Многостаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ гр. Петрич, ул. "Параскева Филипова" № 3
120 м²
22,455 лв
2017-6-23
ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ четвърти етаж от четириетажната масивна жилищна сграда - застройка № 2 (две), с площ на етажа от 120 кв.м. (сто и двадесет квадратни метра), която сграда е построена на калкан в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV (четвърти), в квартал 355 (триста петдесет и пети) по плана на гр.Петрич, утвърден със Заповед № І-С-16 от 14.01.2000г. на Кмета на Община Петрич, ВЕДНО с ГАРАЖ с площ от 16 кв.м. (шестнадесет квадратни метра), находящ се в югоизточната част на гаражния етаж на сградата, както и ведно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, находящо се в северозападната част на таванския етаж на сградата, при съседи на урегулирания поземлен имот по скица № 821/17.06.2008г. на Община Петрич- от запад - улица с о.т. 822-805, от север-улица с о.т. 805-806, от изток- улица с о.т. 806-818.
Ощеtargimot.com

Магазин ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Параскева Филипова"
216 м²
47,735 лв
2017-2-21
1). МАГАЗИН №1 с идентификатор: 56126.600.3736.1.13 по кадастралната карта на гр. Петрич, с площ от 216,00кв.м., находящ се в четириетажна жилищна сграда с терасовиден етаж, състоящ се от търговска зала, офис и санитарен възел, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Петрич, ул. “ Параскева Филипова “, ет.0, обект Магазин 1; Забележка: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №63 от 14.12.2010г. Начална цена 47 735лв. /четиридесет и седем хиляди седемстотин тридесет и пет лева./
Ощеtargimot.com

Магазин ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Параскева Филипова"
185 м²
41,151 лв
2017-2-21
2). МАГАЗИН №2 с идентификатор: 56126.600.3736.1.14 по кадастралната карта на гр. Петрич, с площ от 185,00кв.м., находящ се в четириетажна жилищна сграда с терасовиден етаж, състоящ се от търговска зала, офис, склад и санитарен възел, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Петрич, ул. “ Параскева Филипова “, ет.0, обект Магазин 2; Забележка: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №63 от 14.12.2010г. Начална цена 41 151лв. /четиридесет и една хиляди сто петдесет и един лева./
Ощеtargimot.com

Магазин ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ гр. Петрич, ул."Параскева Филипова" ет.0 , обект „Магазин 2"
185 м²
66,420 лв
2017-1-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с предназначение „За търговска дейност" с идентификатор № 56126.600.3736.1.14 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин, точка, три хиляди седемстотин тридесет и шест точка, едно, точка, четиринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Петрич, одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 185.00 кв.м. (сто осемдесет и пет квадратни метра), с адрес на имота: гр.Петрич, п.к. 2850 (две хиляди осемстотин и петдесет), община Петрич, обл. Благоевград, ул."Параскева Филипова" ет.0 /нула/, обект „Магазин 2", при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56126.600.3736.1.13(петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин, точка, три хиляди седемстотин тридесет и шест, точка, едно, точка, тринадесет); под обекта - няма: над обекта: 56126.600.3736.1.1 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин. точка, три хиляди седемстотин тридесет и шест, точка, едно, точка, едно): 56126.600.3736.1.3 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин. точка, три хиляди седемстотин тридесет и шест, точка, едно, точка, три) и 56126.600.3736.1.2 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин, точка, три хиляди седемстотин тридесет и шест, точка, едно, точка, две), ведно с прилежащите на обекта идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
Ощеtargimot.com

Магазин ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ гр. Петрич, ул."Параскева Филипова" ет.0 , обект „Магазин 1"
216 м²
75,338 лв
2017-1-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с предназначение „За търговска дейност" с идентификатор № 56126.600.3736.1.13 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин, точка, три хиляди седемстотин тридесет и шест, точка, едно, точка, тринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Петрич, одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 216.00 кв.м. (двеста и шестнадесет квадратни метра), с адрес на имота: гр. Петрич, п.к. 2850 (две хиляди осемстотин и петдесет), община Петрич, обл. Благоевград, ул."Параскева Филипова" ет.0 /нула/, обект „Магазин 1" ;при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56126.600.3736.1.14 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин, точка, три хиляди седемстотин тридесет и шест, точка, едно, точка, четиринадесет): под обекта - няма: над обекта: 56126.600.3736.1.2 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка. шестстотин, точка, три хиляди седемстотин тридесет и шест, точка, едно, точка, две) и 56126.600.3736. 1.3 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин. точка, три хиляди седемстотин тридесет и шест, точка, едно, точка, три); ведно с прилежащите на обекта идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
Ощеtargimot.com

Магазин ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Параскева Филипова"
185 м²
42,326 лв
2016-10-31
2). МАГАЗИН №2 с идентификатор: 56126.600.3736.1.14 по кадастралната карта на гр. Петрич, с площ от 185,00кв.м., находящ се в четириетажна жилищна сграда с терасовиден етаж, състоящ се от търговска зала, офис, склад и санитарен възел, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Петрич, ул. “ Параскева Филипова “, ет.0, обект Магазин 2; Забележка: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №63 от 14.12.2010г. Начална цена 42 326лв. /четиридесет и две хиляди триста двадесет и шест лева./
Ощеtargimot.com

Магазин ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Параскева Филипова"
216 м²
49,409 лв
2016-10-31
1). МАГАЗИН №1 с идентификатор: 56126.600.3736.1.13 по кадастралната карта на гр. Петрич, с площ от 216,00кв.м., находящ се в четириетажна жилищна сграда с терасовиден етаж, състоящ се от търговска зала, офис и санитарен възел, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Петрич, ул. “ Параскева Филипова “, ет.0, обект Магазин 1; Забележка: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №63 от 14.12.2010г. Начална цена 49 409лв. /четиридесет и девет хиляди четиристотин и девет лева./
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Петрич, ул. Параскева Филипова