Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.Веслец №18
100 кв.м. Идеални части от дворно място, цялото с площ 300 км.м., съставляващо част от ПИ №241, съставляващ УПИ І-9365, кад. Район №502, находящ се в кв.221 по плана на гр.Пазарджик, ул.“Веслец“ 18, ВЕДНО с ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от построената в имота двуетажна жилищна сграда с площ 94,11 кв.м. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, е в размер на 50415,00 лв. /петдесет хиляди четиристотин и петнадесет лева/, съставляваща 75% от цената, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. Недвижимия имот е собственост на Лазар Ангелов Шотев. Тежести и вписвания за имота: Върху недвижимия имот има учредена договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията – Пазарджик под вх.рег.№86547/12.09.2008г., Том 5, Акт№ 7/2008г., дв. вх. Рег. 7168/12.09.2008г., в полза на СЖ Експресбанк АД; Вписана възбрана в Служба по вписванията – Пазарджик под вх. рег. № 7307/21.08.2013г., Том 2, Акт № 196/2013г., дв. вх. рег.№ 7303/ 21.08.2013г. от ДСИ при РС Пазарджик по изп.дело № 2255/2013г., преобразувано под №191/2015г., по описа на ЧСИ Георги Самарджиев. Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да се явят в канцеларията на Районен съд гр.Пазарджик всеки работен ден, за да прегледат книжата. Всички желаещи да го прегледат могат да сторят това след предварителна уговорка с ЧСИ Георги Самарджиев. Задатъкът за участие в публичната продан е в размер на 10 % върху началната цена на недвижимия имот и се внася предварително по следната сметка: "БАНКА ДСК", STSABGSF BG46STSA93000021410654, с титуляр Частен съдебен изпълнител, Георги Самарджиев, рег. № 885, Окръжен съд град Пазарджик и следва да е постъпил в указаната сметка не по-късно от последния ден на проданта.
9.12.16 г., 18:49 targimot.com
94.0 м²
50 415,00 лв

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Марица“ № 18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 55155.502.1165.1.30 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, едно, шест, пет, точка, едно, точка, три, нула) по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, представляващ АПАРТАМЕНТ № 30 (тридесет) с площ от 42.80 кв.м. (четиридесет и два квадратни метра и осемдесет квадратни дециметра), състоящ се от антре, баня-тоалетна, кухня-дневна, спално помещение и балкон, находящ се на етаж 8 (осми) от сграда с идентификатор № 55155.502.1165.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, едно, шест, пет, точка, едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 55155.502.1165 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, едно, шест, пет), с административен адрес на имота: град Пазарджик, ул. „Марица“ № 18 (осемнадесет), вх. А (буква „А“), ет. 8 (осми), ап. 30 (тридесет), с предназначение на СОС: жилище, апартамент, с брой етажи на обекта: 1 (едно), при граници, съгласно придобивен акт: от югоизток – ап. № 29, от югозапад – двор, от северозапад – ап. № 31, под обекта: СОС с идентификатор № 55155.502.1165.1.26, над обекта: няма, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
18.11.16 г., 19:40 targimot.com
43.0 м²
14 349,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Пазарджик 18
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дорково, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-17
Вчера в 17:08 targimot.com
3361.0 м²
9 360,00 лв
рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 20.01.2017г. до ... 18:00 часа, чрез назначения от ЧСИ пазач/управител чрез кантората на ЧСИ. Задатъкът от 10% върху началната цена на ... предварително по сметка на частния съдебен изпълнител, посочена както следва: ЦКБ АД КЛОН ПАЗАРДЖИК, IBAN BG19CECB979050E7839800
18.01.17 г., 18:25 targimot.com
83.0 м²
34 928,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Завоя на черна“ № 22, ет. 1, ап. 1
кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на ... . Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с ... , общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на
18.01.17 г., 11:44 targimot.com
82.0 м²
37 592,00 лв

Парцел Брацигово

Брацигово местност Герчовица
кадастралната карта и кадастралните регистри на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-43
17.01.17 г., 17:48 targimot.com
1272.0 м²
15 651,00 лв
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дорково, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-17
12.01.17 г., 18:27 targimot.com
3361.0 м²
9 360,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Завоя на черна“ № 22, ет. 1, ап. 1
кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на ... . Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с ... , общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на
10.01.17 г., 18:22 targimot.com
82.0 м²
56 388,00 лв

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК л.”Рила” №50
/ етаж в жилищен блок № 6, в гр. Пазарджик на ул. “Рила“№ 50 /петдесет/, вход А, в квартал 142 /сто четиридесет и втори ... / по плана на гр. Пазарджик. ЕКАТТЕ 55155. състоящ се от спалня, дневна и кухня, със застроена площ 64.48 /шестдесет и ... върху мястото, а съгласно схема на АГКК- Пазарджик - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.598.1.7 по КК
9.01.17 г., 18:29 targimot.com
64.0 м²
27 375,00 лв

Многостаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Клокотница“ № 40, ет. 2, ап. 2
. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК; адрес на ... Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК; адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул ... кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на
5.01.17 г., 0:58 targimot.com
114.0 м²
55 145,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Дунав № 6, ет. 13, ап. 59
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК ... . Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул
4.01.17 г., 18:15 targimot.com
89.0 м²
13 687,00 лв

Многостаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Георги Пенев” № 33, ет. 2
, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес ... със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул ... и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г
4.01.17 г., 11:58 targimot.com
125.0 м²
39 768,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Маестро Г.Атанасов” №7
със Заповед РД-18-97/28.10.2008г. на ИД на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри ... , засягащо самостоятелния обект в сградата - няма изменение, адрес на имота: гр. Пазарджик, ул. Маестро Г.Атанасов” №7 /седем ... петстотин петдесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- 97/28.10.2008г.на ИД
4.01.17 г., 0:14 targimot.com
102.0 м²
56 632,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Петър Бонев“ № 56, ет. 2, ап. 71
, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на ... карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен ... . Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед
30.12.16 г., 19:02 targimot.com
97.0 м²
32 605,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 4, ап. 15
, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес ... , одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к ... , девет) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г
30.12.16 г., 18:02 targimot.com
104.0 м²
35 915,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 4, ап. 16
, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на ... на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор ... . Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД
30.12.16 г., 18:01 targimot.com
139.0 м²
49 279,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 4, ап. 17
, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес ... . Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик ... , осем, девет) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97
30.12.16 г., 18:01 targimot.com
126.0 м²
43 582,00 лв

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 1
. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на ... , точка, три) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97 ... . Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК
30.12.16 г., 14:52 targimot.com
66.0 м²
32 996,00 лв

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 1
, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на ... -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев ... карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен
30.12.16 г., 14:52 targimot.com
77.0 м²
36 960,00 лв

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 1
, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на ... , три) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97 ... . Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК
30.12.16 г., 14:52 targimot.com
54.0 м²
26 078,00 лв

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 1
, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на ... Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър ... кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен
30.12.16 г., 14:52 targimot.com
36.0 м²
35 068,00 лв

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 1
, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на ... . Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик ... , девет) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97
30.12.16 г., 14:52 targimot.com
65.0 м²
31 108,00 лв
Подписаният Частен съдебен изпълнител Мария Ангелова, с рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик ... на последващи изпълнителни действие при ЧСИ Мария Ангелова с рег. № 884 в КЧСИ с район на действие Окръжен съд Пазарджик ... сторят това във времето за оглед: сряда и петък от 16:00 до 18:00 часа, чрез назначения от ЧСИ пазач/управител чрез
23.12.16 г., 18:01 targimot.com
63.0 м²
39 687,00 лв
Подписаният Частен съдебен изпълнител Мария Ангелова, с рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик ... на последващи изпълнителни действие при ЧСИ Мария Ангелова с рег. № 884 в КЧСИ с район на действие Окръжен съд Пазарджик ... сторят това във времето за оглед: сряда и петък от 16:00 до 18:00 часа, чрез назначения от ЧСИ пазач/управител чрез
23.12.16 г., 18:01 targimot.com
63.0 м²
39 687,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Бузлуджа” № 10, ет. 7
регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пазарджик ... със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул ... кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на
22.12.16 г., 11:56 targimot.com
80.0 м²
23 250,00 лв

Къща Ракитово

Ракитово ул. „Борова гора” № 10
регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на Изпълнителния ... кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на ... карта и кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16
17.12.16 г., 6:17 targimot.com
83.0 м²
105 000,00 лв