Тристаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. „Георги Бенковски” № 17, ет. 1, ап. 2
94 м²
61,200 лв
2016-10-31
О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №1641/ 2015г. с Изх. № 53549/ 31.10.2016г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 10.12.2016г. до 17.00 часа на 10.01.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ОЛЕГ МАРТИНОВ ИЛИЕВ и ВЕЛИЧКА НИКОЛИНОВА ИЛИЕВА, и двамата от гр. Плевен, ул. „Георги Бенковски“ № 17, ет.1, ап.2, а именно: АПАРТАМЕНТ № 2 /две/, находящ се в град Плевен, в триетажна жилищна сграда на улица „Георги Бенковски” № 17 /седемнадесет/, на I /първия/ етаж, със западно изложение, състоящ се от една стая, хол, трапезария с кухня-ниша, килер, баня-тоалетна, с обща застроена площ с ½ - една втора идеална част от стълбище – 94,00 кв.м. /деветдесет и четири квадратни метра/, при съседи на апартамента: изток-стълбище и апртамент на Христо Б.Велчев, юг- двор, запад - улица “Люлин”, север - двор, заедно с принадлежащите на жилището: МАЗА с площ от 16,00 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/, при съседи: изток - маза на Сава М. Тотев, юг-двор, запад-маза на Невена Г.Грънчева и север-коридор, 1/3 - една трета идеална част от ОБЩА МАЗА на Невена Г.Грънчева, Георги П.Драганов и Елена Хр.Григорова, ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ с площ от 16,00 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/, при съседи: изток - таванско помещение на Сава М.Тотев, юг - двор, запад-таванско помещение на Невена Г. Грънчева и север-коридор, както и 1/6 - една шеста идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавен урегулиран поземлен имот, целият с площ от 545,00 кв.м. /петстотин четиридесет и пет квадратни метра/, съставляващ съгласно скица на Община-Плевен УПИ № III - 4705 /трети римско - за имот с номер четири хиляди седемстотин и пет арабско/ в квартал 199а /сто деветдесет и девет буква”а”/ по плана на град Плевен, при съседи: улица “Георги Бенковски”, улица “Люлин”, УПИ № I-за озеленяване и УПИ № II-за трафопост, който имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Плевен, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, представлява Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.837.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, осемстотин тридесет и седем, точка, едно, точка, две/, с адрес: гр. Плевен, ул. „Георги Бенковски“ № 17, ет.1, ап.2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.660.837 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, осемстотин тридесет и седем/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 62,00 кв.м. /шестдесет и два квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имот с идентификатор 56722.660.837.1.1; под обекта – няма; над обекта – имот с идентификатор 56722.660.837.1.4. - при първоначална цена – 61 200 лева /шестдесет и една хиляди и двеста лева/ Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 8, акт №101/2007 в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749; възбрана том 4, акт 31/2014г. в полза на „Топлофикация Плевен“ ЕАД, по изп.дело №20148140400254 на ЧСИ Надежда Вангелова; възбрана том 4 акт №89/2015 в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№6299/29.12.2015г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в град Плевен, при управителя Олег Илиев и Величка Илиева, след предварителна уговорка с кантората на ЧСИ. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20158150401641/15г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 11.01.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Плевен, ул. Георги Бенковски

Къща ЧЕРВЕН БРЯГ

ЧЕРВЕН БРЯГ улица „Георги Бенковски“ № 20
254 м²
3,460 лв
2017-9-18
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №1350/2016г. с Изх. № 41080/ 18.09.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 06.10.2017г. до 17.00 часа на 06.11.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на собственост на НАТАЛИЯ ИВАНОВА ПАУНОВ, а именно: 1/3 /една трета/ идеална част от: 254/490 /двеста петдесет и четири върху четиристотин и деветдесет/ идеални части от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80501.806.17 /осемдесет хиляди петстотин и едно, точка, осемстотин и шест, точка, седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-2/20.01.2005г./20.01.2005г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота град Червен бряг, на улица „Георги Бенковски“ № 20, посочена в документа площ от 529,00 кв.м. /петстотин двадесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, при начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: имоти с идентификатори 80501.806.16, 80501.806.20, 80501.806.18, 80501.806.6 и 80501.806.7, ЗАЕДНО с построените в този поземлен имот сгради, както следва: 1. Сграда с идентификатор 80501.806.17.2 /осемдесет хиляди петстотин и едно, точка, осемстотин и шест, точка, седемнадесет, точка, две/ със застроена площ от 66,00 кв.м. /шестдесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: жилищна – еднофамилна; 2. Сграда с идентификатор 80501.806.17.3 /осемдесет хиляди петстотин и едно, точка, осемстотин и шест, точка, седемнадесет, точка, три/ със застроена площ от 15,00 кв.м. /петнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда; - при първоначална цена – 3 460 лева /три хиляди четиристотин и шестдесет лева/ Данъчна оценка на целият имот е в размер на 8155.90 лева, съгласно удостоверение на Община Червен бряг, МДТ. Част от покрива на сградата се е срутил и от покривни течове са повредени и етажния гредоред между първи и втори етаж. Дограма дървена, изветряла с липси на остъкляване. Сградата е опасна за огледи вътре в имота. Тежести за имота: Съдебни решения том 6, акт №124/2012г.; Покупко-продажба на неддв.имот с нот.акт том 3, акт №16/2013г.; Възбрана том 1, акт №56/2014г., в полза на ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ, ЕИК 121230735 на ЧСИ Стоян Якимов рег.№844 по ид №20118440403659; Възбрана том 1, акт №71/2014г., в полза на ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ с ЕИК 831609046 на ЧСИ М.Бъзински рег.№838 по ид№20138380403569; Възбрана том 1, акт №99/2014г., в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ ЕИК 000694749 на ЧСИ Сия Халаджова рег.№863 по ид №201086304001207; Възбрана том 1, акт №5/2016г., в полза на Бойко Илиев Оронов на ЧСИ Стефан Петров рег.№921 по ид№20159210400005; Възбрана том 1, акт №29/2016г., в полза на БАНКА ДСК ЕАД, ЕИК 121830616 на ЧСИ Неделчо Митев рег.№841 по ид №20168410403122; Вписана възбрана том 1, акт №45/2016г., в полза на ЦВЕТЕЛИН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ, по изп.д.№20167860400259 по описа на ЧСИ Миладин Миладинов, рег.–786, изпратено за продължаване на изп.действия и образувано при ЧСИ Кирилова под изп.дело № 20168150401350/16г.; Възбрана том 1, акт №46/2016г., в полза на Маргарита Петкова Иванова на ЧСИ Миладинов рег.№786 по ид №20167860400483, изпратено за продължаване на изп.действия на ЧСИ Кирилова и обр.под №20168150401349 ; Възбрана том 1, акт №145/2016г., в полза на Бойко Илиев Оронов по ид №20168150401439 по описа на ЧСИ Кирилова, съгласно удостоверения за тежести с Изх. №794;795;796/21.12.2016г. на АВ, Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в гр. Червен бряг. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20168150401350/16г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 07.11.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Къща ЧЕРВЕН БРЯГ

ЧЕРВЕН БРЯГ улица „Георги Бенковски“ № 20
254 м²
3,460 лв
2017-9-18
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №1350/2016г. с Изх. № 41080/ 18.09.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 06.10.2017г. до 17.00 часа на 06.11.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на собственост на НАТАЛИЯ ИВАНОВА ПАУНОВ, а именно: 1/3 /една трета/ идеална част от: 254/490 /двеста петдесет и четири върху четиристотин и деветдесет/ идеални части от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80501.806.17 /осемдесет хиляди петстотин и едно, точка, осемстотин и шест, точка, седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-2/20.01.2005г./20.01.2005г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота град Червен бряг, на улица „Георги Бенковски“ № 20, посочена в документа площ от 529,00 кв.м. /петстотин двадесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, при начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: имоти с идентификатори 80501.806.16, 80501.806.20, 80501.806.18, 80501.806.6 и 80501.806.7, ЗАЕДНО с построените в този поземлен имот сгради, както следва: 1. Сграда с идентификатор 80501.806.17.2 /осемдесет хиляди петстотин и едно, точка, осемстотин и шест, точка, седемнадесет, точка, две/ със застроена площ от 66,00 кв.м. /шестдесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: жилищна – еднофамилна; 2. Сграда с идентификатор 80501.806.17.3 /осемдесет хиляди петстотин и едно, точка, осемстотин и шест, точка, седемнадесет, точка, три/ със застроена площ от 15,00 кв.м. /петнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда; - при първоначална цена – 3 460 лева /три хиляди четиристотин и шестдесет лева/ Данъчна оценка на целият имот е в размер на 8155.90 лева, съгласно удостоверение на Община Червен бряг, МДТ. Част от покрива на сградата се е срутил и от покривни течове са повредени и етажния гредоред между първи и втори етаж. Дограма дървена, изветряла с липси на остъкляване. Сградата е опасна за огледи вътре в имота. Тежести за имота: Съдебни решения том 6, акт №124/2012г.; Покупко-продажба на неддв.имот с нот.акт том 3, акт №16/2013г.; Възбрана том 1, акт №56/2014г., в полза на ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ, ЕИК 121230735 на ЧСИ Стоян Якимов рег.№844 по ид №20118440403659; Възбрана том 1, акт №71/2014г., в полза на ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ с ЕИК 831609046 на ЧСИ М.Бъзински рег.№838 по ид№20138380403569; Възбрана том 1, акт №99/2014г., в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ ЕИК 000694749 на ЧСИ Сия Халаджова рег.№863 по ид №201086304001207; Възбрана том 1, акт №5/2016г., в полза на Бойко Илиев Оронов на ЧСИ Стефан Петров рег.№921 по ид№20159210400005; Възбрана том 1, акт №29/2016г., в полза на БАНКА ДСК ЕАД, ЕИК 121830616 на ЧСИ Неделчо Митев рег.№841 по ид №20168410403122; Вписана възбрана том 1, акт №45/2016г., в полза на ЦВЕТЕЛИН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ, по изп.д.№20167860400259 по описа на ЧСИ Миладин Миладинов, рег.–786, изпратено за продължаване на изп.действия и образувано при ЧСИ Кирилова под изп.дело № 20168150401350/16г.; Възбрана том 1, акт №46/2016г., в полза на Маргарита Петкова Иванова на ЧСИ Миладинов рег.№786 по ид №20167860400483, изпратено за продължаване на изп.действия на ЧСИ Кирилова и обр.под №20168150401349 ; Възбрана том 1, акт №145/2016г., в полза на Бойко Илиев Оронов по ид №20168150401439 по описа на ЧСИ Кирилова, съгласно удостоверения за тежести с Изх. №794;795;796/21.12.2016г. на АВ, Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в гр. Червен бряг. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20168150401350/16г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 07.11.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Къща ЧЕРВЕН БРЯГ

ЧЕРВЕН БРЯГ улица „Георги Бенковски“ № 20
84 м²
4,325 лв
2017-6-22
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №1350/2016г. с Изх. № 26994/ 22.06.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 24.07.2017г. до 17.00 часа на 24.08.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе първа публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на собственост на НАТАЛИЯ ИВАНОВА ПАУНОВА от гр. София, ж.к. „Младост“ 2, бл. 205 А, вх. 2, ет. 8, ап. 44, а именно: 1/3 /една трета/ идеална част от: 254/490 /двеста петдесет и четири върху четиристотин и деветдесет/ идеални части от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80501.806.17 /осемдесет хиляди петстотин и едно, точка, осемстотин и шест, точка, седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-2/20.01.2005г./20.01.2005г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота град Червен бряг, на улица „Георги Бенковски“ № 20, посочена в документа площ от 529,00 кв.м. /петстотин двадесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, при начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: имоти с идентификатори 80501.806.16, 80501.806.20, 80501.806.18, 80501.806.6 и 80501.806.7, ЗАЕДНО с построените в този поземлен имот сгради, както следва: 1. Сграда с идентификатор 80501.806.17.2 /осемдесет хиляди петстотин и едно, точка, осемстотин и шест, точка, седемнадесет, точка, две/ със застроена площ от 66,00 кв.м. /шестдесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: жилищна – еднофамилна; 2. Сграда с идентификатор 80501.806.17.3 /осемдесет хиляди петстотин и едно, точка, осемстотин и шест, точка, седемнадесет, точка, три/ със застроена площ от 15,00 кв.м. /петнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда; - при първоначална цена – 4 325 лева /четири хиляди триста двадесет и пет лева/ Пазарната стойност на 254/490 /двеста петдесет и четири върху четиристотин и деветдесет/ идеални части от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80501.806.17, ведно със сгради с идентификатори 80501.806.17.2 и 80501.806.17.3 е в размер от 17 300 лева . Началната цена е определена в размер на 75% от оценката, до размера на една трета идеална част от имота. Данъчна оценка на целият имот е в размер на 8155.90 лева, съгласно удостоверение на Община Червен бряг, МДТ. Част от покрива на сградата се е срутил и от покривни течове са повредени и етажния гредоред между първи и втори етаж. Дограма дървена, изветряла с липси на остъкляване. Сградата е опасна за огледи вътре в имота. Тежести за имота: Съдебни решения том 6, акт №124/2012г.; Покупко-продажба на неддв.имот с нот.акт том 3, акт №16/2013г.; Възбрана том 1, акт №56/2014г., в полза на ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ, ЕИК 121230735 на ЧСИ Стоян Якимов рег.№844 по ид №20118440403659; Възбрана том 1, акт №71/2014г., в полза на ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ с ЕИК 831609046 на ЧСИ М.Бъзински рег.№838 по ид№20138380403569; Възбрана том 1, акт №99/2014г., в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ ЕИК 000694749 на ЧСИ Сия Халаджова рег.№863 по ид №201086304001207; Възбрана том 1, акт №5/2016г., в полза на Бойко Илиев Оронов на ЧСИ Стефан Петров рег.№921 по ид№20159210400005; Възбрана том 1, акт №29/2016г., в полза на БАНКА ДСК ЕАД, ЕИК 121830616 на ЧСИ Неделчо Митев рег.№841 по ид №20168410403122; Вписана възбрана том 1, акт №45/2016г., в полза на ЦВЕТЕЛИН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ, по изп.д.№20167860400259 по описа на ЧСИ Миладин Миладинов, рег.–786, изпратено за продължаване на изп.действия и образувано при ЧСИ Кирилова под изп.дело № 20168150401350/16г.; Възбрана том 1, акт №46/2016г., в полза на Маргарита Петкова Иванова на ЧСИ Миладинов рег.№786 по ид №20167860400483, изпратено за продължаване на изп.действия на ЧСИ Кирилова и обр.под №20168150401349 ; Възбрана том 1, акт №145/2016г., в полза на Бойко Илиев Оронов по ид №20168150401439 по описа на ЧСИ Кирилова, съгласно удостоверения за тежести с Изх. №794;795;796/21.12.2016г. на АВ, Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в гр. Червен бряг. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20168150401350/16г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 25.08.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН улица „Георги Бенковски” № 17
62 м²
60,800 лв
2017-2-9
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №1641/ 2015г. с Изх.№5306/ 09.02.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 28.02.2017г. до 17.00 часа на 28.03.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ОЛЕГ МАРТИНОВ ИЛИЕВ и ВЕЛИЧКА НИКОЛИНОВА ИЛИЕВА, и двамата от гр. Плевен, ул. „Георги Бенковски“ № 17, ет.1, ап.2, а именно: АПАРТАМЕНТ № 2 /две/, находящ се в град Плевен, в триетажна жилищна сграда на улица „Георги Бенковски” № 17 /седемнадесет/, на I /първия/ етаж, със западно изложение, състоящ се от една стая, хол, трапезария с кухня-ниша, килер, баня-тоалетна, с обща застроена площ с ½ - една втора идеална част от стълбище – 94,00 кв.м. /деветдесет и четири квадратни метра/, при съседи на апартамента: изток-стълбище и апртамент на Христо Б.Велчев, юг- двор, запад - улица “Люлин”, север - двор, заедно с принадлежащите на жилището: МАЗА с площ от 16,00 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/, при съседи: изток - маза на Сава М. Тотев, юг-двор, запад-маза на Невена Г.Грънчева и север-коридор, 1/3 - една трета идеална част от ОБЩА МАЗА на Невена Г.Грънчева, Георги П.Драганов и Елена Хр.Григорова, ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ с площ от 16,00 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/, при съседи: изток - таванско помещение на Сава М.Тотев, юг - двор, запад-таванско помещение на Невена Г. Грънчева и север-коридор, както и 1/6 - една шеста идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавен урегулиран поземлен имот, целият с площ от 545,00 кв.м. /петстотин четиридесет и пет квадратни метра/, съставляващ съгласно скица на Община-Плевен УПИ № III - 4705 /трети римско - за имот с номер четири хиляди седемстотин и пет арабско/ в квартал 199а /сто деветдесет и девет буква”а”/ по плана на град Плевен, при съседи: улица “Георги Бенковски”, улица “Люлин”, УПИ № I-за озеленяване и УПИ № II-за трафопост, който имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Плевен, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, представлява Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.837.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, осемстотин тридесет и седем, точка, едно, точка, две/, с адрес: гр. Плевен, ул. „Георги Бенковски“ № 17, ет.1, ап.2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.660.837 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, осемстотин тридесет и седем/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 62,00 кв.м. /шестдесет и два квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имот с идентификатор 56722.660.837.1.1; под обекта – няма; над обекта – имот с идентификатор 56722.660.837.1.4. - при първоначална цена – 60 800 лева /шестдесет хиляди и осемстотин лева/ Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 8, акт №101/2007 в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749; възбрана том 4, акт 31/2014г. в полза на „Топлофикация Плевен“ ЕАД, по изп.дело №20148140400254 на ЧСИ Надежда Вангелова; възбрана том 4 акт №89/2015 в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№6299/29.12.2015г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в град Плевен, при управителя Олег Илиев и Величка Илиева, след предварителна уговорка с кантората на ЧСИ. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20158150401641/15г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 29.03.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com