Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. "Бунтовнишка" № 19
72 м²
8,625 лв
2016-10-24
19/24 ид.ч.(деветнадесет/двадесет и четири идеални части) от: НЕЗАВЪРШЕН ОБЕКТ (право на строеж), със степен на завършеност 63 % (шестдесет и три процента) съгласно Удостоверение № 2/16.01.2013г. за степен на завършеност на обект, издадено от Район „Централен“-Община Пловдив, а съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009г. на ИД на АГКК съставляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №56784.518.177.3.15 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, едно, седем, седем, точка, три, точка, едно, пет), представляващ АПАРТАМЕНТ №А15 (буква „А“ петнадесет), разположен на седми етаж, на кота + 16,50 м. (плюс шестнадесет метра и петдесет сантиметра), в сграда №3 (три) разположена в поземлен имот с идентификатор №56784.518.177 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, едно, седем, седем), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009г. на ИД на АГКК, с административен адрес на обекта: улица Бунтовнишка №19 (деветнадесет), ет.7, ап.А15, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), със застроена площ от 72,48 кв.м. (седемдесет и две цяло и четиридесет и осем квадратни метра), състоящ се от: спалня, дневна-трапезария с кухненски бокс, баня с тоалетна и тераса, при граници на обекта съгласно кадастрална карта: на същия етаж – самостоятелен обект в сграда с идентификатор №56784.518.177.3.13, под обекта – самостоятелен обект в сграда с идентификатор №56784.518.177.3.12, самостоятелен обект в сграда с идентификатор №56784.518.177.3.13, самостоятелен обект в сграда с идентификатор №56784.518.177.3.14, над обекта – няма и граници съгласно титул за собственост: отляво – стълбищна клетка, отдясно – асансьор, отгоре – покрив, отдолу – ап.№А12, ведно с избено помещение №12 (дванадесет), находящо се в сутеренния етаж, на кота – 2,80 м. (минус два метра и осемдесет сантиметра), с площ от 1,23 кв.м. (едно цяло и двадесет и три квадратни метра), при граници на избеното помещение: отляво – изба №11, отдясно – изба №13, ведно с припадащите се общо за апартамента и избеното помещение 3,747 % (три цяло седемстотин четиридесет и седем хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и съответното право на строеж върху дворното място в което е построена, съставляващо поземлен имот с идентификатор №56784.518.177 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, едно, седем, седем), номер на имота по предходен план №178 (сто седемдесет и осми), парцел V-178 (пети – сто седемдесет и осми) от квартал 241 (двеста четиридесет и първи) по плана на Втора градска част – гр. Пловдив, находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед №КД-14-16-1695/ 07.12.2009г. на Началник на СГКК – Пловдив, с административен адрес: ул. Бунтовнишка №19 (деветнадесет), целият с площ съгласно кадастрална карта от 244 кв.м. (двеста четиридесет и четири квадратни метра) и площ съгласно титул за собственост от 226,45 кв.м. (двеста двадесет и шест квадратни метра и четиридесет и пет квадратни дециметра), с трайно предназначение: Урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при граници на имота съгласно кадастрална карта: имоти с идентификатори №56784.518.1394, №56784.518.1224, №56784.518.178, №56784.518.1365 и граници съгласно титул за собственост: улица Бунтовнишка, ул. Мусала, УПИ IV-комплексно жилищно стр. и зеленина, УПИ VI-179
Ощеtargimot.com

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. "Бунтовнишка" № 19
39 м²
4,612 лв
2016-10-24
19/24 ид.ч.(деветнадесет/двадесет и четири идеални части) от: НЕЗАВЪРШЕН ОБЕКТ (право на строеж), със степен на завършеност 63 % (шестдесет и три процента) съгласно Удостоверение № 2/16.01.2013г. за степен на завършеност на обект, издадено от Район „Централен“-Община Пловдив, а съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009г. на ИД на АГКК съставляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №56784.518.177.3.3 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, едно, седем, седем, точка, три, точка, три), представляващ АПАРТАМЕНТ №А3 (буква „А“ три), разположен на втори етаж, на кота + 2,50 м. (плюс два метра и петдесет сантиметра), в сграда №3 (три) разположена в поземлен имот с идентификатор №56784.518.177 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, едно, седем, седем), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009г. на ИД на АГКК, с административен адрес на обекта: улица Бунтовнишка №19 (деветнадесет), ет.2, ап.А3, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), със застроена площ от 38,70 кв.м. (тридесет и осем цяло и седемдесет стотни квадратни метра), състоящ се от: спалня, дневна-трапезария с кухненски бокс, баня с тоалетна и тераса, при граници на обекта съгласно кадастрална карта: на същия етаж – самостоятелен обект в сграда с идентификатор №56784.518.177.3.1, самостоятелен обект в сграда с идентификатор №56784.518.177.3.2, под обекта – самостоятелен обект в сграда с идентификатор №56784.518.177.3.17, самостоятелен обект в сграда с идентификатор №56784.518.177.3.18, над обекта – самостоятелен обект в сграда с идентификатор №56784.518.177.3.6 и граници съгласно титул за собственост: отляво – асансьор, отдясно – ап.№А2, отгоре – ап.№А6, отдолу – офис №1 и офис №2, ведно с избено помещение №5 (пет), находящо се в сутеренния етаж, на кота – 2,80 м. (минус два метра и осемдесет сантиметра), с площ от 1,48 кв.м. (едно цяло и четиридесет осем стотни квадратни метра), при граници на избеното помещение: отляво – изба №6, отдясно – изба №4, ведно с припадащите се общо за апартамента и избеното помещение 3,378 % (три цяло триста седемдесет и осем хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и съответното право на строеж върху дворното място в което е построена, съставляващо поземлен имот с идентификатор №56784.518.177 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, едно, седем, седем), номер на имота по предходен план №178 (сто седемдесет и осми), парцел V-178 (пети – сто седемдесет и осми) от квартал 241 (двеста четиридесет и първи) по плана на Втора градска част – гр. Пловдив, находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед №КД-14-16-1695/ 07.12.2009г. на Началник на СГКК – Пловдив, с административен адрес: ул. Бунтовнишка №19 (деветнадесет), целият с площ съгласно кадастрална карта от 244 кв.м. (двеста четиридесет и четири квадратни метра) и площ съгласно титул за собственост от 226,45 кв.м. (двеста двадесет и шест квадратни метра и четиридесет и пет квадратни дециметра), с трайно предназначение: Урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при граници на имота съгласно кадастрална карта: имоти с идентификатори №56784.518.1394, №56784.518.1224, №56784.518.178, №56784.518.1365 и граници съгласно титул за собственост: улица Бунтовнишка, ул. Мусала, УПИ IV-комплексно жилищно стр. и зеленина, УПИ VI-179
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Пловдив, Бунтовнишка