемстотин четиридесет и една хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, който СОС се намира в сграда с идентификатор 56784.506.900.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, девет, нула, нула, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД – 18 – 48 /03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Въча” № 10 (десет), със застроена площ от 398 кв. м. (триста деветдесет и осем квадратни метра), брой етажи: 6 (шест), с предназначение: друг вид сграда за обитаване, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.506.900 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, девет, нула, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД – 18 – 48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Въча” № 10А (десет А), площ: 980 кв.м. (деветстотин и осемдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 м), номер по предходен план: 1646, квартал: 562, парцел: XIII – 1645, 1646, съседи: 56784.506.9518, 56784.506.899, 56784.506.896, 56784.506.894, 56784.506.893, 56784.506.892, 56784.506.902. Началната цена, от която ще започне публичната продан, е в размер на 52804,35 лв. (петдесет и две хиляди осемстотин и четири лева и тридесет и пет стотинки), съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494 ГПК, във връзка с чл. 485 от ГПК.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Пловдив, Въча

Крайречен имот,еко район,Родопи/56 км. от Пловдив/

Смолян и област Девин Михалково кв."Мечта"
248,920 лв
2016-10-31
Предлагам Ви крайречен имот ливада / статутът й може да се променя без проблем/ с площ 12,836 дка, без посредник. Цена- 9,90 euro с ддс на кв.м. Намира се в родопското с.Михалково , община девин, Западни Родопи; Надморска височина 660 метра. Имотът е подходящ за: Kъщи за гости, стопански пос-тройки , съобразен е с изискванията за кан-дидатстване по Европейски проекти.Дава възможност за построяване на вилно селище, къмпинг за кемпери и др.- и през лятото и зимата е подходящ за еко-туризъм, спортен риболов; еко-пчеларство; лов, риболов и др. Ограден е от запад с вили и къщи с градини, от изток и североизток от река Въча на мосв и южно от имот на нек- вец Цан-ков камък , на 20 м от главния асфалтов път с целогодишен достъп, всички комуни-кации. Ток и вода в непосредствена близост. В югозападния квартал Мечта на селото е разположен, близо до река Въча , близо до язовирите Цанков камък и Въча - най-хубавото място с най-чистия въздух; - 660 м.н.вис.; екологично чист район- дъб, габър ,бук , бор,ела, смърч,тучни ливади, пчели, диви кози, дивеч и много слънчеви дни, минерални извори, плаж и великолепна панорама. Разстоянието на имота е: от гр. Пловдив - на 56 км. южно ; северозападно от к.к Пампорово 39км. ; от Девин- 18км северно, южно от Кричим- 31; от Пазарджик- 58; от летище София- 170; от летище Пловдив-/Крумово / - 61 км.; на 16 км. западно от хижа Персенк/1900 м. надм. вис./; на 239км. е до Бяло море в Гърция/Кавала/, до Александропулис - 340 , до Комотини е на 290 км., а до Бургас 290 км.; -От магистрала Тракия се минава през гр.Кричим по пътя за гр. Девин и к.к.Пампорово -/по поречието на река Въча, след язовирите Кричим и Въча/ е;
Още555.bg

Къща

гр.Батак
250 м²
10 лв
2016-10-24
Напълно обзаведена 3-етажна къща-хотел до язовир “Батак”, 250кв.м с чудесен двор 1,5 дка. Състои се от 5 спални, механа с бар и кухня, 2 бани. Всички необходими удобства за незабравима почивка в спокойна и приятна атмосфера. Камина, беседка, барбекю. Подходяща за целогодишно ползване - идеална за летен туризъм и неповторими зимни приключения. Най-близко се намират Пазарджик(35км) и Пловдив(70км). От София(155км) се пътува по магистрала “Тракия” до Пазарджик, а оттам по добре асфалтирани пътища - до общинския център град Батак, разположен на 1036 м надморска височина в долината по двата бряга на Стара река. Заобиколен е от всички страни с хълмове (100-200 м над равнището му), а над тях се издигат върховете на Баташката планина, която на запад граничи с Чепинска река, на юг - с Доспатска река и яз. Доспат, на изток - с река Въча, и на север - с Тракийската низина.
Ощеforos.bg

Къща Стамболийски

Стамболийски Пловдив и област Стамболийски Център
3 стаи
70 м²
35,000 лв
2016-3-31
Kъща от 1960г. с рзп от около 70кв.м., находяща се в южната част на гр. Стамболийски, на 15км. западно от гр.Пловдив. Състои се от дневна с кухненски бокс, ниша, хол, спалня, коридор, санитарен възел, остъклена тераса на първи етаж и дневна с кухненски бокс и складово помещение на приземния етаж. Дворно място от 465 кв. м. , с насадени лозови и овощни насаждения, беседка и лице на асфалтов път 30м. Отлично местонахождение. Сграда: Стара постройка, строена със здрави и запазени до днес тухли, керемиди и греди.Къщата е напълно обзаведена. Местоположение: Стамболийски е малко градче с население 12000. Намира се на15 км западно от гр. Пловдив, на 18 км югоизточно от гр.Пазарджик и на 10 км северно от планината Родопи. Предимства: Благодарение на близостта си до гр.Пловдив и чудесните природни дадености през последните няколко години гр.Стамболийски се превърна в привлекателна дестинация за хора, търсещи тишина и спокойствие далеч от големия град. В следствие на това в града започна строителство на нови и реновиране на стари къщи. Благоприятният климат и плодородната почва, благоприятстват развитието на лозарство, овощарство и зеленчукопроизво дство, които са традиционен поминък за местните жители Красива природа, близост до Родопите и реките Въча и Марица Градът е общински център с отлична инфраструктура, три училища, детски градини. Отлично уреден автобусен и жп транспорт на всеки час. При сериозен интерес възможен коментар на цената.
Още555.bg

Къща Стамболийски

Стамболийски Пловдив и област Стамболийски Партизански
3 стаи
60 м²
20,000 лв
2016-3-31
Kъща от 1960г. с рзп от около 70кв.м., находяща се в южната част на гр. Стамболийски, на 15км. западно от гр.Пловдив. Състои се от дневна с кухненски бокс, ниша, хол, спалня, коридор, санитарен възел, остъклена тераса на първи етаж и дневна с кухненски бокс и складово помещение на приземния етаж. Дворно място от 465 кв. м. , с насадени лозови и овощни насаждения, беседка и лице на асфалтов път 30м. Отлично местонахождение. Сграда: Стара постройка, строена със здрави и запазени до днес тухли, керемиди и греди.Къщата е напълно обзаведена. Местоположение: Стамболийски е малко градче с население 12000. Намира се на15 км западно от гр. Пловдив, на 18 км югоизточно от гр.Пазарджик и на 10 км северно от планината Родопи. Предимства: Благодарение на близостта си до гр.Пловдив и чудесните природни дадености през последните няколко години гр.Стамболийски се превърна в привлекателна дестинация за хора, търсещи тишина и спокойствие далеч от големия град. В следствие на това в града започна строителство на нови и реновиране на стари къщи. Благоприятният климат и плодородната почва, благоприятстват развитието на лозарство, овощарство и зеленчукопроизво дство, които са традиционен поминък за местните жители Красива природа, близост до Родопите и реките Въча и Марица Градът е общински център с отлична инфраструктура, три училища, детски градини. Отлично уреден автобусен и жп транспорт на всеки час. При сериозен интерес възможен коментар на цената.
Още555.bg