Къща ПИРДОП

ПИРДОП гр. Пирдоп, ул. Панагюрско шосе №14
460 м²
277,416 лв
2018-1-4
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град Пирдоп, съставляващ по плана на града УПИ /парцел /IV-944 /четвърти, отреден за имот планоснимачен номер деветстотин четиридесет и четири/ в квартал 81 /осемдесет и първи/, съгласно утвърдения със заповед №302/1984 г. дворищно регулационен план на град Пирдоп, целият застроен и незастроен с площ от 643 кв.м. /шестстотин четиридесет и три квадратни метра/ при съседи на имота: от изток-улица; от запад УПИ /парцел/ VI – за жилищно строителство; от север – Турхан Иса Карачобан, Ана Стефанова Трифонова, Стефан Цанов Брайнов и от юг – Кристина Цанкова Кънчева – Антонова, ведно с построената в имота „ЖИЛИЩНА СГРАДА – МАЛКОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ /С МАГАЗИН НА ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ/“, със застроена площ от 196.51 кв.м. /сто деветдесет и шест цяло и петдесет и една стотни квадратни метра/ и разгърната застроена площ от 460.47 кв. м. /четиристотин и шестдесет цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, ведно с всички подобрения и приращения в имота. Административен адрес на имота: гр. Пирдоп, ул. “Панагюрско шосе“ №14.
Ощеtargimot.com

Парцел ПИРДОП

ПИРДОП ул. Панагюрско шосе № 11
630 м²
39,690 лв
2018-1-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл. № 930 /деветстотин и тридесет/, в кв. 83 /осемдесет и трети/ по плана на гр. Пирдоп, целият с площ от 630 кв.м., с неуредени сметки по регулация, за който имот по плана на гр. Пирдоп е отреден УПИ X-930, с площ от 620 кв.м., в кв. 83 по плана на града, при граници: улица, УПИ IX-931, УПИ VII-933, УПИ VI-934, УПИ XV-936, УПИ IV-935 и УПИ XI-929 в същия квартал, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Ощеtargimot.com

Парцел ПИРДОП

ПИРДОП ул. Панагюрско шосе № 11
630 м²
44,100 лв
2017-10-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл. № 930 /деветстотин и тридесет/, в кв. 83 /осемдесет и трети/ по плана на гр. Пирдоп, целият с площ от 630 кв.м., с неуредени сметки по регулация, за който имот по плана на гр. Пирдоп е отреден УПИ X-930, с площ от 620 кв.м., в кв. 83 по плана на града, при граници: улица, УПИ IX-931, УПИ VII-933, УПИ VI-934, УПИ XV-936, УПИ IV-935 и УПИ XI-929 в същия квартал, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Ощеtargimot.com

Къща ПИРДОП

ПИРДОП гр. Пирдоп, ул. “Панагюрско шосе“ №14
460 м²
308,240 лв
2017-1-17
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град Пирдоп съставляващ по плана на града УПИ /парцел /IV-944 /четвърти, отреден за имот планоснимачен номер деветстотин четиридесет и четири/ в квартал 81 /осемдесет и първи/, съгласно утвърдения със заповед №302/1984 г. дворищно регулационен план на град Пирдоп, целият застроен и незастроен с площ от 643 кв.м. /шестстотин четиридесет и три квадратни метра/ при съседи на имота: от изток-улица; от запад УПИ /парцел/ VI – за жилищно строителство; от север – Турхан Иса Карачобан, Ана Стефанова Трифонова, Стефан Цанов Брайнов и от юг – Кристина Цанкова Кънчева – Антонова, ведно с построената в имота „ЖИЛИЩНА СГРАДА – МАЛКОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ /С МАГАЗИН НА ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ/“, със застроена площ от 196.51 кв.м. /сто деветдесет и шест цяло и петдесет и една стотни квадратни метра/ и разгърната застроена площ от 460.47 кв. м. /четиристотин и шестдесет цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, ведно с всички подобрения и приращения в имота. Административен адрес на имота: гр. Пирдоп, ул. “Панагюрско шосе“ №14.
Ощеtargimot.com

Къща ПИРДОП

ПИРДОП гр. Пирдоп, ул. “Панагюрско шосе“ №14
461 м²
246,592 лв
2016-11-23
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град Пирдоп съставляващ по плана на града УПИ IV-944 в квартал 81, съгласно утвърдения със заповед №302/1984 г. дворищно регулационен план на град Пирдоп, целият с площ от 643 кв.м. при съседи на имота: от изток-улица; от запад УПИ /парцел/ VI – за жилищно строителство; от север – Турхан Иса Карачобан, Ана Стефанова Трифонова, Стефан Цанов Брайнов и от юг – Кристина Цанкова Кънчева – Антонова, ведно с построената в имота „ЖИЛИЩНА СГРАДА – МАЛКОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ /С МАГАЗИН НА ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ/“, със застроена площ от 196.51 кв.м. и разгърната застроена площ от 460.47 кв. м., ведно с всички подобрения и приращения в имота. Административен адрес на имота: гр. Пирдоп, ул. “Панагюрско шосе“ №14. Началната цена, от която започва наддаването за описаните и изнесени на публична продан недвижими имоти е в размер на 80 % от началната цена по първата продан съгласно чл. 494, ал. 2 от ГПК, а оценката на имотите е в общ размер на 410 987 лв. /съгласно чл. 485 /1/ и чл. 468 от ГПК/, а именно: 246 592,20 лева. Проданта започва на 27.11.2016 г. и завършва в края на работното време на 27.12.2016 г. Проданта продължава един месец. Проданта се извършва в сградата на Районен съд Пирдоп, бул. “Цар Освободител“№ 47, съгласно чл. 488 от ГПК. Наддавателните предложения ще бъдат отворени в началото на работния ден на 28.12.2016 г. (след изтичане на срока за подаване на писмени наддавателни предложения) в сградата на Районен съд гр.Пирдоп, в присъствието на явилите се наддавачи. За участие в проданта се внася депозит в размер на 10% от началната цена /24 659, 22 лв. /двадесет и четири хиляди шестстотин петдесет и девет лева и двадесет и две стотинки/ по сметка IBAN: BG06CECB97905069659000 ПРИ ЦКБ АД BIC: CECBBGSF на името на Частен съдебен изпълнител ВЛАДИМИР ЦАЧЕВ. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд Пирдоп, гр. Пирдоп, бул. “Цар Освободител“№ 47, което се отразява във входящ регистър.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Пирдоп, ул. Панагюрско Шосе