Парцел ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. "Цариградско шосе" № 53
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 56784.527.22 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, седем, точка, две, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 10 867 кв.м. (десет хиляди осемстотин шестдесет и седем квадратни метра), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, с административен адрес на поземления имот: район „Източен“, бул. „Цариградско шосе“ № 53 (петдесет и три), с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – 2208, 2209, 2210, 2211, квартал 1 по плана на Източна индустриална зона – IV част, парцел: LIV-2208,2209,2210,2211 – произв. и складова дейност, при граници и съседи на поземления имот: поземлен имот с идентификатор № 56784.527.26, поземлен имот с идентификатор № 56784.527.23, поземлен имот с идентификатор № 56784.527.20, поземлен имот с идентификатор № 56784.527.18, поземлен имот с идентификатор № 56784.527.17 и поземлен имот с идентификатор № 56784.527.16, който поземлен имот с идентификатор № 56784.527.22, съгласно придобивен акт представлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № LIV-2208,2209,2210,2211 (римско петдесет и четири, тире, две хиляди двеста и осем, запетая, две хиляди двеста и девет, запетая, две хиляди двеста и десет, запетая, две хиляди двеста и единадесет), произв. и складова дейност, от квартал 1 – първи – нов, по регулационния план на „Източна индустриална зона – IV (четвърта) част“ на град Пловдив, одобрен със Заповед № 675/14.07.1982г., ТКП Заповед № РД-09-251/14.07.2004г. и Заповед № ОА-2190/17.11.2005г., с административен адрес: град Пловдив, бул. „Цариградско шосе“ №53 (петдесет и три), целият с площ от 10 876 кв.м. (десет хиляди осемстотин седемдесет и шест квадратни метра), при граници на урегулирания поземлен имот, съгласно придобивен акт: път, УПИ LIII-2204, произв. и складова дейност, УПИ LII-2203, произв. и складова дейност, път, УПИ LXI-2213, произв. и складова дейност и УПИ LVI-2212, произв. и складова дейност, ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 56784.527.22.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, седем, точка, две, две, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-16-968/07.08.2012г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив, с площ от 9 124 кв.м. (девет хиляди сто двадесет и четири квадратни метра), с административен адрес на сградата: бул. „Цариградско шосе“ № 53 (петдесет и три), номер по предходен план – няма, стар идентификатор – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение на сградата – промишлена сграда, ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 56784.527.22.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, седем, точка, две, две, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 366 кв.м. (триста шестдесет и шест квадратни метра), с административен адрес на сградата: бул. „Цариградско шосе“ № 53 (петдесет и три), номер по предходен план – няма, стар идентификатор – няма, брой етажи – 3 (три), с предназначение на сградата – административна, делова сграда, ведно със следните подобрения и приращения в поземлен имот с идентификатор № 56784.527.22, за които липсват строителни книжа, отразени в кадастралната карта и кадастралните регистри като: сграда с идентификатор № 56784.527.22.3 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, седем, точка, две, две, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 61 кв.м. (шестдесет и един квадратни метра), с административен адрес на сградата: бул. „Цариградско шосе“ № 53 (петдесет и три), номер по предходен план – няма, стар идентификатор – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение на сградата – промишлена сграда; сграда с идентификатор № 56784.527.22.4 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, седем, точка, две, две, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 72 кв.м. (седемдесет и два квадратни метра), с административен адрес на сградата: бул. „Цариградско шосе“ № 53 (петдесет и три), номер по предходен план – няма, стар идентификатор – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение на сградата – промишлена сграда; сграда с идентификатор № 56784.527.22.5 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, седем, точка, две, две, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 5 кв.м. (пет квадратни метра), с административен адрес на сградата: бул. „Цариградско шосе“ № 53 (петдесет и три), номер по предходен план – няма, стар идентификатор – няма, брой етажи – 1 (един), с предназначение на сградата – промишлена сграда, като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.527.22 и поземлен имот с идентификатор № 56784.527.18 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор № 56784.527.22, съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, ведно с всички други подобрения и приращения в поземлен имот с идентификатор № 56784.527.22
14.12.16 г., 21:25 targimot.com
10867.0 м²
3 074 065,00 лв

Стоманобетонови гаражи

Пловдив Индустриална зона Изток бул. Цариградско шосе 53
Смк оод произвежда и продава стоманобетонови гаражи! Искате автомобилът ви да бъде защитен от метереологичните условия? Искате ли да не почиствате стъклата от леда през зимата сутрин преди да тръгнете за работа? Да не си губите времето? Да не ви изгаря воланът през лятото? Винаги сте имали нужда от още малко място да складирате необходимите ви вещи! Изберете най-доброто решение - гараж от смк оод. Намираме се в двора на бившия Домостроителен комбинат на бул. Цариградско шосе 53. Тел. 032/626170
2.04.16 г., 2:34 555.bg
1 998,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Пловдив бул. Цариградско шосе

Тристаен, 86m 2 (продажба)

Широк Център, Пловдив Топ Имоти БГ
Продажба, град Пловдив, на бул. Цариградско шосе, до бензиностанция Хаджията Груев, З-стаен монолитен апартамент, 86
5.05.16 г., 15:27 homes.bg
86.0 м²
31 300,00 €