Парцел ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК УЛ ЦАРИЦА ЙОАННА 25
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 24.10.2016г. до 24.11.2016г. ще се проведе първа публична продан в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на последния ден (24.11.2016г.), като обявяването на купувач ще се извърши на 25.11.2016г. (петък) от 15:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум „№ 3, на 1. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.508 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, нула, осем) ; 2. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.507 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, нула, седем) ; 3. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.141 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, едно, четири, едно) ; 4. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.509 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка пет, нула, девет) ; 5. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.506 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, нула, шест), ; 6. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.510 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула),находящ се на административен адрес гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна (Родопи) № 25 за удовлетворяване вземането на взискателя по изпълнителното дело Община Пазарджик с ЕИК 000351736 със седалище гр. Пазарджик, бул. България № 2, представлявана от кмета на общината Тодор Димитров Попов. Изброените Поземлени имоти от точка 1 до точка 6 включително, ВЕДНО с построените в тях сгради към момента на извършване на изпълнителните действия са собственост на длъжника по изпълнителното дело „ОПТЕЛА“ АД с ЕИК 825397012 със седалище и адрес на управление: гр/с. ПЛОВДИВ, район "Тракия", ул. "Вълко Шопов" № 14. т. 1. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.508 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, нула, осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г./28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 0, ул. Царица Йоанна (Родопи) № 25; Площ 4 187 /четири хиляди сто осемдесет и седем/ кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За черната и цветната металургия; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 10710; квартал: 1 (първи); парцел: XXXIII; Съседи: 55155.508.507; 55155.508.515; 5155.508.509; 55155.508.77; 55155.508.506, ВЕДНО с находящите в поземления имот сгради: Сграда с идентификатор 55155.508.508.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, нула, осем, точка, едно); Застроена площ: 388 /триста осемдесет и осем квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.508.2 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, нула, осем, точка, две); Застроена площ: 98 /деветдесет и осем квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.508.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, нула, осем, точка, три); Застроена площ: 14 /четиринадесет квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма. Към момента на извършване на изпълнителните действия (опис и оценка), посочената сграда е НЕСЪЩЕСТВУВАЩА. Началната цена от която ще започне наддаването за посочения поземлен имот ВЕДНО с построените в него сгради е в размер на 153 372, 75 лв. (сто петдесет и три хиляди триста седемдесет и два лева и седемдесет и пет стотинки) съставляваща 75 % от пазарната оценката на имота, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК, ведно с включения в началната цена 8004 (осем хиляди и четири лева) лв. ДДС, за съответната облагаема част. т. 2. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.507 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, нула, седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г./28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 0, ул. Царица Йоанна (Родопи) № 25; Площ 3 823 /три хиляди осемстотин двадесет и три/ кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За черната и цветна металургия; Стар единтификатор: Няма; Номер по предходен план: 10710; квартал 1 (първи); Парцел: XXXII; Съседи: 55155.508.515; 55155.508.508; 55155.508.506, ВЕДНО с находящите в поземления имот сгради: Сграда с идентификатор 55155.508.507.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, нула, седем, точка, едно); Застроена площ: 354 /триста петдесет и четири квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.507.2 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, нула, седем, точка, две); Застроена площ: 309 /триста и девет квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.507.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, нула, седем, точка, три); Застроена площ: 290 /двеста и деветдесет квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.507.4 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, нула, седем, точка, четири); Застроена площ: 348 /триста четиридесет и осем квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.507.5 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, нула, седем, точка, пет); Застроена площ: 479 /четиристотин седемдесет и девет квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.507.6 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, нула, седем, точка, шест); Застроена площ: 388 /триста осемдесет и осем квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма. Началната цена от която ще започне наддаването за посочения поземлен имот ВЕДНО с построените в него сгради е в размер на 303 152 лв. (триста и три хиляди сто петдесет и два лева), съставляваща 75 % от пазарната оценката на имота, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК, ведно с включения в началната цена 1559 (хиляда петстотин петдесет и девет лева) лв. ДДС, за съответната облагаема част. т. 3. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.141 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, едно, четири, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г./28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 0, ул. Царица Йоанна (Родопи) № 25; Площ: 4267 /четири хиляди двеста шестдесет и седем квадратни метра/ кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За черната и цветната металургия; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 10710; квартал: 1 (първи); парцел: XXX; Съседи: 5155.508.505; 55155.508.515; 551555.508.506; 55155.508.110, 55155.508.109; 551155.508.9002, ВЕДНО с находящата в поземления имот сграда: Сграда с идентификатор 55155.508.141.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, едно, четири, едно, точка, едно); Застроена площ: 1554 /хиляда петстотин петдесет и четири квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма. Началната цена от която ще започне наддаването за посочения поземлен имот ВЕДНО с построените в него сгради е в размер на 399 547 лв. (триста деветдесет и девет хиляди петстотин четиридесет и седем лева), съставляваща 75 % от пазарната оценката на имота, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК, ведно с включения в началната цена 4759 (четири хиляди седемстотин петдесет и девет лева) лв. ДДС, за съответната облагаема част. т. 4. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.509 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка пет, нула, девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г./28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 0, ул. Царица Йоанна (Родопи) № 25; Площ: 3581 /три хиляди петстотин осемдесет и един квадратни метра/ кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За черната и цветната металургия; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 10710; квартал: 1 (първи); парцел: XXXIV; Съседи: 55155.508.515; 55155.508.510; 55155.508.145; 55155.508.142; 55155.508.77; 55155.508.508. Началната цена от която ще започне наддаването за посочения поземлен имот е в размер на 45 592 лв. (четиридесет и пет хиляди петстотин деветдесет и два лева), съставляваща 75 % от пазарната оценката на имота, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК, ведно с включения в началната цена 9 598 (девет хиляди петстотин деветдесет и осем лева) лв. ДДС, за съответната облагаема част. т. 5. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.506 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, нула, шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г./28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 0, ул. Царица Йоанна (Родопи) № 25; Площ: 3537 /три хиляди петстотин тридесет и седем квадратни метра/ кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За черната и цветната металургия; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 10710; квартал: 1 (първи); парцел: XXXI; Съседи: 55155.508.141; 55155.508.515; 55155.508.507; 55155.508.508; 55155.508.77; 55155.508.108; 55155.508.110, ВЕДНО с находящите в поземления имот сгради: Сграда с идентификатор 55155.508.506.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, нула, шест, точка, едно); Застроена площ: 307 /триста и седем квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма. Към момента на извършване на изпълнителните действия (опис и оценка), посочената сграда е НЕСЪЩЕСТВУВАЩА. Сграда с идентификатор 55155.508.506.2 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, нула, шест, точка, две); Застроена площ: 35 /тридесет и пет квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма. Към момента на извършване на изпълнителните действия (опис и оценка), посочената сграда е НЕСЪЩЕСТВУВАЩА. Сграда с идентификатор 55155.508.506.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, нула, шест, точка, три); Застроена площ: 86 /осемдесет и шест квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма. Към момента на извършване на изпълнителните действия (опис и оценка), посочената сграда е НЕСЪЩЕСТВУВАЩА. Началната цена от която ще започне наддаването за посочения поземлен имот ВЕДНО с построените в него сгради е в размер на 44 672, 25 лв. (четиридесет и четири хиляди шестстотин седемдесет и два лева и двадесет и пет стотинки), съставляваща 75 % от пазарната оценката на имота, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК, ведно с включения в началната цена 9 405 (девет хиляди четиристотин и пет лева) лв. ДДС, за съответната облагаема част. т. 6. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.510 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г./28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 0, ул. Царица Йоанна (Родопи) № 25; Площ: 17046 /седемнадесет хиляди и четиридесет и шест квадратни метра/ кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За черната и цветната металургия; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 10710; квартал: 1 (първи); парцел: I; Съседи: 55155.508.504; 55155.508.9003; 55155.508.149; 55155.508.145; 55155.508.509; 55155.508.515, ВЕДНО с находящите в поземления имот сгради: Сграда с идентификатор 55155.508.510.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула, точка, едно); Застроена площ: 289 /двеста осемдесет и девет квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Жилищна - еднофамилна; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.510.2 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула, точка, две); Застроена площ: 262 /двеста шестдесет и два квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 3 (три); Предназначение: Жилищна - еднофамилна; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.510.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула, точка, три); Застроена площ: 2353 /две хиляди триста петдесет и три квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.510.4 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула, точка, четири); Застроена площ: 10 /десет квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.510.5 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула, точка, пет); Застроена площ: 98 /деветдесет и осем квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Сграда със специално предназначение; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.510.6 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула, точка, шест); Застроена площ: 318 /триста и осемнадесет квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.510.7 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула, точка, седем); Застроена площ: 1680 /хиляда шестстотин и осемдесет квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.510.8 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула, точка, осем); Застроена площ: 55 /петдесет и пет квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Сграда за енергопроизводство; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.510.9 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула, точка, девет); Застроена площ: 74 /седемдесет и четири квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.510.10 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула, точка, едно, нула); Застроена площ: 1589 /хиляда петстотин осемдесет и девет квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.510.11 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула, точка, едно, едно); Застроена площ: 194 /сто деветдесет и четири квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.510.12 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула, точка, едно, две); Застроена площ: 116 /сто и шестнадесет квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 2 (два); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.510.13 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула, точка, едно, три); Застроена площ: 31 /тридесет и един квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.510.14 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула, точка, едно, четири); Застроена площ: 306 /триста и шест квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма. Началната цена от която ще започне наддаването за посочения поземлен имот ВЕДНО с построените в него сгради е в размер на 1 796 351 лв. (един милион седемстотин деветдесет и шест хиляди триста петдесет и един лева), съставляваща 75 % от пазарната оценката на имота, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК, ведно с включения в началната цена 17 795 (седемнадесет хиляди седемстотин деветдесет и пет лева) лв. ДДС, за съответната облагаема част. Върху описаните недвижими имоти има следните вписвания в Агенция по вписванията (Служба по вписванията) при Районен съд Пазарджик. Книга ВЪЗБРАНИ, вх. рег. № 1102 / 16.02.2016г., том 1, № 96 / 2016г., дв. вх. рег. № 1102 / 16.02.2016г. по изп. дело № 798 / 2015г по описа на ЧСИ Мария Ангелова с район на действие Окръжен съд Пазарджик. Книга ВЪЗБРАНИ, вх. рег. № 9510 / 14.10.2014г., том 3, № 190 / 2014г., дв. вх. рег. № 9508 / 14.10.2014г. по изп. дело № 484 / 2012г по описа на ЧСИ Минка Цойкова с район на действие Окръжен съд Пловдив. Книга ВЪЗБРАНИ, вх. рег. № 619 / 07.02.2012г., том 1, № 54 / 2012г., дв. вх. рег. № 620 / 07.02.2012г. по изп. дело № 301 / 2010г. по описа на СИС - Пазарджик. Недвижимите имоти към момента на извършване на изпълнителните действия са собственост на дружеството длъжник „ОПТЕЛА“ АД с ЕИК 825397012 със седалище и адрес на управление: гр/с. ПЛОВДИВ, район "Тракия", ул. "Вълко Шопов" № 14 по силата на Акт № 8397/30.05.1996г за държавна собственост на недвижим имот и данни извлечени съдържащи се в кадастрални карти, както следва: 55155.508.508, 55155.508.508.1, 55155.508.508.2, 551155.508.508.3; 55155.508.507, 55155.508.507.1, 55155.508.507.2, 55155.508.507.3, 55155.508.507.4, 55155.508.507.5, 55155.508.507.6, 55155.508.507; 55155.508.141, 551155.508.141.1 55155.508.509; 55155.508.506, 55155.508.506.1, 55155.508.506.2, 55155.508.506.3; 55155.508.510, 55155.508.510.1, 55155.508.510.2, 55155.508.510.3, 55155.508.510.4, 55155.508.510.5, 55155.508.510.6, 55155.508.510.7, 55155.508.510.8, 55155.508.510.9, 55155.508.510.10, 55155.508.510.11, 55155.508.510.12, 55155.508.510.13, 55155.508.510.14 Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да се явят в канцеларията на Районен съд Пазарджик, всеки работен ден, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това във времето за оглед: понеделник, сряда и петък от 13:00 до 16:00 часа, чрез назначения от ЧСИ пазач/управител чрез кантората на ЧСИ. Допълнителен телефон за връзка 0882 14 87 99 в кантората на ЧСИ Мария Ангелова. Задатък от 10% върху началната цена за недвижимия имот за ВСЕКИ ИМОТ ПООТДЕЛНО, съгл. чл. 489, ал. 1 от ГПК (в сила от 01.03.2008 г.), за участие в публичната продан, се внася предварително по сметка на частния съдебен изпълнител, посочена както следва: ЦКБ АД КЛОН ПАЗАРДЖИК, IBAN BG19CECB979050E7839800, BIC код CECBBGSF с титуляр Мария Ганчева Николова - Ангелова, по изп. дело № 798 / 2015г. на ЧСИ рег. № 884, като в платежното нареждане изрично посочите за кой от изброените от точка 1 до точка 6 имоти се касае внесения задатък в размер на 10 % от началната цена за всеки имот поотделно. Наддавателните предложения ведно с внесените задатъци към тях в запечатан плик, следва да постъпят в деловодството на Районен съд Пазарджик най-късно до 17 часа на 24.11.2016г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд гр. Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум „№ 3, което се отразява във входящия регистър, съгласно чл. 489, ал.4 ГПК (в сила от 01.03.2008 г.). ВНИМAНИЕ: В случай, че предложената цена е над 30 000 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средства съгласно чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът – юридическо лице да подаде също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. Образци на наддавателното предложение и декларациите може да получите в кантората на ЧСИ Мария Ангелова. ОБЯВЯВАНЕТО на купувач ще се извърши на на 25.11.2016г. (петък) от 15:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд - гр. Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум„ № 3 в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол (чл. 492, ал.1 ГПК, в сила от 01.03.2008 г.).
24.10.16 г., 13:47 targimot.com
4187.0 м²
153 372,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Пазарджик 25
рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 20.01.2017г. до ... 928, 25 лв. (тридесет и четири хиляди деветстотин двадесет и осем лева и двадесет и пет стотинки), съставляваща 75 % от ... предварително по сметка на частния съдебен изпълнител, посочена както следва: ЦКБ АД КЛОН ПАЗАРДЖИК, IBAN BG19CECB979050E7839800
Вчера в 18:25 targimot.com
83.0 м²
34 928,00 лв
отстои на 60 км. от гр. Пловдив, на 130 км. от гр. София и на 40 км. от гр. Пазарджик. Идеален е за релакс сред ... стаи, /оборудвани с всичко необходимо/, в които могат да отседнат от 25 до 30 гости. Прилежащия парцел към хотела е с площ 860 кв. м., а РЗП - 380 кв.м.
13.01.17 г., 6:07 bazar.bg
860.0 м²
180 000,00 €
Подписаният Частен съдебен изпълнител Мария Ангелова, с рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик ... собственост НА № 25, том 4, дело № 156 / 28.02.2008г вписан в Службата по вписвания при Районен съд Велинград. Върху ... на последващи изпълнителни действие при ЧСИ Мария Ангелова с рег. № 884 в КЧСИ с район на действие Окръжен съд Пазарджик
23.12.16 г., 18:01 targimot.com
63.0 м²
39 687,00 лв
Подписаният Частен съдебен изпълнител Мария Ангелова, с рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик ... собственост НА № 25, том 4, дело № 156 / 28.02.2008г вписан в Службата по вписвания при Районен съд Велинград. Върху ... на последващи изпълнителни действие при ЧСИ Мария Ангелова с рег. № 884 в КЧСИ с район на действие Окръжен съд Пазарджик
23.12.16 г., 18:01 targimot.com
63.0 м²
39 687,00 лв

Къща Ракитово

Ракитово ул. „Борова гора” № 10
, шест, четири, две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик ... регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на Изпълнителния ... кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на
17.12.16 г., 6:17 targimot.com
83.0 м²
105 000,00 лв

Парцел Равногор

Равногор ул. „11 - та“ № 5
25 (двадесет и пети) по регулационния план на с. Равногор, обл. Пазарджик, община Брацигово, незастроен с площ от 227
9.12.16 г., 19:16 targimot.com
227.0 м²
1 906,00 лв
. Черногорово, общ. Пазарджик, с разгъната застроена площ 47 кв.м. е собственост на трето лице и не е предмет на опис, оценка и ... публична продан. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер 25 237,50 лв. (двадесет и пет хиляди двеста
7.12.16 г., 18:07 targimot.com
245.0 м²
25 237,00 лв
Агенция за недвижими имоти "Дом-ко" предлага на Вашето внимание търговско помещение под наем с площ 25 кв.м. в центъра ... на Пазарджик. Помещението е на ниво партер с витрини и добра видимост. Подходящо за магазин, офис, кантора или друг вид
24.11.16 г., 15:45 officespace.bg
350,00 лв
Незастроено дворно место, находящо се в с. Паталеница, обл. Пазарджик, представляващо урегулиран парцел VI-35 (шести за ... регулационни сметки, при съседи: парцел IX-36, парцел IV-34, парцел V-25 и улица. Началната цена за недвижимия имот, от която ще
21.11.16 г., 19:37 targimot.com
620.0 м²
10 500,00 лв
Предлагаме за продажба втори етаж от къща в гр. Пазарджик в квартал Устрем с площ от 94 кв.м.(74 кв.м.+ пристройка 20 ... -25 кв.м. с трифазен и монофазен ток . В хола има камина с радиатори в стаите, PVC дограма; подови настилки-ламинат в
28.10.16 г., 18:34 bazar.bg
94.0 м²
68 500,00 лв
арабско/ в квартал 64/шестдесет и четвърти/ по плана на село Величково, община Пазарджик, при съседи на имота: Петко ... един етаж със застроена площ от 40 кв.м., ГАРАЖ на един етаж със застроена площ от 25 кв.м., НАВЕС с оградни стени с ... площ от 25 кв.м., ВЕДНО с всички подобрения и приращения на имота.
26.10.16 г., 21:13 targimot.com
601.0 м²
12 144,00 лв

Къща в с.Юнаците

Къща в с.Юнаците
- изба 25 кв.м., навес 30 кв.м. и 25 кв.м. покрита веранда. Двора е ограден с двуметрова ограда и има сонда с помпа и богат ... асортимент от плодни и декоративни дървета и храсти. Село Юнаците се намира на брега на р. Тополница и на 8 км. от гр. Пазарджик За контакти: тел. 0878/859 505
24.10.16 г., 13:56 dom-ko.com
72 000,00 лв
МАГАЗИН ПОД НАЕМ В ПАЗАРДЖИК,СУПЕР ЦЕНТЪР,НА ГЛАВНА УЛИЦА. МАГАЗИНА Е 12 КВ.М. С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ ДО 25 КВ.М. ЦЕНА ПРИ ОБЕДИНЯВАНЕ 250 ЛВ.
24.10.16 г., 13:43 ignatov-imoti.com
180,00 лв

магазин под наем в пазарджик

магазин под наем в пазарджик
Агенция за недвижими имоти "Дом-ко" предлага на Вашето внимание търговско помещение под наем с площ 25 кв.м. в центъра ... на Пазарджик. Помещението е на ниво партер с витрини и добра видимост. Подходящо за магазин, офис, кантора или друг вид търговска дейност.Помещението разполага със санитарен възел.
24.10.16 г., 13:28 dom-ko.com
350,00 лв
Завод за металорежещи машини 'Металик' - гр. Пазарджик. Произвежда металорежещи машини с добро качество и ... ; колонни бормашини 25-60 мм; бързи радиално-пробивни машини; универсални и CNC фрези; вертикални обработващи центри
15.10.16 г., 8:03 bazar.bg
19592.0 м²
1 600 000,00 €
(тухла-гредоред) в спокойно село в Средна гора, едва на 25 км от Пазарджик и на 60 км от Пловдив. Къщата с площ РЗП 106 кв.м
13.10.16 г., 16:43 bazar.bg
106.0 м²
12 000,00 €
и на 36 км от Пазарджик. Имотът е с южно изложение и включва етаж от къща с 3 спални и РЗП - 144 кв.м, мазе (2 стаи ... ) - 50 кв.м., 2 двойни гаража за 4 автомобила и работилница, както и още една стая на приземния етаж около 25 кв.м. Жилищната
12.10.16 г., 10:22 bazar.bg
144.0 м²
180 000,00 €
(тухла-гредоред) в спокойно село в Средна гора, едва на 25 км от Пазарджик и на 60 км от Пловдив. Къщата с площ РЗП 106 кв.м
23.09.16 г., 10:03 bazar.bg
106.0 м²
12 000,00 €
Продава се Цех със собствена земя в град Пазарджик в близост до болница "Св.Екатерина". Състои се от два офиса, три ... склада, баня и тоалетна отделно, магазин, и едно голямо помещение от 100 кв.м.с аспирация. Лицето на цеха е 25 м
29.08.16 г., 13:23 address.bg
210.0 м²
40 903,00 €
река Тополница - само на 6 км. от областния град Пазарджик, 48 км от известния курорт Велинград, 60 км от летището в ... тухли, има бетонна площадка за паркиране от 10 кв.м., просторен склад за инструменти и дърва - 25 кв.м., каменна изба
21.07.16 г., 17:56 bezplatno.net
77 077,00 лв
река Тополница - само на 6 км. от областния град Пазарджик, 48 км от известния курорт Велинград, 60 км от летището в ... тухли, има бетонна площадка за паркиране от 10 кв.м., просторен склад за инструменти и дърва - 25 кв.м., каменна изба
21.07.16 г., 13:58 alo.bg
105.0 м²
77 077,00 лв
Продава се Цех със собствена земя в град Пазарджик в близост до болница ”Св.Екатерина”. Състои се от два офиса, три ... склада, баня и тоалетна отделно, магазин, и едно голямо помещение от 100кв.м. с аспирация. Лицето на цеха е 25 м
20.07.16 г., 16:27 alo.bg
210.0 м²
80 000,00 лв
отстои на 60 км. от гр. Пловдив, на 130 км. от гр. София и на 40 км. от гр. Пазарджик. Идеален е за релакс сред ... стаи, /оборудвани с всичко необходимо/, в които могат да отседнат от 25 до 30 гости. Прилежащия парцел към хотела е с площ 860 кв. м., а РЗП - 380 кв.м.
1.06.16 г., 2:17 bazar.bg
860.0 м²
180 000,00 €

Реставрирана двуетажна къща с двор в Средна гора

Област Пазарджик Близо до гр. Пазарджик
Двуетажна къща (тухла-гредоред) в спокойно село в Средна гора, едва на 25 км от Пазарджик и на 60 км от Пловдив. Къщата
31.05.16 г., 0:17 bulgarianproperties.bg
106.0 м²
12 000,00 €