83 м²
43 000 €
10.10.17 г.
ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАДСТРОЯВАНЕ-83 КВ. М. ,ТЪРГОВСКА П23 КВ. М. ,ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОСТРОЙКА-20 КВ. М. ,ГАРАЖ-18 КВ. М. НАМИРА СЕ В РАЗШИРЕН ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН НА ТИХА УЛИЦА.
Още imot.bg
3 стаи
76 м²
27 000 €
17.10.17 г.
Предлагаме тристаен апартамент в много добро състояние в близост до Тмаркет и пощата . Състои се от: две спални, хол, кухня, баня, тоалетна и тераса на хола. Жилището е с частично сменена дограма PVC , подовата настилка е теракота и естествен паркет. Оферта 111
Още imot.bg

Къща за гости Луксия

Плевен село Сухаче
30 лв
9.10.17 г.
Интернет Климатик Локално парно отопление Микровълнова фурна Миялна машина Пералня Посуда Самостоятелен сан. възел Съдомиялна ТВ / Кабелна ТВ/ Цифрова ТВ Термокана Фурна Хладилник Ютия Градина Екопътеки Исторически забележителности Лов Наем на велосипеди Природни забележителности Плащане на място във вилата Плащане по банков път
Още vili.bg

Офис ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. „Катя Попова“ № 2
122 м²
90 000 лв
12.10.17 г.
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №942 / 2015 г. с Изх. № 45103/ 12.10.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 27.10.2017г. до 17.00 часа на 27.11.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти, принадлежащи на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ТЕОДОР МАДЖАРОВ“, а именно: 1. ОФИС №20 /двадесет/, находящ се на петия надмагазинен етаж в АДМИНИСТРАТИВНО-ТЪРГОВСКА СГРАДА на VII-седем етажа, състояща се от ресторант, кафе, кафе-клуб, пет магазина и 21 офиса, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Плевен ул. „Катя Попова“ № 2 /две/, целият с площ от 460,00 кв.м. /четиристотин и шестдесет квадратни метра/, съставляващ имот с пл. № 6111 /шест хиляди сто и единадесет/, за който имот заедно с имот с пл. № 6110 /шест хиляди сто и десет/ е отредена обща парцела I /първа/, цялата с площ от 460,00 кв.м. /четиристотин и шестдесет квадратни метра/ в квартал 152 /сто петдесет и втори/ по устройствения план на гр. Плевен, при съседи на парцела: от две страни улица; Валери Иванов и Тодорка Петрова, със застроена площ на офиса от 122,40 кв.м. /сто двадесет и две цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, ЗАЕДНО с Тераса на площ от 3,10 кв.м. /три цяло и десет стотни квадратни метра/, при съседи на офиса: изток – двор; запад – улица; север – асансьорна шахта, коридор и офис № 21, съседна жилищна сграда; отгоре – офис № 22; отдолу – офис № 17, както и 8.059 % /осем цяло и петдесет и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и 8.059 % /осем цяло и петдесет и девет хилядни процента/ идеални части от правото на строеж, който офис съгласно приложена кадастрална справка представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.1051.1.20 /петдесет и шест хиляди седемстотин двдесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, хиляда петдесет и едно, точка, едно, точка, двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-15-336/22.10.2012г. на Началник на СГКК – гр. Плевен, адрес на имота: гр. Плевен, п.к. 5800, ул. „Катя Попова“ № 2, ет. 5, обект - офис № 20 , който Самостоятелен обект се намира в Сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.660.1051 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, хиляда петдесет и едно/, предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 2 /две/, посочена в документа площ: 125,50 кв.м. /сто двадесет и пет цяло и петдесет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1: на същия етаж - обект с идентификатор 56722.660.1051.1.30; под обекта - имоти с идентификатори 56722.660.1051.1.17 и 56722.660.1051.1.18; над обекта – няма и при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 2: на същия етаж - няма; под обекта - имот с идентификатор 56722.660.1051.1.30; над обекта – няма. - при първоначална цена –90 000 лева без ДДС /деветдесет хиляди лева/ Данъчна оценка е в размер на 102 389.70 лева, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. „ТЕОДОР МАДЖАРОВ“ ЕООД, вписано в Търговския Регистьр на Агенция по вписванията е с регистрация по ЗДДС и върху цената на имота се дължи ДДС. 2. ОФИС №21 /двадесет и едно/, находящ се на петия надмагазинен етаж в АДМИНИСТРАТИВНО-ТЪРГОВСКА СГРАДА на VII-седем етажа, състояща се от ресторант, кафе, кафе-клуб, пет магазина и 21 офиса, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Плевен ул. „Катя Попова“ № 2 /две/, целият с площ от 460,00 кв.м. /четиристотин и шестдесет квадратни метра/, съставляващ имот с пл. № 6111 /шест хиляди сто и единадесет/, за който имот заедно с имот с пл. № 6110 /шест хиляди сто и десет/ е отредена обща парцела I /първа/, цялата с площ от 460,00 кв.м. /четиристотин и шестдесет квадратни метра/ в квартал 152 /сто петдесет и втори/ по устройствения план на гр. Плевен, при съседи на парцела: от две страни улица; Валери Иванов и Тодорка Петрова, със застроена площ на офиса от 54,10 кв.м. /петдесет и четири цяло и десет стотни квадратни метра/, ЗАЕДНО с две тераси, съответно на площ от 5,30 кв.м. /пет цяло и тридесет стотни квадратни метра/ и на площ от 12,10 кв.м. /дванадесет цяло и десет стотни квадратни метра/, при съседи на офиса: изток – коридор, двор и стълбище; запад – улица; север – покрив; юг – офис № 20; отгоре – офис № 22; отдолу – офис № 19, както и 4.590 % /четири цяло петстотин и деветдесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и 4.590 % /четири цяло петстотин и деветдесет хилядни процента/ идеални части от правото на строеж, който офис съгласно приложена кадастрална справка представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.1051.1.30 /петдесет и шест хиляди седемстотин двдесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, хиляда петдесет и едно, точка, едно, точка, тридесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-15-336/22.10.2012г. на Началник на СГКК – гр. Плевен, адрес на имота: гр. Плевен, п.к. 5800, ул. „Катя Попова“ № 2, ет. 5, обект - офис № 21, който Самостоятелен обект се намира в Сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.660.1051 //петдесет и шест хиляди седемстотин двдесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, хиляда петдесет и едно/, предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 71,50 кв.м. /седемдесет и едно цяло и петдесет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - обект с идентификатор 56722.660.1051.1.20; под обекта - имоти с идентификатори 56722.660.1051.1.18, 56722.660.1051.1.17 и 56722.660.1051.1.19; над обекта – имот с идентификатор 56722.660.1051.1.20. - при първоначална цена –50 025 лева без ДДС /петдесет хиляди двадесет и пет лева/ Данъчна оценка е в размер на 45 255.60 лева, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. „ТЕОДОР МАДЖАРОВ“ ЕООД, вписано в Търговския Регистьр на Агенция по вписванията, е с регистрация по ЗДДС и върху цената на имота се дължи ДДС. Тежести за имотите: договорна ипотека том 4, акт №57/2008г.в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749; договор за наем том 16, акт №117/2014 наемател Милен Асърджиев за срок от 10 години; възбрана том 3, акт №75/2015г.в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749 по изп.дело № 20158150400942/15г., съгласно удостоверения за тежести с Изх.№3873/3874/28.08.2015г. Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в град Плевен при управителя Калин Стефанов Цветков. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20158150400942/15г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 28.11.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Още targimot.com
3 стаи
94 м²
41 000 €
5.10.17 г.
Апартамента е ново строителство, две спални, дневна с бокс, две тераси, баня и тоалетна отделно. Дограма ПВЦ, интериорни врати МДФ, ламинат в спалните. Има възможност и за закупуване на гараж. За оглед Е. Иванов 0877212198
Още bazar.bg

Тристаен апартамент

град Плевен Идеален център Бокородо
87 м²
49 900 €
9.10.17 г.
Апартамента се състои от всекидневна с кухненски бокс, две спални, баня и тоалетна отделно, две тераси. Жилището се намира в малка кооперация със собствен двор, находяща се в тиха улица. Етажа е първи над гаражи.
Още holmes.bg

Продава 2-СТАЕН, град Плевен, Широк център

град Плевен, Широк център р-н ВМИ
2 стаи
76 м²
42 000 €
12.10.17 г.
двустаен апартамент ново с-но, състоящ се от просторна дневна с трапезария, спалня, баня и тоалетна поотделно, две тераси, изложение изток-запад, направен, луксозно обзаведен с нови мебели и ел. уреди, продава се както е на снимките, за повече информация и огледи на посочените телефони
Още imot.bg
106 м²
45 000 €
12.10.17 г.
Още imot.bg
1 стая
40 м²
180 лв
5.10.17 г.
Обзаведена гарсониера с кухненски ъгъл, маса, столове, готварска печка, хладилник, спалня, секция, масичка, на първи етаж, остъклена тераса. Жилището се дава под наем от 01. 06. 2016 година.
Още bazar.bg

Двустаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН улица „Ресен“ №8 /осем/, вход „Б“
73 м²
84 300 лв
Вчера в 17:34
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по Изп.Дело №761 /2014г. с изх. № 46093/ 18.10.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 04.11.2017г. до 17.00 часа на 04.12.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот, отнет в полза на Държавата по реда на чл.28, ал.1, във вр.с чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./, съгласно Решение №15 от 25.10.2012г. по гр.дело №25/2010г., по описа на Плевенски Окръжен Съд, представлявана от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, Териториална Дирекция-Велико Търново, гр.Велико Търново, пл.“Център“2, на основание чл.3, ал.1, т.13, от ЗНАП, за задължение на ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, а именно: АПАРТАМЕНТ №5 /пет/, находящ се в град Плевен, в жилищната сграда на ЖСК „Среброструй“, на улица „Ресен“ №8 /осем/, вход „Б“, на III /третия/ етаж, с изложение север – изток – юг, състоящ се от СПАЛНЯ, ДНЕВНА, КУХНЯ, БАНЯ и ТОАЛЕТНА, със застроена площ от 73 кв.м. /седемдесет и три квадратни метра/, с полагащата се част от стълбището и 40% /четиридесет процента/ от площта на балконите, при съседи: апартамент на Владимир и Олга Янчеви, отгоре – апартамент на Ангел и Петрана Иванови, север – двор, изток – двор, юг – двор и стълбище, заедно с принадлежащите към това жилище ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №1 /едно/ на площ от 5 кв.м. /пет квадратни метра/, с изложение север – изток, при съседи: маза на Илия и Тодорица Топурови, коридор, север – двор, изток – двор, както и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №4 /четири/ на площ от 14 кв.м. /четиринадесет квадратни метра/, с изложение юг, при съседи: таван на Владимир и Олга Янчеви, таван на Ангел и Петрана Иванови, коридор, юг – двор, заедно с 1/14 /една четиринадесета/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна земя, съставляваща УПИ I /първи/ в кв. 381 /триста осемдесет и първи/ по плана на гр.Плевен, при съседи: от две страни – улици и УПИ II, V и XI, съгласно схема на имота представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.777.1.5 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, седемстотин седемдесет и седем, точка, едно, точка, пет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, с адрес на имота: гр.Плевен, ул.„Ресен“№8, бл. ЖСК "СРЕБРОСТРУЙ", вх.Б, ет.3, ап.5, който обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.660.777, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по документ: 73.000 кв. м., прилежащи части: МАЗА № 1 от 5 кв.м. и ТАВАН № 4 от 14 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: 56722.660.777.1.6; под обекта: 56722.660.777.1.3; над обекта: 56722.660.777.1.7. -при първоначална цена – 84 300 лева /осемдесет и четири хиляди и триста лева/ Данъчната оценка за имота е в размер на 57 126.30 лв., съгласно справка МДТ Плевен. Тежести за имота: договорна ипотека том 7, акт №156/2008г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; възбрана вписана под том 5, №121/2010г. в полза на КУИППД ТД Ловеч; искова молба вписана под том 17, акт №119/ 2010г. Ищец КУИППД ТД Ловеч; възбрана вписана под том 3, №103/2012г. в полза на ТД на НАП Велико Търново; възбрана вписана под том 3, №8/2014г. в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№1450/02.06.2014г.на Агенция Вписвания Имотен Регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в град Плевен, на горепосочен адрес, при управителя Валентин Георгиев. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20148150400761/14г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 05.12.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Още targimot.com

Двустаен апартамент

град Плевен Широк център началото на Сан Стефано
65 м²
28 700 €
9.10.17 г.
Двустаен, безпреходен апартамент! Разпределение: хол, спалня, трапезария с кухненски бокс, тераса, баня и тоалетна заедно. Подовите настилки са ламинат и естествен паркет. Изложение: изток/запад. По-голямата част от обзавеждането ще остане. Към жилището има прилежаща маза 10 м2, както и две тавански помещения общо около 43 м2! ОФЕРТА 1508 КОНСУЛТИРАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗГОДНИ БАНКОВИ КРЕДИТИ! ***
Още holmes.bg
250 м²
180 000 €
14.10.17 г.
Луксозно обзаведен мезонет с панорамен изглед над град Плевен! Състой се от 2 нива на 5-ти и 6-ти етаж: 1-во ниво луксозно обзаведена, голяма кухня с трапезария. Обзаведен хол + камина, WC, Кабинет, Парно и складово помещение, Перално помещение +4 балкона! 2-ро ниво 3 спални + 2 бани( 1-ва баня- вана с аеромасасж+ голям душ+WC; 2-ра баня голям душ+WC) +4 балкона на 2-ро ниво В апартамента има попдово отопление на ток и на двете нива+ баните и тоалетните. Хидрафор с бункер 1000л. Метална врата. Алармена система. Система за домашно кино. 2 гаража с aвтоматични ролетни врати - 49. 83 кв. м общо 3 мази - общо - 21. 7 кв. м Апартамента е напълно обзаведен луксозно! За повече информация: 0886367517 Силвия Димитрова
Още imot.bg
2 стаи
47 м²
21 500 €
9.10.17 г.
Предлагаме малометрен преустроен апартамент, след ремонт в близост до магазин СИКО , с площ от 47 кв.м. Състои се от: две спални, всекидневна, бокс и баня с тоалетна. Дограмата е сменена с PVC, подовата настилка е ламинат и теракота, направена е вътрешна изолация, има ТЕЦ и топла вода. Продава се с обзавеждането! Блокът е одобрен за саниране! Оферта 108
Още bazar.bg

Продава 2-СТАЕН, град Плевен, Широк център

град Плевен, Широк център пл. Македония
2 стаи
57 м²
31 000 €
10.10.17 г.
Монолитно строителство на 12 години, стои се от дневна с кухненски бокс, голяма тераса, спалня, антре, баня с WC. Скосявания, настилки - ламинат, стени - шпакловани и боядисани, PVC дограма, нуждае се от ремонт.
Още imot.bg

Двустаен апартамент

град Плевен Широк център Исторически музей
62 м²
37 000 €
9.10.17 г.
Оферта 2692! Апартамент в нова газифицирана кооперация с отлична локация след основен ремонт. Жилището се състои от дневна с кухнеснки бокс, една спалня, баня с тоалетна, две тераси, една от които остъклена и пригодена за готвене. Обзаведен, прилежаща маза от 9кв. м.
Още holmes.bg

Продава КЪЩА, град Плевен, Идеален център

град Плевен, Идеален център ДСК
88 м²
47 500 €
12.10.17 г.
Самостоятелна къща на два етажа с парцел с площ от 420 кв. м. в идеален център. Парцела е с лице на главна улица, в изключително комуникативен район с отлично изградена инфраструктура, което го прави особено подходящ за строеж на търговски обект. Къщата се намира навътре в двора и е със следното разпределение: на първи етаж - кухня, спарня и баня с тоалетна, на втория етаж - две спални и тераса.
Още imot.bg
450 м²
400 000 €
5.10.17 г.
самостоятелна двуетажна къща в идеален център, двор 600 кв м., по 150 кв на етаж,първи и втори, приземен, подходяща за офис сграда,медицински център, и други дейности ,за повече информация и огледи на посочените телефони
Още bazar.bg
1 200 м²
2 200 лв
9.10.17 г.
Самостоятелен, ограден, равен двор в жилищната зона на гр. Гулянци. Близо е до центъра. 20 овощни дръвчета, 11 реда лозе с по 13 главини. Лека дъсчена постройка, ток, вода. Двора се поддържа и е в много добро състояние. Договаряне. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ. За контакти Илка Йошковска 0899322788, 0878714405
Още bazar.bg
236 м²
155 000 €
12.10.17 г.
Тризонет-236кв. м. + гараж със складово пом. -25кв. м. Идеален център непосредствено до пешеходната зона. Разположен на 6, 7 и 8ет. Състоящ се от дневна, кухня, 3 спални /едната с дрешник/, 2 бани, килер, фитнес/или друго предназначение - по желание/ и покривна градина-барбекю. Изложения-изток, юг/основно/, запад. Луксозно изпълнение и обзавеждане. 3 варианта за отопление-ТЕЦ, камина с водна риза, ел котле. Климатици, топлоизолация, ПВЦ дограма, телефон, интернет, каб. ТВ. Невероятен изглед към целия град.
Още imot.bg

Парцел ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН местността „ЧАИРА“
350 м²
4 635 лв
10.10.17 г.
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №875 / 2013 г. с Изх. № 44720/ 10.10.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 28.10.2017г. до 17.00 часа на 28.11.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ КОЖУХАРОВ, а именно: НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в строителните граници на град Плевен, в местността „ЧАИРА“, с площ от 350 /триста и петдесет/ кв.м., съставляващ имот № 10291 /десет хиляди двеста деветдесет и едно/, в квартал 6 /шести/ по кадастралния план на града, одобрен със Заповед № РД-02-14-266/1994 г. на Кмета на Община Плевен, който имот попада в УПИ III /трети/, отреден за жилищен комплекс и гаражи, при съседи: юг – улица и блок №222 от ж.к. „Дружба“, запад – поземлен имот, север – ОДЗ „Яница“, изток – поземлен имот, съгласно представения документ за собственост – Нотариален акт за покупко-продажба № 123, том IX, д. 950/2004 г. на Нотариус Савина Иванова, рег. № 016 на НК, а съгласно скица на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Плевен на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 56722.667.835 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин шестдесет и седем, точка, осемстотин тридесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Плевен, одобрена със заповед № РД-18-56/18.09.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастър, находящ се в град Плевен, ж.к. „Дружба“, с площ от 348 /триста четиридесет и осем/ кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 метра/, при съседи: имот 56722.667.831, имот 56722.667.846, имот 56722.667.836. Имотът се намира в град Плевен, ж.к. „Дружба“, местността „ЧАИРА“. На 300 м от имота се намира спирка на тролей №5. На юг граничи с асфалтов път, на север с ОДЗ „Яница. За имота е отредено жилищно застрояване до 10 метра, не е ограден, не е изпълнена вертикална планировка. - при първоначална цена – 4 635 лева /четири хиляди шестстотин тридесет и пет лева/ Тежести за имота: Договорна ипотека вписана в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД, том 2, №177/2008г.; възбрана том 3, №75/2013г.в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД; съгласно удостоверение за тежести с изх.№2241/24.06.2013г. на Агенция Вписвания гр.Плевен. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес в гр. Плевен, на горепосочен адрес. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20138150400875/13г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 29.11.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Още targimot.com
4 стаи
120 м²
130 000 лв
12.10.17 г.
Продавам в гр.Певен център, на 800 м.от градската градина, имот на две улици: АПАРТАМЕНТ-етаж; 120 кв.м. полезна площ , над сутеренен етаж, в ниско етажна монолитна кооперация, строена 1974г. в елитен, тих квартал, близо до спирка на градски и тролейбусен транспорт, заедно сутеренна стая за живеене с маза с мръсен канал, удобна за санитарен възел / баня-тоалетна/, с гараж, заедно с част от двора-128 кв.м., ЖИЛИЩЕТО-Апартамент/ един на етаж/ се състои от; две спални, голям хол с тераса, трапезария с тераса с кухня, два коридора, единия пред санитарните възли, баня с прозорец,тоалетна, с изложение запад- юг, с подобрения : вътрешна изолация, луксозна вътрешна и външна дограма, дъбов паркет и качествени луксозни вградени мебели и частично обзавеждане. Разгъната застроена площ 174 кв.м./етаж; сутерен и гараж Жилището е с изградена инсталация за ТЕЦ,обкичена с чугунени радиатори с много глидери, но изключена от ТЕЦ по решение на събранието на собствениците на етажната собственост.ОВИ инсталацията е с възможност за преустройство в локална отоплителна инсталация. Има възможност за за газифициране центарлно. Продава се без комисионна за купувача. Цена 130000 лв. за огледи с ключ тел.0887073708 Допълнителна информация Вид апартамент 4-стаен Вид строителство Тухла Етаж 2 Квадратура 120 кв. м Особенности С гараж Екстри Вода , Интернет , Кабелна телевизия , Климатик , Регулация , ТЕЦ , Телефон
Още bezplatno.net
1 стая
40 м²
17 000 €
12.10.17 г.
Южна гарсониера, след частичен ремонт! Разпределение: голяма стая, кухня с остъклена тераса, баня и тоалетна заедно. Жилището е с PVC дограма и вътрешна изолация на голямата стая! Подовите настилки са: паркет и теракот! Прилежаща маза! OФЕРТА 110 КОНСУЛТИРАНЕ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ! imot_consult13@abv. bg
Още imot.bg
3 стаи
86 м²
35 000 €
12.10.17 г.
Тристаен, тухлен апартамент в централната част на комплекса. Състои се от две спални, хол, кухня, две тераси, баня и тоалетна отделно. С ТЕЦ и топла вода. С прилежащи таван и маза.
Още imot.bg

Продава 2-СТАЕН, град Плевен, Сторгозия

град Плевен, Сторгозия Поликлиниката
2 стаи
60 м²
23 500 €
9.10.17 г.
Двустаен апартамент , в много добро състояние, състоящ се от спалня, хол, кухня, баня, тоалетна, килер и две тераси. Холът и спалнята са на паркет, коридора и кухнята на теракот, санитарните възли са с фаянс и теракот. Терасата на кухнята е затворена. Дограмата е сменена с ПВЦ и има външна изолация. Апартаментът е поддържан и чист. Локацията на жилището е добра - в близост до тролейбусна спирка, училища, детска градина и магазини. Прилежащо помещение - маза.
Още imot.bg
1 2 3 4 5 6