Не е намерено нищо
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Плевен, ул. Иван Тодоров

Къща Белене

Белене ул. „Клокотница“№9
815 м²
15,255 лв
2018-1-9
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №1359/2016г. с Изх. № 1061/ 09.01.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 06.02.2018г. до 17.00 часа на 06.03.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на КРУМ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ, за задължение на ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, който според сега действащата кадастрална карта на Община Белене, обл. Плевен, одобрена със Заповед № РД – 18 – 58/24.09.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК, и съгласно скица на СГКК гр.Плевен, представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03366.601.161 /нула, три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, сто шестдесет и едно/, находящ се в гр. Белене, ул. „Клокотница“№9 с площ от 815,00 кв.м. /осемстотин и петнадесет квадратни метра/, с трайно предназначение: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), със стар идентификатор №813 /осемстотин и тринадесет/, ведно с построените в имота: ЕДНОФАМИЛНА ПОЛУМАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 03366.601.161.1 /нула, три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, сто шестдесет и едно, точка, едно/ със застроена площ от 58,00 кв.м. /петдесет и осем квадратни метра/, МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА С ДЪРВЕН ГРЕДОРЕД с идентификатор 03366.601.161.2 /нула, три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, сто шестдесет и едно, точка, две/, със застроена площ от 30,00 кв.м. /тридесет квадратни метра/, с предназначение : друг вид сграда за обитаване и ПАЯНТОВА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 03366.601.161.4 /нула, три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, сто шестдесет и едно, точка, четири/, с предназначение – хангар, депо, гараж, със застроена площ от 20,00 кв.м. /двадесет квадратни метра/, при граници и съседи на поземления имот: второстепенна улица на Община Белене идентификатор 03366.601.126, поземлен имот с иденитификатор 03366.601.155 на Димитър Апостолов Динов и Владимир Иванов Динов, поземлен имот с идентификатор 03366.601.162 на Иван Иванов Чоранов и поземлен имот с идентификатор 03366.601.160 на Иван Иванов Мединцов и Маргарита Симеонова Мединцова, а според акт за собственост – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в границите на урбанизираната територия /строителните граници/ на гр. Белене, общ. Белене, ул. „Клокотница“ № 9 /девет/ с кадастрална площ от 825,00 кв.м. /осемстотин двадесет и пет квадратни метра/, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ и ДРУГИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СГРАДИ, който имот съгласно кадастралния и дворищно – регулационния план на града, одобрени със заповед № 938/30.12.1988г. е означен с № 813 /осемстотин и тринадесет/, в квартал 19 /деветнадесети/, при съседи: улица, УПИ № XVIII – 812 на Иван Петров Мединцов и Иван Иванов Мединцов, ПИ № 815 на Владимир Иванов Динов и Димитър Апостолов Динов, ПИ № 814 на Иван Димитров Чоранов, който имот съгласно посочения по-горе дворищно регулационен план на града попада в УПИ XVII /седемнадесети, римско/, предназначен за обществено жилищно строителство. При извършване на описа на 09.11.2016г. е установено, че ПОЛУМАСИВНА ДВУЕТАЖНА ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ с иденитификатор 03366.601.161.3, със застроена площ от 14,00 кв.м. е съборена и несъществува в имота. - при първоначална цена – 15 255 лева / петнадесет хиляди двеста петдесет и пет лева/ Данъчна оценка за имота е в размер на 12 797.40 лева, съгласно удостоверение на Община Белене, МДТ. Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 1, акт 8/2008г. в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с ЕИК 000694959; възбрана том 1, акт 3/2014г., в полза на Бисер Стефанов Георгиев; възбрана том 1, акт 137/2016г., в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с ЕИК 000694959 по изп.дело № 20168150401359/16г. по описа на ЧСИ Татяна Кирилова, съгласно удостоверения за тежести на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в гр.Белене, при управителя Цветанка Минзилева. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20168150401359/16г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 07.03.2018 год. в 11.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. „Тулча“ № 17, ет. 1, ап. 1
114 м²
80,560 лв
2017-12-1
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №627/ 2017г. с Изх. № 53682/ 30.11.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 16.12.2017г. до 17.00 часа на 16.01.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе първа публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ПЕТЬО ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ, а именно: АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/, находящ се в град Плевен, ул „Тулча” № 17 /седемнадесет/, етажна собственост в сградата на ЖСК „Мур“, на I /първи/ етаж, с изложение запад-север-юг, състоящ се от две спални, хол, дневна /столова/, бокс, килер, коридор, антре, баня и тоалетна, и две тераси, с обща застроена площ, заедно с полагаемата се част от стълбището от 114,00 кв.м. /сто и четиринадесет квадратни метра/, при съседи: отдолу-гараж на Иван Чернев Босолов и Тотка Цанкова Босолова и гараж на Вълчо Иванов Иванов и Йорданка Радева Иванова, и избени помещения на Иван Чернев Босолов и Тотка Цанкова Босолова, Вълчо Иванов Иванов и Йорданка Радева Иванова, и собствено избено помещение, отгоре-апартамент на Иван Чернев Босолов и Тотка Цанкова Босолова, от изток- апартамент на Петко Горанов Трифонов, Иван Петков Трифонов и Петра Панкова Трифонова и стълбище, от запад-ул.“Мур“, от север-ул.„Тулча“, от юг-дворно място на ЖСК „Мур“ и ЖСК „Босилеград“, заедно с принадлежащите към апартамента ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №1/едно/ с площ от 12,80 кв.м. /дванадесет цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, с изложение юг, при съседи: от изток-маза на Никола Иванов Иванов и Мара Тодорова Иванова, от запад-маза на Вълчо Иванов Иванов и Йорданка Радева Иванова, от север-общ коридор на избените помещения, от юг-дворно място на ЖСК „Мур“ и ЖСК „Босилеград“, и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/ от 36,00 кв.м. /тридесет и шест квадратни метра/, с южно изложение, при съседи: от изток-таван на Петко Горанов Трифонов, Иван Петков Трифонов и Петра Панкова Трифонова, от запад-таванско помещение на Никола Иванов Иванов и Мара Тодорова Иванова, от север-общ коридор на таванските помещения и от юг-дворно място на ЖСК „Мур“ и ЖСК „Босилеград“, както и 1/12 /една дванадесета/ идеална част от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху мястото-държавна земя в квартал 166 /сто шестдесет и шест/ по плана на град Плевен, съгласно описанието по документ за собственост, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.662.480.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и две, точка, четиристотин и осемдесет, точка, едно, точка, две/, с адрес на имота: гр. Плевен, п.к. 5800, ул. „Тулча“ № 17, ет. 1, ап. 1, който самостоятелен обект се намира в сграда №1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.662.480 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и две, точка, четиристотин и осемдесет/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имот с идентификатор 56722.662.480.1.1, под обекта – имоти с идентификатори 56722.662.480.1.9 и 56722.662.480.1.10; над обекта – имот с идентификатор 56722.662.480.1.4. - при първоначална цена – 80 560 лева /осемдесет хиляди петстотин и шестдесет лева/ Началната цена на имота е в размер на 80% от изготвената пазарна оценка -100 700 лв. Данъчната оценка на имота е в размер на 67 772.10 лева, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 11, акт №106/2007г., в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД; възбрана том 2, акт №147/2017г., в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, съгласно удостоверение за тежести на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр. Плевен, след съгласуване с кантората на чси. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20178150400627/17г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 17.01.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Къща Белене

Белене ул. „Клокотница“№9
815 м²
16,950 лв
2017-10-3
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №1359/2016г. с Изх. № 43335/ 03.10.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 12.11.2017г. до 17.00 часа на 12.12.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на КРУМ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ, за задължение на ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, който според сега действащата кадастрална карта на Община Белене, обл. Плевен, одобрена със Заповед № РД – 18 – 58/24.09.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК, и съгласно скица на СГКК гр.Плевен, представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03366.601.161 /нула, три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, сто шестдесет и едно/, находящ се в гр. Белене, ул. „Клокотница“№9 с площ от 815,00 кв.м. /осемстотин и петнадесет квадратни метра/, с трайно предназначение: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), със стар идентификатор №813 /осемстотин и тринадесет/, ведно с построените в имота: ЕДНОФАМИЛНА ПОЛУМАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 03366.601.161.1 /нула, три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, сто шестдесет и едно, точка, едно/ със застроена площ от 58,00 кв.м. /петдесет и осем квадратни метра/, МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА С ДЪРВЕН ГРЕДОРЕД с идентификатор 03366.601.161.2 /нула, три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, сто шестдесет и едно, точка, две/, със застроена площ от 30,00 кв.м. /тридесет квадратни метра/, с предназначение : друг вид сграда за обитаване и ПАЯНТОВА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 03366.601.161.4 /нула, три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, сто шестдесет и едно, точка, четири/, с предназначение – хангар, депо, гараж, със застроена площ от 20,00 кв.м. /двадесет квадратни метра/, при граници и съседи на поземления имот: второстепенна улица на Община Белене идентификатор 03366.601.126, поземлен имот с иденитификатор 03366.601.155 на Димитър Апостолов Динов и Владимир Иванов Динов, поземлен имот с идентификатор 03366.601.162 на Иван Иванов Чоранов и поземлен имот с идентификатор 03366.601.160 на Иван Иванов Мединцов и Маргарита Симеонова Мединцова, а според акт за собственост – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в границите на урбанизираната територия /строителните граници/ на гр. Белене, общ. Белене, ул. „Клокотница“ № 9 /девет/ с кадастрална площ от 825,00 кв.м. /осемстотин двадесет и пет квадратни метра/, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ и ДРУГИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СГРАДИ, който имот съгласно кадастралния и дворищно – регулационния план на града, одобрени със заповед № 938/30.12.1988г. е означен с № 813 /осемстотин и тринадесет/, в квартал 19 /деветнадесети/, при съседи: улица, УПИ № XVIII – 812 на Иван Петров Мединцов и Иван Иванов Мединцов, ПИ № 815 на Владимир Иванов Динов и Димитър Апостолов Динов, ПИ № 814 на Иван Димитров Чоранов, който имот съгласно посочения по-горе дворищно регулационен план на града попада в УПИ XVII /седемнадесети, римско/, предназначен за обществено жилищно строителство. При извършване на описа на 09.11.2016г. е установено, че ПОЛУМАСИВНА ДВУЕТАЖНА ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ с иденитификатор 03366.601.161.3, със застроена площ от 14,00 кв.м. е съборена и несъществува в имота. - при първоначална цена – 16 950 лева / шестнадесет хиляди деветстотин и петдесет лева/ Данъчна оценка за имота е в размер на 12 797.40 лева, съгласно удостоверение на Община Белене, МДТ. Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 1, акт 8/2008г. в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с ЕИК 000694959; възбрана том 1, акт 3/2014г., в полза на Бисер Стефанов Георгиев; възбрана том 1, акт 137/2016г., в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с ЕИК 000694959 по изп.дело № 20168150401359/16г. по описа на ЧСИ Татяна Кирилова, съгласно удостоверения за тежести на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в гр.Белене, при управителя Цветанка Минзилева. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20168150401359/16г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 13.12.2017 год. в 11.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Къща Белене

Белене ул. „Клокотница“№9
815 м²
18,000 лв
2017-6-9
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №1359/2016г. с Изх. № 24219/ 08.06.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 21.07.2017г. до 17.00 часа на 21.08.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на КРУМ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ от гр. Белене, ул. „Светлин“ № 1, вх. Б, ет. 1, ап. 2, за задължение на ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА от гр. Белене, ул. „Светлин“ № 1, вх. Б, ет. 1, ап. 2, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, който според сега действащата кадастрална карта на Община Белене, обл. Плевен, одобрена със Заповед № РД – 18 – 58/24.09.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК, и съгласно скица на СГКК гр.Плевен, представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03366.601.161 /нула, три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, сто шестдесет и едно/, находящ се в гр. Белене, ул. „Клокотница“№9 с площ от 815,00 кв.м. /осемстотин и петнадесет квадратни метра/, с трайно предназначение: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), със стар идентификатор №813 /осемстотин и тринадесет/, ведно с построените в имота: ЕДНОФАМИЛНА ПОЛУМАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 03366.601.161.1 /нула, три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, сто шестдесет и едно, точка, едно/ със застроена площ от 58,00 кв.м. /петдесет и осем квадратни метра/, МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА С ДЪРВЕН ГРЕДОРЕД с идентификатор 03366.601.161.2 /нула, три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, сто шестдесет и едно, точка, две/, със застроена площ от 30,00 кв.м. /тридесет квадратни метра/, с предназначение : друг вид сграда за обитаване и ПАЯНТОВА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 03366.601.161.4 /нула, три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, сто шестдесет и едно, точка, четири/, с предназначение – хангар, депо, гараж, със застроена площ от 20,00 кв.м. /двадесет квадратни метра/, при граници и съседи на поземления имот: второстепенна улица на Община Белене идентификатор 03366.601.126, поземлен имот с иденитификатор 03366.601.155 на Димитър Апостолов Динов и Владимир Иванов Динов, поземлен имот с идентификатор 03366.601.162 на Иван Иванов Чоранов и поземлен имот с идентификатор 03366.601.160 на Иван Иванов Мединцов и Маргарита Симеонова Мединцова, а според акт за собственост – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в границите на урбанизираната територия /строителните граници/ на гр. Белене, общ. Белене, ул. „Клокотница“ № 9 /девет/ с кадастрална площ от 825,00 кв.м. /осемстотин двадесет и пет квадратни метра/, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ и ДРУГИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СГРАДИ, който имот съгласно кадастралния и дворищно – регулационния план на града, одобрени със заповед № 938/30.12.1988г. е означен с № 813 /осемстотин и тринадесет/, в квартал 19 /деветнадесети/, при съседи: улица, УПИ № XVIII – 812 на Иван Петров Мединцов и Иван Иванов Мединцов, ПИ № 815 на Владимир Иванов Динов и Димитър Апостолов Динов, ПИ № 814 на Иван Димитров Чоранов, който имот съгласно посочения по-горе дворищно регулационен план на града попада в УПИ XVII /седемнадесети, римско/, предназначен за обществено жилищно строителство. При извършване на описа на 09.11.2016г. е установено, че ПОЛУМАСИВНА ДВУЕТАЖНА ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ с иденитификатор 03366.601.161.3, със застроена площ от 14,00 кв.м. е съборена и несъществува в имота. - при първоначална цена – 18 000 лева / осемнадесет хиляди лева/ Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 1, акт 8/2008г. в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с ЕИК 000694959; възбрана том 1, акт 3/2014г., в полза на Бисер Стефанов Георгиев; възбрана том 1, акт 137/2016г., в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с ЕИК 000694959 по изп.дело № 20168150401359/16г. по описа на ЧСИ Татяна Кирилова, съгласно удостоверения за тежести на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в гр.Белене, при управителя Цветанка Минзилева. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20168150401359/16г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 22.08.2017 год. в 15.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Къща Белене

Белене ул. „Клокотница“№9
815 м²
22,500 лв
2017-2-9
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №1359/2016г. с Изх. № 5208/ 09.02.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 04.03.2017г. до 17.00 часа на 04.04.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58 ще се проведе първа публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на КРУМ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ от гр. Белене, ул. „Светлин“ № 1, вх. Б, ет. 1, ап. 2, за задължение на ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА от гр. Белене, ул. „Светлин“ № 1, вх. Б, ет. 1, ап. 2, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, който според сега действащата кадастрална карта на Община Белене, обл. Плевен, одобрена със Заповед № РД – 18 – 58/24.09.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК, и съгласно скица на СГКК гр.Плевен, представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03366.601.161 /нула, три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, сто шестдесет и едно/, находящ се в гр. Белене, ул. „Клокотница“№9 с площ от 815,00 кв.м. /осемстотин и петнадесет квадратни метра/, с трайно предназначение: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), със стар идентификатор №813 /осемстотин и тринадесет/, ведно с построените в имота: ЕДНОФАМИЛНА ПОЛУМАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 03366.601.161.1 /нула, три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, сто шестдесет и едно, точка, едно/ със застроена площ от 58,00 кв.м. /петдесет и осем квадратни метра/, МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА С ДЪРВЕН ГРЕДОРЕД с идентификатор 03366.601.161.2 /нула, три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, сто шестдесет и едно, точка, две/, със застроена площ от 30,00 кв.м. /тридесет квадратни метра/, с предназначение : друг вид сграда за обитаване и ПАЯНТОВА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 03366.601.161.4 /нула, три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, сто шестдесет и едно, точка, четири/, с предназначение – хангар, депо, гараж, със застроена площ от 20,00 кв.м. /двадесет квадратни метра/, при граници и съседи на поземления имот: второстепенна улица на Община Белене идентификатор 03366.601.126, поземлен имот с иденитификатор 03366.601.155 на Димитър Апостолов Динов и Владимир Иванов Динов, поземлен имот с идентификатор 03366.601.162 на Иван Иванов Чоранов и поземлен имот с идентификатор 03366.601.160 на Иван Иванов Мединцов и Маргарита Симеонова Мединцова, а според акт за собственост – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в границите на урбанизираната територия /строителните граници/ на гр. Белене, общ. Белене, ул. „Клокотница“ № 9 /девет/ с кадастрална площ от 825,00 кв.м. /осемстотин двадесет и пет квадратни метра/, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ и ДРУГИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СГРАДИ, който имот съгласно кадастралния и дворищно – регулационния план на града, одобрени със заповед № 938/30.12.1988г. е означен с № 813 /осемстотин и тринадесет/, в квартал 19 /деветнадесети/, при съседи: улица, УПИ № XVIII – 812 на Иван Петров Мединцов и Иван Иванов Мединцов, ПИ № 815 на Владимир Иванов Динов и Димитър Апостолов Динов, ПИ № 814 на Иван Димитров Чоранов, който имот съгласно посочения по-горе дворищно регулационен план на града попада в УПИ XVII /седемнадесети, римско/, предназначен за обществено жилищно строителство. При извършване на описа на 09.11.2016г. е установено, че ПОЛУМАСИВНА ДВУЕТАЖНА ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ с иденитификатор 03366.601.161.3, със застроена площ от 14,00 кв.м. е съборена и несъществува в имота. - при първоначална цена – 22 500 лева / двадесет и две хиляди и петстотин лева/ Началната цена на имота е в размер на 75% от пазарната стойност на имота в размер от 30 000 лева, определена от вещо лице. Данъчна оценка за имота е в размер на 12 797.40 лева, съгласно удостоверение на Община Белене, МДТ. Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 1, акт 8/2008г. в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с ЕИК 000694959; възбрана том 1, акт 3/2014г., в полза на Бисер Стефанов Георгиев; възбрана том 1, акт 137/2016г., в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с ЕИК 000694959 по изп.дело № 20168150401359/16г. по описа на ЧСИ Татяна Кирилова, съгласно удостоверения за тежести на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в гр.Белене, при управителя Цветанка Минзилева. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20168150401359/16г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 05.04.2017 год. в 15.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com