Двустаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. "Данаил Попов" № 6, вх. В, ет. 4, ап. 34
77 м²
51,375 лв
2016-11-29
О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №796 / 2015г. с Изх. № 57515/ 28.11.2016г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 25.12.2016г. до 17.00 часа на 25.01.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе първа публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДЕЯНОВ, от гр. Плевен, ул. „Васил Априлов“ № 19, вх. А, ет.2, ап.3, а именно: АПАРТАМЕНТ № 34 /тридесет и четири/, находящ се в гр.Плевен, на улица ”Данаил Попов” № 6 /бивша ул.“Ленин”/, на 4 /четвърти/ етаж, блок № 6 /шест/, вход „В” с площ от 77,21 кв.м. /седемдесет и седем цяло и двадесет и една стотни квадратни метра/, състоящ се от ДВЕ СТАИ, ХОЛ, КУХНЯ, БАНЯ-КЛОЗЕТ, при съседи: изток - улица, запад-двор, север-стълбище; юг-вх.Б; отгоре-тавани; долу-ап.30, ведно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №34/тридесет и четири/ с площ от 6,00 кв.м. /шест квадратни метра/, при съседи: изток-коридор; запад-коридор; север-абонатно; юг-маза №29, както и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №34 /тридесет и четири/ с площ от 21,73 кв.м. /двадесет и три цяло и седемдесет и три стотни квадратни метра/, при съседи: изток-стълбище; запад- двор; север-таван №33; юг-двор, заедно с 2,69 % /две цяло шестдесет и девет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните ид.части от правото на строеж върху държавна земя, в кв.123 /сто двадесет и трети/ по плана на гр.Плевен, съгласно описанието по документ за собственост, а съгласно кадастрастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.577.3.34 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, петстотин седемдесет и седем, точка, три, точка, тридесет и четири/, с адрес на имота: гр. Плевен, бул. „Данаил Попов“ № 6, вх. В, ет. 4, ап. 34, който самостоятелен обект се намира в сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.659.577 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, петстотин седемдесет и седем/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 77,20 кв.м. /седемдесет и седем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имоти с идентификатори 56722.659.577.3.20, 56722.659.577.3.33 и 56722.659.577.3.31; под обекта – имот с идентификатор 56722.659. 577.3.30; над обекта – няма - при първоначална цена – 51 375 /петдесет и една хиляди триста седемдесет и пет лева/; Началната цена на имота е в размер на 75% от пазарната стойност определена от вещо лице. Данъчна оценка е в размер на 33 044.60 лева, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. Тежести за имота: вписана законна ипотека в полза на ТЪРГОВСКА БАНКА „ВИКТОРИЯ“ ЕАД, с ЕИК 831595828, под том 1, акт №128 от 2007г., вписана възбрана в полза на ТЪРГОВСКА БАНКА „ВИКТОРИЯ“ ЕАД, с ЕИК 831595828, под том 1, акт №19/2012, по изп.дело № 20118170400171, възбрана в полза на ТЪРГОВСКА БАНКА „ВИКТОРИЯ“ ЕАД, с ЕИК 831595828, под том 1, акт №13/2016, по изп.дело №20158150400796, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№67/21.01.2016г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в град Плевен при управителя Деян Деянов. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20158150400796/15г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 26.01.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com
2 стаи
6,150
2016-6-7
Cosy rural house for Sale, 1300 sq.m. garden, 2 bedrooms, Pleven Area The property is located in a village, 34 km away from the town of Pleven, 15 km away from the Danube River. The house is brick built and has one floor. It has a living area of 70 sq.m. and consists of 3 rooms, a glazed terrace, a cellar, a summer kitchen and a bathroom. There is electricity and water supply. The house is in a good structural condition. The size of the garden is 1300 sq.m. There are fruit trees. The village is big and has about 650 inhabitants. There are shops, café bars, a medical centre, a church, a school and a bus stop. There is asphalt road and all year easy access. The distance to the capital of Sofia is 170 km. All bulgarian properties have electricity. About 98 percents of all bulgarian properties have access to running water , except some small remote bulgarian villages up in the mountains. All bulgarian houses in the villages have a septic tank , central sewage system is available only in a few very large villages. All properties have access to internet . There is at least one village shop in every village in Bulgaria, except some small remote villages up in the mountains. Some properties in Bulgaria can be purchased on monthly payments (instalments) , just fill the form below and find out about availability of this option. Selling price is Euro, not pounds. GBP price is for reference only and can vary daily. All properties in Bulgaria can be purchased remotely or directly from UK , without visiting Bulgaria. Cost of living in Bulgaria - 01.2016
Ощеcheap-bulgarian-house.co.uk
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Плевен, 34

Къща със страхотен двор в с.Милковица

с. Милковица, Област Плевен
19,500
Днес в 18:09
От собственик!Може и размяна за тухлен апартамент в Плевен с доплащане. Ремонтирана къща в село Милковица,близо до Дунав и на 30 км от Плевен.Банята,кухнята,холът и затворената веранда са ремонтирани току-що.Два климатика!Спалните са 3. Дворът е в прекрасно състояние-има райграс и много плодни дръвчета. Голям гараж с канал.Много помощни постройки. В селото няма цигани,има много магазини,кафенета,църква,аптеки. We are pleased to offer a beautiful, well-maintained property near the Danube River (4 km) -a house with an area of 150 square m and a yard of 955 square m. The house has 4 bedrooms,new kitchen, new and modern bathroom, large outbuilding, basement, garage. The property is inhabited continuously . The yard is in excellent condition with orchard-cherries,apricots,apples,etc, grape vines and flowers. The village is located 34 km away from Pleven. Within a short distance from the property there is a bus stop, shops, a church, a kindergarten, a pharmacy, a school and a town hall. Additionally, the area provides the following amenities for a pleasant and comfortable living and entertainment: cafes, restaurants, near architectural reserve, near monastery/monasteries, reservoir/lake, river, food markets and a supermarket. It is also worth-mentioning that there is no heavy industry in a close proximity
Ощеolx.bg

Продава 4-Стаен, m2

Плевен, Сторгозия
32,500
2017-12-15
ПРОДАВА 08 94 49 80 08 Плевен ”Сторгозия” бл. Nº 34, тухлен, 4-стаен, 100 м2, обзаведен, панорамен изглед, таван, маза – 325 €/м2
Ощеimoti365.com

Тристаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул."Кресна" № 4
87 м²
60,930 лв
2017-11-9
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 34 / 2015 г. с Изх. № 49894/ 09.11.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 08.12.2017г. до 17.00 часа на 08.01.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ПЛАМЕН СЛАВКОВ СОПОТСКИ, а именно: АПАРТАМЕНТ № 9 /девет/, находящ се в град Плевен, ул."Кресна" № 4 /четири/, етаж IV - четвърти, представляващ етажна собственост в сградата на ЖСК "Изгрев"-79, състоящ се от ДВЕ СПАЛНИ, ДНЕВНА, КУХНЯ, БАНЯ с ТОАЛЕТНА, с обща застроена площ от 86,75 кв.м. /осемдесет и шест цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра/, с изложение изток-запад, при съседи: отдолу – ап. на Бони Лазаров Петков, отгоре - таванско помещение на Иванка Бойчева Цакова, Иван Костадинов Иванов, Любомир Стоянов Стоянов и Надежда Георгиева Стоянова и Стоян Пъшев Стоянов, изток – ул."Кресна", запад - двор на ЖСК „Изгрев", север - дворно място на ЖСК "Ал.Стамболийски", юг - стълбище и ап. на Иван Костадинов Иванов, и ап. на Пенка Златанова Тодорова, заедно с принадлежащите на жилището ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №19 /деветнадесет/, с площ от 5,92 кв.м. /пет цяло деветдесет и две стотни квадратни метра/, с изложение запад, при съседи: север - избено помещение на Надежда Георгиева Стоянова и Стоян Пъшев Стоянов, юг - избено помещение на Недка Тодорова Георгиева и Веселин Иванов Георгиев, изток - коридор, запад - вътрешен двор на ЖСК "Изгрев" и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 17 /седемнадесет/ с площ от 10,80кв.м (десет цяло и осемдесет стотни квадартни метра) с изложение изток, при съседи: север - таванско помещение на Надежда Георгиева Стоянова и Стоян Пъшев Стоянов, юг - таванско помещение на Константин Асенов Кънчев и Теменужка Иванова Кънчева, запад - коридор и таванско помещение на Ненка Тодорова Георгиева, Веселин Иванов Георгиев, изток – ул."Кресна" и 5.288 % /пет цяло двеста осемдесет и осем хилядни процента/ идеални части от правото на строеж върху държавна земя, от стълбището, общата избена част, външната водопроводна инсталация, външната канализация и външната ел.мрежа до ел. таблото, съгласно описанието по докумет за собственост, а съгласно приложена кадастрална справка, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.662.80.5.9 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и две, точка, осемдесет, точка, пет, точка, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Плевен, п.к. 5800, ул.“ Кресна“ № 4, бл. „Изгрев – 79“, вх. А ет.4, ап. 9, който самостоятелен обект се намира в Сграда №5/пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.662.80 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и две, точка, осемдесет/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ от 86,75 кв.м /осемдесет и шест цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра/, прилежащи части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 19 /деветнадесет/ с площ 5,92 кв.м. /пет цяло и деветдесет и две стотни квадратни метра/ и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 17 /седемнадесет/ с площ 10,80 кв.м. /десет цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – обект с идентификатор 56722.662.80.5.10, под обекта – обект с идентификатор 56722.662.80.5.7, над обекта: няма. - при първоначална цена – 60 930 лева /шестдесет хиляди деветстотин и тридесет лева/ Данъчната оценка за имота е в размер на 60 067.50 лв, съгласно удостоверение на МДТ Плевен. Тежести за имота: договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, под том 1, акт №168/2005г., договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, под том 2, акт №9/2006г., договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, под том 10, акт №41/2007г., договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, под том 4, акт №59/2008г., договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, под том 2, акт №34/2010г., договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, под том 2, акт №36/2010г., договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, под том 2, акт №37/2010г., съдебни решения вписани под том 23, акт №38/2011г., договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, под том 3, акт №52/2011г., възбрана том 1, №33/2015г. в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, подновяване/ новиране на договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, под том 2, акт №59/2015г., подновяване на имотека вписана под том 1, акт №168/2005г., съгласно удостоверение за тежести с Изх.№1107/26.02.2015г.и Изх.№1110/26.02.2015г., на АВ, Имотен регистър. За апартамент №9 със съдебно решение на РС-Плевен вписано под том 23, акт №38/2011г. на АВ, ИР е учредено право на ползване върху 1/2-една втора идеална част от имота на Десислава Пламенова Сопотска. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр.Плевен. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20158150400034/15г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 09.01.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Парцел ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН местността "Цигански лозя"
2300 м²
125,040 лв
2017-11-9
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 7г.78 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 34 / 2015 г. с Изх. № 49875/ 09.11.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 08.12.2017г. до 17.00 часа на 08.01.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на „СПАО КОРЕКТ“ ЕООД, представлявано от управителя Димаш Петров Илиев, ЕТ„СПАКО-ПЛАМЕН СОПОТСКИ“, представляван от Пламен Славков Сопотски, ЕТ„ПОЛИ-ПАУЛИНА МАРКОВСКА”, представляван от Паулина Димитрова Марковска, ЕТ„КИНИ-КИРИЛКА СОПОТСКА”, представляван от Кирилка Борисова Сопотска и СЛАВКО СТАНЧЕВ СОПОТСКИ, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 2 300,00 кв.м (две хиляди и триста квадратни метра), находящ се в град Плевен, в местността "Цигански лозя", IV - четвърта категория, съставляващ имот №11501 (единадесет хиляди петстотин и едно), в квартал 401 (четиристотин и едно), при съседи на имота: ул."Цар Самуил", улица, улица и имот № 3196 от III в кв.401 по документ за собственост, а съгласно приложена кадастрална справка, представляващ поземлен имот с идентификатор 56722.659.219 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, двеста и деветнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г., с адрес на поземления имот: гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, п.к. 5800, ул. „Цар Самуил”, площ на имота от 2 165,00 кв.м (две хиляди сто шестдесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, стар идентификатор 11051 (единадесет хиляди петстотин и едно), при съседи по кадастрална справка - имоти с идентификатори 56722.659.85, 56722.659.220 и 56722.659.114. при първоначална цена – 125 040 лева без ДДС /сто двадесет и пет хиляди и четиридесет лева/. Собствениците „СПАО КОРЕКТ“ ЕООД /2000 идеални части/, ЕТ„СПАКО-ПЛАМЕН СОПОТСКИ“/сто идеални части/ и ЕТ„ПОЛИ-ПАУЛИНА МАРКОВСКА”/сто идеални части/, не са с регистрирация по ЗДДС. Собственикът ЕТ„КИНИ-КИРИЛКА СОПОТСКА” е с регистрация по ЗДДС. ДДС се дължи за 100 кв. метра от имота, съответстваща на 5 437 лв. Данъчната оценка за имота е в размер на 47899.80 лв, съгласно удостоверение на МДТ Плевен. Незастроеният поземлен имот е с площ от 2 300,00 кв.м по нот.акт, а по скица 2165 кв.м. Съставлява имот № 11051 в кв.401 по плана на гр.Плевен. Имотът е функционирал като открит паркинг и авто-къща. Издадено е разрешение за монтаж на преместваеми съоръжения, които да обслужват автосервиз, санитарен контейнер, офис-контейнер и монтажна метална конструкция /тип навес/ за автомивка, съгласно одобрена схема за монтаж. Частично са изградени и площадкови ВиК инсталации /съгласно одобрен проект/. Имотът е с изпълнена вертикална планировка и е ограден с ограда от бетон, готови оградни бетонови блокчета от пресован бетон и ажурна метална надстройка. Прекарани са ел.инсталации. Тежести за имота: договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, под том 1, акт №168/2005г., договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, под том 2, акт №9/2006г., договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, под том 10, акт №41/2007г., договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, под том 4, акт №59/2008г., покупко-продажба том 7, акт №77/2009г., поправка на нот.акт за правна сделка том 9, акт №87/2009г., конст.акт издаден по документи том 12, акт №30/2009г., договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, под том 2, акт №34/2010г., договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, под том 2, акт №36/2010г., договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, под том 2, акт №37/2010г., договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, под том 3, акт №52/2011г., възбрана том 1, №32/2015г. в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, подновяване/новиране на договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, под том 2, акт №59/2015г., подновяване на договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, под том 1, акт №168/2005г., съгласно удостоверение за тежести с Изх.№1174/05.03.2015г., на АВ Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр.Плевен. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20158150400034/15г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 09.01.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ж.к. „Дружба“ бл.427, вх.Б, ет.1, ап.3
88 м²
34,920 лв
2017-10-12
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №2176/ 2013г. с Изх. № 45087/ 12.10.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 04.11.2017г. до 17.00 часа на 04.12.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ЦВЕТЕЛИН СВЕТОЗАРОВ ГАРИБОВ, чрез назначеният му от съда особен представител адв. Фиданка Петрова от АК-гр. Плевен, вписана под № 1389 в НБПП, а именно: АПАРТАМЕНТ №3 /три/, находящ се в град Плевен, ж.к. „Дружба“, на I-първия етаж в жилищна сграда, блок № 427 /четиристотин двадесет и седем/, вход Б, със застроена площ от 88,34 кв.м. /осемдесет и осем цяло и тридесет и четири стотни квадратни метра/, състоящ се от ТРИ СТАИ, КУХНЯ И БАНЯ С ТОАЛЕТНА, при съседи: североизток - двор, югоизток - двор, северозапад - вход А, югоизток - стълбище, отгоре - апартамент №6 на Емил Лалев Орлинов, отдолу - мази, заедно с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 /три/, с полезна площ от 3,18 кв.м. /три цяло и осемнадесет стотни квадратни метра/, при съседи: изток - двор, запад - маза №4, север - стълбище, юг - коридор, както и 0,843 % /нула цяло осемстотин четиридесет и три хилядни процента/ идеални части от общите части и общите помещения на сградата и съответното право на строеж върху държавна земя в квартал 28 /двадесет и осми/ по плана на град Плевен, по документа за собственост, а съгласно кадастралната карта на гр. Плевен, одобрена със заповед на Изпълнителния директор на АГКК № РД-18-56/18.09.2007г., самостоятелен обект в сграда с предназначение жилище, апартамент, с идентификатор 56722.667.240.2.3 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и седем, точка, двеста и четиридесет, точка, две, точка, три/, находящ се в гр. Плевен, ж.к. „Дружба“ бл.427, вх.Б, ет.1, ап.3, който самостоятелен обект се намира в сграда №2/две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.667.240 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и седем, точка, двеста и четиридесет/, с площ от 88,34 кв.м. /осемдесет и осем цяло и тридесет и четири стотни квадратни метра/, при съседни самостоятлени обекти: на същия етаж – имот с идентификатор 56722.667.240.2.2, под обекта - няма, над обекта – имот с идентификатор 56722.667.240.2.6, с принадлежащо ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 с площ от 3,18 кв.м. /три цяло и осемнадесет стотни квадратни метра/. - при първоначална цена – 34 920 лева /тридесет и четири хиляди деветстотин и двадесет лева/ Данъчната оценка на имота е в размер на 20 147 лева, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 5, акт №127/2008г. в полза на „АЛФА БАНК“ АД с ЕИК 831694000 с правоприемник „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с ЕИК 000694749; възбрана том 5, акт №32/2013г., в полза на „Райфайзенбанк България“ЕАД; възбрана том 6, акт №31/2013г. в полза на „АЛФА БАНК“ АД с ЕИК 831694000 с правоприемник „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с ЕИК 000694749, по изп.дело № 20138150402176/13г., съгласно удостоверение за тежести на АВ, Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр. Плевен, при Даниела Гарибова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20138150402176/13г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 05.12.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. „Стоян Михайловски“ № 30а
99 м²
32,100 лв
2017-8-25
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №1229/ 2015 г. с изх. № 37766/ 25.08.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 09.09.2017г. до 17.00 часа на 09.10.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти, принадлежащи на ПЛАМЕН ИЛИЕВ ИЛИЕВ, от гр. Плевен, ул. „Стоян Михайловски“ №30А, ВАНЬО ИЛИЕВ ИЛИЕВ, от гр. Плевен, ул. „Лозенка“ № 34, и ЛЕВЕНА ЛАЗАРОВА ИЛИЕВА, бивш жител на село Милковица, общ. Гулянци, обл. Плевен, ул.„Шипка“№31, със законни наследници Кръстю Иванов Прунов, Пламен Илиев Илиев и Ваньо Илиев Илиев, съгласно удостоверение за наследници изх.№66/31.01.17г., на Кметство село Милковица, общ. Гулянци, а именно: 1. ЛОЗЕ в местност “Бодевски връх” в землището на село Тученица, община Плевен, с площ от 3,551 дка /три декара и петстотин петдесет и един квадратни метра/, III - трета категория, парцел 22 /двадесет и две/ от масив № 87 /осемдесет и седем /, съставляващ имот № 087022 /осемдесет и седем хиляди двадесет и две / по плана за земеразделяне,при граници и съседи: лозе № 087001 на н-ци на Георги Лазаров Видолов; полски път № 000479 на кметството; лозе № 087023 на Севда Недкова Балабанова; лозе № 087003 на н-ци на Тодор Данчев Иванов и лозе № 087013 на Румен Стойков Дечев, който имот е образуван от имот № 087002 /нула, осемдесет и седем хиляди и две/ - при първоначална цена –1209 лева Тежести за имота: възбрана том 3, акт №169/2015г., съгласно удостоверение за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър с Изх. №4558/19.10.2015г. 2. НИВА в местност “Три могили “ в землището на с. Тученица, община Плевен, с площ от 1,200 дка /един декар и двеста квадратни метра/, VII - седма категория, парцел № 2 /две/ от масив 123 /сто двадесет и три/, съставляващ имот № 123002 /сто двадесет и три хиляди и две/ по плана за земеразделяне,при граници и съседи: парцел № 1 изоставена нива на Маринчо Христов Стефанов; полски път № 430 на Кметството; парцел № 3 изоставена нива на н-ци на Лазар Вълчев Лазаров и полски път № 492 на Кметството. - при първоначална цена –574 лева Тежести за имота: възбрана том 3, акт №169/2015г., съгласно удостоверение за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър с Изх. №4561/19.10.2015г. 3. ЛИВАДА в местност “Черешовица” в землището на с.Тученица, община Плевен, с площ от 2,301 дка/два декара триста и един квадартни метра/, III - трета категория, парцел № 13 /тринадесет/ от масив № 62 /шестдесет и две/, съставляващ имот № 062013 /шестдесет и две хиляди и тринадесет/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: нива № 459 полски път на Кметството, парцел № 12 ливада на Недко Костадинов Христов, парцел № 14 ливада на Кръстьо Нешев Колев, полски път № 457 на Кметството, водоем № 196 на Кметството, парцел № 2 ливада на н-ци на Цветана Тончева Игнатова. - при първоначална цена –784 лева Тежести за имота: възбрана том 3, акт №169/2015г., съгласно уд-ние за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър с Изх. №4562/19.10.2015г. 4. ЛИВАДА в местност “Върба” в землището на с.Тученица, община Плевен, с площ от 2,301 дка /два декара триста и един квадратни метра/ III - трета категория, парцел 10 /десети/ от масив № 37 /тридесет и седем/, съставляващ имот № 037010 /тридесет и седем хиляди и десет/ по плана за земеразделяне при граници и съседи: парцел № 9 ливада на Русан Трифонов Нейков; парцел № 6 ливада на н-ци на Банчо Цветанов Йонков; парцел №11 ливада на н-ци на Петко Илиев Хинов и полски път № 175 на Кметството. - при първоначална цена –784 лева Тежести за имота: възбрана том 3, акт №169/2015г., съгласно уд-ние за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър с Изх. №4563/19.10.2015г. 5. ЦЕЛИЯ ВТОРИ ЕТАЖ от жилищна сграда, находяща се в гр. Плевен, на ул. „Стоян Михайловски“ № 30а, състоящ се от две стаи – спални, баня с клозет, антре и килер, заедно със самостоятелния вход за този втори етаж, откъм северната страна със стълбището водещо от самия вход до етажа и тавана, ведно с цялото таванско помещение и едно избено помещение в мазата, състоящо се от една маза с коридор и едно помещение, намиращо се под килера на пърия етаж със самостоятелен вход за тази част на мазата, който имот съгласно приложена кадастрална справка представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.1090.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и едно, точка, хиляда и деветдесет, точка, едно, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Плевен, ул. „Стоян Михайловски“ № 30-а, ет.2, ап. 2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в Поземлен имот с 56722.661.1090 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и едно, точка, хиляда и деветдесет/, с предназначение на самостоятелния обект – Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма; под обекта – имот с идентификатор 56722.661.1090.1.1; над обекта – няма. -при първоначална цена– 32 100 лева /тридесет и две хиляди и сто лева/ Тежести за имота: възбрана том 3, акт №169/2015г., съгласно удостоверение за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър с Изх. №4564/19.10.2015г. Недвижимите имоти се изнасят на публична продажба на основание чл.348 от ГПК, съгласно Решение №1355/05.07.2010г., по гр.дело №1300/2009г., по описа на ПРС. Като от получената при публична продан сума, да се образуват три равни дяла, по един за ВАНЬО ИЛИЕВ ИЛИЕВ, ПЛАМЕН ИЛИЕВ ИЛИЕВ и ЛЕВЕНА ЛАЗАРОВА ИЛИЕВА. Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имотите. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в гр.Плевен и землището на село Тученица, на горепосочения адрес. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20158150401229/15г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 10.10.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com
150 м²
19,500
2017-7-18
От собственик!ИЛИ размяна за тухлен апартамент в Плевен с доплащане! Ремонтирана къща в село Милковица,близо до Плевен.Банята,кухнята,холът и затворената веранда са ремонтирани току-що.Спалните са 3. Дворът е в прекрасно състояние-има райграс и много плодни дръвчета. Голям гараж с канал. В селото няма цигани,има много магазини,кафенета,църква,аптеки. We are pleased to offer a beautiful, well-maintained property near the Danube River (4 km) -a house with an area of 150 square m and a yard of 955 square m. The house has 4 bedrooms,new kitchen, new and modern bathroom, large outbuilding, basement, garage. The property is inhabited continuously . The yard is in excellent condition with orchard-cherries,apricots,apples,etc, grape vines and flowers. The village is located 34 km away from Pleven. Within a short distance from the property there is a bus stop, shops, a church, a kindergarten, a pharmacy, a school and a town hall. Additionally, the area provides the following amenities for a pleasant and comfortable living and entertainment: cafes, restaurants, near architectural reserve, near monastery/monasteries,reservoir/lake, river, food markets and a supermarket. It is also worth-mentioning that there is no heavy industry in a close proximity
Ощеbazar.bg

Тристаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул.“ Кресна“ № 4, бл. „Изгрев – 79“, вх. А ет.4, ап. 9
87 м²
54,160 лв
2017-7-17
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 34 / 2015 г. с Изх. № 31142/ 17.07.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 18.08.2017г. до 17.00 часа на 18.09.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ПЛАМЕН СЛАВКОВ СОПОТСКИ, от гр. Плевен, ул. „Кресна“ № 4, вх. А, ет.4, ап. 9, чрез пълномощник адв.Светлозар Николов, със съдебен адрес за призоваване гр.Варна 9004, ул.“Ангел Кънчев“ №19, ет.2, ап.1, а именно: АПАРТАМЕНТ № 9 /девет/, находящ се в град Плевен, ул."Кресна" № 4 /четири/, етаж IV - четвърти, представляващ етажна собственост в сградата на ЖСК "Изгрев"-79, състоящ се от ДВЕ СПАЛНИ, ДНЕВНА, КУХНЯ, БАНЯ с ТОАЛЕТНА, с обща застроена площ от 86,75 кв.м. /осемдесет и шест цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра/, с изложение изток-запад, при съседи: отдолу – ап. на Бони Лазаров Петков, отгоре - таванско помещение на Иванка Бойчева Цакова, Иван Костадинов Иванов, Любомир Стоянов Стоянов и Надежда Георгиева Стоянова и Стоян Пъшев Стоянов, изток – ул."Кресна", запад - двор на ЖСК „Изгрев", север - дворно място на ЖСК "Ал.Стамболийски", юг - стълбище и ап. на Иван Костадинов Иванов, и ап. на Пенка Златанова Тодорова, заедно с принадлежащите на жилището ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №19 /деветнадесет/, с площ от 5,92 кв.м. /пет цяло деветдесет и две стотни квадратни метра/, с изложение запад, при съседи: север - избено помещение на Надежда Георгиева Стоянова и Стоян Пъшев Стоянов, юг - избено помещение на Недка Тодорова Георгиева и Веселин Иванов Георгиев, изток - коридор, запад - вътрешен двор на ЖСК "Изгрев" и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 17 /седемнадесет/ с площ от 10,80кв.м (десет цяло и осемдесет стотни квадартни метра) с изложение изток, при съседи: север - таванско помещение на Надежда Георгиева Стоянова и Стоян Пъшев Стоянов, юг - таванско помещение на Константин Асенов Кънчев и Теменужка Иванова Кънчева, запад - коридор и таванско помещение на Ненка Тодорова Георгиева, Веселин Иванов Георгиев, изток – ул."Кресна" и 5.288 % /пет цяло двеста осемдесет и осем хилядни процента/ идеални части от правото на строеж върху държавна земя, от стълбището, общата избена част, външната водопроводна инсталация, външната канализация и външната ел.мрежа до ел. таблото, съгласно описанието по докумет за собственост, а съгласно приложена кадастрална справка, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.662.80.5.9 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и две, точка, осемдесет, точка, пет, точка, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Плевен, п.к. 5800, ул.“ Кресна“ № 4, бл. „Изгрев – 79“, вх. А ет.4, ап. 9, който самостоятелен обект се намира в Сграда №5/пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.662.80 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и две, точка, осемдесет/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ от 86,75 кв.м /осемдесет и шест цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра/, прилежащи части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 19 /деветнадесет/ с площ 5,92 кв.м. /пет цяло и деветдесет и две стотни квадратни метра/ и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 17 /седемнадесет/ с площ 10,80 кв.м. /десет цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – обект с идентификатор 56722.662.80.5.10, под обекта – обект с идентификатор 56722.662.80.5.7, над обекта: няма. - при първоначална цена – 54 160 лева /петдесет и четири хиляди сто и шестдесет лева/ Тежести за имота: договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, под том 1, акт №168/2005г., договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, под том 2, акт №9/2006г., договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, под том 10, акт №41/2007г., договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, под том 4, акт №59/2008г., договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, под том 2, акт №34/2010г., договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, под том 2, акт №36/2010г., договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, под том 2, акт №37/2010г., съдебни решения вписани под том 23, акт №38/2011г., договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, под том 3, акт №52/2011г., възбрана том 1, №33/2015г. в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, подновяване/ новиране на договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, под том 2, акт №59/2015г., подновяване на имотека вписана под том 1, акт №168/2005г., съгласно удостоверение за тежести с Изх.№1107/26.02.2015г.и Изх.№1110/26.02.2015г., на АВ, Имотен регистър. За апартамент №9 със съдебно решение на РС-Плевен вписано под том 23, акт №38/2011г. на АВ, ИР е учредено право на ползване върху 1/2-една втора идеална част от имота на Десислава Пламенова Сопотска. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр.Плевен. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20158150400034/15г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 19.09.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ж.к."Сторгозия", бл.72, вх.“Д" ет.7, aп. №21
75 м²
34,300 лв
2017-2-23
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №2810 / 2012 г. с Изх.№ 7521/ 23.02.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 18.03.2017г. до 17.00 часа на 18.04.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ЮНАЛ МУСТАФОВ АХМЕДОВ и ЛЕМАН ЮСЕИНОВА АХМЕДОВА, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56722.654.229.5.21 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две точка шестстотин петдесет и четири точка двеста двадесет и девет точка пет точка двадесет и едно/ по кадастрална карта и кадастрални ретстри, одобрени със Заповед РД-18-56/18.09.2007 година на Изпълнителен директор на АГКК с адрес на имота: град Плевен, ж.к."Сторгозия", бл.72, вх.“Д" ет.7, aп. №21. Самостоятелния обект се намира в Сграда №5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.654.229 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две точка шестстотин петдесет и четири точка двеста двадесет и девет/. Предназначение на самостоятелния обект ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, Брой нива на обекга: 1 /едно/. Площ по документ: 75.03 к.м./седемдесет и пет цяло и три стотни квадратни метра./, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56722.654.229.5.20, под обекта: 56722.654.229.5.18, над обекта :няма, прилежащи части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №19 от 5.50 кв.м/пет цяло и петдесет стотни квадранти метра./, съгласно схема №25/02.01.2013 година на АГКК-Плевен, а по нотариален акт АПАРТАМЕНТ №21 /двадесет и първи/, находящ се в град Плевен, ж.к. „Сторгозия" бл.72, вх."Д", 7 етаж /седми етаж/, състоящ се от ТРИ СТАИ, КУХНЯ, БАНЯ С ТОАЛЕТНА със затроена ппощ от 75.03 кв.м. /седемдесет и пет цяло и три стотни кв.м./, при съседи на апартамента: изток-двор, запад-упица, север-стълбище, юг-двор, оторе-покрив, отдолу- ап.№18, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕШЕНИЕ №19 /деветнадесет/ с полезна площ от 5,50 кв.м. /пет цяло и петдесет стотни кв.м /, при съседи: изток-коридор, запад- упица, север маза №18 на Божидар Илиев Иванов, юг- маза №20, както и 1.017% /едно цяло и седемнадесет хилядни процента ид.части / от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна земя. - при първоначална цена – 34 300 лева /тридесет и четири хиляди и триста лева/ Апартаментът се намира на седмия етаж и е със застроена площ от 75,03 кв.м. Изложение му е изток-запад. Състои се от две спални, дневна, кухня, коридор, баня с тоалетна, перално и една тераса. След вътрешно преустройство кухнята е превърната в трета спалня, мивката е изнесена в ниша до банята, а дневната е обзаведена като дневна с трапезария и кухненски бокс - терасата е приобщена, изграден е бар плот, разделящ бокса (терасата) от дневната. Подове - теракота във всички помещения. Стени - латекс. Тавани - латекс. В дневната таванът е окачен - гипсокартон с вградено осветление. В дневната е изградена камина с въздуховоди до съседните стаи (над ок.таван). В мокрото помещение - теракота и фаянс. Прозоречна дограма - PVC. Входна врата - масив. Общо състояние - много добро. Тежести за имота: договорна ипотека том 8, акт №30/2008г.в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД; възбрана вписана под том 1, №11/2013г. в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, възбрана вписана под том 2, №191/2013г. в полза на Агенция за събиране на вземания, съгласно удостоверение за тежести на Агенция по Вписвания Имотен Регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в град Плевен, ж.к. „Сторгозия" бл.72, вх."Д", 7 етаж, ап.21, при управителя Юнал Ахмедов. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20128150402810/12г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 19.04.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН улица ”Данаил Попов” № 6
77 м²
41,100 лв
2017-2-17
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №796 / 2015г. с Изх. № 6583/ 17.02.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 03.03.2017г. до 17.00 часа на 03.04.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДЕЯНОВ, от гр. Плевен, ул. „Васил Априлов“ № 19, вх. А, ет.2, ап.3, а именно: АПАРТАМЕНТ № 34 /тридесет и четири/, находящ се в гр.Плевен, на улица ”Данаил Попов” № 6 /бивша ул.“Ленин”/, на 4 /четвърти/ етаж, блок № 6 /шест/, вход „В” с площ от 77,21 кв.м. /седемдесет и седем цяло и двадесет и една стотни квадратни метра/, състоящ се от ДВЕ СТАИ, ХОЛ, КУХНЯ, БАНЯ-КЛОЗЕТ, при съседи: изток - улица, запад-двор, север-стълбище; юг-вх.Б; отгоре-тавани; долу-ап.30, ведно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №34/тридесет и четири/ с площ от 6,00 кв.м. /шест квадратни метра/, при съседи: изток-коридор; запад-коридор; север-абонатно; юг-маза №29, както и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №34 /тридесет и четири/ с площ от 21,73 кв.м. /двадесет и три цяло и седемдесет и три стотни квадратни метра/, при съседи: изток-стълбище; запад- двор; север-таван №33; юг-двор, заедно с 2,69 % /две цяло шестдесет и девет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните ид.части от правото на строеж върху държавна земя, в кв.123 /сто двадесет и трети/ по плана на гр.Плевен, съгласно описанието по документ за собственост, а съгласно кадастрастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.577.3.34 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, петстотин седемдесет и седем, точка, три, точка, тридесет и четири/, с адрес на имота: гр. Плевен, бул. „Данаил Попов“ № 6, вх. В, ет. 4, ап. 34, който самостоятелен обект се намира в сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.659.577 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, петстотин седемдесет и седем/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 77,20 кв.м. /седемдесет и седем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имоти с идентификатори 56722.659.577.3.20, 56722.659.577.3.33 и 56722.659.577.3.31; под обекта – имот с идентификатор 56722.659. 577.3.30; над обекта – няма. - при първоначална цена – 41 100 /четиридесет и една хиляди и сто лева/ Тежести за имота: вписана законна ипотека в полза на ТЪРГОВСКА БАНКА „ВИКТОРИЯ“ ЕАД, с ЕИК 831595828, под том 1, акт №128 от 2007г., вписана възбрана в полза на ТЪРГОВСКА БАНКА „ВИКТОРИЯ“ ЕАД, с ЕИК 831595828, под том 1, акт №19/2012, по изп.дело № 20118170400171, възбрана в полза на ТЪРГОВСКА БАНКА „ВИКТОРИЯ“ ЕАД, с ЕИК 831595828, под том 1, акт №13/2016, по изп.дело №20158150400796, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№67/21.01.2016г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в град Плевен при управителя Деян Деянов. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20158150400796/15г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 04.04.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com