Продавам две двуетажни къщи в Плевен

Широк Център гр. Плевен обл. Плевен
Продавам луксозна къща в района на Медицинският институт* С дворно място с 3 гаража и барбекю* На сутеренният етаж има 2 стаи с баня и тоалетна* Първият етаж е със голяма дневна с кухненски бокс- две спални с баня и тоалетна- Къщата е вътрешни стълби към вторият етаж където е разположен просторен хол с кухненски бокс* две спални-южно изложение с баня и тоалетна*
16.06.17 г., 7:20 alo.bg
200.0 м²
175 000 €

Продавам обработваема земя

Плевен и област Пордим Вълчитрън
Продавам обработваема земя.Обработва се всяка година.Много плодородна
19.06.17 г., 2:24 555.bg
1 400 лв

Офис ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. „Катя Попова“ № 2
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №942 / 2015 г. с Изх. № 26401/ 20.06.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 24.07.2017г. до 17.00 часа на 24.08.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти, принадлежащи на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ТЕОДОР МАДЖАРОВ“, вписано в Търговския Регистьр на Агенция по вписванията с ЕИК 114520948, със седалище и адрес на управление: село Коиловци, общ. Плевен, обл. Плевен, ул.„Васил Топалски“ № 1, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Калин Стефанов Цветков, а именно: 1. ОФИС №20 /двадесет/, находящ се на петия надмагазинен етаж в АДМИНИСТРАТИВНО-ТЪРГОВСКА СГРАДА на VII-седем етажа, състояща се от ресторант, кафе, кафе-клуб, пет магазина и 21 офиса, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Плевен ул. „Катя Попова“ № 2 /две/, целият с площ от 460,00 кв.м. /четиристотин и шестдесет квадратни метра/, съставляващ имот с пл. № 6111 /шест хиляди сто и единадесет/, за който имот заедно с имот с пл. № 6110 /шест хиляди сто и десет/ е отредена обща парцела I /първа/, цялата с площ от 460,00 кв.м. /четиристотин и шестдесет квадратни метра/ в квартал 152 /сто петдесет и втори/ по устройствения план на гр. Плевен, при съседи на парцела: от две страни улица; Валери Иванов и Тодорка Петрова, със застроена площ на офиса от 122,40 кв.м. /сто двадесет и две цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, ЗАЕДНО с Тераса на площ от 3,10 кв.м. /три цяло и десет стотни квадратни метра/, при съседи на офиса: изток – двор; запад – улица; север – асансьорна шахта, коридор и офис № 21, съседна жилищна сграда; отгоре – офис № 22; отдолу – офис № 17, както и 8.059 % /осем цяло и петдесет и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и 8.059 % /осем цяло и петдесет и девет хилядни процента/ идеални части от правото на строеж, който офис съгласно приложена кадастрална справка представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.1051.1.20 /петдесет и шест хиляди седемстотин двдесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, хиляда петдесет и едно, точка, едно, точка, двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-15-336/22.10.2012г. на Началник на СГКК – гр. Плевен, адрес на имота: гр. Плевен, п.к. 5800, ул. „Катя Попова“ № 2, ет. 5, обект - офис № 20 , който Самостоятелен обект се намира в Сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.660.1051 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, хиляда петдесет и едно/, предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 2 /две/, посочена в документа площ: 125,50 кв.м. /сто двадесет и пет цяло и петдесет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1: на същия етаж - обект с идентификатор 56722.660.1051.1.30; под обекта - имоти с идентификатори 56722.660.1051.1.17 и 56722.660.1051.1.18; над обекта – няма и при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 2: на същия етаж - няма; под обекта - имот с идентификатор 56722.660.1051.1.30; над обекта – няма. - при първоначална цена – 80 940 лева без ДДС /осемдесет хиляди деветстотин и четиридесет лева/ „ТЕОДОР МАДЖАРОВ“ ЕООД, вписано в Търговския Регистьр на Агенция по вписванията с ЕИК 114520948, е с регистрация по ЗДДС и върху цената на имота се дължи ДДС. 2. ОФИС №21 /двадесет и едно/, находящ се на петия надмагазинен етаж в АДМИНИСТРАТИВНО-ТЪРГОВСКА СГРАДА на VII-седем етажа, състояща се от ресторант, кафе, кафе-клуб, пет магазина и 21 офиса, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Плевен ул. „Катя Попова“ № 2 /две/, целият с площ от 460,00 кв.м. /четиристотин и шестдесет квадратни метра/, съставляващ имот с пл. № 6111 /шест хиляди сто и единадесет/, за който имот заедно с имот с пл. № 6110 /шест хиляди сто и десет/ е отредена обща парцела I /първа/, цялата с площ от 460,00 кв.м. /четиристотин и шестдесет квадратни метра/ в квартал 152 /сто петдесет и втори/ по устройствения план на гр. Плевен, при съседи на парцела: от две страни улица; Валери Иванов и Тодорка Петрова, със застроена площ на офиса от 54,10 кв.м. /петдесет и четири цяло и десет стотни квадратни метра/, ЗАЕДНО с две тераси, съответно на площ от 5,30 кв.м. /пет цяло и тридесет стотни квадратни метра/ и на площ от 12,10 кв.м. /дванадесет цяло и десет стотни квадратни метра/, при съседи на офиса: изток – коридор, двор и стълбище; запад – улица; север – покрив; юг – офис № 20; отгоре – офис № 22; отдолу – офис № 19, както и 4.590 % /четири цяло петстотин и деветдесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и 4.590 % /четири цяло петстотин и деветдесет хилядни процента/ идеални части от правото на строеж, който офис съгласно приложена кадастрална справка представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.1051.1.30 /петдесет и шест хиляди седемстотин двдесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, хиляда петдесет и едно, точка, едно, точка, тридесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-15-336/22.10.2012г. на Началник на СГКК – гр. Плевен, адрес на имота: гр. Плевен, п.к. 5800, ул. „Катя Попова“ № 2, ет. 5, обект - офис № 21, който Самостоятелен обект се намира в Сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.660.1051 //петдесет и шест хиляди седемстотин двдесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, хиляда петдесет и едно/, предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 71,50 кв.м. /седемдесет и едно цяло и петдесет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - обект с идентификатор 56722.660.1051.1.20; под обекта - имоти с идентификатори 56722.660.1051.1.18, 56722.660.1051.1.17 и 56722.660.1051.1.19; над обекта – имот с идентификатор 56722.660.1051.1.20. - при първоначална цена – 45 360 лева без ДДС /четиридесет и пет хиляди триста и шестдесет лева/ „ТЕОДОР МАДЖАРОВ“ ЕООД, вписано в Търговския Регистьр на Агенция по вписванията с ЕИК 114520948, е с регистрация по ЗДДС и върху цената на имота се дължи ДДС. Тежести за имотите: договорна ипотека том 4, акт №57/2008г.в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749; договор за наем том 16, акт №117/2014 наемател Милен Асърджиев за срок от 10 години; възбрана том 3, акт №75/2015г.в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749 по изп.дело № 20158150400942/15г., съгласно удостоверения за тежести с Изх.№3873/3874/28.08.2015г. Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в град Плевен при управителя Калин Стефанов Цветков. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20158150400942/15г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 25.08.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 20.06.2017г. Частен съдебен изпълнител: ...............................
20.06.17 г., 18:55 targimot.com
72.0 м²
45 360 лв

Продава къща

с. Телиш обл. Плевен
Продава къща в с. Телиш, община Челвен Бряг, обл. Плевен в селото има ж.п. гара и е на 100км. от София-къщата се намира в центъра на селото зад кметството. Има голям двор с пълноводен кладенец, беседка и помощни помещения. ТРИФАЗЕН ТОК с партида.
17.06.17 г., 11:23 alo.bg
200.0 м²
8 000 €

Къща в с. Староселци, обл. Плевен

Общ. Искър с. Староселци обл. Плевен
Продавам тухлена, архитектурно раздвижена едноетажна къща с РЗП 130 кв.м в с. Староселци, Плевенско. Има 6 стаи: 4 самостоятелни - три с общ малък коридор (8, 13, 18 кв.м - и, ю/и, юг) и една 14,5 кв.м - и/з с вход откъм кухнята, 2 преходни (14 кв.м - з, кухня 12 кв.м - и). Има вътрешна баня/тоалетна 4,5 кв.м с прозорче. Построена е през 40-те год. на м. в., гредоред, с вложени в сглобките противоземетръсни скоби, с лицево изложение ю/и, с 2 входа - изолирани с остъклени преддверия. Дървената дограма (прозорци - двукатна и врати) и подовите настилки са от масивно дърво в мн. добро състояние. Стени/тавани - с тапети/варова мазилка. Баня/тоалетна - теракота по стени и под. Мазето е голямо, под цялата основна сграда, с 3 циментирани помещения. Таванът също е голям. Покривът е здрав. Къщата е обзаведена, годна за живеене и поетапно ремонтиране и/или освежаване. Имотът е 3,72 дка равен терен, а къщата е разположена в ю/з му част. Дворът е около 3,2 дка и включва: лицев парцел с овошки и асми (удобен за обработка чрез геран с възможност за включване на водна помпа към него), ограден двор за животни, допълнителен двор с млади овошки. Земята е много плодородна. В имота има още: гараж с канал 20,7 кв.м + помещение към него 6,4 кв.м, беседка, лятна кухня, втора външна тоалетна, работилница, стопански постройки и навеси, прекаран 3-фазен ток, водопровод и действащ СОТ. Отопление - ток, дърва, нафта. Селището е на 34 км северозападно от Плевен, спокойно е, с магазини, поща, здравна служба, I-net/каб.TV, читалище, църква. Къщата е на главната улица, на 300 м от центъра, на пешеходно разстояние от р. Искър и гора. Районът е екологично чист, с условия за здравословен живот, лов, риболов, биоземеделие и почивка.
26.06.17 г., 8:32 alo.bg
130.0 м²
9 200 €

2-СТАЕН #2635

гр. Плевен : Мара Денчева
Апартаментът се намира в района на Чистота. Състои се от спалня, хол, кухня с бокс, баня с тоалетна, килер, две големи тераси. Жилището е с естествен паркет, без подобрения. Прилежащи маза и таван. Агенцията е с ключ! СЪДЕЙСТВИЕ И КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ. ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВОДЕЩИТЕ БАНКИ НА ПАЗАРА. НАЙ-ДОБРИ УСЛОВИЯ И ЛИХВИ!
Вчера в 2:12 korekt-pleven.com
70.0 м²
28 800 €

Магазин ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул."Копривщица"№18
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 2253 / 2013 г. с Изх. № 26437/ 20.06.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 24.07.2017г. до 17.00 часа на 24.08.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот, принадлежащ на „ЕФЕКТ -С" ЕООД, ЕИК 114604816, със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул."Катя Попова" №25, вх.А, ет.1, ап.1, представлявано от Стефан Иванов Стефанов, а именно: МАГАЗИН №6 /шест/, находящ се в урбанизираната територия на гр.Плевен, община Плевен, област Плевен, с адрес по схема: гр. Плевен, ул."Копривщица"№18 /осемнадесет/, етаж -1 /минус едно/, обект 25 /двадесет и пет/, който съгласно схема на СГКК- Плевен, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор №56722.660.600.1.25 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две точка шестотин и шестдесет точка шестотин точка едно точка двадесет и пет/ покадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18-71/06.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, попадащ в сграда №1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56722.660.600 / петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две точка шестотин и шестдесет точка шестотин /със застроена площ на самостоятелниятобект в сграда от 68.90 кв.м. / шестдесет и осем цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, ниво 1 /едно/, с предназначение -за обслужваща дейност за битови услуги, заедно с прилежащото му МАЗЕ със застроена площ от 12.41кв.м./ дванадесет цяло и четиридесет и една стотни квадратни метра/ идентичен с описания в документите за собственост : МАГАЗИН № 6 /шест/, находящ се в сутерена на ЖИЛИЩНА СГРАДА представляваща три жилищни, два мансардни и приземен етажи и сутерен, построена върху урегулиран поземлен имот VI-4609 /шест римско за планоснимачен номер четири хиляди шестотин и девет арабско/, в квартал 203 /двеста и три / съгласно действащият ПУП-ПРЗ на град Плевен, действащ към 1998г. при граници и съседи на магазина: изток - улица, запад - мази, север - улица, юг - магазин №5, горе - магазин №3, заедно с прилежащата му МАЗА, при граници и съседи на мазенското помещение: изток- мазе № 8, запад - двор, север - улица, юг - коридор и маза №5 и заедно с припадащите се 3.6110% /три цяло шест хиляди сто и десет десетохилядни процента/ идеални части от общите части и помещения на сградата и отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 56722.660.600 / петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две точка шестотин и шестдесет точка шестотин /, при съседи на самостоятелният търговски обект по кадастрална схема: на същият етаж -56722.660.600.1.24; под обекта-няма; над обекта-56722.660.1.20. Имотът се намира в района под хотел Балкан и Медицинска Академия. Магазинът е разположен в сутеренния етаж шестетажна жилищна сграда, построена през 1997г. Конструкцията на сградата е класическа скелетно-гредова. Покривът е мансарден, ст.бетонов. Магазинът е със застроена площ от 68,90 кв.м. Състои се от зала за клиенти, склад, санитарен възел с умивалня. Към имотът се придават Маза, със застроена площ от 12,41 кв.м.На западната стена на имота е отворена врата към съседен имот (Маза), който не е собственост на длъжника. През тази маза има достъп да общ коридор и собствено МАЗЕ (складово помещение). Така направения отвор за врата към чуждата маза трябва да се зазида за обособяване на имота. Подове - теракота; Стени и тавани – латекс. В мокро помещение - тепакота и фаянс. Прозоречна дограма (витрини) - метален профил. -при първоначална цена – 33 660 лева /тридесет и три хиляди шестстотин и шестдесет лева/ „ЕФЕКТ -С" ЕООД, ЕИК 114604816, е дерегистрирано по ЗДДС на 08.04.2013г. Тежести за имота: договорна ипотека том 2, акт №95/2011г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; договорна ипотека том 2, акт №186/2011г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД;възбрана вписана под том 6, №117/2013г. в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№5501/13.01.2014г. на Агенция Вписвания Имотен Регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в гр. Плевен. ул."Копривщица"№18. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF- титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20138150402253/13г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 25.08.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 20.06.2017г. Частен съдебен изпълнител: ...............................
20.06.17 г., 20:27 targimot.com
69.0 м²
33 660 лв

Тристаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН жилищен комплекс "Дружба", в жилищна сграда - блок № 226
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 134 / 2015 г. с Изх.№ 26725/ 21.06.2017 г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 24.07.2017г. до 17.00 часа на 24.08.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА, от село Малчика, общ. Левски, обл. Плевен, ул. „Бачо Киро“ № 28, а именно: АПАРТАМЕНТ №18/осемнадесет/, находящ се в град Плевен, жилищен комплекс "Дружба", в жилищна сграда - блок № 226 /двеста двадесет и шест/, вход “А”, на VI /шести/ етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.667.854.18.18 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и седем, точка, осемстотин петдесет и четири, точка, осемнадесет, точка, осемнадесет/, състоящ се от ТРИ СТАИ, КУХНЯ, БАНЯ и ТОАЛЕТНА, със застроена площ oт 84,66 кв.м. /осемдесет и четири цяло и шестдесет и шест стотни квадратни метра/, при съседи съгласно кадастрална схема: на същия етаж – имот с идентификатор 56722.667.854.18.17; под обекта – имот с идентификатор 56722.667.854.18.15; над обекта – няма, и при съседи по документ за собственост: изток- двор; запад- улица; север- стълбище; юг- вход „Б“; горе-покрив; долу - апартамент №15, заедно с принадлежащото кьм това жилище ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 18 /осемнадесет/, с полезна площ от 3,68 кв.м. /три цяло и шестдесет и осем стотни квадратни метра/, при съседи: изток – коридор; запад - маза № 17; север – стълбище; юг – коридор, както и 1.004% /едно цяло и четири хилядни процента/ идеални части oт общите части на сградата и общите помещения, обозначена по кадастралната схема като сграда №18/осемнадесет/ и съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху държавна земя, представляваща поземлен имот с идентификатор 56722.667.854 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и седем, точка, осемстотин петдесет и четири/ по кадастратната карта на град Плевен, одобрена със Заповед № РД – 18-56/18.09.2007г. на Изп.директор на АГКК. Състои се от две спални, дневна, кухня, коридор, баня с тоаелетна, тоалетна и две тераси. Терасата към кухнята е приобщена. Втората тераса е остъклена с алуминиева дограма. Премахната е стената между кухня и коридор и е направен портален отвор между дневна и коридор. -при първоначална цена – 51 600 лева /петдесет и една хиляди и шестстотин лева/ Тежести за имота: договорна ипотека том 13, акт №148/2008г. в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, възбрана том 1, акт №75/2015г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№1156/05.03.2015г. на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС- Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес при управителя Христо Иванов. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF- титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20158150400134/15г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 25.08.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
21.06.17 г., 20:40 targimot.com
85.0 м²
51 600 лв

1-СТАЕН #2634

гр. Плевен : Широк център
Гарсониерата се намира в района на ул. Гренадерска, в близост до училища, детски градини, градски транспорт, център, в блок, с изключително добре поддържан вход. Жилището е вътрешно и се състои от кухня, хол, остъклена тераса, баня с тоалетна. Изцяло сменена PVC дограма, външна изолация, климатик, естествен паркет. Към имота има прилежаща маза от 5кв.м. Агенцията е с ключ! СЪДЕЙСТВИЕ И КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ. ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВОДЕЩИТЕ БАНКИ НА ПАЗАРА. НАЙ-ДОБРИ УСЛОВИЯ И ЛИХВИ!
27.06.17 г., 1:55 korekt-pleven.com
40.0 м²
19 900 €

Продавам две двуетажни къщи в Долен Дъбник

център гр. Долни Дъбник обл. Плевен
Продавам две двуетажни къщи на главен път в град Долни Дъбник* на главен път със дворно слънчево място 1600 кв.м* Едната къща е с нов разчупен покрив с 4 стаи и мансарден таван* Другата къща е с 6 стаи с баня и тоалетна на два етажа*
15.06.17 г., 18:58 alo.bg
220.0 м²
30 000 €

продава къща

с. Градище обл. Плевен
20.06.17 г., 8:58 alo.bg
166.0 м²
25 000 лв

Офис ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. „Катя Попова“ № 2
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №942 / 2015 г. с Изх. № 26401/ 20.06.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 24.07.2017г. до 17.00 часа на 24.08.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти, принадлежащи на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ТЕОДОР МАДЖАРОВ“, вписано в Търговския Регистьр на Агенция по вписванията с ЕИК 114520948, със седалище и адрес на управление: село Коиловци, общ. Плевен, обл. Плевен, ул.„Васил Топалски“ № 1, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Калин Стефанов Цветков, а именно: 1. ОФИС №20 /двадесет/, находящ се на петия надмагазинен етаж в АДМИНИСТРАТИВНО-ТЪРГОВСКА СГРАДА на VII-седем етажа, състояща се от ресторант, кафе, кафе-клуб, пет магазина и 21 офиса, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Плевен ул. „Катя Попова“ № 2 /две/, целият с площ от 460,00 кв.м. /четиристотин и шестдесет квадратни метра/, съставляващ имот с пл. № 6111 /шест хиляди сто и единадесет/, за който имот заедно с имот с пл. № 6110 /шест хиляди сто и десет/ е отредена обща парцела I /първа/, цялата с площ от 460,00 кв.м. /четиристотин и шестдесет квадратни метра/ в квартал 152 /сто петдесет и втори/ по устройствения план на гр. Плевен, при съседи на парцела: от две страни улица; Валери Иванов и Тодорка Петрова, със застроена площ на офиса от 122,40 кв.м. /сто двадесет и две цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, ЗАЕДНО с Тераса на площ от 3,10 кв.м. /три цяло и десет стотни квадратни метра/, при съседи на офиса: изток – двор; запад – улица; север – асансьорна шахта, коридор и офис № 21, съседна жилищна сграда; отгоре – офис № 22; отдолу – офис № 17, както и 8.059 % /осем цяло и петдесет и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и 8.059 % /осем цяло и петдесет и девет хилядни процента/ идеални части от правото на строеж, който офис съгласно приложена кадастрална справка представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.1051.1.20 /петдесет и шест хиляди седемстотин двдесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, хиляда петдесет и едно, точка, едно, точка, двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-15-336/22.10.2012г. на Началник на СГКК – гр. Плевен, адрес на имота: гр. Плевен, п.к. 5800, ул. „Катя Попова“ № 2, ет. 5, обект - офис № 20 , който Самостоятелен обект се намира в Сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.660.1051 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, хиляда петдесет и едно/, предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 2 /две/, посочена в документа площ: 125,50 кв.м. /сто двадесет и пет цяло и петдесет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1: на същия етаж - обект с идентификатор 56722.660.1051.1.30; под обекта - имоти с идентификатори 56722.660.1051.1.17 и 56722.660.1051.1.18; над обекта – няма и при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 2: на същия етаж - няма; под обекта - имот с идентификатор 56722.660.1051.1.30; над обекта – няма. - при първоначална цена – 80 940 лева без ДДС /осемдесет хиляди деветстотин и четиридесет лева/ „ТЕОДОР МАДЖАРОВ“ ЕООД, вписано в Търговския Регистьр на Агенция по вписванията с ЕИК 114520948, е с регистрация по ЗДДС и върху цената на имота се дължи ДДС. 2. ОФИС №21 /двадесет и едно/, находящ се на петия надмагазинен етаж в АДМИНИСТРАТИВНО-ТЪРГОВСКА СГРАДА на VII-седем етажа, състояща се от ресторант, кафе, кафе-клуб, пет магазина и 21 офиса, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Плевен ул. „Катя Попова“ № 2 /две/, целият с площ от 460,00 кв.м. /четиристотин и шестдесет квадратни метра/, съставляващ имот с пл. № 6111 /шест хиляди сто и единадесет/, за който имот заедно с имот с пл. № 6110 /шест хиляди сто и десет/ е отредена обща парцела I /първа/, цялата с площ от 460,00 кв.м. /четиристотин и шестдесет квадратни метра/ в квартал 152 /сто петдесет и втори/ по устройствения план на гр. Плевен, при съседи на парцела: от две страни улица; Валери Иванов и Тодорка Петрова, със застроена площ на офиса от 54,10 кв.м. /петдесет и четири цяло и десет стотни квадратни метра/, ЗАЕДНО с две тераси, съответно на площ от 5,30 кв.м. /пет цяло и тридесет стотни квадратни метра/ и на площ от 12,10 кв.м. /дванадесет цяло и десет стотни квадратни метра/, при съседи на офиса: изток – коридор, двор и стълбище; запад – улица; север – покрив; юг – офис № 20; отгоре – офис № 22; отдолу – офис № 19, както и 4.590 % /четири цяло петстотин и деветдесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и 4.590 % /четири цяло петстотин и деветдесет хилядни процента/ идеални части от правото на строеж, който офис съгласно приложена кадастрална справка представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.1051.1.30 /петдесет и шест хиляди седемстотин двдесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, хиляда петдесет и едно, точка, едно, точка, тридесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-15-336/22.10.2012г. на Началник на СГКК – гр. Плевен, адрес на имота: гр. Плевен, п.к. 5800, ул. „Катя Попова“ № 2, ет. 5, обект - офис № 21, който Самостоятелен обект се намира в Сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.660.1051 //петдесет и шест хиляди седемстотин двдесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, хиляда петдесет и едно/, предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 71,50 кв.м. /седемдесет и едно цяло и петдесет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - обект с идентификатор 56722.660.1051.1.20; под обекта - имоти с идентификатори 56722.660.1051.1.18, 56722.660.1051.1.17 и 56722.660.1051.1.19; над обекта – имот с идентификатор 56722.660.1051.1.20. - при първоначална цена – 45 360 лева без ДДС /четиридесет и пет хиляди триста и шестдесет лева/ „ТЕОДОР МАДЖАРОВ“ ЕООД, вписано в Търговския Регистьр на Агенция по вписванията с ЕИК 114520948, е с регистрация по ЗДДС и върху цената на имота се дължи ДДС. Тежести за имотите: договорна ипотека том 4, акт №57/2008г.в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749; договор за наем том 16, акт №117/2014 наемател Милен Асърджиев за срок от 10 години; възбрана том 3, акт №75/2015г.в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749 по изп.дело № 20158150400942/15г., съгласно удостоверения за тежести с Изх.№3873/3874/28.08.2015г. Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в град Плевен при управителя Калин Стефанов Цветков. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20158150400942/15г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 25.08.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 20.06.2017г. Частен съдебен изпълнител: ...............................
20.06.17 г., 18:54 targimot.com
122.0 м²
80 940 лв

Тристаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН улица "Хан Крум" № 11
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №342/ 2017г. с Изх. № 25680/ 15.06.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 22.07.2017г. до 17.00 часа на 22.08.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти собственост на „СТАНДАРТ – 2“ ЕООД – в ликвидация, вписано в Търговския Регистьр на Агенция по вписванията с ЕИК 114621518, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Цар Самуил" № 113, чрез ликвидатора Веска Петрова Стойчева, за задължение на длъжника „ИВАЙЛО 842“ ЕООД - в ликвидация, вписано в Търговския Регистьр на Агенция по вписванията с ЕИК 114625066, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Цар Самуил" № 113, вх. В, ет. 4, ап. 13, чрез ликвидатора Веселин Василев Вълов, а именно: 1. АПАРТАМЕНТ № 5 (пет), находящ се в град Плевен, в жилищната сграда на улица "Хан Крум" № 11 (единадесет), на II (втори) жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.680.4.5 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, шесстотин и осемдесет, точка, четири, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен, одобрени със заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, състоящ се от две спални, дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна и тоалетна, със застроена площ от 85,68кв.м. /осемдесет и пет цяло и шестдесет и осем стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата по кадастрална схема: на същия етаж - обект с идентификатор 56722.659.680.4.6; под обекта - обект с идентификатор 56722.659.680.4.1; над обекта - обект с идентификатор 56722.659.680.4.9, и при съседи на жилището по архитектурен проект- северозапад -двор, североизток - стълбище, югоизток - апартамент № 6, югозапад - двор, отгоре - апартамент №9, отдолу -апартамент №1, заедно с принадлежащата на жилището МАЗА № 5 (пет) със светла площ от 4,33 кв.м. /четири цяло и тридесет и три стотни квадратни метра/, при съседи: северозапад - маза № 4, североизток - подземен гараж №8, югоизток-маза №6 и маза №19, югозапад - коридор, както и припадащите се 4.5492% /четири цяло пет хиляди четиристотин деветдесет и две десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, съответстващи на 9,62кв.м./ девет цяло шестдесет и две стотни квадратни метра/, която сграда е обозначена по кадастралната схема като сграда №4 /четири/, и от правото на строеж на сградата, а така също и 18/606 /осемнадесет от шестстотин и шест/ идеални части от поземлен имот, находящ се в град Плевен, с административен адрес: улица „Хан Крум“ № 11 /единадесет/, целият урегулиран поземлен имот с площ по доказателствен документ за собственост от 606,00 кв.м. /шестстотин и шест квадратни метра/, а по кадастралната схема с площ от 611,00 кв.м. /шестстотин и единадесет квадратни метра/, съставляващ поземлен имот с идентификатор 56722.659.680 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, шестстотин и осемдесет/ по кадастралната карта на град Плевен, одобрена със заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с трайно предназначение на територията- урбанизирана, с начин на трайно ползване - средно застрояване /от 10 до 15м/, стар идентификатор 2993 /две хиляди деветстотин деветдесет и три/, квартал 341 /триста четиридесет и едно/, парцел I/първи/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 56722.659.673, 56722.659.689, 56722.659.681, 56722.659.679, 56722.659.675, а по доказатетелствен документ за собственост представляващ урегулиран поземлен имот с № I-2993 (първи римско за имот две хиляди деветстотин деветдесет и три) в квартал 341 (триста четиридесет и едно) по подробния устройствен план на град Плевен, одобрен със заповед № РД-12-56/2005г. на Кмета на Община-Плевен, целият урегулиран поземлен имот с площ от 606,00 кв.м. /шестстотин и шест квадратни метра/, при съседи: улица “Хан Крум“, УПИ № II-2994 на Мирослав Петров Пенев, УПИ № VIII-2990 на Иво Иванов Христов, УПИ № XVI-2991 на Милена Михайлова Кузманова и УПИ № XV-2992 на Савка Николова Коприщенова. При описа е констатирано, че една от спалните е приобщена към дневната, втора тоалетна няма. - при първоначална цена – 76 680 лева /седемдесет и шест хиляди шестстотин и осемдесет лева/ 2. ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ № 1 (първи), находящ се в град Плевен, в жилищната сграда на улица „Хан Крум“ №11 (единадесет), на етаж -1 /минус едно/, със застроена площ от 20,58кв.м. (двадесет цяло и петдесет и осем стотни квадратни метра), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.680.4.31 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, шестстотин и осемдесет, точка, четири, точка, тридесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен, одобрени със заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, при съседни самостоятелни обекти в сградата по кадастрална схема: на същия етаж-обект с идентификатор 56722.659.680.4.32; под обекта-няма; над обекта-няма, и при съседи на гаража по архитектурен проект: северозапад - дворно място, североизток - подземен гараж №2, югоизток - маневрена пътека, югозапад - дворно място, отгоре - дворно място, заедно с припадащите се 7,9114% (седем цяло девет хиляди сто и четиринадесет десетохилядни процента) идеални части от общите части на подземните гаражи, съответстващи на 9,48кв.м. (девет цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра) и от правото на строеж на сградата, която сграда е обозначена по кадастралната схема като сграда №4 /четири/, а така също и 5/606 (пет от шестстотин и шест) идеални части от поземлен имот, находящ се в град Плевен, с административен адрес: улица „Хан Крум“№11 /единадесет/, целият урегулиран поземлен имот с площ по доказателствен документ за собственост от 606,00 кв.м. /шестстотин и шест квадратни метра/, а по кадастралната схема с площ от 611,00 кв.м. /шестстотин и единадесет квадратни метра/, съставляващ поземлен имот с идентификатор 56722.659.680/петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, шестстотин и осемдесет/ по кадастралната карта на град Плевен, одобрена със заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с трайно предназначение на територията- урбанизирана, с начин на трайно ползване - средно застрояване /от 10 до 15м/, стар идентификатор 2993 /две хиляди деветстотин деветдесет и три/, квартал 341 /триста четиридесет и едно/, парцел I /първи/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 56722.659.673, 56722.659.689, 56722.659.681, 56722.659.679, 56722.659.675, а по доказатетелствен документ за собственост представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № I-2993 (първи римско за имот две хиляди деветстотин деветдесет и три) в квартал 341 (триста четиридесет и едно) по подробния устройствен план на град Плевен, одобрен със заповед № РД-12-56/2005г. на Кмета на Община-Плеввн, целият урегулиран поземлен имот с площ от 606,00 кв.м. /шестстотин и шест квадратни метра/, при съседи: улица “Хан Крум“, УПИ № II-2994 на Мирослав Петров Пенев, УПИ № VIII-2990 на Иво Иванов Христов, УПИ № XVI-2991 на Милена Михайлова Кузманова и УПИ № XV-2992 на Савка Николова Коприщенова - при първоначална цена – 13 680 лева /тринадесет хиляди шестстотин и осемдесет лева/ „ИВАЙЛО 842“ ЕООД - в ликвидация, вписано в Търговския Регистьр на Агенция по вписванията с ЕИК 114625066, е с дерегистрация по ЗДДС на 25.09.2011г. Тежести за имотите: договорна ипотека том 1, акт 138/2010г., в полза на ТЪРГОВСКА БАНКА „ВИКТОРИЯ“ ЕАД, ЕИК 831595828; възбрана том 2, акт 130/2012г., в полза на ТЪРГОВСКА БАНКА „ВИКТОРИЯ“ ЕАД, ЕИК 831595828 /по изп.дело №30/2012г. на чси Ив.Матев, преобразувано под №795/2015г. на чси Т.Кирилова/; възбрана том 2, акт 5/2017г., в полза на ТЪРГОВСКА БАНКА „ВИКТОРИЯ“ ЕАД, ЕИК 831595828, съгласно удостоверения за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър с изх.№1167 и №1170/28.03.2017г. Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имотите. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в гр.Плевен, при управителя Цветан Бамбов. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20178150400342/17г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 23.08.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
15.06.17 г., 20:26 targimot.com
86.0 м²
76 680 лв

Офис ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН улица „Панайот Волов“ №25 и 25 “а“
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 891 / 2013 г. с Изх. № 26754/ 21.06.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 24.07.2017г. до 17.00 часа на 24.08.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижм имот принадлежащ на „ФЕНИКС ИНВЕРС“ ООД, ЕИК 820169617, седалище и адрес на управление гр. София 1142, район Средец, ул.“Гургулят“№5, ет.1, управители Михаил Пенев Михайлов, Любомир Михайлов Михайлов и Пенко Михайлов Михайлов, за задължение на Пламен Иванов Денев и Десислава Драгомирова Симеонова, а именно: ОФИС №1 /едно/, находящ се в град Плевен на улица „Панайот Волов“ №25 и 25 “а“ /двадесет и пет и двадесет и пет „а“/, в сутерена на пететажна жилищна сграда, със застроена площ от 154,19 кв.м. /сто петдесет и четири цяло и деветнадесет стотни квадратни метра/, при съседи: североизток-двор, асансьор и машинно, югозапад-стълбище и ул. „Панайот Волов“, северозапад-стълбище и коридор към мазите, югоизток-жилищна сграда и двор, горе-офис №2 и гаражи, долу-офис №1, заедно с 9,8563 % /девет цяло осем хиляди петстотин шестдесет и три десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, с площ 199,51 кв.м. /сто деветдесет и девет цяло и петдесет и една стотни квадратни метра/ и от правото на строеж върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Плевен, целият от 385 кв.м. /триста осемдесет и пет квадратни метра/, съставляващ поземлен имот №XI-2582 /единадесет римско за имот две хиляди петстотин осемдесет и две/ в квартал 211 /двеста и единадесет/ по плана на град Плевен, при съседи на имота: ул. „Панайот Волов“, имот №X-2585 на Василка Данкова Иванова и др., имот №III-2584 на Евгения Иванова Стефанова и др., имот №XIII-2583 на Марин Иванов Гешев, имот №XII-2580,2581 на Йордан Ангелов Младенов и др. и на Дарина Ангелова Петкова и др., който съгласно схема №5903/31.05.2013г. на СГКК-гр. Плевен, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.458.1.17, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-71/06.06.2008г., с административен адрес: гр. Плевен, улица „Панайот Волов“ №25,25а, ет.-1, обект офис 1, който самостоятелен обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.660.458, с предназначение: за офис, с посочена в документа площ от 154.19 кв.м., нива на обекта:1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта-няма, над обекта- самостоятелен обект с идентификатор 56722.660.458.1.14, 56722.660.458.1.15, 56722.660.458.1.16. Сградата е въведена в експлоатация съгласно удостоверение №84 от 13.05.2013г. на Община Плевен. -при първоначална цена – 52 440 лева без ДДС /петдесет и две хиляди четиристотин и четиридесет лева/ „ФЕНИКС ИНВЕРС“ ООД, ЕИК 820169617 е с регистрация по ЗДДС и върху цената на имота се дължи ДДС. Тежести за имота: договорна ипотека том 13, акт №172/2007г. в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, продажба том 41, акт №35/2008г., възбрана том 2, акт №200/2013г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно удостоверения за тежести на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС- Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес при управителя Павел Станчев, търговски пълномощник на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF- титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20138150400891/13г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 25.08.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
21.06.17 г., 18:55 targimot.com
154.0 м²
52 440 лв

Продавам двуетажна къща в Плевен

Мара Денчева гр. Плевен обл. Плевен
продавам двуетажна къща на Мара Денчева* с гараж* газифицирана* с нова дограма* разполага с дневна с кухня* на вторият етаж-две спални с тераси*
15.06.17 г., 18:58 alo.bg
120.0 м²
50 000 €
Продавам двуетажна вила до Табаковият язовир* на два етажа с две стаи с тераси и гледка кьм града* Вилата е обзаведена с ток* с два герана и лозе 600кв м* ДРУГА ВИЛА В СЬСЕДСТВО НА ЦЕНА 7500ЛВ
2.06.17 г., 18:08 grad.bg
50.0 м²
13 500 лв

Продавам тристаен апартамент на Сторгозия

Сторгозия гр. Плевен обл. Плевен
Продавам тристаен апартамент на Сторгозия* След основен ремонт* Апартамента разполага с дневна* две спални* кухня с тераса* баня и тоалетна* обзаведен*
3.06.17 г., 11:35 alo.bg
90.0 м²
34 000 €

Двустаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ж.к. „Сторгозия" бл.72, вх."Д", 7 етаж
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №2810 / 2012 г. с Изх.№ 22429/ 31.05.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 18.06.2017г. до 17.00 часа на 18.07.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ЮНАЛ МУСТАФОВ АХМЕДОВ и ЛЕМАН ЮСЕИНОВА АХМЕДОВА, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56722.654.229.5.21 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две точка шестстотин петдесет и четири точка двеста двадесет и девет точка пет точка двадесет и едно/ по кадастрална карта и кадастрални ретстри, одобрени със Заповед РД-18-56/18.09.2007 година на Изпълнителен директор на АГКК с адрес на имота: град Плевен, ж.к."Сторгозия", бл.72, вх.“Д" ет.7, aп. №21. Самостоятелния обект се намира в Сграда №5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.654.229 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две точка шестстотин петдесет и четири точка двеста двадесет и девет/. Предназначение на самостоятелния обект ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, Брой нива на обекга: 1 /едно/. Площ по документ: 75.03 к.м./седемдесет и пет цяло и три стотни квадратни метра./, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56722.654.229.5.20, под обекта: 56722.654.229.5.18, над обекта :няма, прилежащи части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №19 от 5.50 кв.м/пет цяло и петдесет стотни квадранти метра./, съгласно схема №25/02.01.2013 година на АГКК-Плевен, а по нотариален акт АПАРТАМЕНТ №21 /двадесет и първи/, находящ се в град Плевен, ж.к. „Сторгозия" бл.72, вх."Д", 7 етаж /седми етаж/, състоящ се от ТРИ СТАИ, КУХНЯ, БАНЯ С ТОАЛЕТНА със затроена ппощ от 75.03 кв.м. /седемдесет и пет цяло и три стотни кв.м./, при съседи на апартамента: изток-двор, запад-упица, север-стълбище, юг-двор, оторе-покрив, отдолу- ап.№18, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕШЕНИЕ №19 /деветнадесет/ с полезна площ от 5,50 кв.м. /пет цяло и петдесет стотни кв.м /, при съседи: изток-коридор, запад- упица, север маза №18 на Божидар Илиев Иванов, юг- маза №20, както и 1.017% /едно цяло и седемнадесет хилядни процента ид.части / от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна земя. - при първоначална цена – 27 440 лева /двадесет и седем хиляди четиристотин и четиридесет лева/ Апартаментът се намира на седмия етаж и е със застроена площ от 75,03 кв.м. Изложение му е изток-запад. Състои се от две спални, дневна, кухня, коридор, баня с тоалетна, перално и една тераса. След вътрешно преустройство кухнята е превърната в трета спалня, мивката е изнесена в ниша до банята, а дневната е обзаведена като дневна с трапезария и кухненски бокс - терасата е приобщена, изграден е бар плот, разделящ бокса (терасата) от дневната. Подове - теракота във всички помещения. Стени - латекс. Тавани - латекс. В дневната таванът е окачен - гипсокартон с вградено осветление. В дневната е изградена камина с въздуховоди до съседните стаи (над ок.таван). В мокрото помещение - теракота и фаянс. Прозоречна дограма - PVC. Входна врата - масив. Общо състояние - много добро. Тежести за имота: договорна ипотека том 8, акт №30/2008г.в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД; възбрана вписана под том 1, №11/2013г. в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, възбрана вписана под том 2, №191/2013г. в полза на Агенция за събиране на вземания, съгласно удостоверение за тежести на Агенция по Вписвания Имотен Регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в град Плевен, ж.к. „Сторгозия" бл.72, вх."Д", 7 етаж, ап.21, при управителя Юнал Ахмедов. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20128150402810/12г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 19.07.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
2.06.17 г., 17:29 targimot.com
75.0 м²
27 440 лв
Продавам в центъра на Плевен * Апартамент с три спални* дневна* кухня с тераса* баня с тоалетна* на първи етаж* с ТЕЦ* На тиха улица*
2.06.17 г., 18:04 grad.bg
107.0 м²
50 000 €

Магазин ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН улица „Цар Борис III” № 12
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1847 / 2013 г. с Изх. № 23514/ 05.06.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 24.06.2017г. до 17.00 часа на 24.07.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот, принадлежащ на ИВО ХРИСТОВ ИВАНОВ и ВЕНЕЛИНА ВЪЛКОВА ИВАНОВА и двамата от гр. Койнаре, общ. Червен бряг, ул. „Ю.А.Гагарин“ №14, а именно: МАГАЗИН №1 /едно/, находящ се в град Плевен, в „ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС“ на улица „Цар Борис III” № 12 /дванадесет/, на сутеренен етаж, кота -4,00, със застроена площ от 27,50 кв.м. /двадесет и седем цяло и петдесет стотни квадратни метра/, при съседи: от изток – коридор, от запад – магазин № 2, от север – коридор, от юг – съществуваща жилищна сграда, отгоре – коридор, заедно с припадащите се 0,53 % /нула цяло и петдесет и три стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 16,82 кв.м. /шестнадесет цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра/ и 0,53 % /нула цяло и петдесет и три стотни процента/ идеални части от правото на строеж на сградата, върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Плевен, с административен адрес улица „Цар Борис III” № 12, съставляващ УПИ IX-5014, 5015 /девети римско за имоти пет хиляди и четиринадесет, пет хиляди и петнадесет/ в квартал 370 /триста и седемдесет/ по подробния устройствен план на град Плевен, целият урегулиран поземлен имот с площ от 2023,60 кв.м. /две хиляди двадесет и три цяло и шестдесет стотни квадратни метра/ при съседи на УПИ: улица „Цар Борис III”, улица, урегулиран поземлен имот №I /първо римски/ и урегулиран поземлен имот VIII /осми римско/, а съгласно схема №9637/18.09.2013г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Плевен, представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56722.659.1001.1.1 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, хиляда и едно, точка, едно, точка, едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп. Директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Плевен, ул. „Цар Борис III” №12, ет.-1, който обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.659.1001, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по документ: 27,50 кв.м., ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: 56722.659.1001.1.2; под обекта: няма; над обекта: няма. - при първоначална цена -29 868 лева /двадесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и осем лева/ Тежести за имота: договорна ипотека том 13, акт №126/2007г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД; възбрана вписана под том 4, №195/2013г. в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№3803/01.10.2013г.на Агенция Вписвания Имотен Регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в град Плевен, ул. „Цар Борис III“ №12. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20138150401847/13г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 25.07.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
5.06.17 г., 20:16 targimot.com
28.0 м²
29 868 лв
Чисто нов двустаен апартамент под наем в Плевен* с цяла спалня на цена 500лв* Дневна с кухненски бокс* баня и тоалетна* в областта на Меди цинският институт* обзаведен със всички ел уреди* на първи етаж* Допълнителна информация Вид апартамент 2-стаен Вид строителство Тухла Етаж 1 Квадратура 55 кв. м Особенности С преход Екстри ТЕЦ
2.06.17 г., 19:59 bezplatno.net
2 стаи
55.0 м²
500 лв

Апартамент

Плевен, Център
Апартамент № 14, мезонет на 5 и 6 етаж + мазе № 14. В близост е до голям търговски център, университет,галерия и множество магазини. Района е с изключителна развита инфраструктура.
9.06.17 г., 12:02 foros.bg
126.0 м²
72 684 €
1 2 3 4 5 6