Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Георги Бенковски №114, ет. 6, ап. 18
66 м²
32,000 лв
2017-12-7
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №55155.506.1118.1.18/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда сто и осемнадесет, точка, едно, точка, осемнадесет/ по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г., на ИД на АГКК, с последно изменение: няма заповед за изменение в КККР, находящ се в жилищна сграда с идентификатор №55155.506.1118.1 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда сто и осемнадесет, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор №55155.506.1118/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда сто и осемнадесет/, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. "Георги Бенковски" №114, ет.6, ап.18, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, с посочена в документа площ: 65.88 кв.м.(шестдесет и пет цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра/, прилежащи части: избено помещение №18/осемнадесет/ и припадащите се 5.1043 %/пет цяло хиляда и четиридесет и три десетохилядни процента/ ид.ч.от общ.ч.на сградата и от правото на строеж, при съседи на обекта: на същия етаж: №55155.506.1118.1.17/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда сто и осемнадесет, точка, едно, точка, седемнадесет/, под обекта: №55155.506.1118.1.15/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда сто и осемнадесет, точка, едно, точка, петнадесет/, над обекта: няма, с описание съгласно нотариален акт за собственост: ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ №18, находящ се във вход "А" на сградата, на шести етаж, със застроена площ от 65.88/шестдесет и пет цяло и осемдесет и осем стотни/ квадратни метра, състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизно помещение, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №18/осемнадесет/, ВЕДНО с припадащите се 5.1043/пет цяло хиляда и четиридесет и три десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, която сграда е построена върху държавна земя в квартал 13/тринадесети/, по план на град Пазарджик, с административен адрес на апартамента: гр. Пазарджик, ул. "Георги Бенковски" №114/сто и четиринадесет/, вход А/буква "А"/, ет.6/шести/, ап.№18/осемнадесети/, при съседи на апартамента: югозапад-двор, североизток-апартамент №17, югоизток-двор, северозапад-стълбище и съседи на избеното помещение: югозапад- двор, североизток- изба №17, югоизток- двор, северозапад- коридор.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Веслец №18
94 м²
40,275 лв
2017-7-19
- 100 кв.м. Идеални части от дворно място, цялото с площ 300 км.м., съставляващо част от ПИ №241, съставляващ УПИ І-9365, кад. Район №502, находящ се в кв.221 по плана на гр.Пазарджик, ул.“Веслец“ 18, ВЕДНО с ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от построената в имота двуетажна жилищна сграда с площ 94,11 кв.м. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, е в размер на 40275,00 лв. /четиридесет хиляди двеста седемдесет и пет лева/, съставляваща 75% от цената, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. Недвижимия имот е собственост на Лазар Ангелов Шотев. Тежести и вписвания за имота: Върху недвижимия имот има учредена договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията – Пазарджик под вх.рег.№86547/12.09.2008г., Том 5, Акт№ 7/2008г., дв. вх. Рег. 7168/12.09.2008г., в полза на СЖ Експресбанк АД; Вписана възбрана в Служба по вписванията – Пазарджик под вх. рег. № 7307/21.08.2013г., Том 2, Акт № 196/2013г., дв. вх. рег.№ 7303/ 21.08.2013г. от ДСИ при РС Пазарджик по изп.дело № 2255/2013г., преобразувано под №191/2015г., по описа на ЧСИ Георги Самарджиев. Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да се явят в канцеларията на Районен съд гр.Пазарджик всеки работен ден, за да прегледат книжата. Всички желаещи да го прегледат могат да сторят това след предварителна уговорка с ЧСИ Георги Самарджиев. Задатъкът за участие в публичната продан е в размер на 10 % върху началната цена на недвижимия имот и се внася предварително по следната сметка: "БАНКА ДСК", STSABGSF BG46STSA93000021410654, с титуляр Частен съдебен изпълнител, Георги Самарджиев, рег. № 885, Окръжен съд град Пазарджик и следва да е постъпил в указаната сметка не по-късно от последния ден на проданта.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Веслец 18
94 м²
40,332 лв
2017-4-20
100 кв.м. Идеални части от дворно място, цялото с площ 300 км.м., съставляващо част от ПИ №241, съставляващ УПИ І-9365, кад. Район №502, находящ се в кв.221 по плана на гр.Пазарджик, ул.“Веслец“ 18, ВЕДНО с ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от построената в имота двуетажна жилищна сграда с площ 94,11 кв.м. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, е в размер на 40332,00 лв., съставляваща 80% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 494, ал.2, във връзка с чл. 485 и чл.468, ал.1 от ГПК. Недвижимия имот е собственост на Лазар Ангелов Шотев. Тежести и вписвания за имота: Върху недвижимия имот има учредена договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията – Пазарджик под вх.рег.№86547/12.09.2008г., Том 5, Акт№ 7/2008г., дв. вх. Рег. 7168/12.09.2008г., в полза на СЖ Експресбанк АД; Вписана възбрана в Служба по вписванията – Пазарджик под вх. рег. № 7307/21.08.2013г., Том 2, Акт № 196/2013г., дв. вх. рег.№ 7303/ 21.08.2013г. от ДСИ при РС Пазарджик по изп.дело № 2255/2013г., преобразувано под №191/2015г., по описа на ЧСИ Георги Самарджиев. Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да се явят в канцеларията на Районен съд гр.Пазарджик всеки работен ден, за да прегледат книжата. Всички желаещи да го прегледат могат да сторят това след предварителна уговорка с ЧСИ Георги Самарджиев. Задатъкът за участие в публичната продан е в размер на 10 % върху началната цена на недвижимия имот и се внася предварително по следната сметка: "БАНКА ДСК", STSABGSF BG46STSA93000021410654, с титуляр Частен съдебен изпълнител, Георги Самарджиев, рег. № 885, Окръжен съд град Пазарджик и следва да е постъпил в указаната сметка не по-късно от последния ден на проданта.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.Веслец №18
94 м²
50,415 лв
2016-12-9
100 кв.м. Идеални части от дворно място, цялото с площ 300 км.м., съставляващо част от ПИ №241, съставляващ УПИ І-9365, кад. Район №502, находящ се в кв.221 по плана на гр.Пазарджик, ул.“Веслец“ 18, ВЕДНО с ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от построената в имота двуетажна жилищна сграда с площ 94,11 кв.м. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, е в размер на 50415,00 лв. /петдесет хиляди четиристотин и петнадесет лева/, съставляваща 75% от цената, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. Недвижимия имот е собственост на Лазар Ангелов Шотев. Тежести и вписвания за имота: Върху недвижимия имот има учредена договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията – Пазарджик под вх.рег.№86547/12.09.2008г., Том 5, Акт№ 7/2008г., дв. вх. Рег. 7168/12.09.2008г., в полза на СЖ Експресбанк АД; Вписана възбрана в Служба по вписванията – Пазарджик под вх. рег. № 7307/21.08.2013г., Том 2, Акт № 196/2013г., дв. вх. рег.№ 7303/ 21.08.2013г. от ДСИ при РС Пазарджик по изп.дело № 2255/2013г., преобразувано под №191/2015г., по описа на ЧСИ Георги Самарджиев. Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да се явят в канцеларията на Районен съд гр.Пазарджик всеки работен ден, за да прегледат книжата. Всички желаещи да го прегледат могат да сторят това след предварителна уговорка с ЧСИ Георги Самарджиев. Задатъкът за участие в публичната продан е в размер на 10 % върху началната цена на недвижимия имот и се внася предварително по следната сметка: "БАНКА ДСК", STSABGSF BG46STSA93000021410654, с титуляр Частен съдебен изпълнител, Георги Самарджиев, рег. № 885, Окръжен съд град Пазарджик и следва да е постъпил в указаната сметка не по-късно от последния ден на проданта.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Марица“ № 18
43 м²
14,349 лв
2016-11-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 55155.502.1165.1.30 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, едно, шест, пет, точка, едно, точка, три, нула) по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, представляващ АПАРТАМЕНТ № 30 (тридесет) с площ от 42.80 кв.м. (четиридесет и два квадратни метра и осемдесет квадратни дециметра), състоящ се от антре, баня-тоалетна, кухня-дневна, спално помещение и балкон, находящ се на етаж 8 (осми) от сграда с идентификатор № 55155.502.1165.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, едно, шест, пет, точка, едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 55155.502.1165 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, едно, шест, пет), с административен адрес на имота: град Пазарджик, ул. „Марица“ № 18 (осемнадесет), вх. А (буква „А“), ет. 8 (осми), ап. 30 (тридесет), с предназначение на СОС: жилище, апартамент, с брой етажи на обекта: 1 (едно), при граници, съгласно придобивен акт: от югоизток – ап. № 29, от югозапад – двор, от северозапад – ап. № 31, под обекта: СОС с идентификатор № 55155.502.1165.1.26, над обекта: няма, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Пазарджик, 18
806 м²
18,000 лв
2018-1-18
с. Добровница, област Пазарджик, 806 m2, регулация, ток Дворно място с дървена постройка тип вила. Намира се в центъра на селото. На главния път. Лице на пътя 20 м. Има и 18 м сонда за вода.
Ощеolx.bg

Двустаен апартамент Батак

Батак м. Правия път, ет. 1, ап. 3
66 м²
18,360 лв
2018-1-11
3./ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02837.11.513.1.3 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, три, точка, едно, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр. Батак, п.к. 4580, м. Правия път, ет. 1, ап. 3, находящ се в сграда № 1, която е на четири надземни етажа - от 1 до 4 вкл., разположена в ПИ с идентификатор 02837.11.513, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 65.84 кв.м., ниво 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02837.11.513.1.2, 02837.11.513.1.4, под обекта: няма, над обекта: 02837.11.513.1.9, ВЕДНО с 0,0499 % идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02837.11.513 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: местност Правия път, площ: 3171 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, номер по предходен план: 027227, при съседи: 02837.11.510, 02837.11.428, 02837.11.514, 02837.11.442, 02837.11.443, 02837.11.441, 02837.11.440, 02837.11.375, 02837.11.422, 02837.11.372. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан под т. 3 по-горе, е в размер на 18 360,27 лв. (осемнадесет хиляди триста и шестдесет лева и двадесет и седем стотинки) с вкл. ДДС, съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Батак

Батак м. Правия път, ет. 2, ап. 16
58 м²
16,200 лв
2018-1-11
12./ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02837.11.513.1.12 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, три, точка, едно, точка, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр. Батак, п.к. 4580, м. Правия път, ет. 2, ап. 16, находящ се в сграда № 1, която е на четири надземни етажа - от 1 до 4 вкл., разположена в ПИ с идентификатор 02837.11.513, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 58.45 кв.м., ниво 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02837.11.513.1.11, под обекта: 02837.11.513.1.6, над обекта: 02837.11.513.1.18, ВЕДНО с 0,0443 % идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02837.11.513 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: местност Правия път, площ: 3171 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, номер по предходен план: 027227, при съседи: 02837.11.510, 02837.11.428, 02837.11.514, 02837.11.442, 02837.11.443, 02837.11.441, 02837.11.440, 02837.11.375, 02837.11.422, 02837.11.372. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан под т. 12 по-горе, е в размер на 16 200,00 лв. (шестнадесет хиляди и двеста лева) с вкл. ДДС, съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС.
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Константин Величков“ № 31, ет. 3, ап. 1
127 м²
69,498 лв
2018-1-17
1.) Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.504.104.6.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, четири, точка, едно, нула, четири, точка, шест, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18 – 97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-3899-21.05.2015 г. на Началника на СГКК Пазарджик с адрес на самостоятелния обект в сграда: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 31, ет. 3, ап. 1, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище – апартамент, брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ на самостоятелния обект в сграда: 127,20 кв. м. (сто и двадесет и седем цяло и двадесет стотни квадратни метра), при съседни самостоятелни обект в сграда: на същия етаж: няма, под обекта: 55155.504.104.6.9, над обекта: няма, ведно с 22,766 % идеални части от общите части на сграда с идентификатор 55155.504.104.6 по смисъла на чл. 38 от ЗС, равняващи се на 47,58 кв.м.(четиридесет и седем цяло петдесет и осем стотни) и ведно с 22,766% идеални част от ПИ с идентификатор 55155.504.104, равняващи се на 57,60 кв.м.(петдесет и седем цяло и шестдесет стотни). Началната цена за недвижимия имот, от която ще започне наддаването, е в размер на 69 498,00 лв. (шестдесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и осем лева), съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 485 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Батак

Батак м. Правия път, ет. 3, ап. 26
53 м²
14,580 лв
2018-1-11
18./ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02837.11.513.1.18 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, три, точка, едно, точка, едно, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр. Батак, п.к. 4580, м. Правия път, ет. 3, ап. 26, находящ се в сграда № 1, която е на четири надземни етажа - от 1 до 4 вкл., разположена в ПИ с идентификатор 02837.11.513, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 52.76 кв.м., ниво 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02837.11.513.1.17, под обекта: 02837.11.513.1.11, 02837.11.513.1.12, над обекта: 02837.11.513.1.20, ВЕДНО с 0,0400 % идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02837.11.513 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: местност Правия път, площ: 3171 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, номер по предходен план: 027227, при съседи: 02837.11.510, 02837.11.428, 02837.11.514, 02837.11.442, 02837.11.443, 02837.11.441, 02837.11.440, 02837.11.375, 02837.11.422, 02837.11.372. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан под т. 18 по-горе, е в размер на 14 580,00 лв. (четиринадесет хиляди петстотин и осемдесет лева) с вкл. ДДС, съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Батак

Батак м. Правия път, ет. 3, ап. 21
60 м²
16,740 лв
2018-1-11
13./ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02837.11.513.1.13 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, три, точка, едно, точка, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр. Батак, п.к. 4580, м. Правия път, ет. 3, ап. 21, находящ се в сграда № 1, която е на четири надземни етажа - от 1 до 4 вкл., разположена в ПИ с идентификатор 02837.11.513, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 60.21 кв.м., ниво 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02837.11.513.1.14, под обекта: 02837.11.513.1.7, над обекта: няма, ВЕДНО с 0,0456 % идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02837.11.513 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: местност Правия път, площ: 3171 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, номер по предходен план: 027227, при съседи: 02837.11.510, 02837.11.428, 02837.11.514, 02837.11.442, 02837.11.443, 02837.11.441, 02837.11.440, 02837.11.375, 02837.11.422, 02837.11.372. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан под т. 13 по-горе, е в размер на 16 740,27 лв. (шестнадесет хиляди седемстотин и четиридесет лева и двадесет и седем стотинки) с вкл. ДДС, съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Батак

Батак м. Правия път, ет. 3, ап. 23
66 м²
18,684 лв
2018-1-11
15./ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02837.11.513.1.15 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, три, точка, едно, точка, едно, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр. Батак, п.к. 4580, м. Правия път, ет. 3, ап. 23, находящ се в сграда № 1, която е на четири надземни етажа - от 1 до 4 вкл., разположена в ПИ с идентификатор 02837.11.513, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 65.84 кв.м., ниво 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02837.11.513.1.14, 02837.11.513.1.16, под обекта: 02837.11.513.1.9, над обекта: няма, ВЕДНО с 0,0499 % идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02837.11.513 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: местност Правия път, площ: 3171 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, номер по предходен план: 027227, при съседи: 02837.11.510, 02837.11.428, 02837.11.514, 02837.11.442, 02837.11.443, 02837.11.441, 02837.11.440, 02837.11.375, 02837.11.422, 02837.11.372. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан под т. 15 по-горе, е в размер на 18 684,27 лв. (осемнадесет хиляди шестстотин осемдесет и четири лева и двадесет и седем стотинки) с вкл. ДДС, съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Батак

Батак м. Правия път, ет. 1, ап. 2
63 м²
17,603 лв
2018-1-11
2./ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02837.11.513.1.2 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, три, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр. Батак, п.к. 4580, м. Правия път, ет. 1, ап. 2, находящ се в сграда № 1, която е на четири надземни етажа – от 1 до 4 вкл., разположена в ПИ с идентификатор 02837.11.513, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 63.39 кв.м., ниво 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02837.11.513.1.1, 02837.11.513.1.3, под обекта: няма, над обекта: 02837.11.513.1.8, ВЕДНО с 0,0480 % идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02837.11.513 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: местност Правия път, площ: 3171 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, номер по предходен план: 027227, при съседи: 02837.11.510, 02837.11.428, 02837.11.514, 02837.11.442, 02837.11.443, 02837.11.441, 02837.11.440, 02837.11.375, 02837.11.422, 02837.11.372. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан под т. 2 по-горе, е в размер на 17 603,73 лв. (седемнадесет хиляди шестстотин и три лева и седемдесет и три стотинки) с вкл. ДДС, съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Батак

Батак м. Правия път, ет. 1, ап. 4
62 м²
17,064 лв
2018-1-11
4./ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02837.11.513.1.4 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, три, точка, едно, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр. Батак, п.к. 4580, м. Правия път, ет. 1, ап. 4, находящ се в сграда № 1, която е на четири надземни етажа - от 1 до 4 вкл., разположена в ПИ с идентификатор 02837.11.513, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 61.68 кв.м., ниво 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02837.11.513.1.3, 02837.11.513.1.5, под обекта: няма, над обекта: 02837.11.513.1.10, ВЕДНО с 0,0467 % идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02837.11.513 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: местност Правия път, площ: 3171 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, номер по предходен план: 027227, при съседи: 02837.11.510, 02837.11.428, 02837.11.514, 02837.11.442, 02837.11.443, 02837.11.441, 02837.11.440, 02837.11.375, 02837.11.422, 02837.11.372. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан под т. 4 по-горе, е в размер на 17 064,27 лв. (седемнадесет хиляди шестдесет и четири лева и двадесет и седем стотинки) с вкл. ДДС, съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС.
Ощеtargimot.com
63908 м²
465,750 лв
2018-1-18
Поземлен имот с идентификатор 23457.2.111 (двадесет и три хиляди четиристотин петдесет и седем, точка, две, точка, сто и единадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-145/26.07.2017г./26.07.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на поземления имот: местност АЗМЪКА, землище на с. Драгор, община Пазарджик, област Пазарджик. Площ: 63 908 кв. м. (шестдесет и три хиляди деветстотин и осем квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За складова база. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 002111. Съседи: 23457.2.110, 23457.1.247, 23457.2.31, 23457.2.80, 23457.2.17, 23457.2.84, 23457.2.18, 23457.2.19, 23457.2.20, 23457.2.21, 23457.2.22, 23457.21.22, 23457.2.5, 23457.21.10, 23457.2.13, 23457.2.14
Ощеtargimot.com