Двустаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. "Данаил Попов" № 6, вх. В, ет. 4, ап. 34
О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №796 / 2015г. с Изх. № 57515/ 28.11.2016г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 25.12.2016г. до 17.00 часа на 25.01.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе първа публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДЕЯНОВ, от гр. Плевен, ул. „Васил Априлов“ № 19, вх. А, ет.2, ап.3, а именно: АПАРТАМЕНТ № 34 /тридесет и четири/, находящ се в гр.Плевен, на улица ”Данаил Попов” № 6 /бивша ул.“Ленин”/, на 4 /четвърти/ етаж, блок № 6 /шест/, вход „В” с площ от 77,21 кв.м. /седемдесет и седем цяло и двадесет и една стотни квадратни метра/, състоящ се от ДВЕ СТАИ, ХОЛ, КУХНЯ, БАНЯ-КЛОЗЕТ, при съседи: изток - улица, запад-двор, север-стълбище; юг-вх.Б; отгоре-тавани; долу-ап.30, ведно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №34/тридесет и четири/ с площ от 6,00 кв.м. /шест квадратни метра/, при съседи: изток-коридор; запад-коридор; север-абонатно; юг-маза №29, както и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №34 /тридесет и четири/ с площ от 21,73 кв.м. /двадесет и три цяло и седемдесет и три стотни квадратни метра/, при съседи: изток-стълбище; запад- двор; север-таван №33; юг-двор, заедно с 2,69 % /две цяло шестдесет и девет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните ид.части от правото на строеж върху държавна земя, в кв.123 /сто двадесет и трети/ по плана на гр.Плевен, съгласно описанието по документ за собственост, а съгласно кадастрастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.577.3.34 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, петстотин седемдесет и седем, точка, три, точка, тридесет и четири/, с адрес на имота: гр. Плевен, бул. „Данаил Попов“ № 6, вх. В, ет. 4, ап. 34, който самостоятелен обект се намира в сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.659.577 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, петстотин седемдесет и седем/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 77,20 кв.м. /седемдесет и седем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имоти с идентификатори 56722.659.577.3.20, 56722.659.577.3.33 и 56722.659.577.3.31; под обекта – имот с идентификатор 56722.659. 577.3.30; над обекта – няма - при първоначална цена – 51 375 /петдесет и една хиляди триста седемдесет и пет лева/; Началната цена на имота е в размер на 75% от пазарната стойност определена от вещо лице. Данъчна оценка е в размер на 33 044.60 лева, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. Тежести за имота: вписана законна ипотека в полза на ТЪРГОВСКА БАНКА „ВИКТОРИЯ“ ЕАД, с ЕИК 831595828, под том 1, акт №128 от 2007г., вписана възбрана в полза на ТЪРГОВСКА БАНКА „ВИКТОРИЯ“ ЕАД, с ЕИК 831595828, под том 1, акт №19/2012, по изп.дело № 20118170400171, възбрана в полза на ТЪРГОВСКА БАНКА „ВИКТОРИЯ“ ЕАД, с ЕИК 831595828, под том 1, акт №13/2016, по изп.дело №20158150400796, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№67/21.01.2016г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в град Плевен при управителя Деян Деянов. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20158150400796/15г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 26.01.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
29.11.16 г., 18:08 targimot.com
77.0 м²
51 375,00 лв

Етаж от къща ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН УЛ. ХАДЖИ ДИМИТЪР №34 ЕТ.1
Предишни търгове на този имот
24.10.16 г., 14:12 targimot.com
128.0 м²
38 100,00 лв
Cosy rural house for Sale, 1300 sq.m. garden, 2 bedrooms, Pleven Area The property is located in a village, 34 km away from the town of Pleven, 15 km away from the Danube River. The house is brick built and has one floor. It has a living area of 70 sq.m. and consists of 3 rooms, a glazed terrace, a cellar, a summer kitchen and a bathroom. There is electricity and water supply. The house is in a good structural condition. The size of the garden is 1300 sq.m. There are fruit trees. The village is big and has about 650 inhabitants. There are shops, café bars, a medical centre, a church, a school and a bus stop. There is asphalt road and all year easy access. The distance to the capital of Sofia is 170 km. All bulgarian properties have electricity. About 98 percents of all bulgarian properties have access to running water , except some small remote bulgarian villages up in the mountains. All bulgarian houses in the villages have a septic tank , central sewage system is available only in a few very large villages. All properties have access to internet . There is at least one village shop in every village in Bulgaria, except some small remote villages up in the mountains. Some properties in Bulgaria can be purchased on monthly payments (instalments) , just fill the form below and find out about availability of this option. Selling price is Euro, not pounds. GBP price is for reference only and can vary daily. All properties in Bulgaria can be purchased remotely or directly from UK , without visiting Bulgaria. Cost of living in Bulgaria - 01.2016
2 стаи
6 150,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Плевен 34

Парцел ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН местността "Цигански лозя"
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората ... : гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 7г.78 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 34 / 2015 г. с Изх. № 61359/ 27.12.2016г ... . Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от
27.12.16 г., 20:54 targimot.com
2300.0 м²
216 000,00 лв

Тристаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул."Кресна" № 4
О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 34 / 2015 г. с Изх. № 61379/ 27.12.2016г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на ... действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 20.01.2017г. до 17.00 часа на 20.02.2017г. в ... сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на
27.12.16 г., 17:58 targimot.com
87.0 м²
67 700,00 лв

Тристаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. „Бяло море“ № 6, вх. А, ет.4
О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 34 / 2015 г. с Изх. № 61407/ 27.12.2016г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на ... действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 20.01.2017г. до 17.00 часа на 20.02.2017г. в ... сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на
27.12.16 г., 17:58 targimot.com
91.0 м²
67 300,00 лв

Етаж от къща ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. „Стоян Михайловски“ № 30а
, обл. Плевен, ул.„Шипка“№31 и ВАНЬО ИЛИЕВ ИЛИЕВ, от гр. Плевен, ул. „Лозенка“ № 34, а именно: 1. ЛОЗЕ в местност ... действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 13.01.2017г. до 17.00 часа на 13.02.2017г. в ... сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе публична продажба, след определяне на
21.12.16 г., 21:36 targimot.com
99.0 м²
50 700,00 лв

Земеделска земя Тученица

Тученица местност “Бодевски връх”
, обл. Плевен, ул.„Шипка“№31 и ВАНЬО ИЛИЕВ ИЛИЕВ, от гр. Плевен, ул. „Лозенка“ № 34, а именно: 1. ЛОЗЕ в местност ... действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 13.01.2017г. до 17.00 часа на 13.02.2017г. в ... сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе публична продажба, след определяне на
21.12.16 г., 20:08 targimot.com
3551.0 м²
2 235,00 лв

Земеделска земя Тученица

Тученица местност “Три могили “
, обл. Плевен, ул.„Шипка“№31 и ВАНЬО ИЛИЕВ ИЛИЕВ, от гр. Плевен, ул. „Лозенка“ № 34, а именно: 1. ЛОЗЕ в местност ... действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 13.01.2017г. до 17.00 часа на 13.02.2017г. в ... сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе публична продажба, след определяне на
21.12.16 г., 20:07 targimot.com
1200.0 м²
1 023,00 лв

Земеделска земя Тученица

Тученица местност “Върба”
, обл. Плевен, ул.„Шипка“№31 и ВАНЬО ИЛИЕВ ИЛИЕВ, от гр. Плевен, ул. „Лозенка“ № 34, а именно: 1. ЛОЗЕ в местност ... действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 13.01.2017г. до 17.00 часа на 13.02.2017г. в ... сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе публична продажба, след определяне на
21.12.16 г., 20:05 targimot.com
2301.0 м²
1 448,00 лв

Земеделска земя Тученица

Тученица местност “Черешовица”
, обл. Плевен, ул.„Шипка“№31 и ВАНЬО ИЛИЕВ ИЛИЕВ, от гр. Плевен, ул. „Лозенка“ № 34, а именно: 1. ЛОЗЕ в местност ... действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 13.01.2017г. до 17.00 часа на 13.02.2017г. в ... сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе публична продажба, след определяне на
21.12.16 г., 20:03 targimot.com
2301.0 м²
1 448,00 лв

Двустаен, 59m 2 (продажба)

жк. Сторгозия, Плевен Йонко Иванов
Апартамент 16, находящ се в гр. Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 36, вх. Д, ет. 6 със застроена площ 59.78кв.м., заедно с ... избено помещение 3.86кв.м. Имотът е обявен на публична продан от 21.10.2016г. до 21.11.2016г. ЧСИ Цветозар Найденов на цена 34 730лв.
13.12.16 г., 8:48 homes.bg
59.0 м²
17 757,00 €

Тристаен, 75m 2 (продажба)

жк. Сторгозия, Плевен Йонко Иванов
Тристаен апартамент за продажба в гр. Плевен със застроена площ от 75.03 кв.м., състоящ се от две спални, хол, кухня ... , баня с тоалетна, перално помещение, една тераса, избено помещение с площ от 5.50 кв.м. Имотът е обявен на публична продан от 16.12.2016г. до 16.01.2017г. Начална цена 34 300 лева.
9.12.16 г., 1:21 homes.bg
75.0 м²
17 538,00 €

Тристаен, 171m 2 (продажба)

кв. Бриз, Варна Д. Иванова
секцията има общо 23 апартамента и 19 студия. В секция В са разположени останалите три сгради, които се състоят от 34 жилища ... • Входни врати на жилищата са с фурнирован MDF на „Премиер – Плевен”- България в цвят орех; • Стените са изпълнени с тухли
16.11.16 г., 22:35 homes.bg
171.0 м²
130 000,00 €

Тристаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ж.к."Сторгозия", бл.72, вх.“Д" ет.7, aп. №21
действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 16.12.2016г. до 17.00 часа на 16.01.2017г. в ... сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе първа публична продажба, след ... година на Изпълнителен директор на АГКК с адрес на имота: град Плевен, ж.к."Сторгозия", бл.72, вх.“Д" ет.7, aп. №21
5.11.16 г., 0:05 targimot.com
75.0 м²
34 300,00 лв

Тристаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. "Княз Борис I" № 61, ет. 7, ап. 10
действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 07.11.2016г. до 17.00 часа на 07.12.2016г. в ... сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в ... края на работното време на последния ден на следния недвижим имот, принадлежащ на АНЕЛИЯ ИВАНОВА СИМЕОНОВА, от гр. Плевен
24.10.16 г., 15:12 targimot.com
73.0 м²
34 260,00 лв

Къща Долни Дъбник

Долни Дъбник ул. “Назъм Хикмет“ №15,
действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 05.11.2016г. до 17.00 часа на 05.12.2016г. в ... сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе първа публична продажба ... град Долни Дъбник, област Плевен, на улица“Назъм Хикмет“ №15, съставляващ №VI-870 /шест римско-за имот с номер
24.10.16 г., 14:29 targimot.com
780.0 м²
22 875,00 лв