Двустаен апартамент ПАНАГЮРИЩЕ

ПАНАГЮРИЩЕ ул. Петко Мачев № 28, вх.А, ет.5, ап. 28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПАРТАМЕНТ №28 /двадесет и осем/, находящ се на пети етаж, вход А в жилищен блок, означен с планоснимачен №3119 /три хиляди сто и деветнадесет/ по действащия кадастрален план на гр.Панагюрище от 2004г., построен върху общинска земя УПИ II /две римско/ „Жилищен комплекс“, в квартал 213 /двеста и тринадесет/ по плана на гр.Панагюрище от 1980г., със застроена площ на жилището 77.42 /седемдесет и седем цяло четиридесет и две стотни/ квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна, кухненски бокс, при съседи на апартамента: изток – ап.№19, запад – двор, север – жил. блок, юг – двор, ВЕДНО с прилежащото към него ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №17 /седемнадесет/ с полезна площ 5.40 /пет цяло и четиридесет/кв.м., при съседи на избеното помещение: изток – коридор, запад – гараж №5, север – изба №18, юг – помещение за смет, ВЕДНО с 3.01% /три цяло и нула един процента/ идеални части от общите части на сградата, а съгласно кадастрална карта САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.3119.2.28 /пет пет три нула две точка пет нула едно точка три едно едно девет точка две точка две осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-39/17.07.2012г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Панагюрище, ул.Петко Мачев №28, вх.А, ет.5, ап. 28, разположен в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 55302.501.3119 / пет пет три нула две точка пет нула едно точка три едно едно девет/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ: 77.42 кв.м./седемдесет и седем квадратни метра и четиридесет и два квадратни дециметра/, ВЕДНО с таванско помещение №9, избено помещение №17 и 3.01 % идеални части от общите части на сградата, при граници и съседи на самостоятелния обект: на същия етаж: 55302.501.3119.2.29, под обекта: 55302.501.3119.2.22, над обекта: няма.
17.01.17 г., 19:26 targimot.com
77.0 м²
24 800,00 лв

Двустаен апартамент ПАНАГЮРИЩЕ

ПАНАГЮРИЩЕ ул. Петко Мачев № 28, вх.А, ет.5, ап. 28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПАРТАМЕНТ № 28 /двадесет и осем/, находящ се на пети етаж, вход А в жилищен блок, означен с планоснимачен №3119 /три хиляди сто и деветнадесет/ по действащия кадастрален план на гр. Панагюрище от 2004г., построен върху общинска земя УПИ II /две римско/ „Жилищен комплекс“, в квартал 213 /двеста и тринадесет/ по плана на гр. Панагюрище от 1980г., със застроена площ на жилището 77.42 /седемдесет и седем цяло четиридесет и две стотни/ квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна, кухненски бокс, при съседи на апартамента: изток – ап. № 19, запад – двор, север – жил. блок, юг – двор, ВЕДНО с прилежащото към него ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №17 /седемнадесет/ с полезна площ 5.40 /пет цяло и четиридесет/кв.м., при съседи на избеното помещение: изток – коридор, запад – гараж №5, север – изба №18, юг – помещение за смет, ВЕДНО с 3.01% /три цяло и нула един процента/ идеални части от общите части на сградата, а съгласно кадастрална карта САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.3119.2.28 /пет пет три нула две точка пет нула едно точка три едно едно девет точка две точка две осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-39/17.07.2012г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Панагюрище, ул. Петко Мачев № 28, вх.А, ет.5, ап. 28, разположен в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 55302.501.3119 / пет пет три нула две точка пет нула едно точка три едно едно девет/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ: 77.42 кв.м./седемдесет и седем квадратни метра и четиридесет и два квадратни дециметра/, ВЕДНО с таванско помещение № 9, избено помещение №17 и 3.01 % идеални части от общите части на сградата, при граници и съседи на самостоятелния обект: на същия етаж: 55302.501.3119.2.29, под обекта: 55302.501.3119.2.22, над обекта: няма
24.10.16 г., 14:58 targimot.com
77.0 м²
31 000,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Панагюрище Петко Мачев

Земеделска земя Бъта

Бъта местността ЧЕТАРЛЪКА
изпълнител в сградата на Районен съд гр. Панагюрище, ул. „Петко Мачев“ № 2, на недвижими имоти находящи се в село Бъта, община ... . Панагюрище, на адрес: гр. Панагюрище, ул. „Петко Мачев“ № 2, което се отразява във входящия регистър, съгласно чл. 489 ... съд гр. Панагюрище, на адрес: гр. Панагюрище, ул. „Петко Мачев“ № 2 в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол (чл. 492, ал.1 ГПК, в сила от 01.03.2008 г.).
31.10.16 г., 16:40 targimot.com
2850.0 м²
63,00 лв

Земеделска земя Бъта

Бъта местността Берберейца
изпълнител в сградата на Районен съд гр. Панагюрище, ул. „Петко Мачев“ № 2, на недвижими имоти находящи се в село Бъта, община ... . Панагюрище, на адрес: гр. Панагюрище, ул. „Петко Мачев“ № 2, което се отразява във входящия регистър, съгласно чл. 489 ... съд гр. Панагюрище, на адрес: гр. Панагюрище, ул. „Петко Мачев“ № 2 в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол (чл. 492, ал.1 ГПК, в сила от 01.03.2008 г.).
31.10.16 г., 16:39 targimot.com
5126.0 м²
119,00 лв
апартамент в гр. Панагюрище, ул.'Петко Мачев' 28. За огледи след предварителна договорка с ЧСИ.
19.10.16 г., 14:44 bazar.bg
2 стаи
77.0 м²
24 800,00 лв
апартамент в гр. Панагюрище, ул.'Петко Мачев' 28. За огледи след предварителна договорка с ЧСИ.
19.05.16 г., 14:13 bazar.bg
2 стаи
77.0 м²
24 800,00 лв