Етаж от къща ПЕРНИК

ПЕРНИК улица Тодор Каблешков № 37
1/10 /една десета/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Перник, кв. Ралица, представляващ според утвърдения със Заповед № ІІІ-36/24.01.1983 г. план за регулация и застрояване на град Перник, кв. Ралица УПИ ХІХ-3765 /деветнадесети за имот с пл. номер три хиляди седемстотин шестдесет и пет/, в квартал 44 /четирдесет и четвърти/, целият с площ от 583 /петстотин осемдесет и три/ квадратни метра по документ за собственост, при граници на УПИ по документ за собственост: улица, Методи Александров, Иван Станимиров и Анастасия Т. Георгиева, който урегулиран поземлен имот съгласно скица № 3218/19.09.2012 г., издадена от СГКК – гр. Перник, представлява поземлен имот с идентификатор 55871.509.463 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-91 от 13.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Перник, п.к. 2300, ул. Тодор Каблешков, № 37, с площ 563 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, при съседи: 55871.509.471, 55871.509.459, 55871.509.542, 55871.509.449, 55871.509.461, 55871.509.468, заедно с цялата югозападна част от сутерена и цялата северозападна част от двата етажа на масивната жилищна сграда близнак, построена в описания по-горе УПИ със застроена площ 54 /петдесет и четири/ квадрратни метра, която жилищна сграда съгласно скица № 1147/28.03.2013 г., издадена от СГКК – гр. Перник, представлява сграда с идентификатор 55871.509.463.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-91 от 13.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на сградата: гр. Перник, п.к. 2300, ул. Тодор Каблешков, № 37, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 55871.509.463, със застроена площ: 108 кв.м., брой етажи: 3, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна.
10.11.16 г., 9:19 targimot.com
54.0 м²
43 704,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Перник 37
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Масивна двуетажна къща близнак,намираща се недалеко от центъра на малък град на 10км от Перник и на ... 37 км. от София ,между планините Черна гора и Голо бърдо. Първият етаж се състои от коридор и три преходни стаи. На
25.03.16 г., 14:05 icbproperties.com
3 стаи
120.0 м²
31 700,00 €