Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Дунав № 6, ет. 13, ап. 59
1/2 идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.1399.1.59 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, хиляда триста деветдесет и девет, точка едно, точка петдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Дунав № 6, ет. 13, ап. 59. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1399 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, хиляда триста деветдесет и девет/. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 89.45 кв.м. /осемдесет и девет квадратни метра и четиридесет и пет квадратни сантиметра/. Прилежащи части: Изба № 59 и 1.5687 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 55155.503.1399.1.60. Под обекта 55155.503.1399.1.53, Над обекта: няма.
4.01.17 г., 18:15 targimot.com
89.0 м²
13 687,00 лв

Къща ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Никифор П. Константинов“ № 6
ид № 20118200402859 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.501.681 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, шест, осем, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземлениея имот: гр. Пазарджик, ул. „Никифор П. Константинов“ № 6 (шест), с площ от 309 кв. м. (триста и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 5010681, квартал 0, при съседи: 55155.501.9632, 55155.501.682, 55155.501.687, 55155.501.679, 55155.501.680, а съгласно акт за собственост представлява: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 681 /шестстотин осемдесет и едно/, съставляващ УПИ V – 1553 /пет римско – хиляда петстотин петдесет и три/, кадастрален район 501 /петстотин и първи/ в квартал 189 /сто осемдесет и девети/ по плана на гр. Пазарджик, с площ на имота 315,92 /триста и петнадесет цяло и деветдесет и две стотни/ кв. м. при съседи: ПИ № 680, ПИ № 679, ПИ № 680 и улица, ведно със сградите, които попадат върху имота, а именно: СГРАДА с идентификатор 55155.501.681.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, шест, осем, едно, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Никифор П. Константинов“ № 6 (шест), със застроена площ от 117 кв. м. (сто и седемнадесет квадратни метра), брой етажи: 3 (три), предназначение на сградата: жилищна сграда – еднофамилна, номер по предходен план: 501068101, а съгласно акт за собственост представлява: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в гр. Пазарджик, ул. „Никифор поп Константинов“ № 6 /шест/, със застроена площ от 100 /сто/ кв. м. и РЗП от 360 /триста и шестдесет/ кв. м., състояща се от сутерен, партерен етаж – жилище и етаж – жилище, както и СГРАДА с идентификатор 55155.501.681.2 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, шест, осем, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Никифор П. Константинов“ № 6 (шест), със застроена площ от 6 кв. м. (шест квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение на сградата: селскостопанска сграда, номер по предходен план: 501068102, ведно с всички подобрения и приращения в имота. Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е в размер на 219 960,00 лв. (двеста и деветнадесет хиляди деветстотин и шестдесет лева), съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
8.12.16 г., 19:37 targimot.com
309.0 м²
219 960,00 лв

Офис ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.Александър Стамболийски №41 ет. 1 офис-6
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.501.1392.1.16 / петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда триста деветдесет и две точка едно точка шестнадесет / самостоятелният обект се намира в сграда №1 ,разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.501.1392 / петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда триста деветдесет и две/ в гр.Пазарджик ул.Александър Стамболийски №41 ет. 1 офис-6 с предназначение на самостоятелният обект-за офис с брой нива – 1/ един/ с площ от 31.29 кв.м и прилежащи части от 8.64 кв.м ид.ч от общите части на сградата и правото на строеж при граници и съседи:на същия етаж-55155.501.1392.1.15 ,под обекта-55155.501.1392.1.10 155.501.1392.1.11, 55155.501.1392.1.12 и над обекта -55155.501.1392.1.24
6.12.16 г., 22:05 targimot.com
31.0 м²
15 324,00 лв

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. яков матакиев № 6
Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № в КЧСИ 884, с район на действие Окръжен съд град Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 16.12.2016г. до 16.01.2017г., ще се проведе втора по ред публична продан на недвижим имот в сградата на Районен съд град Пазарджик, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на последния ден (16.01.2017г.), като обявяването на купувач ще се извърши на 17.01.2017г. (вторник) от 15:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, ул. Хан Крум № 3, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.506.352.1.5 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, три, пет, две, точка, едно, точка, пет/ по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, ул. „ЯКОВ МАТАКИЕВ“ № 6 за удовлетворяване на вземането на взискателя Община Пазарджик със съдебен адрес по изпълнителното дело гр. Пазарджик, бул „България“ № 2, подробно описан както следва: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.506.352.1.5 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, три, пет, две, точка, едно, точка, пет/ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, ул. „Яков Матакиев“ № 6, намиращ се в сграда № 1, община Пазарджик, област Пазарджик, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.352, с предназначение - за търговска дейност, с площ по документи 28,84 /двадесет и осем цяло осемдесет и четири/ кв.м, ВЕДНО с 5, 42 /пет цяло четиридесет и две/ ид.ч. от общите части на сградата, при съседи на обекта: на същия етаж 55155.506.352.1.6, под обекта няма, над обекта 55155.506.352.1.1. Началната цена от която ще започне наддаването за посоченото САМОСТОЯТЕЛ ОБЕКТ е в размер на 11 886,60лв. (единадесет хиляди осемстотин осемдесет и шест лева и шестдесет стотинки) съставляваща 80% от цената за първа публична продан на имота, съгласно чл. 494, ал. 2, чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. Върху недвижимия имот, подробно описани в обявлението има следните вписвания: Книга Възбрана, вписана в Службата по вписвания гр. Пазарджик вх. рег. № 3247 /14.04.2016г., том 1, 234/2016г., дв. вх. рег. № 3244 / 14.04.2016г. по изпълнително дело № 905/ 2014г. на ЧСИ М. Ангелова с район на действие Окръжен съд Пазарджик. Книга Възбрана, вписана в Службата по вписвания гр. Пазарджик вх. рег. № 5365 /18.06.2013г., том 2, 63/2013г., дв. вх. рег. № 5365 / 18.06.2013г. по изпълнително дело № 125 / 2011г. На СИС – Държавен съдебен изпълнител при РС Пазарджик. Kнига ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ вх. ре. № 89219 / 02.12.2008г., Том 006 6/2008г. ; дв. вх. рег. № 9827 / 02.12.2008г в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛАГАРИЯ ЕАД. Недвижимият имот е придобит с Нот. акт № 84/12.05.2008г., дв. вх. рег. № 3051, вписан в Служба по вписванията при РС Пазарджик oт длъжника по изпълнителното дело „СЪНРАЙС - 2008“ ООД с ЕИК:200024722 със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Академ. Стоян Аргиров“ №41., представлявано от управителя Цветелина Запринова Бандова. Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да се явят в канцеларията на Районен съд Пазарджик, всеки работен ден, за да прегледат книжата или в кантората на ЧСИ Мария Ангелова в гр. Пазарджик, ул. „Петко Машев“ № 11 за допълнителна информация на тел. 0882 14 87 99 в кантората на ЧСИ Мария Ангелова. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това във времето за оглед: понеделник, сряда и петък от 14:00 до 16:00 часа, чрез назначения от ЧСИ пазач / управител чрез кантората на ЧСИ. Задатък от 10% върху началната цена обявена за имота следва да заплатите по посочената банкова сметка на ЧСИ съгласно разпоредбата на чл. 489 ал. 1 от ГПК (в сила от 01.03.2008 г.), за участие в публичната продан, се внася предварително по сметка на частния съдебен изпълнител, както следва: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД с IBAN BG19CECB979050E7839800, BIC CECBBGSF, по изпълнително дело № 905 / 2014г. по описа на ЧСИ М. Ангелова с рег. № в КЧСИ 884., като в платежното нареждане изрично посочите имота и номера на изпълнителното дело, за което се отнася наддавателното предложение и съответно внесения задатък. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд гр. Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, ул. ХАН КРУМ № 3, което се отразява във входящия регистър, съгласно чл. 489, ал.4 ГПК (в сила от 01.03.2008 г.). ВНИМАНИЕ: В случай, че предложената цена е над 30 000 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средства съгласно чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът - юридическо лице да подаде също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. Образци на наддавателното предложение и декларациите може да получите в кантората на ЧСИ Мария Ангелова. ОБЯВЯВАНЕТО на купувач ще се извърши на 17.01.2017г. (вторник) от 15:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, ул. ХАН КРУМ № 3 в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол (чл. 492, ал.1 ГПК, в сила от 01.03.2008 г.).
24.10.16 г., 14:17 targimot.com
29.0 м²
11 886,00 лв

Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Боримечка 6
Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че за времето от 01.11.2016г. До 01.12.2016г. ще се проведе ВТОРА по ред публична продан в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на последния ден (01.12.2016г.), като обявяването на купувач ще се извърши на 02.12.2016г. (петък) от 15:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ №3 на 1/24 идеална част от УПИ и 1 / 6 идеални части от построени сгради, находящи се на адрес гр. Пазарджик, ул. БОРИМЕЧКА №6, собственост на длъжника Ангелина Христова Манчева с ЕГН 811011хххх, с адрес гр. Пазарджик, ул. Боричка № 6, придобити чрез наследство за удовлетворяване вземането на взискателя по изпълнителното дело Владимир Асенов Митев с ЕГН:440501хххх с адрес гр. Пазарджик, ул. Хан Крум 1А, ет. 2 подробно описани както следва: - 1 / 24 (една двадесет и четвърта) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.501.6002 (петдесет и пет сто петдесет и пет, точка петстотин и едно, точка шест хиляди и две) находащ се на административен адрес: гр. Пазарджик, ул. БОРИМЕЧКА №6, с площ 320 /триста и двадесет/ кв.м., съставляваща 13, 33 кв. м. (тринадесет цяло тридесет и три) квадратни метра, от цялото УПИ, урбанизирана територия, ниско застрояване /до 10м./, номер по предходен план: 1244, квартал 215, парцел XI Началната цена, от която ще започне наддаването за гореописания недвижим имот е в размер на 886, 20 лв. (осемстотин осемдесет и шест лева и двадесет стотинки) с включен ДДС за съответната облагаема част от УПИ, съставляваща 80 % от цената за първата публична продан съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. - 1 / 6 (една шеста) идеална част от сгради РЗП от ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, съставляваща 16 (шестнадесет) кв. м. застроена част, построен върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.501.6002 (петдесет и пет сто петдесет и пет, точка петстотин и едно, точка шест хиляди и две) находащ се на административен адрес: гр. Пазарджик, ул. БОРИМЕЧКА №6 Началната цена, от която ще започне наддаването за гореописания недвижим имот е в размер на 3 199, 75 лв. (три хиляди сто деветдесет и девет лева и седемдесет и пет стотинки), съставляваща 80 % от цената за първата публична продан съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. - 1 / 6 (една шеста) идеална част от сгради РЗП от ГАРАЖ, съставляваща 3 (три) кв. м построен върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.501.6002 (петдесет и пет сто петдесет и пет, точка петстотин и едно, точка шест хиляди и две), находащ се на административен адрес: гр. Пазарджик, ул. БОРИМЕЧКА №6 Началната цена, от която ще започне наддаването за гореописания недвижим имот е в размер на 700, 20 лв. (седемстотин лева и двадесет стотинки), съставляваща 80 % от цената за първата публична продан съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. - 1 / 6 (една шеста) идеална част от сгради РЗП от ПРИЗЕМЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, съставляваща 7 (седем) кв. м. застроена част, построен върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.501.6002 (петдесет и пет сто петдесет и пет, точка петстотин и едно, точка шест хиляди и две) находащ се на административен адрес: гр. Пазарджик, ул. БОРИМЕЧКА №6 Началната цена, от която ще започне наддаването за гореописания недвижим имот е в размер на 960 лв. (деветстотин и шестдесет лева), съставляваща 80 % от цената за първата публична продан съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. Посочените идеални части от изброените недвижимия имот са собственост на: Ангелина Христова Манчева с ЕГН 811011хххх, с адрес гр. Пазарджик, ул. Боричка № 6, придобити чрез наследство от наследодателя Атанас Христев Манчев, видно от доклументи за собственост Нот. Акт № 88, том № V, нот. дело №2861 / 1992г. ; Нот. Акт за собственост № 16, том I, дело № 109 / 1954г. ; Скица на недвижим имот № 697 / 09.04.2003г. ; Архитектурен проект, РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ с № 09.07.1996г. ; Три ( 3 ) броя ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 56 от ЗТСУ, приложени към посочения в т.2 от искането Архитектурен проект – разрешение за строеж, описани в точка 2. Върху описаните недвижими имоти има следните вписвания: Книга ВЪЗБРАНИ, вх. рег. № 2382/25.03.2014г., том 1, № 238/2014г., дв. вх. рег. № 2390 / 25.03.2014г. по изп. Дело № 242 / 2014г. на ЧСИ Мария Ангелова Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да се явят в канцеларията на Районен съд Пазарджик, всеки работен ден, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това във времето за оглед: понеделник, сряда и петък от 13:00 до 16:00 часа, чрез назначения от ЧСИ пазач длъжника Ангелина Манчева или чрез кантората на ЧСИ. Допълнителен телефон за връзка 0882 14 87 99 – кантора на ЧСИ М. Ангелова. Задатъкът от 10% върху началната цена за всеки от недвижимите имоти ПООТДЕЛНО съгл. чл. 489, ал. 1 от ГПК (в сила от 01.03.2008 г.), за участие в публичната продан, се внася предварително по сметка на частния съдебен изпълнител, посочена както следва: ЦКБ АД КЛОН ПАЗАРДЖИК, IBAN BG19CECB979050E7839800, BIC код CECBBGSF с титуляр Мария Ганчева Николова - Ангелова, по изп. дело № 242 / 2014г. на ЧСИ рег. № 884, като в платежния документ се посочва за кой от посочените идеални части на посочените недвижими имоти от обявлението се отнася внесения задатък. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си ведно с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд гр. Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, ул. ХАН КРУМ № 3, което се отразява във входящия регистър, съгласно чл. 489, ал.4 ГПК (в сила от 01.03.2008 г.). ВНИМAНИЕ: В случай, че предложената цена е над 30 000 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средства съгласно чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът – юридическо лице да подаде също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. Образци на наддавателното предложение и декларациите може да получите в кантората на ЧСИ Мария Ангелова. Допълнителен телефон на връзка 0882 14 87 99 - кантора на ЧСИ. ОБЯВЯВАНЕТО на купувач ще се извърши на 02.12.2016г. (петък) от 15:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, ул. ХАН КРУМ № 3 в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол (чл. 492, ал.1 ГПК, в сила от 01.03.2008 г.).
24.10.16 г., 14:16 targimot.com
7.0 м²
960,00 лв

Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул Боримечка 6
Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че за времето от 01.11.2016г. До 01.12.2016г. ще се проведе ВТОРА по ред публична продан в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на последния ден (01.12.2016г.), като обявяването на купувач ще се извърши на 02.12.2016г. (петък) от 15:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ №3 на 1/24 идеална част от УПИ и 1 / 6 идеални части от построени сгради, находящи се на адрес гр. Пазарджик, ул. БОРИМЕЧКА №6, собственост на длъжника Ангелина Христова Манчева с ЕГН 811011хххх, с адрес гр. Пазарджик, ул. Боричка № 6, придобити чрез наследство за удовлетворяване вземането на взискателя по изпълнителното дело Владимир Асенов Митев с ЕГН:440501хххх с адрес гр. Пазарджик, ул. Хан Крум 1А, ет. 2 подробно описани както следва: - 1 / 24 (една двадесет и четвърта) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.501.6002 (петдесет и пет сто петдесет и пет, точка петстотин и едно, точка шест хиляди и две) находащ се на административен адрес: гр. Пазарджик, ул. БОРИМЕЧКА №6, с площ 320 /триста и двадесет/ кв.м., съставляваща 13, 33 кв. м. (тринадесет цяло тридесет и три) квадратни метра, от цялото УПИ, урбанизирана територия, ниско застрояване /до 10м./, номер по предходен план: 1244, квартал 215, парцел XI Началната цена, от която ще започне наддаването за гореописания недвижим имот е в размер на 886, 20 лв. (осемстотин осемдесет и шест лева и двадесет стотинки) с включен ДДС за съответната облагаема част от УПИ, съставляваща 80 % от цената за първата публична продан съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. - 1 / 6 (една шеста) идеална част от сгради РЗП от ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, съставляваща 16 (шестнадесет) кв. м. застроена част, построен върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.501.6002 (петдесет и пет сто петдесет и пет, точка петстотин и едно, точка шест хиляди и две) находащ се на административен адрес: гр. Пазарджик, ул. БОРИМЕЧКА №6 Началната цена, от която ще започне наддаването за гореописания недвижим имот е в размер на 3 199, 75 лв. (три хиляди сто деветдесет и девет лева и седемдесет и пет стотинки), съставляваща 80 % от цената за първата публична продан съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. - 1 / 6 (една шеста) идеална част от сгради РЗП от ГАРАЖ, съставляваща 3 (три) кв. м построен върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.501.6002 (петдесет и пет сто петдесет и пет, точка петстотин и едно, точка шест хиляди и две), находащ се на административен адрес: гр. Пазарджик, ул. БОРИМЕЧКА №6 Началната цена, от която ще започне наддаването за гореописания недвижим имот е в размер на 700, 20 лв. (седемстотин лева и двадесет стотинки), съставляваща 80 % от цената за първата публична продан съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. - 1 / 6 (една шеста) идеална част от сгради РЗП от ПРИЗЕМЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, съставляваща 7 (седем) кв. м. застроена част, построен върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.501.6002 (петдесет и пет сто петдесет и пет, точка петстотин и едно, точка шест хиляди и две) находащ се на административен адрес: гр. Пазарджик, ул. БОРИМЕЧКА №6 Началната цена, от която ще започне наддаването за гореописания недвижим имот е в размер на 960 лв. (деветстотин и шестдесет лева), съставляваща 80 % от цената за първата публична продан съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. Посочените идеални части от изброените недвижимия имот са собственост на: Ангелина Христова Манчева с ЕГН 811011хххх, с адрес гр. Пазарджик, ул. Боричка № 6, придобити чрез наследство от наследодателя Атанас Христев Манчев, видно от доклументи за собственост Нот. Акт № 88, том № V, нот. дело №2861 / 1992г. ; Нот. Акт за собственост № 16, том I, дело № 109 / 1954г. ; Скица на недвижим имот № 697 / 09.04.2003г. ; Архитектурен проект, РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ с № 09.07.1996г. ; Три ( 3 ) броя ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 56 от ЗТСУ, приложени към посочения в т.2 от искането Архитектурен проект – разрешение за строеж, описани в точка 2. Върху описаните недвижими имоти има следните вписвания: Книга ВЪЗБРАНИ, вх. рег. № 2382/25.03.2014г., том 1, № 238/2014г., дв. вх. рег. № 2390 / 25.03.2014г. по изп. Дело № 242 / 2014г. на ЧСИ Мария Ангелова Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да се явят в канцеларията на Районен съд Пазарджик, всеки работен ден, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това във времето за оглед: понеделник, сряда и петък от 13:00 до 16:00 часа, чрез назначения от ЧСИ пазач длъжника Ангелина Манчева или чрез кантората на ЧСИ. Допълнителен телефон за връзка 0882 14 87 99 – кантора на ЧСИ М. Ангелова. Задатъкът от 10% върху началната цена за всеки от недвижимите имоти ПООТДЕЛНО съгл. чл. 489, ал. 1 от ГПК (в сила от 01.03.2008 г.), за участие в публичната продан, се внася предварително по сметка на частния съдебен изпълнител, посочена както следва: ЦКБ АД КЛОН ПАЗАРДЖИК, IBAN BG19CECB979050E7839800, BIC код CECBBGSF с титуляр Мария Ганчева Николова - Ангелова, по изп. дело № 242 / 2014г. на ЧСИ рег. № 884, като в платежния документ се посочва за кой от посочените идеални части на посочените недвижими имоти от обявлението се отнася внесения задатък. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си ведно с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд гр. Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, ул. ХАН КРУМ № 3, което се отразява във входящия регистър, съгласно чл. 489, ал.4 ГПК (в сила от 01.03.2008 г.). ВНИМAНИЕ: В случай, че предложената цена е над 30 000 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средства съгласно чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът – юридическо лице да подаде също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. Образци на наддавателното предложение и декларациите може да получите в кантората на ЧСИ Мария Ангелова. Допълнителен телефон на връзка 0882 14 87 99 - кантора на ЧСИ. ОБЯВЯВАНЕТО на купувач ще се извърши на 02.12.2016г. (петък) от 15:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, ул. ХАН КРУМ № 3 в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол (чл. 492, ал.1 ГПК, в сила от 01.03.2008 г.).
24.10.16 г., 14:14 targimot.com
16.0 м²
3 199,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Панайот Волов“ № 32, ет. 3, ап. 6
- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.505.640.1.6 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, шест, четири, нула, точка, едно, точка, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на самостоятелния обект: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Панайот Волов“ № 32, ет. 3, ап. 6, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 55155.505.640.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, шест, четири, нула, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Панайот Волов“ № 32, застроена площ на сградата: 231 кв.м., брой етажи: 8, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.505.640 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, шест, четири, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Панайот Волов“ № 32, с площ: 231 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Високо застрояване (над 15 m), номер по предходен план: 2040; квартал: 66, при съседи: 55155.505.621, 55155.505.639, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, площ: 82.21 кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 55155.505.640.1.7, под обекта: 55155.505.640.1.3, над обекта: 55155.505.640.1.9, стар идентификатор: 55155.505.640.1.7, ВЕДНО с избено помещение № 6 с площ 3.71 кв.м., при съседи на избеното помещение: изба № 7, изба № 8 и коридор, ВЕДНО с 2.51 % идеални част от общите части на описаната по-горе сграда с идентификатор 55155.505.640.1 и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот с идентификатор 55155.505.640. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 41250,00 лв. (четиридесет и една хиляди двеста и петдесет лева), съставляваща 75 % от цената, съгласно чл. 484 от ГПК, чл. 485 от ГПК, във връзка с чл. 468 от ГПК.
24.10.16 г., 13:29 targimot.com
82.0 м²
41 250,00 лв
62 sq m house, 680 sq m garden The house has 2 floors, each floor has 3 rooms. The house was built in 1971, brick, wooden beams, asphalt road. Electricity and water have been suspended temporarily. The house requires a major overhaul. 680 sq.m garden: fruit trees toilet vines Distances : Plovdiv airport - 60 km Sofia Airport - 120 km Burgas - 285 km All bulgarian properties have electricity. About 98 percents of all bulgarian properties have access to running water , except some small remote bulgarian villages up in the mountains. All bulgarian houses in the villages have a septic tank , central sewage system is available only in a few very large villages. All properties have access to internet . There is at least one village shop in every village in Bulgaria, except some small remote villages up in the mountains. Some properties in Bulgaria can be purchased on monthly payments (instalments) , just fill the form below and find out about availability of this option. Selling price is Euro, not pounds. GBP price is for reference only and can vary daily. All properties in Bulgaria can be purchased remotely or directly from UK , without visiting Bulgaria. Cost of living in Bulgaria - 01.2016
3 стаи
7 990,00 €

Продава помещение подходящо за апартамент или офис

Велинград Пазарджик и област Велинград Винчо Горанов 6
Собственик продава и отдава под наем апартамент, магазини и офиси в центъра на Велинград, ул. В. Горанов 6, бц „Актив”, до пазара.
2.04.16 г., 2:58 555.bg
147.8 м²
112 406,00 лв

Продава магазин

Велинград Пазарджик и област Велинград В.Горанов 6
Собственик продава и отдава под наем магазини и офиси в центъра на Велинград, ул. В. Горанов 6, бц „Актив”, до пазара.
2.04.16 г., 2:57 555.bg
63.9 м²
34 454,00 лв

Продава магазини и офиси в центъра на Велинград

Велинград Пазарджик и област Велинград ул. Винчо Горанов 6
Магазин 2: 36,02 м2 + склад 36м2 - 20 500 eur магазин 3: 24,02 м2 + склад 19,35м2 - 12 470 eur офис: 53,09 м2 - 20 386 eur апартамент/офис: 147,81 м2 - 57 350 eur Възможност за отдаване под наем на обектите.
2.04.16 г., 2:57 555.bg
27.9 м²
34 527,00 лв

Продава магазин

Велинград Пазарджик и област Велинград В.Горанов 6
Собственик продава и отдава под наем апартамент, магазини и офиси в центъра на Велинград, ул. В. Горанов 6, бц „Актив”, до пазара.
2.04.16 г., 2:57 555.bg
72.02 м²
40 094,00 лв

Продава магазини и офиси в центъра на Велинград

Велинград Пазарджик и област Велинград Винчо Горанов 6
Собственик продава и отдава под наем апартамент, магазини и офиси в центъра на Велинград, ул. В. Горанов 6, бц „Актив”, до пазара.
2.04.16 г., 2:57 555.bg
63.9 м²
34 527,00 лв

Продава магазини и офиси в центъра на Велинград

Велинград Пазарджик и област Велинград Винчо Горанов 6
Собственик продава и отдава под наем апартамент, магазини и офиси в центъра на Велинград, ул. В. Горанов 6, бц „Актив”, до пазара.
2.04.16 г., 2:57 555.bg
72.0 м²
40 180,00 лв

Продава магазини и офики в центъра на Велинград

Велинград Пазарджик и област Велинград Винчо Горанов 6
Собственик продава и отдава под наем апартамент, магазини и офиси в центъра на Велинград, ул. В. Горанов 6, бц „Актив”, до пазара.
2.04.16 г., 2:57 555.bg
43.37 м²
24 441,00 лв

Продава офис

Велинград Пазарджик и област Велинград В.Горанов 6
Собственик продава и отдава под наем апартамент, магазини и офиси в центъра на Велинград, ул. В. Горанов 6, бц „Актив”, до пазара.
2.04.16 г., 2:57 555.bg
53.09 м²
39 871,00 лв

Продава апартамент / офис

Велинград Пазарджик и област Велинград В.Горанов 6
Собственик продава и отдава под наем апартамент, магазини и офиси в центъра на Велинград, ул. В. Горанов 6, бц „Актив”, до пазара.
2.04.16 г., 2:57 555.bg
148.0 м²
112 166,00 лв

Продава магазини и офиси в центъра на Велинград

Велинград Пазарджик и област Велинград Винчо Горанов 6
Собственик продава и отдава под наем апартамент, магазини и офиси в центъра на Велинград, ул. В. Горанов 6, бц „Актив”, до пазара.
2.04.16 г., 2:57 555.bg
53.09 м²
39 957,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Пазарджик 6
действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 27.01.2017г. до 27.02.2017г. ще се проведе втора ... публична продан в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на последния ... изпълнител в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, ул. “Хан Крум” №3, на ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от
19.01.17 г., 18:29 targimot.com
100.0 м²
16 614,00 лв
рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 20.01.2017г. до ... предварително по сметка на частния съдебен изпълнител, посочена както следва: ЦКБ АД КЛОН ПАЗАРДЖИК, IBAN BG19CECB979050E7839800 ... средства съгласно чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът
18.01.17 г., 18:25 targimot.com
83.0 м²
34 928,00 лв
Предлагаме за продажба тристаен монолитен апартамент в Пазарджик, квартал Изток с площ от 88 кв.м., отделно от площа ... таванска стая и мазе. Жилището се намира на 5 етаж от 6 като асансьора не работи. Състои се от: хол, кухня, две спални
18.01.17 г., 15:57 bazar.bg
3 стаи
88.0 м²
36 000,00 лв
Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите ... се, че от 27.01.2017г. до 27.02.2017г. ще се проведе втора публична продан в сградата на Районен съд гр. Пазарджик ... на 28.02.2017г. (вторник) от 15 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, на адрес
17.01.17 г., 18:51 targimot.com
65.0 м²
16 614,00 лв

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК л.”Рила” №50
/ етаж в жилищен блок № 6, в гр. Пазарджик на ул. “Рила“№ 50 /петдесет/, вход А, в квартал 142 /сто четиридесет и втори ... / по плана на гр. Пазарджик. ЕКАТТЕ 55155. състоящ се от спалня, дневна и кухня, със застроена площ 64.48 /шестдесет и ... върху мястото, а съгласно схема на АГКК- Пазарджик - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.598.1.7 по КК
9.01.17 г., 18:29 targimot.com
64.0 м²
27 375,00 лв

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 1
, точка, две, осем, девет, точка, три, точка, две, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик ... , общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на ... самостоятелни обект в сграда: гр. Пазарджик, ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 1, предназначение на самостоятелния обект: За
30.12.16 г., 14:52 targimot.com
77.0 м²
36 960,00 лв
Подписаният Частен съдебен изпълнител Мария Ангелова, с рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик ... на последващи изпълнителни действие при ЧСИ Мария Ангелова с рег. № 884 в КЧСИ с район на действие Окръжен съд Пазарджик ... чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът – юридическо лице
23.12.16 г., 18:01 targimot.com
63.0 м²
39 687,00 лв
Подписаният Частен съдебен изпълнител Мария Ангелова, с рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик ... на последващи изпълнителни действие при ЧСИ Мария Ангелова с рег. № 884 в КЧСИ с район на действие Окръжен съд Пазарджик ... чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът – юридическо лице
23.12.16 г., 18:01 targimot.com
63.0 м²
39 687,00 лв

Парцел, 3000m 2 (продажба)

Индустриална зона - Север, Пловдив
Номер в агенцията: 4711 СИЗ, парцел в регулация на главен път Пловдив-Пазарджик, УПИ-3 дка.Парцелът е ъглов с ПУП за ... , заведение). Ток, вода. С възможност за финансиране от Държавен Фонд Земеделие развитие на селските райони - Мярка 6. 4. Цена: 120 000 евро. За повече оферти на www.rimex-imoti.com
23.12.16 г., 0:03 homes.bg
3000.0 м²
120 000,00 €

Етаж от къща Ракитово

Ракитово УЛ. ИВАН КЛИНЧАРОВ №23
Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите ... от юрк. Симона Петракиева, със съдебен адрес: гр. София, ул. „Цар Калоян“ №1, ет. 6, по изпълнителното дело, а именно ... , всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средства съгласно чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона
22.12.16 г., 15:52 targimot.com
120.0 м²
31 429,00 лв
Предлага се под наем АДМИНИСТРАТИВНО-ТЪРГОВСКА СКЛАДОВА БАЗА, разположена в Индустриалната зона на гр. Пазарджик ... стелажи за европалета на 6 м. височина; офис мебели, мека мебел, шкафове за документи, столове; ел.ролетна врата; действащ
21.12.16 г., 20:51 bazar.bg
4027.0 м²
3 000,00 €

Къща ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД ул.Бистрица №4
Подписаният Частен съдебен изпълнител Мария Ангелова, с рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик ... . „Бистрица“ № 4, област Пазарджик за удовлетворяване вземането на взискателя по изпълнителното дело БАНКА ДСК ЕАД ... на действие Окръжен съд Пазарджик по номер на изпълнително дело №: 20168840400023. Интересуващите се от горепосочения
21.12.16 г., 17:39 targimot.com
86.0 м²
30 859,00 лв
Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите ... .Книга ВЪЗБРАНИ вх. рег. № 2 / 08.09.2009г., Том 1, 118/2009г., дв. вх. рег. № 1698/08.09.2009г. 6.Книга ВЪЗБРАНИ вх ... действие Окръжен съд Пловдив. 6.Книга ВЪЗБРАНИ вх. рег. № 4 / 14.07.2009г., Том 1, 82/2009г., дв. вх. рег. № 1355
15.12.16 г., 12:43 targimot.com
93.0 м²
16 650,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК УЛ. ПЛОВДИВСКА 8 ЕТ.5
Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите ... . Пазарджик, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на последния ден (23.01.2017г.), като обявяването на ... . Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 3, за удовлетворяване вземането на взискателя по изпълнителното дело, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН
9.12.16 г., 21:03 targimot.com
93.0 м²
46 728,00 лв
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ МНОГОСТАЕН ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ В СУПЕР ЦЕНТЪРА НА ГРАД ПАЗАРДЖИК С РЕАЛНА ПЛОЩ ОТ 156 КВ.М, КЪМ АПАРТАМЕНТА ... ИМА ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ ОТ 6 КВ.М И МАНСАРДА С ПЛОЩ ОТ 32 КВ.М НАМИРАЩА СЕ НАД САМОТО ЖИЛИЩЕ/ПРОДАВА СЕ ОТДЕЛНО, ЦЕНАТА Й
5.12.16 г., 18:08 bazar.bg
4 стаи
156.0 м²
41 000,00 €
града и до парк 'Стадиона' в сграда: 6-етажен панелен блок, с асансьор. РАЗПРЕДЕЛНИЕ И СЪСТОЯНИЕ: Апартамент, състоящ се от ... . За повече информация и огледи : Тел.0898 572 544 и 0877 973 196 - инж. Лилия Делева - ЛИА ВИП ХАУС ООД гр. Пазарджик.
2.12.16 г., 14:00 bazar.bg
2 стаи
69.0 м²
45 000,00 лв
Иванова, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Дунав“ №6, ет.7, ап.34. Недвижимият имот е придобит с НА №186, том III, рег. ном ... “ №6, ет.7, ап.34. 1/2 ИД. ЧАСТИ ОТ НИВА с площ 1,82дка. на длъжника: Георги Трифонов Иванов, с адрес: гр. Пазарджик, ул ... Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите
22.11.16 г., 5:56 targimot.com
1820.0 м²
133,00 лв
Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите ... в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на последния ден ... сградата на Районен съд гр. Пазарджик, ул. „Хaн Крум“ № 3, на недвижими имоти собственост на длъжника по настоящото
22.11.16 г., 3:13 targimot.com
52.0 м²
5 550,00 лв
Подписаната ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите ... гр. Пазарджик, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на последния ден (22.12.2016г.), като обявяването на ... . Пазарджик, ул. „Хан Крум“ №3, за удовлетворяване вземането на взискателя „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД по изпълнителното дело, а
22.11.16 г., 3:13 targimot.com
80.0 м²
19 668,00 лв
Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите ... в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на последния ден ... сградата на Районен съд гр. Пазарджик, ул. „Хaн Крум“ № 3, на недвижими имоти собственост на длъжника по настоящото
21.11.16 г., 19:38 targimot.com
700.0 м²
6 912,00 лв
Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите ... в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на последния ден ... сградата на Районен съд гр. Пазарджик, ул. „Хaн Крум“ № 3, на недвижими имоти собственост на длъжника по настоящото
21.11.16 г., 19:36 targimot.com
1067.0 м²
11 160,00 лв
Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите ... в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на последния ден ... сградата на Районен съд гр. Пазарджик, ул. „Хaн Крум“ № 3, на недвижими имоти собственост на длъжника по настоящото
21.11.16 г., 19:28 targimot.com
1410.0 м²
13 248,00 лв
Иванова, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Дунав“ №6, ет.7, ап.34. Недвижимият имот е придобит с НА №186, том III, рег. ном ... “ №6, ет.7, ап.34. 1/2 ИД. ЧАСТИ ОТ НИВА с площ 1,82дка. на длъжника: Георги Трифонов Иванов, с адрес: гр. Пазарджик, ул ... Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите
21.11.16 г., 17:56 targimot.com
39.0 м²
19 200,00 лв

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. “Рила“№ 50
/ етаж в жилищен блок № 6, в гр. Пазарджик на ул. “Рила“№ 50 /петдесет/, вход А, в квартал 142 /сто четиридесет и втори ... / по плана на гр. Пазарджик. ЕКАТТЕ 55155. състоящ се от спалня, дневна и кухня, със застроена площ 64.48 /шестдесет и ... върху мястото, а съгласно схема на АГКК- Пазарджик - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.598.1.7 по КК
16.11.16 г., 1:00 targimot.com
64.0 м²
27 375,00 лв