Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Веслец 18
100 кв.м. Идеални части от дворно място, цялото с площ 300 км.м., съставляващо част от ПИ №241, съставляващ УПИ І-9365, кад. Район №502, находящ се в кв.221 по плана на гр.Пазарджик, ул.“Веслец“ 18, ВЕДНО с ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от построената в имота двуетажна жилищна сграда с площ 94,11 кв.м. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, е в размер на 40332,00 лв., съставляваща 80% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 494, ал.2, във връзка с чл. 485 и чл.468, ал.1 от ГПК. Недвижимия имот е собственост на Лазар Ангелов Шотев. Тежести и вписвания за имота: Върху недвижимия имот има учредена договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията – Пазарджик под вх.рег.№86547/12.09.2008г., Том 5, Акт№ 7/2008г., дв. вх. Рег. 7168/12.09.2008г., в полза на СЖ Експресбанк АД; Вписана възбрана в Служба по вписванията – Пазарджик под вх. рег. № 7307/21.08.2013г., Том 2, Акт № 196/2013г., дв. вх. рег.№ 7303/ 21.08.2013г. от ДСИ при РС Пазарджик по изп.дело № 2255/2013г., преобразувано под №191/2015г., по описа на ЧСИ Георги Самарджиев. Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да се явят в канцеларията на Районен съд гр.Пазарджик всеки работен ден, за да прегледат книжата. Всички желаещи да го прегледат могат да сторят това след предварителна уговорка с ЧСИ Георги Самарджиев. Задатъкът за участие в публичната продан е в размер на 10 % върху началната цена на недвижимия имот и се внася предварително по следната сметка: "БАНКА ДСК", STSABGSF BG46STSA93000021410654, с титуляр Частен съдебен изпълнител, Георги Самарджиев, рег. № 885, Окръжен съд град Пазарджик и следва да е постъпил в указаната сметка не по-късно от последния ден на проданта.
20.04.17 г., 21:22 targimot.com
94.0 м²
40 332 лв

Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.Веслец №18
100 кв.м. Идеални части от дворно място, цялото с площ 300 км.м., съставляващо част от ПИ №241, съставляващ УПИ І-9365, кад. Район №502, находящ се в кв.221 по плана на гр.Пазарджик, ул.“Веслец“ 18, ВЕДНО с ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от построената в имота двуетажна жилищна сграда с площ 94,11 кв.м. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, е в размер на 50415,00 лв. /петдесет хиляди четиристотин и петнадесет лева/, съставляваща 75% от цената, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. Недвижимия имот е собственост на Лазар Ангелов Шотев. Тежести и вписвания за имота: Върху недвижимия имот има учредена договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията – Пазарджик под вх.рег.№86547/12.09.2008г., Том 5, Акт№ 7/2008г., дв. вх. Рег. 7168/12.09.2008г., в полза на СЖ Експресбанк АД; Вписана възбрана в Служба по вписванията – Пазарджик под вх. рег. № 7307/21.08.2013г., Том 2, Акт № 196/2013г., дв. вх. рег.№ 7303/ 21.08.2013г. от ДСИ при РС Пазарджик по изп.дело № 2255/2013г., преобразувано под №191/2015г., по описа на ЧСИ Георги Самарджиев. Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да се явят в канцеларията на Районен съд гр.Пазарджик всеки работен ден, за да прегледат книжата. Всички желаещи да го прегледат могат да сторят това след предварителна уговорка с ЧСИ Георги Самарджиев. Задатъкът за участие в публичната продан е в размер на 10 % върху началната цена на недвижимия имот и се внася предварително по следната сметка: "БАНКА ДСК", STSABGSF BG46STSA93000021410654, с титуляр Частен съдебен изпълнител, Георги Самарджиев, рег. № 885, Окръжен съд град Пазарджик и следва да е постъпил в указаната сметка не по-късно от последния ден на проданта.
9.12.16 г., 18:49 targimot.com
94.0 м²
50 415 лв

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Марица“ № 18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 55155.502.1165.1.30 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, едно, шест, пет, точка, едно, точка, три, нула) по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, представляващ АПАРТАМЕНТ № 30 (тридесет) с площ от 42.80 кв.м. (четиридесет и два квадратни метра и осемдесет квадратни дециметра), състоящ се от антре, баня-тоалетна, кухня-дневна, спално помещение и балкон, находящ се на етаж 8 (осми) от сграда с идентификатор № 55155.502.1165.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, едно, шест, пет, точка, едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 55155.502.1165 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, едно, шест, пет), с административен адрес на имота: град Пазарджик, ул. „Марица“ № 18 (осемнадесет), вх. А (буква „А“), ет. 8 (осми), ап. 30 (тридесет), с предназначение на СОС: жилище, апартамент, с брой етажи на обекта: 1 (едно), при граници, съгласно придобивен акт: от югоизток – ап. № 29, от югозапад – двор, от северозапад – ап. № 31, под обекта: СОС с идентификатор № 55155.502.1165.1.26, над обекта: няма, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
18.11.16 г., 19:40 targimot.com
43.0 м²
14 349 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Пазарджик 18
двадесет и седем точка сто четиридесет с шест/ по кадастралната карта на гр. Пазарджик, Област Пазарджик, одобрена със ... Заповед РД-18-97/28.10.2008г. на изп.директор на АГКК, местност ТАТАР МЕЗАР, с начин на трайно ползване: за дърводобивната ... четиридесет и шести/ по картата на възстановената собственост в землището на град Пазарджик., местността „Татар Мезар
21.04.17 г., 18:37 targimot.com
31.0 м²
7 790 лв
Пазарджик. Недвижимият имот е придобит с Акт №85, том 18, дело 542581997г. по описа на СВ Пазарджик. Върху описания ... Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите ... . Пазарджик, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на последния ден (26.06.2017г.), като обявяването на купувач ще се
20.04.17 г., 8:48 targimot.com
64.0 м²
7 572 лв
на гр. Пазарджик, Област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-97/28.10.2008г. на изп. директор на АГКК, местност ТАТАР ... землището на град Пазарджик, с площ от 2569 кв.м/две хиляди петстотин шестдесет и девет квадратни метра/, с начин на трайно ... /, съгласно скица на Община Пазарджик № 287/04.02.2008г. при граници и съседи: имот № 027147 – хранителна пр.на „Марица олио“ АД
21.04.17 г., 20:56 targimot.com
2868.0 м²
89 856 лв
МАГАЗИН, находя щ се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с площ от от 27.60 / двадесет и седем цяло и ... шестдесет/ кв. м., който съгласно Схема № 9204/04.12.2012 г. на СГКК - гр. Пазарджик, представлява самостоятелен обект в ... , точка, едно, точка, десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на
19.04.17 г., 19:58 targimot.com
28.0 м²
31 190 лв

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. ПЛОВДИВСКА № 70, ет. 8, ап. 24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ от осеметажен блок Г, находящ се на ул. „Пловдивска” № 70, кв. 515 по плана на гр. Пазарджик ... , четити, точка, две, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г
12.04.17 г., 15:21 targimot.com
61.0 м²
17 280 лв

Парцел Батак

Батак язовир Батак, Зона А
град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на ... кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на ... карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010
11.04.17 г., 22:03 targimot.com
1827.0 м²
46 916 лв
МАГАЗИН, находящ се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с площ от 34.00 /тридесет и четири/ кв. м ... , който съгласно Схема на СГКК - гр. Пазарджик, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 55155.503.526.1.9 ... карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на
19.04.17 г., 19:59 targimot.com
34.0 м²
38 419 лв

Парцел Батак

Батак язовир Батак, Зона А
карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г ... карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42 ... , точка, четири, пет, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик
11.04.17 г., 22:02 targimot.com
1561.0 м²
42 976 лв
МАГАЗИН, находящ се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с площ от 22.70 /двадесет и две цяло ... седемдесет/ кв. м, който съгласно Схема на СГКК - гр. Пазарджик, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор ... / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор
19.04.17 г., 20:00 targimot.com
23.0 м²
25 653 лв
МАГАЗИН, находящ се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с площ от 22.55 /двадесет и две цяло и ... петдесет и пет/ кв. м, който съгласно Схема на СГКК - гр. Пазарджик, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор ... , дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния
19.04.17 г., 20:00 targimot.com
23.0 м²
25 480 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Княгиня Клементина" 38
незабавно изпълнение (чл.417 от ГПК) по ЧГД № 2677 от 2016 г. на РАЙОНЕН СЪД ПАЗАРДЖИК 7 с-в и Изпълнителен лист издаден на ... ПАЗАРДЖИК ІІІ с-в, с длъжник СОНЯ ЛУКОВА ТАЛАТИНОВА, с адрес гр. ПАЗАРДЖИК УЛ. КИСЕЛЕЦ № 1 (Постоянен адрес) и взискател ... три страни – двор, апартамент №16 /шестнадесет/, коридар и апартамент №18 /осемнадесет/, заедно с мазе №17 /седемнадесет
27.03.17 г., 18:49 targimot.com
108.0 м²
171 000 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Завоя на черна“ № 22, ет. 1, ап. 1
кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на ... . Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК ... , общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес
24.03.17 г., 17:46 targimot.com
82.0 м²
30 074 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Панайот Волов № 32, ет. 8, ап. 21
. Пазарджик. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. / 28.10.2008 г ... , петстотин и пет, точка, шестстотин и четиридесет, точка, едно, точка, двадесети едно), гр. Пазарджик, общ пазарджик, обл ... . Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул
3.04.17 г., 19:45 targimot.com
82.0 м²
43 650 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Петър Мусевич” № 57, ет. 2, ап. 2
Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на ... , област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес ... , община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с
31.03.17 г., 18:52 targimot.com
122.0 м²
55 200 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Пирдоп № 4, вх. А, ап. 4
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК. Адрес на имота: гр ... . Пазарджик, ул. Пирдоп № 4, вх. А, ап. 4. Самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с ... , изба №18, двор и апартамент №2, както и припадащите се 2.38 % ид. ч. /две цяло тридесет и осем стотни процента/ идеални
3.04.17 г., 15:21 targimot.com
98.0 м²
42 532 лв

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.”Васил Априлов” № 5, ет.12, ап.№ 46
Самостоятелен обект в дванадесет етажна жилищна сграда- блок, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Васил Априлов“ № 5 ... № 18 с площ от 3.24 кв.м., ведно с избено помещение №22, с площ от 5.39 кв.м., ведно с 2.20% ид. части от общите части на ... , гаражи и магазини, в кв. 415 по плана на гр. Пазарджик, ЕКАТТЕ 55155, при съседи на апартамента:изток-двор, запад-ап
4.04.17 г., 19:14 targimot.com
75.0 м²
30 082 лв

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.”Рила” №50, ет.3, ап.№7
/ етаж в жилищен блок № 6, в гр. Пазарджик на ул. “Рила“№ 50 /петдесет/, вход А, в квартал 142 /сто четиридесет и втори ... / по плана на гр. Пазарджик. ЕКАТТЕ 55155. състоящ се от спалня, дневна и кухня, със застроена площ 64.48 /шестдесет и ... върху мястото, а съгласно схема на АГКК- Пазарджик - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.598.1.7 по КК
13.03.17 г., 19:11 targimot.com
64.0 м²
21 900 лв

Парцел Белово

Белово кв. Малко Белово
, точка, хиляда деветстотин двадесет и седем/ по кадастрална карта и кадастрални регистри , одобрени със Заповед РД-18-34 ... , том 7, рег.№2607 дело 1817 от 23.06.2004г. на РС-Пазарджик с площ от 2174/две хиляди сто седемдесет и четири/квадратни ... , община Белово, област Пазарджик, при съседи на имота: №03592.503.1926; №03592.503.1924; №03592.503.1923; №03592.503.1922
14.03.17 г., 17:05 targimot.com
2207.0 м²
9 840 лв

Парцел Белово

Белово кв. Малко Белово
, точка, хиляда деветстотин двадесет и шест/ по кадастрална карта и кадастрални регистри , одобрени със Заповед РД-18-34 ... №113, том 7, рег.№2607 дело 1817 от 23.06.2004г. на РС-Пазарджик с площ от 1267/хиляда двеста шестдесет и седем/квадратни
14.03.17 г., 17:06 targimot.com
1265.0 м²
6 320 лв

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК Пловдивска № 99, ет. 11, ап. 66
, обл. Пазарджик. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г ... , петстотин и две, точка, хиляда триста двадесет и осем, точка, едно, точка, шестдесет и шест) гр. Пазарджик, общ. Пазарджик ... на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ПЛОВДИВСКА № 99, ет. 11, ап. 66. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1
15.03.17 г., 19:11 targimot.com
65.0 м²
19 950 лв

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. "Стоян Бакърджиев" № 5
, петстотин и три, точка, седемстотин осемдесет и шест, точка, пет, точка, шест), гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик ... , по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г./28.10.2008 г. на ... . Пазарджик, п.к. 4400, ул. СТОЯН БАКЪРДЖИЕВ (ПЛАКАЛНИЦА) № 5, ет. 1, самостоятелния обект се намира в сграда № 5
9.03.17 г., 15:26 targimot.com
42.0 м²
26 925 лв

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Йордан Ненов” № 32, ет. 0
, обл. Пазарджик, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на ... кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на ... , пет, нула, четири, точка, три, нула, шест, точка, едно, точка, две, шест), находящ се в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик
9.03.17 г., 19:11 targimot.com
61.0 м²
38 976 лв
ПРОДАВА СЕ ИМОТ В ГРАД ПЕЩЕРА, КОЙТО Е В БЛИЗОСТ ДО ГРАДОВЕТЕ БАТАК И БРАЦИГОВО, НА 18 КМ ОТ ПАЗАРДЖИК И НА 40 КМ ОТ ... САЛОН.ПОД ЦЕЛИЯ ЕТАЖ Е РАЗПОЛОЖЕНО МАЗЕ. ГОЛЯМ ДВОР ОТ 625 КВ.М, В КОЙТО СА РАЗПОЛОЖЕНИ ЛЯТНА КУХНЯ ОТ 18 КВ.М И ВЪНШНА
22.03.17 г., 18:41 bazar.bg
165.0 м²
60 000 лв

Къща ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Тодор Каблешков №58
кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед № РД - 18 - 97/28.10.2008 година на ... кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед № РД - 18 - 97/28.10.2008 година на ... / по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, с площ от 445.00 /четиристотин четиридесет и пет
21.03.17 г., 18:53 targimot.com
187.0 м²
79 740 лв