Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.Проф.Иван Батаклиев"№10, вх.А, ет3, ап.8
Предишни търгове на този имот
Вчера в 19:26 targimot.com
58.0 м²
35 025,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК УЛ. ПЛОВДИВСКА 8 ЕТ.5
Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 23.12.2016г. дo 23.01.2017г., ще се проведе трета публична продан – първа по ред, в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на последния ден (23.01.2017г.), като обявяването на купувач ще се извърши нa 24.01.2017г. (вторник) от 15:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 3, за удовлетворяване вземането на взискателя по изпълнителното дело, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в новострояща се МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с магазин и гаражи, завършена в груб вид – със завършени строителни работи до 63 % / шестдесет и три процента /, представляващ ЖИЛИЩЕ АПАРТАМЕНТ № 10 (ДЕСЕТ), разположен на пети мансарден етаж на сградата – кота + 14.50 / четиринадесет цяло и петдесет стотни / със застроена площ от 93.10 кв.м. (деветдесет и три цял и десет стотни) , ВЕДНО с припадащите се 9.48 % (девет цяло и четиридесет и осем цяло стотни процента) идеални части от общите части на сградата. ведно с припадащите се 34.46 кв.м. / 460.67 кв.м идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 452 (четиристотин петдесет и втори), в който е построена сградата, съставляваща УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV - 3578, целия с площ от 460. 67 кв.м. (четиристотин и шестдесет цяло и шестдесет и седем стотни квадратни метра), кадастрален район № 503, в квартал 339 „а“ (триста тридесет и девети буква „а“) по плана на гр. Пазарджик с административен адрес гр. Пазарджик, ул. Пловдивска № 8, етаж 5 мансарден, апартамент 10, при съседи на апартамента: двор ПИ № 453 и улица и съседи на имота; североизток - улица „Пловдивска“ ; северозапад – ПИ № 451 ; юзозапад - ПИ № 453 и юзозапад - ПИ № 454. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 46 728(четиридесет и шест хиляди седемстотин двадесет и осем)лв., съставляваща 75% от началната цена на имота определена с Протокол от 16.11.2016г. на ЧСИ Мария Ангелова, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. Недвижимият имот е собственост на длъжника ВАСИЛ СЕРГЕЕВ ШАЛАМАНОВ, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Стян Михайловски“ №18 и МАЯ ИЛИЕВА ГАЛЬОВА, с адрес: гр. Велинград, ул. „Георги Бенковски“ №36. Върху описания САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващ АПАРТАМЕНТ № 10 (ДЕСЕТ), има следните вписвания: Книга ВЪЗБРАНИ, вх. рег. № 6558 / 15.07.2014г., том 2, № 271 / 2014г., дв. вх. рег. № 6542/15.07.2014 г. по ИД 771/ 2012г. на ЧСИ М. Ангелова; Книга ВЪЗБРАНИ, вх. рег. № 4529 / 30.05.2012г., том 1, № 228 / 2012г., дв. вх. рег. № 4531 / 30.05.2012г. по ИД 1258/ 2011г. на ДСИ Пазарджик; Книга ВЪЗБРАНИ, вх. рег. № 3582 / 19.07.2010г., том 2, № 61 / 2010г., дв. вх. рег. № 3572 / 19.07.2010г. по ИД 759 / 2010г. на ЧСИ Н. Митев. Книга ДОГОВОРНА ИПОТЕКА, вх. рег. № 86959 / 26.09.2008г., том 005, № 50 / 2008 г., вид дело Нотариално дело 5545 / 26.09.2008г., дв. вх. рег. № 7579 / 25.09.2008г. - вписана в полза на Булбанк Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да се явят в канцеларията на Районен съд Пазарджик, всеки работен ден, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това във времето за оглед: понеделник, сряда и петък от 13:00 до 16:00 часа, чрез назначения от ЧСИ пазач / управител чрез кантората на ЧСИ. Задатъкът от 10% върху началната цена за всеки един от имотите поотделно следва да се заплати по посочената банкова сметка на ЧСИ съгл. чл. 489 ал. 1 от ГПК (в сила от 01.03.2008 г.), за участие в публичната продан, се внася предварително по сметка на частния съдебен изпълнител, както следва: „ЦКБ“ АД, IBAN BG19CECB979050E7839800, BIC CECBBGSF, по изпълнително дело № 20148840401153 на ЧСИ, рег. № 884. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд гр. Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 3, което се отразява във входящия регистър, съгласно чл. 489, ал.4 ГПК (в сила от 01.03.2008 г.). ВНИМАНИЕ: В случай, че предложената цена е над 30 000 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средства съгласно чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът – юридическо лице да подаде също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. Образци на наддавателното предложение и декларациите може да получите в кантората на ЧСИ Мария Ангелова. ОБЯВЯВАНЕТО на купувач ще се извърши на 24.01.2017г. (вторник) от 15:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 3 в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол (чл. 492, ал.1 ГПК, в сила от 01.03.2008 г.).
9.12.16 г., 21:03 targimot.com
93.0 м²
46 728,00 лв

Многостаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. БЕЛАСИЦА № 8
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.443.1.5 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, четиристотин четиридесет и три, точка, едно, точка, пет), находящ се в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. / 28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. БЕЛАСИЦА № 8, ет. 4, ап. 5, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.443 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, четиристотин четиридесет и три), предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 107.90 кв.м. (сто и седем цяло и деветдесет стотни квадратни метра), прилежащи части: таванска стая № 5 (пет) с площ 17,01 кв.м. (седемнадесет цяло и една стотна квадратни метра), 12.9 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж. Ниво: 1 Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 55155.503.443.1.6, Под обекта: 55155.503.443.1.3, Над обекта: 55155.503.443.1.7. Стар идентификатор: няма.
8.12.16 г., 21:45 targimot.com
108.0 м²
54 960,00 лв

Многостаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. БЕЛАСИЦА № 8
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.443.1.5 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, четиристотин четиридесет и три, точка, едно, точка, пет), находящ се в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. / 28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. БЕЛАСИЦА № 8, ет. 4, ап. 5, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.443 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, четиристотин четиридесет и три), предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 107.90 кв.м. (сто и седем цяло и деветдесет стотни квадратни метра), прилежащи части: таванска стая № 5 (пет) с площ 17,01 кв.м. (седемнадесет цяло и една стотна квадратни метра), 12.9 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж. Ниво: 1 Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 55155.503.443.1.6, Под обекта: 55155.503.443.1.3, Над обекта: 55155.503.443.1.7. Стар идентификатор: няма.
24.10.16 г., 14:37 targimot.com
108.0 м²
68 700,00 лв

Къща с двор в село на 8 км от Пазарджик

Област Пазарджик Близо до гр. Пазарджик
Предлагаме на вашето внимание едноетажна къща с площ 105 кв.м. в село Огняново, което се намира на 8 км от Пазарджик и на 30 км от Пловдив. Къщата е с южно изложение и се състои от хол, кухня, баня с тоалетна, две спални. Къщата е с дървена дограма и подове с ламиниран паркет. Имотът е снабден с електричество, вода и канализация. Отоплението е на дърва и ток. Към къщата има голям двор с площ от 1250 кв.м., където ще намерите работилница с две стаи с площ 37 кв.м., които могат да се направят жилищни помещения. Има гараж за две коли и сонда с помпа. В градината растат около 45 плодни дървета. В селото има хранителен магазин, кафене, училище, църква, полицейски участък, здравна служба, редовен транспорт. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
25.03.16 г., 13:20 bulgarianproperties.bg
105.0 м²
26 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Пазарджик 8
Предлагаме за продажба тристаен панелен апартамент в гр. Пазарджик квартал Изток,с площ 85 кв.м. разпределена в коридор ... , кухня с тераса, хол с тераса, две спални, баня, тоалетна, мокро помещение. В двете спални дограмата е сменена с PVC. Жилището е на 8 етаж , правен е скоро ремонт на покрива.
Вчера в 16:14 bazar.bg
3 стаи
85.0 м²
32 000,00 лв

Продава ОФИС, гр. Пазарджик, Идеален център

гр. Пазарджик, Идеален център
ПРОДАВАТ СЕ 8 БРОЯ ОФИСИ В ЦЕНТЪРА НА ПАЗАРДЖИК,С ПЛОЩ ОТ 12,49 КВ.М. ДО 42КВ.М., НАМИРАЩИ СЕ В БЛИЗОСТ ДО ХОТЕЛ ЕЛБРУС
Вчера в 14:51 bazar.bg
17.0 м²
5 950,00 €

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК л.”Рила” №50
/ етаж в жилищен блок № 6, в гр. Пазарджик на ул. “Рила“№ 50 /петдесет/, вход А, в квартал 142 /сто четиридесет и втори ... / по плана на гр. Пазарджик. ЕКАТТЕ 55155. състоящ се от спалня, дневна и кухня, със застроена площ 64.48 /шестдесет и ... четири цяло и четиридесет и осем стотни/ кв.м. при съседи на апартамента: изток - двор и апартамент № 8, запад - улица, юг
9.01.17 г., 18:29 targimot.com
64.0 м²
27 375,00 лв

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 1
, точка, две, осем, девет, точка, три, точка, две, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик ... , общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на ... самостоятелни обект в сграда: гр. Пазарджик, ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 1, предназначение на самостоятелния обект: За
30.12.16 г., 14:52 targimot.com
77.0 м²
36 960,00 лв

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 1
, точка, две, осем, девет, точка, три, точка, три, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик ... , общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на ... самостоятелни обект в сграда: гр. Пазарджик, ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 1, предназначение на самостоятелния обект: За
30.12.16 г., 14:52 targimot.com
54.0 м²
26 078,00 лв

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 1
, точка, две, осем, девет, точка, три, точка, две, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик ... , общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на ... самостоятелни обект в сграда: гр. Пазарджик, ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 1, предназначение на самостоятелния обект: За
30.12.16 г., 14:52 targimot.com
65.0 м²
31 108,00 лв

Къща за продажба близо до Пазарджик

Област Пловдив Близо до гр. Пловдив
Този имот се намира в китно село в област Пазарджик, в подножието на Родопите. Градът е само на 15 км. Селото е добре ... 5 минути от автобусна спирка и хранителни магазини. В град Пазарджик може да посетите няколко големи супермаркети като ... вода и други съоръжения, отворени за посетители през цялото лято - във Варвара - 8 км, в Белово - 20 км, в Дебращица - 5
29.12.16 г., 19:29 bulgarianproperties.bg
60.0 м²
39 500,00 €

Етаж от къща Ракитово

Ракитово УЛ. ИВАН КЛИНЧАРОВ №23
Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите ... , от квартал № 8 /осми/ по плана на гр. Ракитово, при граници: от запад – улица, от изток – УПИ III-203, от север УПИ ХIV ... Велинград, вх. рег. №2168/22.12.2008 г., Акт №103, т.8, № 1733/2008г. Върху описаните недвижими имоти, предмет на публичната
22.12.16 г., 15:52 targimot.com
120.0 м²
31 429,00 лв
Предлага се под наем АДМИНИСТРАТИВНО-ТЪРГОВСКА СКЛАДОВА БАЗА, разположена в Индустриалната зона на гр. Пазарджик ... хале с височина 8 метра и площ 1021,95 м2. Възможност за маневриране с подемна техника и товарни автомобили. Етаж
21.12.16 г., 20:51 bazar.bg
4027.0 м²
3 000,00 €
Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите ... длъжника Георги Ангелов Тотолаков с ЕГН:561011хххх, гр. Велинград, ул. ''Макаренко" № 8 (Постоянен адрес) другата ... “ № 8 съгласно Акт № 155, том 8, дв.вх.рег. № 2203/27.11.2009 г. по описа на AСВ Велинград. Върху описания недвижим имот
15.12.16 г., 12:43 targimot.com
93.0 м²
16 650,00 лв

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Пловдивска” № 70
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ от осеметажен блок Г, находящ се на ул. „Пловдивска” № 70, кв. 515 по плана на гр. Пазарджик ... . на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК. Адрес на имота: ул. ПЛОВДИВСКА № 70, ет. 8, ап. 24. Самостоятелния обект се намира в
8.12.16 г., 21:26 targimot.com
61.0 м²
21 600,00 лв

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Марица“ № 18
Пазарджик, ул. „Марица“ № 18 (осемнадесет), вх. А (буква „А“), ет. 8 (осми), ап. 30 (тридесет), с предназначение на СОС ... Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, представляващ АПАРТАМЕНТ № 30 (тридесет) с площ от 42.80 кв.м. (четиридесет и ... балкон, находящ се на етаж 8 (осми) от сграда с идентификатор № 55155.502.1165.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет
18.11.16 г., 19:40 targimot.com
43.0 м²
14 349,00 лв

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. “Рила“№ 50
/ етаж в жилищен блок № 6, в гр. Пазарджик на ул. “Рила“№ 50 /петдесет/, вход А, в квартал 142 /сто четиридесет и втори ... / по плана на гр. Пазарджик. ЕКАТТЕ 55155. състоящ се от спалня, дневна и кухня, със застроена площ 64.48 /шестдесет и ... четири цяло и четиридесет и осем стотни/ кв.м. при съседи на апартамента: изток - двор и апартамент № 8, запад - улица, юг
16.11.16 г., 1:00 targimot.com
64.0 м²
27 375,00 лв

Земеделска земя ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД местността „Марина ливада“
2.) 1/8 ид.ч. (една осма идеална част) от Ливада в местността „Марина ливада“, землището на гр. Велинград, ЕКАТТЕ 10450 ... , общ. Велинград, обл. Пазарджик, с площ от 0,961 дка (нула декара и деветстотин шестдесет и един квадратни метра
16.11.16 г., 0:21 targimot.com
961.0 м²
168,00 лв

Двустаен апартамент Главиница

Главиница ул. Трета №13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ-АПАРТАМЕНТ №8/осми/, находящ се в четириетажен жилищен блок №13/тринадесети/, етаж III/трети ... /, построен върху държавна земя в квартал 35/тридесет и пети/ по плана на с. Главиница ЕКНМ 15028, обл. Пазарджик, с адрес в с ... . Главиница, ул. „Трета“№13, обл. Пазарджик, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения със застроена площ от
2.11.16 г., 15:37 targimot.com
68.0 м²
14 400,00 лв

Земеделска земя Бъта

Бъта местността ЧЕТАРЛЪКА
съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 19.11.2016г. До 19.12.2016г. ще се проведе втора по ред публична ... Панагюрище, област Пазарджик за удовлетворяване вземането на взискателя Олимпия Транс ООД с ЕИК:115724260, гр. Пловдив ... четвърти) по плана на село Бъта, община Панагюрище, област Пазарджик, одобрен със Заповед № 697/ 22.06.1983г., целият
31.10.16 г., 16:40 targimot.com
2850.0 м²
63,00 лв

Земеделска земя Бъта

Бъта местността Берберейца
съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 19.11.2016г. До 19.12.2016г. ще се проведе втора по ред публична ... Панагюрище, област Пазарджик за удовлетворяване вземането на взискателя Олимпия Транс ООД с ЕИК:115724260, гр. Пловдив ... четвърти) по плана на село Бъта, община Панагюрище, област Пазарджик, одобрен със Заповед № 697/ 22.06.1983г., целият
31.10.16 г., 16:39 targimot.com
5126.0 м²
119,00 лв

Продава ОФИС, гр. Пазарджик, Идеален център

гр. Пазарджик, Идеален център
ПРОДАВАТ СЕ 8 БРОЯ ОФИСИ В ЦЕНТЪРА НА ПАЗАРДЖИК,С ПЛОЩ ОТ 11,49 КВ.М. ДО 42 КВ.М., НАМИРАЩИ СЕ В БЛИЗОСТ ДО ХОТЕЛ
25.10.16 г., 15:35 bazar.bg
12.0 м²
4 200,00 €

Продава ОФИС, гр. Пазарджик, Идеален център

гр. Пазарджик, Идеален център
ПРОДАВАТ СЕ 8 БРОЯ ОФИСИ В ЦЕНТЪРА НА ПАЗАРДЖИК,С ПЛОЩ ОТ 11,49 КВ.М. ДО 42 КВ.М., НАМИРАЩИ СЕ В БЛИЗОСТ ДО ХОТЕЛ
25.10.16 г., 15:35 bazar.bg
31.0 м²
10 850,00 €

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

ПАНАГЮРИЩЕ ул. Генерал Дендевил № 8
и едно, точка, хиляда осемстотин тридесет и пет), гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, по кадастралната ... . ГЕНЕРАЛ ДЕНДЕВИЛ № 8, площ: 411 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско ... тридесет и пет, точка, едно, точка, две), гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, по кадастралната карта и
24.10.16 г., 14:11 targimot.com
97.0 м²
81 675,00 лв

Къща в с.Юнаците

Къща в с.Юнаците
асортимент от плодни и декоративни дървета и храсти. Село Юнаците се намира на брега на р. Тополница и на 8 км. от гр. Пазарджик За контакти: тел. 0878/859 505
24.10.16 г., 13:56 dom-ko.com
72 000,00 лв
Продава двустаен апартамент в Пазарджик, център в близост до магазин Идеа на ет.8. Жилището е с сменена PVC дограма
24.10.16 г., 13:50 ignatov-imoti.com
42 000,00 лв

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТ В ПАЗАРДЖИК, ИЗТОК

България, Пазарджик, Изток
Продава двустаен апартамент в Пазарджик, квартал Изтк с площ от 62 кв.м. на 8 етаж. Жилището е със сменени дограми и
24.10.16 г., 13:46 ignatov-imoti.com
40 000,00 лв

Стая ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД УЛ ЮНДОЛА 33 А
Подписаният Частен съдебен изпълнител Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик ... ), съставляваща 80 % от цената на първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. 8 ... на ЧСИ Мария Ангелова в гр. Пазарджик, ул. Петко Машев № 11 тел за връзка в кантора на ЧСИ 0882 14 87 99. ОБЯВЯВАНЕТО на
24.10.16 г., 13:41 targimot.com
32.0 м²
21 000,00 лв