Двустаен апартамент ПАНАГЮРИЩЕ

ПАНАГЮРИЩЕ ул. Петко Мачев № 28, вх.А, ет.5, ап. 28
77 м²
31,000 лв
2016-10-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПАРТАМЕНТ № 28 /двадесет и осем/, находящ се на пети етаж, вход А в жилищен блок, означен с планоснимачен №3119 /три хиляди сто и деветнадесет/ по действащия кадастрален план на гр. Панагюрище от 2004г., построен върху общинска земя УПИ II /две римско/ „Жилищен комплекс“, в квартал 213 /двеста и тринадесет/ по плана на гр. Панагюрище от 1980г., със застроена площ на жилището 77.42 /седемдесет и седем цяло четиридесет и две стотни/ квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна, кухненски бокс, при съседи на апартамента: изток – ап. № 19, запад – двор, север – жил. блок, юг – двор, ВЕДНО с прилежащото към него ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №17 /седемнадесет/ с полезна площ 5.40 /пет цяло и четиридесет/кв.м., при съседи на избеното помещение: изток – коридор, запад – гараж №5, север – изба №18, юг – помещение за смет, ВЕДНО с 3.01% /три цяло и нула един процента/ идеални части от общите части на сградата, а съгласно кадастрална карта САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.3119.2.28 /пет пет три нула две точка пет нула едно точка три едно едно девет точка две точка две осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-39/17.07.2012г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Панагюрище, ул. Петко Мачев № 28, вх.А, ет.5, ап. 28, разположен в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 55302.501.3119 / пет пет три нула две точка пет нула едно точка три едно едно девет/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ: 77.42 кв.м./седемдесет и седем квадратни метра и четиридесет и два квадратни дециметра/, ВЕДНО с таванско помещение № 9, избено помещение №17 и 3.01 % идеални части от общите части на сградата, при граници и съседи на самостоятелния обект: на същия етаж: 55302.501.3119.2.29, под обекта: 55302.501.3119.2.22, над обекта: няма
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Панагюрище, Петко Мачев