Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Веслец №18
94.0 м²
40 275 лв
19.07.17 г., 22:25
- 100 кв.м. Идеални части от дворно място, цялото с площ 300 км.м., съставляващо част от ПИ №241, съставляващ УПИ І-9365, кад. Район №502, находящ се в кв.221 по плана на гр.Пазарджик, ул.“Веслец“ 18, ВЕДНО с ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от построената в имота двуетажна жилищна сграда с площ 94,11 кв.м. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, е в размер на 40275,00 лв. /четиридесет хиляди двеста седемдесет и пет лева/, съставляваща 75% от цената, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. Недвижимия имот е собственост на Лазар Ангелов Шотев. Тежести и вписвания за имота: Върху недвижимия имот има учредена договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията – Пазарджик под вх.рег.№86547/12.09.2008г., Том 5, Акт№ 7/2008г., дв. вх. Рег. 7168/12.09.2008г., в полза на СЖ Експресбанк АД; Вписана възбрана в Служба по вписванията – Пазарджик под вх. рег. № 7307/21.08.2013г., Том 2, Акт № 196/2013г., дв. вх. рег.№ 7303/ 21.08.2013г. от ДСИ при РС Пазарджик по изп.дело № 2255/2013г., преобразувано под №191/2015г., по описа на ЧСИ Георги Самарджиев. Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да се явят в канцеларията на Районен съд гр.Пазарджик всеки работен ден, за да прегледат книжата. Всички желаещи да го прегледат могат да сторят това след предварителна уговорка с ЧСИ Георги Самарджиев. Задатъкът за участие в публичната продан е в размер на 10 % върху началната цена на недвижимия имот и се внася предварително по следната сметка: "БАНКА ДСК", STSABGSF BG46STSA93000021410654, с титуляр Частен съдебен изпълнител, Георги Самарджиев, рег. № 885, Окръжен съд град Пазарджик и следва да е постъпил в указаната сметка не по-късно от последния ден на проданта.
Още targimot.com

Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Веслец 18
94.0 м²
40 332 лв
20.04.17 г., 21:22
100 кв.м. Идеални части от дворно място, цялото с площ 300 км.м., съставляващо част от ПИ №241, съставляващ УПИ І-9365, кад. Район №502, находящ се в кв.221 по плана на гр.Пазарджик, ул.“Веслец“ 18, ВЕДНО с ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от построената в имота двуетажна жилищна сграда с площ 94,11 кв.м. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, е в размер на 40332,00 лв., съставляваща 80% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 494, ал.2, във връзка с чл. 485 и чл.468, ал.1 от ГПК. Недвижимия имот е собственост на Лазар Ангелов Шотев. Тежести и вписвания за имота: Върху недвижимия имот има учредена договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията – Пазарджик под вх.рег.№86547/12.09.2008г., Том 5, Акт№ 7/2008г., дв. вх. Рег. 7168/12.09.2008г., в полза на СЖ Експресбанк АД; Вписана възбрана в Служба по вписванията – Пазарджик под вх. рег. № 7307/21.08.2013г., Том 2, Акт № 196/2013г., дв. вх. рег.№ 7303/ 21.08.2013г. от ДСИ при РС Пазарджик по изп.дело № 2255/2013г., преобразувано под №191/2015г., по описа на ЧСИ Георги Самарджиев. Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да се явят в канцеларията на Районен съд гр.Пазарджик всеки работен ден, за да прегледат книжата. Всички желаещи да го прегледат могат да сторят това след предварителна уговорка с ЧСИ Георги Самарджиев. Задатъкът за участие в публичната продан е в размер на 10 % върху началната цена на недвижимия имот и се внася предварително по следната сметка: "БАНКА ДСК", STSABGSF BG46STSA93000021410654, с титуляр Частен съдебен изпълнител, Георги Самарджиев, рег. № 885, Окръжен съд град Пазарджик и следва да е постъпил в указаната сметка не по-късно от последния ден на проданта.
Още targimot.com

Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.Веслец №18
94.0 м²
50 415 лв
9.12.16 г., 18:49
100 кв.м. Идеални части от дворно място, цялото с площ 300 км.м., съставляващо част от ПИ №241, съставляващ УПИ І-9365, кад. Район №502, находящ се в кв.221 по плана на гр.Пазарджик, ул.“Веслец“ 18, ВЕДНО с ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от построената в имота двуетажна жилищна сграда с площ 94,11 кв.м. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, е в размер на 50415,00 лв. /петдесет хиляди четиристотин и петнадесет лева/, съставляваща 75% от цената, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. Недвижимия имот е собственост на Лазар Ангелов Шотев. Тежести и вписвания за имота: Върху недвижимия имот има учредена договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията – Пазарджик под вх.рег.№86547/12.09.2008г., Том 5, Акт№ 7/2008г., дв. вх. Рег. 7168/12.09.2008г., в полза на СЖ Експресбанк АД; Вписана възбрана в Служба по вписванията – Пазарджик под вх. рег. № 7307/21.08.2013г., Том 2, Акт № 196/2013г., дв. вх. рег.№ 7303/ 21.08.2013г. от ДСИ при РС Пазарджик по изп.дело № 2255/2013г., преобразувано под №191/2015г., по описа на ЧСИ Георги Самарджиев. Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да се явят в канцеларията на Районен съд гр.Пазарджик всеки работен ден, за да прегледат книжата. Всички желаещи да го прегледат могат да сторят това след предварителна уговорка с ЧСИ Георги Самарджиев. Задатъкът за участие в публичната продан е в размер на 10 % върху началната цена на недвижимия имот и се внася предварително по следната сметка: "БАНКА ДСК", STSABGSF BG46STSA93000021410654, с титуляр Частен съдебен изпълнител, Георги Самарджиев, рег. № 885, Окръжен съд град Пазарджик и следва да е постъпил в указаната сметка не по-късно от последния ден на проданта.
Още targimot.com

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Марица“ № 18
43.0 м²
14 349 лв
18.11.16 г., 19:40
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 55155.502.1165.1.30 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, едно, шест, пет, точка, едно, точка, три, нула) по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, представляващ АПАРТАМЕНТ № 30 (тридесет) с площ от 42.80 кв.м. (четиридесет и два квадратни метра и осемдесет квадратни дециметра), състоящ се от антре, баня-тоалетна, кухня-дневна, спално помещение и балкон, находящ се на етаж 8 (осми) от сграда с идентификатор № 55155.502.1165.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, едно, шест, пет, точка, едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 55155.502.1165 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, едно, шест, пет), с административен адрес на имота: град Пазарджик, ул. „Марица“ № 18 (осемнадесет), вх. А (буква „А“), ет. 8 (осми), ап. 30 (тридесет), с предназначение на СОС: жилище, апартамент, с брой етажи на обекта: 1 (едно), при граници, съгласно придобивен акт: от югоизток – ап. № 29, от югозапад – двор, от северозапад – ап. № 31, под обекта: СОС с идентификатор № 55155.502.1165.1.26, над обекта: няма, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
Още targimot.com

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Константин Величков №12
23.0 м²
50 932 лв
18.07.17 г., 22:25
. Пазарджик, обл. Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г ... . Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97 ... петстотин и три точка триста тридесет и четири точка четири точка двадесет и четири/, находящ се в гр. Пазарджик, общ
Още targimot.com
60.0 м²
17 946 лв
19.07.17 г., 22:25
шестдесет и девет) от квартал 154 (сто петдесет и четвърти) по плана на град Пещера, община Пещера, област Пазарджик ... № VI-2071 и УПИ № V-2070,2467, а съгласно скица на АГКК- Пазарджик - Сграда с идентификатор 56277.503.519.3 по КК и КР ... , одобрени със Заповед №РД-18-14/20.06.2014 г на ИД на АГКК, с адрес на имота : гр. Пeщера п.к. 4550, ул. ”Петър Горанов
Още targimot.com

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Йордан Ненов” № 32, ет. 0
61.0 м²
38 976 лв
Вчера в 19:24
, обл. Пазарджик, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на ... кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на ... , пет, нула, четири, точка, три, нула, шест, точка, едно, точка, две, шест), находящ се в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик
Още targimot.com

Вила в курорт "Св. Константин"

Пазарджик, яз. Батак
120.0 м²
55 000 €
22.07.17 г., 7:57
оф. № 2375, Нова, самостоятелна двуетажна вила в курорта "Св. Константин", обл. Пазарджик, на 18 км. от гр. Пещера с
Още bazar.bg

Парцел Батак

Батак язовир Батак, Зона А
1561.0 м²
34 381 лв
Днес в 11:55
карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г ... карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42 ... , точка, четири, пет, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик
Още targimot.com
55.0 м²
40 500 лв
18.07.17 г., 22:26
/ по плана на с. Главиница, обл. Пазарджик, ЕКХМ 15028, с площ от 892 /осемстотин деветдесет и два/ квадратни метра, ВЕДНО ... площ от 54,50 /петдесет и четири цяло и петдесет стотни/ квадратни метра, МАСИВЕН ГАРАЖ със застроена площ от 18
Още targimot.com

Офис Батак

Батак ул. Априлци № 5, ет. 2
68.0 м²
17 700 лв
15.07.17 г., 22:15
със Зповед РД-18 (осемнадесет)-10 (десет)/12.04.2011 г. (дванадесети април две хиляди и единадесета година) на Изп ... )/25.09.2012 г. (двадесет и пети септември две хиляди и дванадесета година) на Началник на СГКК - Пазарджик, адрес на имота ... : град Батак, п.к. 4580 (четири, пет, осем, нула), община Батак, област Пазарджик, улица: Априлци" № 5, етаж 2
Още targimot.com

Парцел Батак

Батак язовир Батак, Зона А
1827.0 м²
42 165 лв
Днес в 11:55
град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на ... кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на ... карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010
Още targimot.com

Магазин Батак

Батак ул. Априлци № 5
68.0 м²
30 300 лв
15.07.17 г., 22:20
Заповед РД-18 (осемнадесет)-10 (десет)/12.04.2011 г. (дванадесети април две хиляди и единадесета година) на Изп. директор ... г. (двадесет и пети септември две хиляди и дванадесета година) на Началник на СГКК - Пазарджик, адрес на имота: град ... Батак, 4580 (четири хиляди петстотин и осемдесет), община Батак, област Пазарджик, улица "Априлци"№ 5, етаж 1
Още targimot.com

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Хаджи Р. Хаджиилиев №17
96.0 м²
75 022 лв
Вчера в 16:24
и едно, точка, шестнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г ... . на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Пазарджик, п.к.4400, ул. Хаджи Р. Хаджиилиев №17, с площ от 254 ... , пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния
Още targimot.com

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. СТОЯН БАКЪРДЖИЕВ № 5
42.0 м²
21 540 лв
30.06.17 г., 17:32
, петстотин и три, точка, седемстотин осемдесет и шест, точка, пет, точка, шест), гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик ... , по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г./28.10.2008 г. на ... . Пазарджик, п.к. 4400, ул. СТОЯН БАКЪРДЖИЕВ (ПЛАКАЛНИЦА) № 5, ет. 1, самостоятелния обект се намира в сграда № 5
Още targimot.com

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 4, ап. 15
104.0 м²
28 732 лв
23.06.17 г., 20:31
, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес ... , одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к ... , девет) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г
Още targimot.com

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 1
77.0 м²
29 568 лв
23.06.17 г., 20:24
, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на ... -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев ... карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен
Още targimot.com

Земеделска земя ПАНАГЮРИЩЕ

ПАНАГЮРИЩЕ местност: ПОД НОВА КОРИЯ
12298.0 м²
2 000 лв
23.06.17 г., 21:10
. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-39/17.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр
Още targimot.com

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Петър Бонев“ № 56, ет. 2, ап. 71
97.0 м²
26 084 лв
23.06.17 г., 20:31
, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на ... карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен ... . Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед
Още targimot.com

Парцел ПАНАГЮРИЩЕ

ПАНАГЮРИЩЕ ул. „Бунай“ № 1
463.0 м²
6 000 лв
23.06.17 г., 19:17
, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-39/17.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на
Още targimot.com

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик, ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 1
65.0 м²
24 887 лв
23.06.17 г., 20:30
, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на ... . Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик ... , девет) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97
Още targimot.com

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Батак № 27, ет. 3, ателие 7
68.0 м²
75 000 лв
22.06.17 г., 17:34
. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес ... със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400 ... на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Батак № 27, ет. 3, ателие 7, който самостоятелен обект се намира в сграда № 4
Още targimot.com

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик, ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 1
54.0 м²
20 862 лв
23.06.17 г., 20:26
, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на ... , три) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97 ... . Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК
Още targimot.com

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Константин Величков №12
23.0 м²
50 932 лв
20.06.17 г., 20:26
. Пазарджик, обл. Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г ... . Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97 ... петстотин и три точка триста тридесет и четири точка четири точка двадесет и четири/, находящ се в гр. Пазарджик, общ
Още targimot.com

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 4, ап. 17
126.0 м²
34 866 лв
23.06.17 г., 20:31
, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес ... . Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик ... , осем, девет) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97
Още targimot.com

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 1
36.0 м²
28 055 лв
23.06.17 г., 20:29
, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на ... Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър ... кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен
Още targimot.com

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 4, ап. 16
139.0 м²
39 423 лв
23.06.17 г., 20:29
, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на ... на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор ... . Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД
Още targimot.com

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. ПЛОВДИВСКА № 99
65.0 м²
15 960 лв
2.06.17 г., 17:02
, обл. Пазарджик. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г ... , петстотин и две, точка, хиляда триста двадесет и осем, точка, едно, точка, шестдесет и шест) гр. Пазарджик, общ. Пазарджик ... на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ПЛОВДИВСКА № 99, ет. 11, ап. 66. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1
Още targimot.com