Къща

област Пловдив гр. Асеновград квартал Долни Воден
100 м²
40,000
2017-10-9
Агенция ДУО Естейт предлага за продажба тухлена къща на два етажа в Долни Воден. На първи етаж - две стаи, кухня, антре; на втори - две стаи, салон и голяма тераса. Двор 592 кв. м. Къщата е без съвременни ремонти. За контакти: 0876666053
Ощеholmes.bg

Парцел между Асеновгр, Долни воден на супер място

Асеновград Пловдив и област Асеновград Долни воден
45,080 лв
2016-4-2
Парцел упи между Асеновград и Долни воден на супер място за жилище автосалон автомифка автоморга и промишлено строителство с ток и вик
Още555.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Пловдив, Воден

Земеделска земя АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД местност "Переклийка", р-н Горни Воден
2331 м²
15,660 лв
2018-1-3
ид 20168250400420 - Поземлен имот с идентификатор 99087.19.122 (девет, девет, нула, осем, седем, точка, едно, девет, точка, едно, две, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на р-н Горни Воден, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: местност „Переклийка“, р-н Горни Воден, общ. Асеновград, обл. Пловдив, площ: 2331 кв.м. (две хиляди триста тридесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), номер по предходен план 019122, при съседи: 99087.19.44, 99087.19.43, 99087.19.130, 99087.19.129, 99087.19.97, 99087.19.98, 99087.19.121, описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно нотариален акт, вписан в СВ – Асеновград, под акт № 118, том 4, вх. рег. № 4610 от 14.12.2005 г., гореописаният недвижим имот съставлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 99087.019.122 /деветдесет и девет хиляди осемдесет и седем, точка, деветнадесет, точка, сто двадесет и две/, находящ се в кв. Горни Воден, гр. Асеновград, обл. Пловдивска, ЕКАТТЕ 99087, по кадастрална карта одобрена със Заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на изпълнителния директор на АК. Площ по кадастрална карта: 2,331 дка – два декара триста тридесет и един кв.м. Трайно предназначение: Земеделска територия. Начин на трайно ползване: Овощни насаждения/терасирани/. Категория на земята при неполивни условия: девета, при съседи: Ов. Градина – тер. № 019.121 на Мария Петкова Вълева, Ов. Градина – тер. № 019.044 Временно общ. Асеновград, кв. Г. Воден, Изоставена нива № 019.043 на Милка Попиванова Георгиева, Изоставена нива № 019.002 на Елена Петрова Кузова и др.,Ов. Градина – тер. № 019.097 на Георги Костадинов Панов и Ов. Градина – тер. № 019.098 на насл. Иван Апостолов Кундаров. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни от крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостебленна растителност. Имотът попада в зона със замърсяване. Има ограничения в земеползването, отразени в сертификат. Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок, ведно с всички подобрения и приращения в имота. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 15 660,00 лева (петнадесет хиляди шестстотин и шестдесет лева), съставляваща 90 % от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 494 във връзка с чл. 485 от ГПК.
Ощеtargimot.com
5499 м²
150,000
2018-1-4
АRCO REAL ESTATE Ви предлагаме парцел за продажба в землището на Асеновград. Парцелът се намира на Асеновградско шосе, с бърз и лесен достъп до град Пловдив и Асеновград, на 500 м. от къщите на кв. Долни Воден. Площта на парцела е 5 499 кв. м. и с абсолютна правоъгълна форма. Има 81,67 м. лице към асфалтовия път. В близост до парцела има ток, а вода излиза на 5-7 м. сондаж. На комуникативно място с голям поток на движение, с много лесна възможност за промяна на статута, в бързо развиваща се индустриална зона. Агенцията работи по изискванията на БДС EN 15733. За повече информация и огледи: Бекир Челик - 0896 667 313 или 0890 135 555. Оферта 26628
Ощеbazar.bg
150,000
2018-1-3
АRCO REAL ESTATE Ви предлагаме парцел за продажба в землището на Асеновград. Парцелът се намира на Асеновградско шосе, с бърз и лесен достъп до град Пловдив и Асеновград, на 500 м. от къщите на кв. Долни Воден. Площта на парцела е 5 499 кв. м. и с абсолютна правоъгълна форма. Има 81,67 м. лице към асфалтовия път. В близост до парцела има ток, а вода излиза на 5-7 м. сондаж. На комуникативно място с голям поток на движение, с много лесна възможност за промяна на статута, в бързо развиваща се индустриална зона. Агенцията работи по изискванията на БДС EN 15733. За повече информация и огледи: Бекир Челик - 0896 667 313 или 0890 135 555. Оферта №26628
Ощеarcoreal.bg
80,000
2018-1-5
АRCO REAL ESTATE Ви предлагаме парцел за продажба в землището на Асеновград, кв. Долни Воден. Парцелът се намира до новия Сватбен дом и кръговото на горноводенския разклон с бърз и лесен достъп до град Пловдив и центъра на Асеновград. Площта на парцела е 4 500 кв. м. и е с правоъгълна форма. В близост до парцела има ток, вода и канализация. На комуникативно място, с възможност за промяна на статута, в бързо развиваща се зона. На югозапад се разширява квартала и има много новопостроени къщи, а на североизток – много нови търговски помещения. Агенцията работи по изискванията на БДС EN 15733. За повече информация и огледи: Бекир Челик - 0896 667 313 или 0890 135 555. Оферта №26659
Ощеarcoreal.bg

Парцел

област Пловдив гр. Асеновград ул. Захария
2331 м²
15,660 лв
2018-1-9
Продава се поземлен имот с идентификатор 99087. 19. 122 с адрес: местност Переклийка , р-н Горни Воден, общ. Асеновград, обл. Пловдив, площ: 2331 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия: 9, номер по предходен план 019122. Имотът се намира в непосредствено до автосервиз АКО и срещу Бална зала 'Royal'. Парцелите в околоността са в регулация (в строителната зона на града) и са застроени. Площ по кадастрална карта: 2, 331 дка два декара триста тридесет и един кв. м. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни от крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостебленна растителност. Имотът се продава на публична продан с началната цена в размер на 15 660, 00 лева. АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в публични продани и контакт с представители на кредитора. Купувачите на този имот нямат ангажимент за заплащане на комисионни. Добромир Кирилов 0885 812 299
Ощеholmes.bg
96,000
2017-11-23
АRCO REAL ESTATE Ви предлагаме парцел за продажба в землището на Асеновград. Парцелът се намира на Асеновградско шосе, с бърз и лесен достъп до град Пловдив и Асеновград, на 500 м. от къщите на кв. Долни Воден. Площта на парцела е 2 400 кв. м. и с абсолютна правоъгълна форма. Има 40 м. лице към асфалтовия път. В близост до парцела има ток, а вода излиза на 5 м. сондаж. На комуникативно място с голям поток на движение, с много лесна възможност за промяна на статута, в бързо развиваща се индустриална зона. Агенцията работи по изискванията на БДС EN 15733. За повече информация и огледи: Бекир Челик - 0896 667 313 или 0890 135 555. Оферта №26200
Ощеarcoreal.bg

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД кв. Долни воден,ул. „Ангел Кънчев” № 11
96 м²
10,368 лв
2017-11-21
И.Д.20158200400062-2015 г.½ ид. ч. (една втора идеална част) от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 99088.503.383.1.3 (девет, девет, нула, осем, осем, точка, пет, нула, три, точка, три, осем, три, точка, едно, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на р-н. Долни Воден, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК; последно изменение със Заповед КД-14-16-335/04.07.2008 г. на Началник на СГКК – Пловдив; с адрес на имота: Асеновград - Долни Воден, ул. „Ангел Кънчев” № 11 (единадесет), ет. 3 (трети); с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; с брой нива на обекта: 1 (едно); с посочена в документа площ: 96,00 кв. м. (деветдесет и шест квадратни метра), а по акт за собственост: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 99088.503.383.1.3 (девет, девет, нула, осем, осем, точка, пет, нула, три, точка, три, осем, три, точка, едно, точка, три), находящ се в Асеновград, кв. Долни Воден, ЕКАТТЕ: 99088, общ. Асеновград, обл. Пловдив по кадастралната карта одобрена със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК; последно изменение със Заповед КД-14-16-335/04.07.2008 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес: ул. „Ангел Кънчев” № 11, ет. 3, предназначение: жилище, апартамент. Неразделна част от обекта са: съответните идеални части от общите части на сградата. Обектът представлява незавършено строителство съгласно удостоверение № 94-Р-244/16.07.2008 г. на Община Асеновград до степен на завършеност 63% /шестдесет и три процента/,при съседни самостоятелни обекти в сградата: под обекта: 99088.503.383.1.2, а по акт за собственост: на същия етаж: няма, под обекта: 002, над обекта: няма, площ по кадастрален регистър: 96 кв. м. /деветдесет и шест кв. м./, който СОС се намира в СГРАДА с идентификатор 99088.503.383.1 (девет, девет, нула, осем, осем, точка, пет, нула, три, точка, три, осем, три, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на р-н. Долни Воден, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК; последно изменение със Заповед КД-14-16-335/04.07.2008 г. на Началник на СГКК – Пловдив; с адрес на сградата: Асеновград - Долни Воден, ул. „Ангел Кънчев” № 11 (единадесет), със застроена площ: 104 кв. м. (сто и четири квадратни метра); с брой етажи: 3 (три); с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, а по акт за собственост: самостоятелният обект попада в сграда № 1 (едно), която сграда е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 99088.503.383 (девет, девет, нула, осем, осем, точка, пет, нула, три, точка, три, осем, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на р-н. Долни Воден, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК; последно изменение със Заповед КД-14-16-335/04.07.2008 г. на Началник на СГКК – Пловдив; с адрес на имота: Асеновград - Долни Воден, ул. „Ангел Кънчев” № 11 (единадесет); с площ: 382 кв. м. (триста осемдесет и два квадратни метра); с трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.); с номер по предходен план: квартал: 45 (четиридесет и пети), парцел: ХХІV (двадесет и четири римско), а по акт за собственост: Поземлен имот № 99088.503.383 (девет, девет, нула, осем, осем, точка, пет, нула, три, точка, три, осем, три), при граници на поземления имот: 99088.503.382, 99088.503.485, 99088.503.384, 99088.503.385, 99088.503.386. На основание чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 от ГПК определям начална цена, от която да започне публичната продан в размер 10 368 лв. (десет хиляди триста шестдесет и осем лева), съставляваща 90% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
Ощеtargimot.com
63 м²
160,000 лв
2017-11-12
Площ на градината - 62,765 дка ябълка в пълно плододаване 4 и 5 година. В градината има 60 реда, като от 1 до 49 ред вкл. са на подложка ММ106, а от 50 до 60 на подложка М9 с 11 сорта ябълки. Градината е оградена с мрежа , с циминтови колове 10/10 през 4 м., с метален портал за влизане на машини и метална врата за хора. Защитена е от влизане на диви животни. Около цялата ограда са засадени череши,праскови и кайсии-около 100 дървета. Двата магистрални водопровода захранват с вода капковата инсталация. Монтиран е допълнителен резервоар и с едно зареждане може да полива градината 24 часа. Сондата за вода е Ф 160 с дълбочина 16 м., от които 14 са постоянен воден стълб и е бетонирана. Дебита на вода е неограничен. Инсталацията има утайник, финен филтър, смукател за торове и всичко необходимо. Цялата капкова инсталация, заедно с помпата е разположена в центъра на градината в масивна постройка с бетониран под. В градината е построена и масивна тухлена постройка, на два етажа по 40 м2, с пристройка за материали и пристройка за химикали. На долния етаж има столова и стая за пазача, а на втория етаж е просторна стая с видимост върху цялата градина. Има навес от 100 м2, с покрив ондулин, за готовата продукция и фургон с 2 стаи. Селото се намира на 19 км. от гр. Пловдив. Лице за контакт Минчева 0882 785 770
Ощеbazar.bg
265 м²
100,000
2017-10-26
Луксозна къща на три етажа и таван, с два гаража. Обзаведена. Локално парно. В двора - електронно поливане, барбекю и пещ. Фонтани, водоскоци и водопади. Цветя, асма и киви. Квадратурата е 265 кв. м. без тавана. Дворът е ½ от 700 квадрата. Кварталът е спокоен, много добре устроен, с чист и прохладен въздух, в полите на планината. Между Пловдив и Асеновград, в кв. Долни Воден. Съседите са усмихнати и услужливи. Къща за щастливи дълголетници! Рубикон ООД - гр. Пловдив, бул. 'Източен' 47, ет. 2, офис 7, тел. :032662664; GSM 0889217124.
Ощеbazar.bg

Земеделска земя АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД местност "Переклийка", р-н Горни Воден
2331 м²
17,400 лв
2017-10-10
ид 20168250400420 - Поземлен имот с идентификатор 99087.19.122 (девет, девет, нула, осем, седем, точка, едно, девет, точка, едно, две, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на р-н Горни Воден, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: местност „Переклийка“, р-н Горни Воден, общ. Асеновград, обл. Пловдив, площ: 2331 кв.м. (две хиляди триста тридесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), номер по предходен план 019122, при съседи: 99087.19.44, 99087.19.43, 99087.19.130, 99087.19.129, 99087.19.97, 99087.19.98, 99087.19.121, описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно нотариален акт, вписан в СВ – Асеновград, под акт № 118, том 4, вх. рег. № 4610 от 14.12.2005 г., гореописаният недвижим имот съставлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 99087.019.122 /деветдесет и девет хиляди осемдесет и седем, точка, деветнадесет, точка, сто двадесет и две/, находящ се в кв. Горни Воден, гр. Асеновград, обл. Пловдивска, ЕКАТТЕ 99087, по кадастрална карта одобрена със Заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на изпълнителния директор на АК. Площ по кадастрална карта: 2,331 дка – два декара триста тридесет и един кв.м. Трайно предназначение: Земеделска територия. Начин на трайно ползване: Овощни насаждения/терасирани/. Категория на земята при неполивни условия: девета, при съседи: Ов. Градина – тер. № 019.121 на Мария Петкова Вълева, Ов. Градина – тер. № 019.044 Временно общ. Асеновград, кв. Г. Воден, Изоставена нива № 019.043 на Милка Попиванова Георгиева, Изоставена нива № 019.002 на Елена Петрова Кузова и др.,Ов. Градина – тер. № 019.097 на Георги Костадинов Панов и Ов. Градина – тер. № 019.098 на насл. Иван Апостолов Кундаров. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни от крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостебленна растителност. Имотът попада в зона със замърсяване. Има ограничения в земеползването, отразени в сертификат. Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок, ведно с всички подобрения и приращения в имота. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 17 400,00 лева (седемнадесет хиляди и четиристотин лева), съставляваща 75 % от цената, съгласно чл. 484 във връзка с чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК
Ощеtargimot.com