Двустаен апартамент

град Пловдив Център бул, ' Източен '
53 м²
37,000
2018-1-10
Оф. 62871. Двустаен, тухлен апартамент със следното разпределение: спалня, хол, кухня, баня и тоалетна, една тераса. Жилището е на тихо и спокойно за живеене място. За огледи брокер Хени Георгиева - 0877700485, 0898735080.
Ощеholmes.bg

Двустаен апартамент

град Пловдив Център бул, ' Източен '
53 м²
37,000
2018-1-10
Оф. 62871. Двустаен, тухлен апартамент със следното разпределение: спалня, хол, кухня, баня и тоалетна, една тераса. Жилището е на тихо и спокойно за живеене място. За огледи брокер Хени Георгиева - 0877700485, 0898735080.
Ощеholmes.bg

Двустаен апартамент

град Пловдив Център бул, ' Източен '
53 м²
37,000
2018-1-10
Оф. 62871. Двустаен, тухлен апартамент със следното разпределение: спалня, хол, кухня, баня и тоалетна, една тераса. Жилището е на тихо и спокойно за живеене място. За огледи брокер Хени Георгиева - 0877700485, 0898735080.
Ощеholmes.bg

Магазин ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул."Източен" 1, ет.1
105 м²
129,900 лв
2017-8-9
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.523.2202.1.75 /пет шест седем осем четири точка пет две три точка две две нула две точка едно точка седем пет/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-48/03.06.2009г. На Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, бул. „Източен“№ 1 /едно/, ет.1 /едно/, обект АтС, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.523.2202, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 105 кв.м. /сто и пет квадратни метра/, прилежащи части: съотв. ид.ч. от общите части на сградата, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 56784.523.2202.1.9; 56784.523.2202.1.8, стар идентификатор: няма, който съгласно документ за собственост съставлява: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ/АТЕЛИЕ ЗА СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ/ със застроена площ от 105 /сто и пет/ квадратни метра, находящ се в партерния етаж на осем етажна масивна жилищна сграда- жил. Блок „Зора“ в гр. Пловдив, община Пловдив, район Централен, с административен адрес бул. „Източен“ № 1 /едно/, включен в УПИ I /първи/-комплек.застрояване и подземни гаражи в кв. 480 /четиристотин и осемдесети/ по плана на Трета градска част на гр. Пловдив, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, при граници на обекта: стълбище на входа на сградата, калкан, вътрешен двор – паркинг и граници на имота: от север - улица, от изток - бул.“Източен“, от юг- бул. „ Христо Ботев“ и от запад- улица.
Ощеtargimot.com

Офис ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. Източен № 48
229 м²
236,400 лв
2016-12-29
ИД № 20169110400266/2016 г. - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.72.1.19 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, осем, точка, седем, две, точка, едно, точка, едно, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-4803.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, бул. Източен № 48, ет. 9, обект 19, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 с идентификатор 56784.528.72.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-4803.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пловдив, бул. Източен № 48, със застроена площ на сградата: 303 кв.м. (триста и три кв.м.), брой етажи: 9, предназначение – административна, делова сграда, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.528.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-4803.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район Източен, бул. Източен № 48, с площ на поземления имот: 1367 кв.м. (хиляда триста шестдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – комплексно застрояване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: квартал 1 – нов (25 – стар) по плана на кв. Втора Каменица, парцел: включен в УПИ V-общ. и жил.стр., при съседи на поземления имот: 56784.528.204; 56784.528.86; 56784.528.73; 56784.528.68; 56784.528.70; 56784.528.71, и който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.72.1.19 е с предназначение – за офис, брой нива на обекта: 1, с площ на СОС: 229,30 кв.м. (двеста двадесет и девет цяло и тридесет стотни кв.м.), с прилежащи части: 10,033 % (десет цяло и тридесет и три хилядни процента) идеални части от общите части на сградата с идентификатор 56784.528.72.1, при съседни самостоятелни обекти на СОС в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 56784.528.72.1.18; 56784.528.72.1.16; 56784.528.72.1.17; над обекта – няма. Гореописаният самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.72.1.19 по акт за собственост представлява: Офис № 19 (деветнадесет), със застроена площ от 229,30 кв.м. (двеста двадесет и девет цяло и тридесет стотни кв.м.), находящ се на целия девети етаж на построената в гр. Пловдив, област Пловдивска, бул. Източен № 48 административна и жилищна сграда, състоящ се от търговска площ и санитарен възел, който офис представлява самостоятелен обект, съгласно одобрен проект за преустройство по време на строителство на банков офис на първи и втори етаж в два офиса, три магазина и игрална зала в административна и обществена сграда с подземен и мансарден етаж, приет с Протокол № 14/27.03.2002 г. на ЕСУТ при община Пловдив (на основание чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ) и одобрен архитектурен проект на арх. Мила Филипова, строително разрешение № 53 от 10.03.2003 г. на Община Пловдив, Дирекция УПАБ и строително разрешение № 54 от 10.03.2003 г. издадено от район Централен на Община Пловдив, Разрешително за ползване № 80/18.11.2005 г. на Община Пловдив, построена в недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, кв. Каменица, бул. Източен № 48, целият застроен и незастроен с площ от 2030 кв.м. (две хиляда и тридесет кв.м.), съставляващ УПИ № V-комплексно жилищно строителство от кв. 1 (първи) по плана на кв. Каменица – Пловдив, одобрен със Заповед № 198/19.07.1976 г., № ОА-1653/29.08.2001 г. на Община Пловдив, ведно с 10,033 % (десет цяло и тридесет и три хилядни процента) от общите части на сградата, възлизащи на 35,52 кв.м. (тридесет и пет цяло и петдесет и две стотни кв.м.), като така обектът е с обща площ от 264,82 кв.м. (двеста шестдесет и четири цяло и осемдесет и две стотни кв.м.), ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху дворното място, при съседи на офиса: отгоре – покривно пространство, отдолу – осми етаж, от запад – бул. Източен, и при граници на целия имот: от север – улица, от изток – УПИ IV-детска градина, от запад – бул. Източен, от юг – улица Братя Свещарови.
Ощеtargimot.com

Офис ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. Източен 48
229 м²
236,400 лв
2016-12-28
ИД № 20169110400266/2016 г. - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.72.1.19 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, осем, точка, седем, две, точка, едно, точка, едно, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-4803.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, бул. Източен № 48, ет. 9, обект 19, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 с идентификатор 56784.528.72.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-4803.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пловдив, бул. Източен № 48, със застроена площ на сградата: 303 кв.м. (триста и три кв.м.), брой етажи: 9, предназначение – административна, делова сграда, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.528.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-4803.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район Източен, бул. Източен № 48, с площ на поземления имот: 1367 кв.м. (хиляда триста шестдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – комплексно застрояване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: квартал 1 – нов (25 – стар) по плана на кв. Втора Каменица, парцел: включен в УПИ V-общ. и жил.стр., при съседи на поземления имот: 56784.528.204; 56784.528.86; 56784.528.73; 56784.528.68; 56784.528.70; 56784.528.71, и който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.72.1.19 е с предназначение – за офис, брой нива на обекта: 1, с площ на СОС: 229,30 кв.м. (двеста двадесет и девет цяло и тридесет стотни кв.м.), с прилежащи части: 10,033 % (десет цяло и тридесет и три хилядни процента) идеални части от общите части на сградата с идентификатор 56784.528.72.1, при съседни самостоятелни обекти на СОС в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 56784.528.72.1.18; 56784.528.72.1.16; 56784.528.72.1.17; над обекта – няма. Гореописаният самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.72.1.19 по акт за собственост представлява: Офис № 19 (деветнадесет), със застроена площ от 229,30 кв.м. (двеста двадесет и девет цяло и тридесет стотни кв.м.), находящ се на целия девети етаж на построената в гр. Пловдив, област Пловдивска, бул. Източен № 48 административна и жилищна сграда, състоящ се от търговска площ и санитарен възел, който офис представлява самостоятелен обект, съгласно одобрен проект за преустройство по време на строителство на банков офис на първи и втори етаж в два офиса, три магазина и игрална зала в административна и обществена сграда с подземен и мансарден етаж, приет с Протокол № 14/27.03.2002 г. на ЕСУТ при община Пловдив (на основание чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ) и одобрен архитектурен проект на арх. Мила Филипова, строително разрешение № 53 от 10.03.2003 г. на Община Пловдив, Дирекция УПАБ и строително разрешение № 54 от 10.03.2003 г. издадено от район Централен на Община Пловдив, Разрешително за ползване № 80/18.11.2005 г. на Община Пловдив, построена в недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, кв. Каменица, бул. Източен № 48, целият застроен и незастроен с площ от 2030 кв.м. (две хиляда и тридесет кв.м.), съставляващ УПИ № V-комплексно жилищно строителство от кв. 1 (първи) по плана на кв. Каменица – Пловдив, одобрен със Заповед № 198/19.07.1976 г., № ОА-1653/29.08.2001 г. на Община Пловдив, ведно с 10,033 % (десет цяло и тридесет и три хилядни процента) от общите части на сградата, възлизащи на 35,52 кв.м. (тридесет и пет цяло и петдесет и две стотни кв.м.), като така обектът е с обща площ от 264,82 кв.м. (двеста шестдесет и четири цяло и осемдесет и две стотни кв.м.), ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху дворното място, при съседи на офиса: отгоре – покривно пространство, отдолу – осми етаж, от запад – бул. Източен, и при граници на целия имот: от север – улица, от изток – УПИ IV-детска градина, от запад – бул. Източен, от юг – улица Братя Свещарови.
Ощеtargimot.com

Офис ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. "Източен" № 48, ет. 9, об. 19
229 м²
309,525 лв
2016-11-3
ОФИС с площ от 229,30 кв.м. (двеста двадесет и девет квадратни метра и тридесет квадратни дециметра), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.528.72.1.19 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, осем, точка, седем, две, точка, едно, точка, едно, девет) по одобрената кадастрална карта на гр.Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, със заповед №РД‑18‑48/03.06.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.528.72, с предназначение на самостоятелния обект: за офис, с брой нива: 1, с административен адрес на имота гр.Пловдив, бул .“Източен“№ 48, ет.9, обект 19, при съседи : на същия етаж: няма, под обекта: СОС с ид. № 56784.528.72.1.18, СОС с ид. № 56784.528.72.1.16, № 56784.528.72.1.17, над обекта: няма, ведно с 10,033% (десет цяло и тридесет и три хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху дворното място.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Пловдив, бул. Източен

Тристаен маломерен в добро състояние

Каменица 2, гр. Пловдив, Област Пловдив
3 стаи
72 м²
44,800
2018-1-17
Продавам тристаен маломерен апартамент в района на бул. "Източен". Намира се в сграда с асансьор и контролиран достъп. Състои се от две спални, хол, кухня, перално, баня с тоалетна и една тераса, източно изложение. Апартаментът е вътрешен, в добро състояние, с частично сменена дограма. За да видите актуалните ни оферти, посетете страницата ни във Фейсбук- "Фактор недвижими имоти Пловдив".
Ощеolx.bg

Просторен обзаведен мезонет в кв. Каменица 1

Област Пловдив гр. Пловдив кв. "Каменица 1" ул. Иларион Макариополски
173 м²
155,000
2018-1-16
Предлагаме на вашето внимание просторен мезонет с две спални, с комуникативно и едновременно с това спокойно местоположение на тиха улица в кв. Каменица 1, с комфортна жилищна среда и лесен и бърз достъп до центъра на град Пловдив. Имотът се разполага на пети последен етаж в нова тухлена сграда (2007 година) с асансьор, намираща се в близост до бирената фабрика Каменица, бул. Източен, Стадион Христо Ботев и редица ежедневни удобства. Източното жилище се характеризира с обща площ от 173 кв.м., чиста площ – 156 кв.м. Имотът включва мазе и гараж от около 25 кв.м., който може да се закупи отделно за 10 000 Евро. Жилищната площ се разпределя по следния начин: Първо ниво – 78.3 кв.м., състоящо се от антре, хол с кухня в едно, голяма тераса, баня и тоалетна. Настилките са с ламиниран паркет, дограмите са ПВЦ, отоплението чрез климатик. Първото ниво е напълно обзаведено, с оборудвана кухня, суахили мазилки по стените. Банята с тоалетна е с теракот/фаянс/душ кабина. Второ ниво – две спални, баня и тоалетна, две тераси. Голямата родителска спалня е снабдена с гардеробна, климатик, подови настилки мокет и стилно обзавеждане. Детската стая също е с мокет, климатик и пълно обзавеждане. Атрактивно предложение за покупка на модерен дом за вашето семейство с отлични условия за живот, комфорт, лукс, спокойствие и добра комуникация с важните институции и удобства в културната столицата на страната – град Пловдив. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. . Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на , застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др. .
Ощеbulgarianproperties.bg

Собствен магазин на булевард

обл. Пловдив, гр. Пловдив
34 м²
38,990
2018-1-5
Ъглов СОБСТВЕН магазин намиращ на кръстовището на два от основните булеварди на гр. Пловдив - бул. ”Княгиня Мария Луиза” и бул. ”Източен”, със собствен санитарен възел и допълнително складово помещение с отделен вход. Има монтиран нов инверторен климатик. Адреса на магазина е бул. ”Княгиня Мария Луиза” №65. За повече информация и огледи, моля звънете на посочения телефон...
Ощеalo.bg
2000 м²
25,000 лв
2017-11-17
Атрактивен парцел за търговска дейност с площ 2000 кв.м с масивна постройка 80 кв.м с избено помещение и допълнителни постройки в непосредствена близост до промишлената зона на град Съединение. Имота е с лице на две главни улици съответно 50 метра и 40 метра срещу конната база на град Съединение. Има възможност за подход и врати и от двете улици. Наличие на ток и вода и партиди за тях. Равен терен, без денивелация. Параметрите на имота предоставят огромен потенциал за развиване на бизнес, който преполага тихо производство, складово помещение, шоурум, фотоволтаична електроцентрала, фармацефтичен, медицински или сладкарски цех или представителство. Перфектни документи. Без тежести върху имота. В екипа на Рубикон -недвижими имоти има специалисти с високи компетенции - икономисти, юристи, инженери,така че може да задавате вашите въпроси на тел.: 032662664, 0889217124. Адрес на офиса в гр. Пловдив - бул.'Източен' 47, ет 2, офис 7.
Ощеbazar.bg
178 м²
87,000
2017-10-26
Предлагаме Ви прекрасна триетажна къща с двор. Къща 178 кв. м. застроена жилищна площ Двор с площ 605 кв. м, Монолитно строителство. Състои се общо от два големи хола, кухня, три спални, мраморни стълби и коридори, две тоалетни, голяма баня с пералня. Голяма покрита веранда с прекрасен изглед към двора, широк масивен гараж с плоча. . Кристален въздух,спокойно и тихо място. Невероятна гледка към Пловдив. Възможна е отстъпка от цената. Рубикон ООД - гр. Пловдив, бул. 'Източен' 47, ет. 2, офис 7, тел. :032662664; GSM 0889217124.
Ощеbazar.bg
265 м²
100,000
2017-10-26
Луксозна къща на три етажа и таван, с два гаража. Обзаведена. Локално парно. В двора - електронно поливане, барбекю и пещ. Фонтани, водоскоци и водопади. Цветя, асма и киви. Квадратурата е 265 кв. м. без тавана. Дворът е ½ от 700 квадрата. Кварталът е спокоен, много добре устроен, с чист и прохладен въздух, в полите на планината. Между Пловдив и Асеновград, в кв. Долни Воден. Съседите са усмихнати и услужливи. Къща за щастливи дълголетници! Рубикон ООД - гр. Пловдив, бул. 'Източен' 47, ет. 2, офис 7, тел. :032662664; GSM 0889217124.
Ощеbazar.bg
185 м²
110,000
2017-10-26
Предлагаме Ви къща близнак на калкан с друга къща на 2 етажа. Двете къщи са с отделни УПИ-та: УПИ 16.239 и УПИ 16.238, с отделни входове, отделни системи за ток, вода, отделни парцели земя и т.н. За удобство и по-добро лично пространство калканът между тях е изолиран с гъши пух най добрият изолатор за шум и температура. Разпределение: 1 етаж - антре, стълбище, хол и кухня, спалня с гардеробна и баня. 2 етаж - 3 спални с бани и гардеробни. Дворът е добре оформен с просторна веранда, озеленена част и място за паркиране. В нашия екип(Рубикон) имаме специалисти с високи компетенции - юристи, икономисти, инженери, като нашата цел е по най-добрия начин да защитим интересите на нашите клиенти. Рубикон ООД предлага всички необходими юридически и технически проверки на имота, , организира всички етапи на сделка за покупко-продажба или наемни отношения до нейното финализиране с нотариално прехвърляне на имота. Съдейства за отпускане на банкови кредити при възможно най-добри условия за клиента. Рубикон ООД е регистрирана по ЗЗЛД като администратор на лични данни, което гарантира сигурността на клиентите. Ако проявявате интерес към тази оферта, необходима Ви е допълнителна информация, желаете да направите оглед на имота, оставаме на Ваше разположение за всякакви въпроси. Рубикон имоти - гр. Пловдив, бул. 'Източен' 47, ет. 2, офис 7, тел. :032662664; GSM 0889217124.
Ощеbazar.bg
545 м²
210,000
2017-10-26
Рубикон има удоволствието да Ви представи една изключителна къща с модерен дизайн и стилни интериорни решения. Невероятна панорамна гледка към Пловдив. Мястото е тихо, слънчево, лесно достъпно с невероятна градина изградена с каменни алеи, езеро, беседка и много зеленина. Къщата е на три етажа , плюс мансарда и приземен етаж. трите етажа са по - 109 кв. м. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: ПЪРВО НИВО - входен тракт с камина, баня и тоалетна, просторна всекидневна с кухня и зимна градина с изход към двора, отделна голяма стая. ВТОРО НИВО - обширно фоайе, тоалетна, кабинет с вътрешно стълбище към двора. ТРЕТО НИВО -- южен хол с тераса, трапезария и кухня с тераса, перално. ЧЕТВЪРТО НИВО - две спални с санитарни помещения към тях и тераси. Пето ниво - апартамент с прекрасна тераса, кабинет и гардеробна. Обзавеждането е поръчково с масивна качествена дървесина, вградени маркови уреди, дограма от висок клас, соларна инсталация и котле. Дворът е озеленен, отлично поддържан. Съчетание от стил, функционалност, удобство. С разрешение за ползване от 2008 година. Рубикон ООД - гр. Пловдив, бул. 'Източен' 47, ет. 2, офис 7, тел. :032662664; GSM 0889217124.
Ощеbazar.bg
3 стаи
72 м²
44,800
2017-10-24
Продавам тристаен маломерен апартамент в района на бул. 'Източен'. Намира се в сграда с асансьор и контролиран достъп. Състои се от две спални, хол, кухня, перално, баня с тоалетна и една тераса, източно изложение. Апартаментът е вътрешен, в добро състояние, с частично сменена дограма. За да видите актуалните ни оферти, посетете страницата ни във Фейсбук- 'Фактор недвижими имоти Пловдив'.
Ощеbazar.bg
309 м²
207,000
2017-10-26
Отлична локация и комуникации! Новопостроена самостоятелна къща на 5 км. от Пловдив! Тихо и спокойно място, с прекрасен изглед към планината, зареждащо с енергия местенце. Къщата се води на физически лица и няма ипотеки към банки. Имот близо до пътя Пловдив-Първенец. Двор 961 кв.м. озеленен с растителност на 12 години. Къщата е завършена, с дървена дограма с двоен стъклопакет, има стоманобетонна плоча, което позволява издигането на още 2 етажа до кота (+10,80) без да се прави допълнителна конструкция. Има соларни клетки и вързан бойлер към тях. Три алтернативи на отопление- камина с дърва, нафтов котел, климатици. Площта е 309кв.м. от тях 234 кв.м. РЗП жилище + 75 кв.м. покрит навес (север). Изключителен равен терен. Съседи има само от северната страна на имота. Сградата е масивна и е в експлоатация от 2007 година и има следните помещения- Първи етаж (кота 0+) -Гараж1 17,25 кв.м. Гараж 2- 15 кв.м. , Склад 11,05 кв.м. , навес - 75 кв.м. ,самостоятелно WC 2.25 кв.м.Първи етаж (кота +0,50) Хол, дневна, кухня и столова 51,80 кв.м. (югоизток), Две спални по 12 кв.м. всяка една (запад), Баня с WC 5.65 кв.м. (север) , Гардеробно 10,50 кв.м. (север), външна тераса- 24 кв.м., покрита с покрива на къщата с барбекю и мивка. Втори етаж (кота +2,40) фамилна спалня 23,50 кв.м. (изток) с Баня с WC 7 кв.м. и тераса 10,50 кв.м. Подходът към втория етаж е с дървено стълбище изцяло от масивно дърво и парапет от дърво и нераждавейка. Ако търсете спокойствие и лудницата ви изморява, това е вашия имот! Агенция Рубикон: офис Пловдив, бул.'Източен' 47, етаж 2, офис 7
Ощеbazar.bg