Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Търговска“ № 4, вх. Б, ет. 6, ап. 21
81 м²
64,712 лв
2017-12-29
1./ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.77.1.21 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, седем, седем, точка, едно, точка, две, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазардик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпънителен директор на АГКК, с адрес на самостоятелния обект: гр. Пазарджик, ул. „Търговска“ № 4, вх. Б, ет. 6, ап. 21, предназначение на самостоятелние обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), площ на самостоятелния обект съгласно акт за собственост: 81,30 кв.м. (осемдесет и един цяло и тридесет стотни кв.м.), ниво: 1 (първо), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.503.77.1.22, 55155.503.77.1.10; под обекта: 55155.503.77.1.19 и над обекта: 55155.503.77.1.23, който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.77.1.21 се намира в сграда с идентификатор 55155.503.77.1 ( пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, седем, седем, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазардик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2208 г. на Изпънителен директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Търговска“ № 2, предназначение на сградата: жилищна сграда със смесено предназначение, брой етажи: 7 (седем), брой самостоятелни обекти: 28 (двадесет и осем), площ на сградата: 499 кв.м. (четиристотин деветдесет и девет кв.м.), която сграда с идентификатор 55155.503.77.1 е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.77 ( пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, седем, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазардик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2208 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. „Търговска“ № 2, вид територия: урбанизирана, начин на трайно позлване: високо застрояване (над 15 m), площ на поземеления имот: 499 кв.м. (четиристотин деветдесет и девет лева), стар номер: 10568, квартал: 258, парцел: III, ВЕДНО с избено помещение № 16 (шестнадесет) с площ от 6,80 кв.м. (шест цяло и осемдесет стотни кв.м.), при съседи на избата: югоизток – стълбище; североизток – коридор; северозапад – коридор; югозапад – изба № 15, ВЕДНО с 4,02 % (четири цяло и две стотни процента) ид. части от общите части на сграда с идентификатор 55155.503.1 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 55155.503.77. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 64 712,00 лева (шестдесет и четири хиляди седемстотин и дванадесет лева), съставляваща 80 % от стойността на имота, съгласно чл. 484 и чл. 485, ал. 4 от ГПК, във вр. с чл. 485, ал. 3 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Георги Бенковски №114, ет. 6, ап. 18
66 м²
32,000 лв
2017-12-7
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №55155.506.1118.1.18/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда сто и осемнадесет, точка, едно, точка, осемнадесет/ по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г., на ИД на АГКК, с последно изменение: няма заповед за изменение в КККР, находящ се в жилищна сграда с идентификатор №55155.506.1118.1 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда сто и осемнадесет, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор №55155.506.1118/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда сто и осемнадесет/, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. "Георги Бенковски" №114, ет.6, ап.18, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, с посочена в документа площ: 65.88 кв.м.(шестдесет и пет цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра/, прилежащи части: избено помещение №18/осемнадесет/ и припадащите се 5.1043 %/пет цяло хиляда и четиридесет и три десетохилядни процента/ ид.ч.от общ.ч.на сградата и от правото на строеж, при съседи на обекта: на същия етаж: №55155.506.1118.1.17/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда сто и осемнадесет, точка, едно, точка, седемнадесет/, под обекта: №55155.506.1118.1.15/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда сто и осемнадесет, точка, едно, точка, петнадесет/, над обекта: няма, с описание съгласно нотариален акт за собственост: ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ №18, находящ се във вход "А" на сградата, на шести етаж, със застроена площ от 65.88/шестдесет и пет цяло и осемдесет и осем стотни/ квадратни метра, състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизно помещение, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №18/осемнадесет/, ВЕДНО с припадащите се 5.1043/пет цяло хиляда и четиридесет и три десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, която сграда е построена върху държавна земя в квартал 13/тринадесети/, по план на град Пазарджик, с административен адрес на апартамента: гр. Пазарджик, ул. "Георги Бенковски" №114/сто и четиринадесет/, вход А/буква "А"/, ет.6/шести/, ап.№18/осемнадесети/, при съседи на апартамента: югозапад-двор, североизток-апартамент №17, югоизток-двор, северозапад-стълбище и съседи на избеното помещение: югозапад- двор, североизток- изба №17, югоизток- двор, северозапад- коридор.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Търговска“ № 4, вх. Б, ет. 6, ап. 21
81 м²
63,712 лв
2017-10-31
1./ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.77.1.21 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, седем, седем, точка, едно, точка, две, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазардик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпънителен директор на АГКК, с адрес на самостоятелния обект: гр. Пазарджик, ул. „Търговска“ № 4, вх. Б, ет. 6, ап. 21, предназначение на самостоятелние обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), площ на самостоятелния обект съгласно акт за собственост: 81,30 кв.м. (осемдесет и един цяло и тридесет стотни кв.м.), ниво: 1 (първо), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.503.77.1.22, 55155.503.77.1.10; под обекта: 55155.503.77.1.19 и над обекта: 55155.503.77.1.23, който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.77.1.21 се намира в сграда с идентификатор 55155.503.77.1 ( пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, седем, седем, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазардик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2208 г. на Изпънителен директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Търговска“ № 2, предназначение на сградата: жилищна сграда със смесено предназначение, брой етажи: 7 (седем), брой самостоятелни обекти: 28 (двадесет и осем), площ на сградата: 499 кв.м. (четиристотин деветдесет и девет кв.м.), която сграда с идентификатор 55155.503.77.1 е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.77 ( пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, седем, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазардик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2208 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. „Търговска“ № 2, вид територия: урбанизирана, начин на трайно позлване: високо застрояване (над 15 m), площ на поземеления имот: 499 кв.м. (четиристотин деветдесет и девет лева), стар номер: 10568, квартал: 258, парцел: III, ВЕДНО с избено помещение № 16 (шестнадесет) с площ от 6,80 кв.м. (шест цяло и осемдесет стотни кв.м.), при съседи на избата: югоизток – стълбище; североизток – коридор; северозапад – коридор; югозапад – изба № 15, ВЕДНО с 4,02 % (четири цяло и две стотни процента) ид. части от общите части на сграда с идентификатор 55155.503.1 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 55155.503.77. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 63 712,00 лева (шестдесет и три хиляди седемстотин и дванадесет лева), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 484, чл. 485 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Дунав № 6, ет. 13, ап. 59
89 м²
13,687 лв
2017-1-4
1/2 идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.1399.1.59 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, хиляда триста деветдесет и девет, точка едно, точка петдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Дунав № 6, ет. 13, ап. 59. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1399 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, хиляда триста деветдесет и девет/. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 89.45 кв.м. /осемдесет и девет квадратни метра и четиридесет и пет квадратни сантиметра/. Прилежащи части: Изба № 59 и 1.5687 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 55155.503.1399.1.60. Под обекта 55155.503.1399.1.53, Над обекта: няма.
Ощеtargimot.com
3 стаи
7,990
2016-10-9
62 sq m house, 680 sq m garden The house has 2 floors, each floor has 3 rooms. The house was built in 1971, brick, wooden beams, asphalt road. Electricity and water have been suspended temporarily. The house requires a major overhaul. 680 sq.m garden: fruit trees toilet vines Distances : Plovdiv airport - 60 km Sofia Airport - 120 km Burgas - 285 km All bulgarian properties have electricity. About 98 percents of all bulgarian properties have access to running water , except some small remote bulgarian villages up in the mountains. All bulgarian houses in the villages have a septic tank , central sewage system is available only in a few very large villages. All properties have access to internet . There is at least one village shop in every village in Bulgaria, except some small remote villages up in the mountains. Some properties in Bulgaria can be purchased on monthly payments (instalments) , just fill the form below and find out about availability of this option. Selling price is Euro, not pounds. GBP price is for reference only and can vary daily. All properties in Bulgaria can be purchased remotely or directly from UK , without visiting Bulgaria. Cost of living in Bulgaria - 01.2016
Ощеcheap-bulgarian-house.co.uk

Продава магазини и офиси в центъра на Велинград

Велинград Пазарджик и област Велинград Винчо Горанов 6
72 м²
40,180 лв
2016-4-2
Собственик продава и отдава под наем апартамент, магазини и офиси в центъра на Велинград, ул. В. Горанов 6, бц „Актив”, до пазара.
Още555.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Пазарджик, 6

Хубава двуетажна къща с двор на 6 км от Стрелча

Област Пловдив Близо до гр. Пловдив
100 м²
24,500
Днес в 22:03
Предлагаме на вашето внимание реставрирана двуетажна къща, разположена в село на 34 км от Пазарджик, на 20 км от Панагюрище, на 6 км от Стрелча и на 62 км от Пловдив. Селото се слави като екологично чисто място с много красива природа. На 5 км от селото се намира Тракийската гробница Стрелча Жаба могила. Стрелча е спа курорт с минерални води със закрити и открити басейни, хотели и санаториуми. Имотът се състои от сграда с площ 100 кв.м. и двор с площ 1175 кв.м. Поддържан е в добро състояние и е готов за нанасяне. По желание на новите собственици, възможно е да се направят трансформации. Стаите са изцяло ремонтирани, като е запазен традиционният стар български стил. Разпределението на пространството включва: 1 етаж: Хол, кухня, спалня и коридор 2 етаж: Три спални и коридор Подовите настилки са дюшеме и теракот, а отоплението е на ток и печка на дърва и камина. Дограмата е ПВЦ. Стаите са обновени. Покривът е реновиран, поставени са PVC-улуци. Тоалетната и банята е външна, обособена, със септична яма, като има възможност да се направи вътрешна баня и тоалетна. В двора има хубав навес с барбекю и кът за сядане. В градината са засадени плодни дървета, голям орех и е разположена стопанска постройка. Селото се намира в Средна гора, заобиколено от чиста и красива природа, предлагаща всички условия за пълноценен отдих. На 6 км е спа-курортът Стрелча. Има здравна служба, църква, хранителен магазин, ресторант и кафене, както и жп гара. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg

Хубава двуетажна къща с двор на 6 км от Стрелча

Област Пловдив Близо до гр. Пловдив
100 м²
24,500
2018-1-11
Предлагаме на вашето внимание реставрирана двуетажна къща, разположена в село на 34 км от Пазарджик, на 20 км от Панагюрище, на 6 км от Стрелча и на 62 км от Пловдив. Селото се слави като екологично чисто място с много красива природа. На 5 км от селото се намира Тракийската гробница Стрелча Жаба могила. Стрелча е спа курорт с минерални води със закрити и открити басейни, хотели и санаториуми. Имотът се състои от сграда с площ 100 кв.м. и двор с площ 1175 кв.м. Поддържан е в добро състояние и е готов за нанасяне. По желание на новите собственици, възможно е да се направят трансформации. Стаите са изцяло ремонтирани, като е запазен традиционният стар български стил. Разпределението на пространството включва: 1 етаж: Хол, кухня, спалня и коридор 2 етаж: Три спални и коридор Подовите настилки са дюшеме и теракот, а отоплението е на ток и печка на дърва и камина. Дограмата е ПВЦ. Стаите са обновени. Покривът е реновиран, поставени са PVC-улуци. Тоалетната и банята е външна, обособена, със септична яма, като има възможност да се направи вътрешна баня и тоалетна. В двора има хубав навес с барбекю и кът за сядане. В градината са засадени плодни дървета, голям орех и е разположена стопанска постройка. Селото се намира в Средна гора, заобиколено от чиста и красива природа, предлагаща всички условия за пълноценен отдих. На 6 км е спа-курортът Стрелча. Има здравна служба, църква, хранителен магазин, ресторант и кафене, както и жп гара. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg

Луксозна двуетажна къща на 50 км от Пловдив

Област Пловдив Близо до гр. Пловдив
200 м²
105,000
2018-1-11
Предлагаме на вашето внимание къща с площ 200 кв.м, която се намира в с. Паталеница. Село Паталеница е на 15км от гр. Пазарджик в полите на западните Родопи с надморска височина 400м, на 30 км от яз. Батак и на 110 км от София. Уникален климатичен район, лековит за белодробни и алергични заболявания. Имота се намира в най-високата част на селото с идеален изглед към равнината и планината, с пряка видимост към манастира "Св. Св. Петър и Павел и черквата Св.Георги. Къщата е новопостроена - обзаведена. Конструкцията на сградата е желязо-бетон, зидарията е с многокамерни тухли, стените от вътре са с варова мазилка, шпакловка и латексово покритие. Отвън първият етаж е с 5 см изолация от студуопор, силиконова мазилка и цокъл от необрязан камък. Изолацията на вторият етаж е с 6 см изолационна вата, покрита с дифузно фолио и 3 см дървена обшивка. Таваните на спалните са изолирани с 3 см фибран, монтиран на подпокривната плоча. Дограмата е петкамерна ПВЦ с външна алуминиева вложка. Настилката на коридорите и баните е теракот, стълбището е облицовано с полиран врачански камък, а в останалите помещения подовата настилка е ламиниран паркет, като пода на първият етаж е изолиран с фибран. Сградата се отоплява с I вариант - локално парно, II вариант - камина в хола с въздухоотводи към трите спални. В сградата е монтирана слънчева система за топла вода, СОТ и окабелена за ТВ. Покривната конструкция е от метал и дърво с циментови керемиди. Електрическото захранване на имота е трифазно. В имота има построен гараж 60 кв.м с две врати, басейн 7.50/3.50/1.20 в строеж / на бетон/, собствен водоизточник - кладенец. Дворът е на две нива с тераси, като в долната, в която се намира къщата и представлява 2/3 от площта, е озеленен с изградена подземна напоителна система. Дворът е с площ от 1000 кв.м. В близост до имота има автобусна спирка. Районът се характеризира още с наличие на полицейски участък, училище и църква. В допълнение, за комфорт и развлечение на ваше разположение наблизо ще намерите кафене и хранителен магазин. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg

Двустаен апартамент

град Пазарджик Център
62 м²
25,560
2018-1-11
Двустаен тухлен апартамент в центъра на гр. Пазарджик в близост до Лидъл, 2 етаж жилищен с площ от 62. 6 кв. м. и 47 кв. м. идеална част от дворно място зад кооперацията. Жилището е на шпакловка и замазка с дървена дограма, без вътрешни врати, изложение юг и север. Състои се от хол с кухня едно помещение, спалня, баня с тоалетна, две тераси, прилежащо мазе с площ от 3, 8 кв. м.
Ощеholmes.bg

Луксозна двуетажна къща на 50 км от Пловдив

Област Пловдив Близо до гр. Пловдив
200 м²
105,000
Днес в 22:27
Предлагаме на вашето внимание къща с площ 200 кв.м, която се намира в с. Паталеница. Село Паталеница е на 15км от гр. Пазарджик в полите на западните Родопи с надморска височина 400м, на 30 км от яз. Батак и на 110 км от София. Уникален климатичен район, лековит за белодробни и алергични заболявания. Имота се намира в най-високата част на селото с идеален изглед към равнината и планината, с пряка видимост към манастира "Св. Св. Петър и Павел и черквата Св.Георги. Къщата е новопостроена - обзаведена. Конструкцията на сградата е желязо-бетон, зидарията е с многокамерни тухли, стените от вътре са с варова мазилка, шпакловка и латексово покритие. Отвън първият етаж е с 5 см изолация от студуопор, силиконова мазилка и цокъл от необрязан камък. Изолацията на вторият етаж е с 6 см изолационна вата, покрита с дифузно фолио и 3 см дървена обшивка. Таваните на спалните са изолирани с 3 см фибран, монтиран на подпокривната плоча. Дограмата е петкамерна ПВЦ с външна алуминиева вложка. Настилката на коридорите и баните е теракот, стълбището е облицовано с полиран врачански камък, а в останалите помещения подовата настилка е ламиниран паркет, като пода на първият етаж е изолиран с фибран. Сградата се отоплява с I вариант - локално парно, II вариант - камина в хола с въздухоотводи към трите спални. В сградата е монтирана слънчева система за топла вода, СОТ и окабелена за ТВ. Покривната конструкция е от метал и дърво с циментови керемиди. Електрическото захранване на имота е трифазно. В имота има построен гараж 60 кв.м с две врати, басейн 7.50/3.50/1.20 в строеж / на бетон/, собствен водоизточник - кладенец. Дворът е на две нива с тераси, като в долната, в която се намира къщата и представлява 2/3 от площта, е озеленен с изградена подземна напоителна система. Дворът е с площ от 1000 кв.м. В близост до имота има автобусна спирка. Районът се характеризира още с наличие на полицейски участък, училище и църква. В допълнение, за комфорт и развлечение на ваше разположение наблизо ще намерите кафене и хранителен магазин. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg

Бутикова къща в близост до Родопите

Област Пловдив Близо до гр. Пловдив
900 м²
999,000
Днес в 22:13
Отлично предложение за продажба на двуетажна къща (900 кв.м.) с поддържан двор (1360 кв.м.), лятна кухня и басейн. Имотът се намира извън град Пазарджик, в район с чист въздух, на около 500 м от реки Марица и Тополница. Родопи планина и магистралата са на 10 минути път. Разположението на главната част на имота е изток и юг (без съседи на 200 м от тази страна). Приземният етаж се състои от мазе – 110 кв.м., спа център, в който има инфрачервена сауна, тенис маса, фитнес, място за отдих, хамам, баня с тоалетна и парна баня. Целият под на хамама и парната баня е оборудван с подово водно отопление. Подовете са с травертинени плочки, освен фитнеса и парната баня, която е със специални топлоустойчиви плочки. 2/3 от стените на целия приземен етаж също са облицовани с травертин и естествени каменни фризове. Прозорците са от принтирано стъкло с подобаващи за обстановката картинни сюжети. Приземният етаж е целогодишно с постоянна температура от около 22 градуса, без каквото и да е било отопление или охлаждане. От приземния етаж има излаз по две стълбища, едното в предната част, а другото - към задния двор. Вътрешни стълби водят до останалата част на къщата. Гаражът е с изолирана автоматична поръчкова врата с прозорци, широка 7 м и площ от 44 кв.м. с вътрешни стълби, водещи към антрето. Вътрешните стълби в цялата къща са покрити с кремав естествен камък, врачански антик. Главният вход се предшества от предверие, което е остъклено и покрито с естествен травертин. През главната витражна врата се стига до 16 кв.м. антре, също покрито с травертин. От него се стига до тоалетна и баня, цялата облицована с травертин и с мивка по поръчка, също от травертин. Офисът на този етаж е с площ от 28 кв.м., покрит с истински маслинов паркет и снабден с подово отопление. Целият първи етаж е обиколен с 25 см подов парапет от рядък черен мрамор. Всички прозорци в къщата имат первази от черен гранит. Фоайето и целият първи етаж са с окачени тавани. Основното помещение е отворено с площ от 114 кв.м., в което се помещават кухнята, трапезарията и хола. Всички кухненски уреди са Миеле. Кухненските плотове са от зелен гранит лабрадолит и оникс. Има и камина, която сама може да затопли почти цялата къща. От кухнята може да се излезе до зимна остъклена градина с площ от около 35 кв.м. и под в комбинация от маслинов паркет и травертин. От нея има излаз към малка открита тераса с площ от около 3 кв.м. От хола, както и от офиса, има излаз на голяма открита тераса с ограда от ковано желязо с площ от около 20 кв.м. Окамененото стълбище е с панорамен изглед към двора и води до втория етаж. Целият втори етаж, освен баните и терасите, е изцяло покрит с паркет от естествена маслина. Има 4 спални, един кабинет, 3 тераси, 3 бани и 23 кв.м. дрешник. 6 кв. м. мокро помещение е снабдено с пералня и сушилня Миеле. Всички бани са облицовани с травертин и са с поръчкови мивки с медни орнаменти. Снабдени са с подово отопление. Като цяло в къщата има положени повече от 3000 кв.м. естествени камъни. Има и падаща стълба, която води към тавана, който е почти завършен и напълно изолиран. Керемидите са Брамак антик. Щорите в цялата къща са от естествен бамбук. Всички улуци и водосточни тръби са направени по поръчка от мед. Имотът е снабден със собствено електрическо захранване с трифазен ток от 35 киловата. Основата на главната сграда е с тройна изолационна инсталация, което я прави практически непромокаема за влага и температура. Изолацията на останалата част от къщата е направена с 10 см плътен изолационен материал, който е поставен с 1 см място между него и тухлите, способстващ за оптимална изолация. Всички прозорци и врати са тип фолксваген, зелено стъкло, четири сезона. Енергийната ефективност на къщата е клас „А“, гаранция за по-ниски сметки за електричество. В желанието да има изобилие от естествена светлина са използвани около 170 кв. м. прозорци. Цялата сграда е обиколена в основата си с естествени дялани камъни, както и някои от стените и всички тераси. Оградата е изградена от водоустойчиви тухли и е покрита, около 30%, с натурален дялан врачански камък и травертин. Кованото желязо, използвано екстериорно е предварително третирано с калаена баня против корозия. Има една главна автоматична плъзгаща врата (8 м) с дистанционно управление и две малки врати - едната отпред, а другата отзад на имoта. Целият двор е покрит с 3 см естествени травертинени плочи. Травертинът е единственният камък, който не се нагрява от слънцето, което го прави идеален за всички сезони. Имотът разполага с 9 напълно озеленени градинки, които са отделени от двора с оглед на хигиена и лесна поддръжка. Септичната яма е 16 кубика и е практически ненапълнима. Басейнът е с размери 12х4.5 м и е изцяло покрит с порцеланови плочки. Има и скалист водоскок, както и свое собствено машинно помещение. Оборудван е с инфрачервена лампа, джакузи и има отоплителна слънчева инсталация, която го прави използваем поне 5-6 месеца от годината. Разполага с уред за третиране на водата с йонизация, спомагащ за минимализиране употребата на химикали. До басейна има барбекю с гранитен плот и мивка със собствен покрив. Изцяло е покрито с мрамор и травертин. В средата на източната страна на имота има лятна кухня. Тя се състои от фурна, баня с тоалетна, кухня с гранитен плот, трапезария с гранитена маса и стая за гости. Лятната кухня е изцяло покрита с травертин, както пода, така и стените отвън и отвътре. Имотът е снабден с чилър, вода-вода, който е изключително енергоефективен. Има и централна инсталация за филтриране на водата, както и инсталация за нейното омекотяване. Инсталирана е и централна прахосмукачка. 500-литровият бойлер се затопля от 3 вакуумно тръбни панела, осигурявайки почти целогодишно топла вода. Апаратната е с площ от 40 кв. м., което осигурява огромно свободно складово пространство. Прекрасен нов дом за вашето семейство! Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg

Земеделска земя Дебръщица

Дебръщица местност „ПОД БАНСКИ ПЪТ“
4731 м²
960 лв
Днес в 18:48
½ ид. част (една втора идеална част) от Поземлен имот с идентификатор 20362.36.13 (две, нула, три, шест, две, точка, три, шест, точка, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебръщица, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-66/30.06.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „ПОД БАНСКИ ПЪТ“, с площ: 4731 кв. м. (четири хиляди седемстотин тридесет и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), с номер по предходен план: 036013, при съседи: 20362.36.12, 20362.42.650, 20362.36.15, 20362.36.10. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 960,00 лв. (деветстотин и шестдесет лева), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 484 и чл. 485 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Батак

Батак м. Правия път, ет. 1, ап. 6
43 м²
11,880 лв
2018-1-11
6./ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02837.11.513.1.6 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, три, точка, едно, точка, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр. Батак, п.к. 4580, м. Правия път, ет. 1, ап. 6, находящ се в сграда № 1, която е на четири надземни етажа - от 1 до 4 вкл., разположена в ПИ с идентификатор 02837.11.513, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 42.90 кв.м., ниво 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02837.11.513.1.5, под обекта: няма, над обекта: 02837.11.513.1.12, ВЕДНО с 0,0325 % идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02837.11.513 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: местност Правия път, площ: 3171 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, номер по предходен план: 027227, при съседи: 02837.11.510, 02837.11.428, 02837.11.514, 02837.11.442, 02837.11.443, 02837.11.441, 02837.11.440, 02837.11.375, 02837.11.422, 02837.11.372. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан под т. 6 по-горе, е в размер на 11 880,27 лв. (единадесет хиляди осемстотин и осемдесет лева и двадесет и седем стотинки) с вкл. ДДС, съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Алеко Константиново

Алеко Константиново местност „ГЬОЛА“
3060 м²
640 лв
Днес в 18:49
½ ид. част (една втора идеална част) от Поземлен имот с идентификатор 00254.91.16 (нула, нула, две, пет, четири, точка, девет, едно, точка, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-151/01.08.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „ГЬОЛА“, с площ: 3060 кв. м. (три хиляди и шестдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), с номер по предходен план: 091016, при съседи: 00254.91.24, 00254.91.210, 00254.91.17. Началната цена за недвижимия имот, от която ще започне наддаването, е в размер на 640,00 лв. (шестстотин и четиридесет лева), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 484 и чл. 485 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент

град Пазарджик Център
62 м²
25,560
2018-1-10
Двустаен тухлен апартамент в центъра на гр. Пазарджик в близост до Лидъл, 2 етаж жилищен с площ от 62. 6 кв. м. и 47 кв. м. идеална част от дворно място зад кооперацията. Жилището е на шпакловка и замазка с дървена дограма, без вътрешни врати, изложение юг и север. Състои се от хол с кухня едно помещение, спалня, баня с тоалетна, две тераси, прилежащо мазе с площ от 3, 8 кв. м.
Ощеholmes.bg