Офис ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. Източен № 48
229.0 м²
236 400 лв
29.12.16 г., 18:02
ИД № 20169110400266/2016 г. - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.72.1.19 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, осем, точка, седем, две, точка, едно, точка, едно, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-4803.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, бул. Източен № 48, ет. 9, обект 19, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 с идентификатор 56784.528.72.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-4803.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пловдив, бул. Източен № 48, със застроена площ на сградата: 303 кв.м. (триста и три кв.м.), брой етажи: 9, предназначение – административна, делова сграда, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.528.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-4803.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район Източен, бул. Източен № 48, с площ на поземления имот: 1367 кв.м. (хиляда триста шестдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – комплексно застрояване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: квартал 1 – нов (25 – стар) по плана на кв. Втора Каменица, парцел: включен в УПИ V-общ. и жил.стр., при съседи на поземления имот: 56784.528.204; 56784.528.86; 56784.528.73; 56784.528.68; 56784.528.70; 56784.528.71, и който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.72.1.19 е с предназначение – за офис, брой нива на обекта: 1, с площ на СОС: 229,30 кв.м. (двеста двадесет и девет цяло и тридесет стотни кв.м.), с прилежащи части: 10,033 % (десет цяло и тридесет и три хилядни процента) идеални части от общите части на сградата с идентификатор 56784.528.72.1, при съседни самостоятелни обекти на СОС в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 56784.528.72.1.18; 56784.528.72.1.16; 56784.528.72.1.17; над обекта – няма. Гореописаният самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.72.1.19 по акт за собственост представлява: Офис № 19 (деветнадесет), със застроена площ от 229,30 кв.м. (двеста двадесет и девет цяло и тридесет стотни кв.м.), находящ се на целия девети етаж на построената в гр. Пловдив, област Пловдивска, бул. Източен № 48 административна и жилищна сграда, състоящ се от търговска площ и санитарен възел, който офис представлява самостоятелен обект, съгласно одобрен проект за преустройство по време на строителство на банков офис на първи и втори етаж в два офиса, три магазина и игрална зала в административна и обществена сграда с подземен и мансарден етаж, приет с Протокол № 14/27.03.2002 г. на ЕСУТ при община Пловдив (на основание чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ) и одобрен архитектурен проект на арх. Мила Филипова, строително разрешение № 53 от 10.03.2003 г. на Община Пловдив, Дирекция УПАБ и строително разрешение № 54 от 10.03.2003 г. издадено от район Централен на Община Пловдив, Разрешително за ползване № 80/18.11.2005 г. на Община Пловдив, построена в недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, кв. Каменица, бул. Източен № 48, целият застроен и незастроен с площ от 2030 кв.м. (две хиляда и тридесет кв.м.), съставляващ УПИ № V-комплексно жилищно строителство от кв. 1 (първи) по плана на кв. Каменица – Пловдив, одобрен със Заповед № 198/19.07.1976 г., № ОА-1653/29.08.2001 г. на Община Пловдив, ведно с 10,033 % (десет цяло и тридесет и три хилядни процента) от общите части на сградата, възлизащи на 35,52 кв.м. (тридесет и пет цяло и петдесет и две стотни кв.м.), като така обектът е с обща площ от 264,82 кв.м. (двеста шестдесет и четири цяло и осемдесет и две стотни кв.м.), ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху дворното място, при съседи на офиса: отгоре – покривно пространство, отдолу – осми етаж, от запад – бул. Източен, и при граници на целия имот: от север – улица, от изток – УПИ IV-детска градина, от запад – бул. Източен, от юг – улица Братя Свещарови.
Още targimot.com

Офис ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. Източен 48
229.0 м²
236 400 лв
28.12.16 г., 18:01
ИД № 20169110400266/2016 г. - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.72.1.19 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, осем, точка, седем, две, точка, едно, точка, едно, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-4803.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, бул. Източен № 48, ет. 9, обект 19, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 с идентификатор 56784.528.72.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-4803.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пловдив, бул. Източен № 48, със застроена площ на сградата: 303 кв.м. (триста и три кв.м.), брой етажи: 9, предназначение – административна, делова сграда, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.528.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-4803.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район Източен, бул. Източен № 48, с площ на поземления имот: 1367 кв.м. (хиляда триста шестдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – комплексно застрояване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: квартал 1 – нов (25 – стар) по плана на кв. Втора Каменица, парцел: включен в УПИ V-общ. и жил.стр., при съседи на поземления имот: 56784.528.204; 56784.528.86; 56784.528.73; 56784.528.68; 56784.528.70; 56784.528.71, и който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.72.1.19 е с предназначение – за офис, брой нива на обекта: 1, с площ на СОС: 229,30 кв.м. (двеста двадесет и девет цяло и тридесет стотни кв.м.), с прилежащи части: 10,033 % (десет цяло и тридесет и три хилядни процента) идеални части от общите части на сградата с идентификатор 56784.528.72.1, при съседни самостоятелни обекти на СОС в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 56784.528.72.1.18; 56784.528.72.1.16; 56784.528.72.1.17; над обекта – няма. Гореописаният самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.72.1.19 по акт за собственост представлява: Офис № 19 (деветнадесет), със застроена площ от 229,30 кв.м. (двеста двадесет и девет цяло и тридесет стотни кв.м.), находящ се на целия девети етаж на построената в гр. Пловдив, област Пловдивска, бул. Източен № 48 административна и жилищна сграда, състоящ се от търговска площ и санитарен възел, който офис представлява самостоятелен обект, съгласно одобрен проект за преустройство по време на строителство на банков офис на първи и втори етаж в два офиса, три магазина и игрална зала в административна и обществена сграда с подземен и мансарден етаж, приет с Протокол № 14/27.03.2002 г. на ЕСУТ при община Пловдив (на основание чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ) и одобрен архитектурен проект на арх. Мила Филипова, строително разрешение № 53 от 10.03.2003 г. на Община Пловдив, Дирекция УПАБ и строително разрешение № 54 от 10.03.2003 г. издадено от район Централен на Община Пловдив, Разрешително за ползване № 80/18.11.2005 г. на Община Пловдив, построена в недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, кв. Каменица, бул. Източен № 48, целият застроен и незастроен с площ от 2030 кв.м. (две хиляда и тридесет кв.м.), съставляващ УПИ № V-комплексно жилищно строителство от кв. 1 (първи) по плана на кв. Каменица – Пловдив, одобрен със Заповед № 198/19.07.1976 г., № ОА-1653/29.08.2001 г. на Община Пловдив, ведно с 10,033 % (десет цяло и тридесет и три хилядни процента) от общите части на сградата, възлизащи на 35,52 кв.м. (тридесет и пет цяло и петдесет и две стотни кв.м.), като така обектът е с обща площ от 264,82 кв.м. (двеста шестдесет и четири цяло и осемдесет и две стотни кв.м.), ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху дворното място, при съседи на офиса: отгоре – покривно пространство, отдолу – осми етаж, от запад – бул. Източен, и при граници на целия имот: от север – улица, от изток – УПИ IV-детска градина, от запад – бул. Източен, от юг – улица Братя Свещарови.
Още targimot.com

Офис ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. "Източен" № 48, ет. 9, об. 19
229.0 м²
309 525 лв
3.11.16 г., 0:02
ОФИС с площ от 229,30 кв.м. (двеста двадесет и девет квадратни метра и тридесет квадратни дециметра), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.528.72.1.19 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, осем, точка, седем, две, точка, едно, точка, едно, девет) по одобрената кадастрална карта на гр.Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, със заповед №РД‑18‑48/03.06.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.528.72, с предназначение на самостоятелния обект: за офис, с брой нива: 1, с административен адрес на имота гр.Пловдив, бул .“Източен“№ 48, ет.9, обект 19, при съседи : на същия етаж: няма, под обекта: СОС с ид. № 56784.528.72.1.18, СОС с ид. № 56784.528.72.1.16, № 56784.528.72.1.17, над обекта: няма, ведно с 10,033% (десет цяло и тридесет и три хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху дворното място.
Още targimot.com
240 лв
23.06.16 г., 15:48
25194 апартамент тип боксониера под наем в гр. Пловдив, бул Източен, широк център до Каменица.спалня комплект печка хладилник пералня,телевизор лсд 0896064030 имоти мм
Още bezplatno.net
173.0 м²
129 000 €
Вчера в 21:48
Каменица, бул. Източен, Стадион Христо Ботев и редица ежедневни удобства. Източното жилище се характеризира с обща площ от ... тиха улица в кв. Каменица 1, с комфортна жилищна среда и лесен и бърз достъп до центъра на град Пловдив. Имотът се ... с важните институции и удобства в културната столицата на страната град Пловдив. Оглед на имота Можем да организираме
Още bazar.bg

УПИ с отлична локация в Пловдив

Област Пловдив гр. Пловдив
460.0 м²
310 000 €
Днес в 16:13
ъглов парцел с площ 460 кв.м. за продажба, ситуиран в близост до кръстовището на бул. Източен и бул. Мария Луиза. Намира ... Отлично предложение за инвестиция в имот, разположен на 2 км от идеалния център на Пловдив, в кв.Източен. Урегулиран ... . Районът влиза в новия градоустройствен план на Община Пловдив като приоритетна за реновиране зона и се предвижда пълно
Още bulgarianproperties.bg

Парцел, 242m 2 (продажба)

Център, Пловдив Мариана Педева
242.0 м²
160 000 €
29.04.17 г., 11:17
Ток Вода Канализация Асфалтиран път Продава се парцел с квадратура от 242кв.м., с РЗП 1000 кв.м.. Парцелът се намира в Центъра на град Пловдив, в близост до бул.”Източен“.
Още homes.bg

Парцел, 242m 2 (продажба)

Център, Пловдив
160 000 €
26.04.17 г., 22:19
Продава се парцел с квадратура от 242кв.м., с РЗП 1000 кв.м.. Парцелът се намира в Центъра на град Пловдив, в близост до бул.”Източен“.
Още officespace.bg
2 стаи
68.0 м²
71 400 €
28.03.17 г., 14:04
Луиза и бул. Източен, на 5 минути от центъра на Пловдив. Апартамента е абсолютен лукс, с оригинални мазилки, напълно ... Оферта 207282 Предлагаме за продажба двустаен апртамент в стара монолитна кооперация на кръстовището на бул. Мария
Още bazar.bg

Двустаен, 68m 2 (продажба)

Център, Пловдив Събка Годумова
68.0 м²
71 400 €
24.03.17 г., 21:31
кръстовището на бул. Мария Луиза и бул. Източен, на 5 минути от центъра на Пловдив. Апартамента е абсолютен лукс, с оригинални
Още homes.bg
4000.0 м²
650 000 €
30.01.17 г., 0:58
Рубикон ООД - гр. Пловдив, бул. 'Източен' 47, ет. 2, офис 7, тел. :032662664; GSM 0889217124.
Още bazar.bg

Парцел, 450m 2 (продажба)

Център, Пловдив
338 250 €
15.07.16 г., 19:36
до кръстовището на бул. Източен и бул. Мария Луиза. Намира се на кръстовище между две улици. Разрешено построяване на ... Предлагаме на вашето внимание ъглов парцел за продажба в широкия център на град Пловдив. Парцелът се намира в близост ... жилищна сграда. Районът влиза в новия градоустройствен план на Община Пловдив, като проиритетна за реновиране зона и се
Още officespace.bg

Оферти град Пловдив Широк център Двустаен апартамент

Пловдив / град Пловдив / Широк център
45.0 м²
310 лв
25.05.16 г., 14:16
Допълнителна информация Оферта 6849 Пловдив, център, бул. Източен гарсониера 45 кв.м, обзаведена, ет. 5 непоследен ... , Севджан Хайрула обл. Пловдив / град Пловдив 0889880229 Запитване Печат
Още imoti.bg

Парцел, 450m 2 (продажба)

Център, Пловдив
450.0 м²
338 250 €
18.04.16 г., 22:03
до кръстовището на бул. Източен и бул. Мария Луиза. Намира се на кръстовище между две улици. Разрешено построяване на ... Предлагаме на вашето внимание ъглов парцел за продажба в широкия център на град Пловдив. Парцелът се намира в близост ... жилищна сграда. Районът влиза в новия градоустройствен план на Община Пловдив, като проиритетна за реновиране зона и се
Още homes.bg
178.0 м²
97 000 €
15.04.16 г., 2:23
,спокойно и тихо място. Невероятна гледка към Пловдив. Възможна е отстъпка от цената. Рубикон ООД - гр. Пловдив, бул. 'Източен' 47, ет. 2, офис 7, тел. :032662664; GSM 0889217124.
Още bazar.bg
343.0 м²
1 029 лв
30.03.16 г., 1:44
. Пловдив, бул.'Източен' 47, ет. 2, офис 7, тел. :032662664; GSM 0889217124.
Още bazar.bg

Просторен обзаведен мезонет в кв. Каменица 1

Област Пловдив гр. Пловдив кв. "Каменица 1" ул. Иларион Макариополски
173.0 м²
129 000 €
25.03.16 г., 14:53
фабрика Каменица, бул. Източен, Стадион Христо Ботев и редица ежедневни удобства. Източното жилище се характеризира с обща ... местоположение на тиха улица в кв. Каменица 1, с комфортна жилищна среда и лесен и бърз достъп до центъра на град Пловдив. Имотът ... добра комуникация с важните институции и удобства в културната столицата на страната – град Пловдив. Можем да
Още bulgarianproperties.bg