Магазин ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Параскева Филипова"
2). МАГАЗИН №2 с идентификатор: 56126.600.3736.1.14 по кадастралната карта на гр. Петрич, с площ от 185,00кв.м., находящ се в четириетажна жилищна сграда с терасовиден етаж, състоящ се от търговска зала, офис, склад и санитарен възел, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Петрич, ул. “ Параскева Филипова “, ет.0, обект Магазин 2; Забележка: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №63 от 14.12.2010г. Начална цена 41 151лв. /четиридесет и една хиляди сто петдесет и един лева./
21.02.17 г., 18:59 targimot.com
185.0 м²
41 151 лв

Магазин ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Параскева Филипова"
1). МАГАЗИН №1 с идентификатор: 56126.600.3736.1.13 по кадастралната карта на гр. Петрич, с площ от 216,00кв.м., находящ се в четириетажна жилищна сграда с терасовиден етаж, състоящ се от търговска зала, офис и санитарен възел, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Петрич, ул. “ Параскева Филипова “, ет.0, обект Магазин 1; Забележка: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №63 от 14.12.2010г. Начална цена 47 735лв. /четиридесет и седем хиляди седемстотин тридесет и пет лева./
21.02.17 г., 19:01 targimot.com
216.0 м²
47 735 лв

Магазин ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ гр. Петрич, ул."Параскева Филипова" ет.0 , обект „Магазин 2"
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с предназначение „За търговска дейност" с идентификатор № 56126.600.3736.1.14 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин, точка, три хиляди седемстотин тридесет и шест точка, едно, точка, четиринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Петрич, одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 185.00 кв.м. (сто осемдесет и пет квадратни метра), с адрес на имота: гр.Петрич, п.к. 2850 (две хиляди осемстотин и петдесет), община Петрич, обл. Благоевград, ул."Параскева Филипова" ет.0 /нула/, обект „Магазин 2", при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56126.600.3736.1.13(петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин, точка, три хиляди седемстотин тридесет и шест, точка, едно, точка, тринадесет); под обекта - няма: над обекта: 56126.600.3736.1.1 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин. точка, три хиляди седемстотин тридесет и шест, точка, едно, точка, едно): 56126.600.3736.1.3 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин. точка, три хиляди седемстотин тридесет и шест, точка, едно, точка, три) и 56126.600.3736.1.2 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин, точка, три хиляди седемстотин тридесет и шест, точка, едно, точка, две), ведно с прилежащите на обекта идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
23.01.17 г., 15:19 targimot.com
185.0 м²
66 420 лв

Магазин ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ гр. Петрич, ул."Параскева Филипова" ет.0 , обект „Магазин 1"
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с предназначение „За търговска дейност" с идентификатор № 56126.600.3736.1.13 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин, точка, три хиляди седемстотин тридесет и шест, точка, едно, точка, тринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Петрич, одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 216.00 кв.м. (двеста и шестнадесет квадратни метра), с адрес на имота: гр. Петрич, п.к. 2850 (две хиляди осемстотин и петдесет), община Петрич, обл. Благоевград, ул."Параскева Филипова" ет.0 /нула/, обект „Магазин 1" ;при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56126.600.3736.1.14 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин, точка, три хиляди седемстотин тридесет и шест, точка, едно, точка, четиринадесет): под обекта - няма: над обекта: 56126.600.3736.1.2 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка. шестстотин, точка, три хиляди седемстотин тридесет и шест, точка, едно, точка, две) и 56126.600.3736. 1.3 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин. точка, три хиляди седемстотин тридесет и шест, точка, едно, точка, три); ведно с прилежащите на обекта идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
23.01.17 г., 15:17 targimot.com
216.0 м²
75 338 лв

Магазин ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Параскева Филипова"
1). МАГАЗИН №1 с идентификатор: 56126.600.3736.1.13 по кадастралната карта на гр. Петрич, с площ от 216,00кв.м., находящ се в четириетажна жилищна сграда с терасовиден етаж, състоящ се от търговска зала, офис и санитарен възел, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Петрич, ул. “ Параскева Филипова “, ет.0, обект Магазин 1; Забележка: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №63 от 14.12.2010г. Начална цена 49 409лв. /четиридесет и девет хиляди четиристотин и девет лева./
31.10.16 г., 17:31 targimot.com
216.0 м²
49 409 лв

Магазин ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Параскева Филипова"
2). МАГАЗИН №2 с идентификатор: 56126.600.3736.1.14 по кадастралната карта на гр. Петрич, с площ от 185,00кв.м., находящ се в четириетажна жилищна сграда с терасовиден етаж, състоящ се от търговска зала, офис, склад и санитарен възел, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Петрич, ул. “ Параскева Филипова “, ет.0, обект Магазин 2; Забележка: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №63 от 14.12.2010г. Начална цена 42 326лв. /четиридесет и две хиляди триста двадесет и шест лева./
31.10.16 г., 17:31 targimot.com
185.0 м²
42 326 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Петрич ул. Параскева Филипова