Офис ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Сан Стефано“ № 4, ет. - 1
135 м²
42,000 лв
2016-12-10
- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.526.1.7 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно, точка, седем), находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Сан Стефано“ № 4, ет. - 1, обл. Пазарджик, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.526 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест), с предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта: 3 (три), посочена в документа площ: 135.45 кв.м. (сто тридесет и пет цяло и четиридесет и пет стотни квадратни метра) и съседни самостоятелни обекти в сградата: на ниво 1 (едно): на същия етаж: 55155.503.526.1.14, под обекта: няма, над обекта: 55155.503.526.1.6; на ниво 2 (две): на същия етаж: 55155.503.526.1.6, под обекта: няма, над обекта: няма; на ниво 3 (три): на същия етаж: няма, под обекта: 55155.503.526.1.8, 55155.503.526.1.6, над обекта: няма. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 42000,00 лв. (четиридесет и две хиляди лева) с вкл. ДДС, съставляваща 80 % от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС.
Ощеtargimot.com

Офис ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Сан Стефано“ № 4, ет. - 1,
135 м²
52,500 лв
2016-10-24
- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.526.1.7 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно, точка, седем), находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Сан Стефано“ № 4, ет. - 1, обл. Пазарджик, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.526 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест), с предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта: 3 (три), посочена в документа площ: 135.45 кв.м. (сто тридесет и пет цяло и четиридесет и пет стотни квадратни метра) и съседни самостоятелни обекти в сградата: на ниво 1 (едно): на същия етаж: 55155.503.526.1.14, под обекта: няма, над обекта: 55155.503.526.1.6; на ниво 2 (две): на същия етаж: 55155.503.526.1.6, под обекта: няма, над обекта: няма; на ниво 3 (три): на същия етаж: няма, под обекта: 55155.503.526.1.8, 55155.503.526.1.6, над обекта: няма. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 52500,00 лв. (петдесет и две хиляди и петстотин лева) с вкл. ДДС, съставляваща 75 % от цената, определена в Протокол на ЧСИ от 07.09.2016 г., съгласно чл. 494, ал. 2, чл. 485 и чл. 468, ал. 1 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС.
Ощеtargimot.com

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Сан Стефано” № 4
34 м²
42,112 лв
2016-10-24
МАГАЗИН, находящ се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с площ от 34.00 /тридесет и четири/ кв. м, който съгласно Схема на СГКК - гр. Пазарджик, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 55155.503.526.1.9 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно, точка, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Сан Стефано” № 4, ет. 0, който самостоятелен обект се намира в двуетажна сграда № 1 /едно/, с идентификатор № 55155.503.526.1 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 55155.503.526 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест/, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 /един/, с прилежащи части на този обект: 1/12 /една дванадесета/ идеални части от обслужващ пасаж 1 /едно/, целият с площ от 85.60 кв. м /осемдесет и пет цяло и шест квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор № 55155.503.526.1.14, имот с идентификатор № 55155.503.526.1.13, имот с идентификатор № 55155.503.526.1.10, под обекта: имот с идентификатор № 55155.503.526.1.14, над обекта: няма, ведно с 1/12 ид.части от обслужващ пасаж 1, целия с площ 85,60 кв.м. и припадащите се 28,63/1071 ид.части от дворното място, цялото с площ 1071 кв.м.
Ощеtargimot.com

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Сан Стефано” № 4
23 м²
27,928 лв
2016-10-24
МАГАЗИН, находящ се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с площ от 22.55 /двадесет и две цяло и петдесет и пет/ кв. м, който съгласно Схема на СГКК - гр. Пазарджик, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 55155.503.526.1.12 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно, точка, дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Сан Стефано” № 4, ет. 0, който самостоятелен обект се намира в двуетажна сграда № 1 /едно/, с идентификатор №55155.503.526.1 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 55155.503.526 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест/, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 /един/, с прилежащи на този обект: 1/12 /една дванадесета/ идеални части от обслужващ пасаж 1 /едно/, целият с площ от 85.60 кв. м /осемдесет и пет цяло и шест квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор № 55155.503.526.1.11, имотс идентификатор № 55155.503.526.1.13, подобекта: няма, над обекта: няма, ведно с 22.55/1071 идеални части от дворното място върху, което е построен имота, цялото с площ 1071 кв.м. ведно с 1/12 ид.части от обслужващ пасаж 1, целия с площ 85,60 кв.м. и припадащите се 19,12/1071 ид.части от дворното място, в което е построена сградата, цялото с площ 1071 кв.м.
Ощеtargimot.com

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Сан Стефано” № 4
23 м²
28,123 лв
2016-10-24
МАГАЗИН, находящ се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с площ от 22.70 /двадесет и две цяло седемдесет/ кв. м, който съгласно Схема на СГКК - гр. Пазарджик, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 55155.503.526.1.11 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно, точка, единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Сан Стефано” № 4, ет. 0, който самостоятелен обект се намира в двуетажна сграда № 1 /едно/, с идентификатор №55155.503.526.1/пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 55155.503.526 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест/, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 /един/, с прилежащи части на този обект: 1/12 /една дванадесета/ идеални части от обслужващ пасаж 1 /едно/, целият с площ от 85.60 кв. м /осемдесет и пет цяло и шест квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор № 55155.503.526.1.13, имот с идентификатор № 55155.503.526.1.12, под обекта: няма, над обекта: няма, ведно с 1/12 ид.части от обслужващ пасаж 1, целия с площ 85,60 кв.м. и припадащите се 19,12/1071 ид.части от дворното място, в което е построена сградата, цялото с площ 1071 кв.м.
Ощеtargimot.com

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Сан Стефано №4
487 м²
189,970 лв
2016-11-1
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №55155.503.526.1.13/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, петстотин двадесет и шест, точка, едно, точка, тринадесет/ по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г., на ИД на АГКК, с последно изменение: няма издадена заповед за изменение, с адрес: гр.Пазарджик, ул. Сан Стефано №4, ет.0, като обекта се намира в сграда с идентификатор №55155.503.526.1, разположена в поземлен имот с идентификатор №55155.503.526, с предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 2/две/, с площ от 487.35 кв.м./четиристотин осемдесет и седем цяло и тридесет и пет стотни квадратни метра/, ВЕДНО с 1/12/една дванадесета/ идеална част от обслужващ пасаж 1/едно/ целият с площ 85.6 кв.м.,, при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1/едно/: на същия етаж: №55155.503.526.1.12, №55155.503.526.1.11, №55155.503.526.1.10, №55155.503.526.1.9, под обекта: №55155.503.526.1.14, над обекта: няма, и съседни самостоятелни обекти на ниво 2/две/: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма, ведно с 416.46 /четиристотин и шестнадесет цяло и четиридесет и шест/квадратни метра от дворното място върху което е изградена сградата със самостоятелният обект, цялата с площ от 1071 кв.м/хиляда и седемдесет и един квадратни метра/, съставляващ поземлен имот с идентификатор № №55155.503.526/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, петстотин двадесет и шест/ по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г., на ИД на АГКК, с адрес на имота: гр.Пазарджик, ул. Сан Стефано №4/четири/, с площ от 1071/хиляда седемдесет и един/ квадратни метра, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, при съседи: №55155.503.873, №55155.503.525, №55155.503.9547.
Ощеtargimot.com

Офис ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Сан Стефано №4
25 м²
11,443 лв
2016-11-1
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №55155.503.526.1.8/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, петстотин двадесет и шест, точка, едно, точка, осем/, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г., на ИД на АГКК, с последно изменение: няма издадена заповед за изменение, с адрес: гр.Пазарджик, ул. Сан Стефано №4, ет.0, като обекта се намира в сграда с идентификатор №55155.503.526.1, разположена в поземлен имот с идентификатор №55155.503.526, с предназначение: обекти със специално предназначение, брой нива на обекта: 1/едно/, с площ от 24.65 кв.м./двадесет и четири цяло и шестдесет и пет стотни квадратни метра/, ВЕДНО с 1/12/една дванадесета/ идеална част от обслужващ пасаж 1/едно/ целият с площ 85.6 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: №55155.503.526.1.6, под обекта: №55155.503.526.1.14, над обекта: №55155.503.526.1.7 ведно с 26.77/двадесет и шест цяло и седемдесет и седем/квадратни метра идеални части от дворното място върху което е изградена сградата със самостоятелният обект, цялата с площ от 1071 кв.м/хиляда и седемдесет и един квадратни метра/, съставляващ поземлен имот с идентификатор № №55155.503.526/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, петстотин двадесет и шест/ по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г., на ИД на АГКК, с адрес на имота: гр.Пазарджик, ул. Сан Стефано №4/четири/, с площ от 1071/хиляда седемдесет и един/ квадратни метра, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, при съседи: №55155.503.873, №55155.503.525, №55155.503.9547;
Ощеtargimot.com

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Сан Стефано” № 4
28 м²
34,185 лв
2016-10-24
МАГАЗИН, находя щ се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с площ от от 27.60 / двадесет и седем цяло и шестдесет/ кв. м., който съгласно Схема № 9204/04.12.2012 г. на СГКК - гр. Пазарджик, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 55155.503.526.1.10 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно, точка, десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Сан Стефано” № 4, ет. 0, който самостоятелен обект се намира в двуетажна сграда № 1 /едно/, с идентификатор № 55155.503.526.1 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 55155.503.526 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест/, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 /един/, с прилежащи части на този обект: 1/12 /една дванадесета/ идеални части от обслужващ пасаж 1 /едно/, целият с площ от 85.60 кв. м /осемдесет и пет цяло и шест квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор № 55155.503.526.1.9, имот с идентификатор № 55155.503.526.1.13, под обекта: имот с идентификатор № 55155.503.526.1.14, над обекта: няма, ведно с 1/12 ид.части от обслужващ пасаж 1, целия с площ 85,60 кв.м. и припадащите се 23,25/1071 ид.части от дворното място, цялото с площ 1071 кв.м.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Пазарджик, Сан Стефано
23 м²
29,192 лв
2017-11-9
МАГАЗИН, находящ се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с площ от 22.70 /двадесет и две цяло седемдесет/ кв. м, който съгласно Схема на СГКК - гр. Пазарджик, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 55155.503.526.1.11 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно, точка, единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Сан Стефано” № 4, ет. 0, който самостоятелен обект се намира в двуетажна сграда № 1 /едно/, с идентификатор №55155.503.526.1/пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 55155.503.526 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест/, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 /един/, с прилежащи части на този обект: 1/12 /една дванадесета/ идеални части от обслужващ пасаж 1 /едно/, целият с площ от 85.60 кв. м /осемдесет и пет цяло и шест квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор № 55155.503.526.1.13, имот с идентификатор № 55155.503.526.1.12, под обекта: няма, над обекта: няма, ведно с 1/12 ид.части от обслужващ пасаж 1, целия с площ 85,60 кв.м. и припадащите се 19,12/1071 ид.части от дворното място, в което е построена сградата, цялото с площ 1071 кв.м.
Ощеtargimot.com
34 м²
43,723 лв
2017-11-9
МАГАЗИН, находящ се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с площ от 34.00 /тридесет и четири/ кв. м, който съгласно Схема на СГКК - гр. Пазарджик, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 55155.503.526.1.9 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно, точка, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Сан Стефано” № 4, ет. 0, който самостоятелен обект се намира в двуетажна сграда № 1 /едно/, с идентификатор № 55155.503.526.1 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 55155.503.526 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест/, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 /един/, с прилежащи части на този обект: 1/12 /една дванадесета/ идеални части от обслужващ пасаж 1 /едно/, целият с площ от 85.60 кв. м /осемдесет и пет цяло и шест квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор № 55155.503.526.1.14, имот с идентификатор № 55155.503.526.1.13, имот с идентификатор № 55155.503.526.1.10, под обекта: имот с идентификатор № 55155.503.526.1.14, над обекта: няма, ведно с 1/12 ид.части от обслужващ пасаж 1, целия с площ 85,60 кв.м. и припадащите се 28,63/1071 ид.части от дворното място, цялото с площ 1071 кв.м
Ощеtargimot.com
28 м²
35,494 лв
2017-11-9
МАГАЗИН, находя щ се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с площ от от 27.60 / двадесет и седем цяло и шестдесет/ кв. м., който съгласно Схема № 9204/04.12.2012 г. на СГКК - гр. Пазарджик, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 55155.503.526.1.10 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно, точка, десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Сан Стефано” № 4, ет. 0, който самостоятелен обект се намира в двуетажна сграда № 1 /едно/, с идентификатор № 55155.503.526.1 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 55155.503.526 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест/, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 /един/, с прилежащи части на този обект: 1/12 /една дванадесета/ идеални части от обслужващ пасаж 1 /едно/, целият с площ от 85.60 кв. м /осемдесет и пет цяло и шест квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор № 55155.503.526.1.9, имот с идентификатор № 55155.503.526.1.13, под обекта: имот с идентификатор № 55155.503.526.1.14, над обекта: няма, ведно с 1/12 ид.части от обслужващ пасаж 1, целия с площ 85,60 кв.м. и припадащите се 23,25/1071 ид.части от дворното място, цялото с площ 1071 кв.м.
Ощеtargimot.com
23 м²
29,006 лв
2017-11-9
МАГАЗИН, находящ се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с площ от 22.55 /двадесет и две цяло и петдесет и пет/ кв. м, който съгласно Схема на СГКК - гр. Пазарджик, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 55155.503.526.1.12 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно, точка, дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Сан Стефано” № 4, ет. 0, който самостоятелен обект се намира в двуетажна сграда № 1 /едно/, с идентификатор №55155.503.526.1 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 55155.503.526 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест/, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 /един/, с прилежащи на този обект: 1/12 /една дванадесета/ идеални части от обслужващ пасаж 1 /едно/, целият с площ от 85.60 кв. м /осемдесет и пет цяло и шест квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор № 55155.503.526.1.11, имотс идентификатор № 55155.503.526.1.13, подобекта: няма, над обекта: няма, ведно с 22.55/1071 идеални части от дворното място върху, което е построен имота, цялото с площ 1071 кв.м. ведно с 1/12 ид.части от обслужващ пасаж 1, целия с площ 85,60 кв.м. и припадащите се 19,12/1071 ид.части от дворното място, в което е построена сградата, цялото с площ 1071 кв.м.
Ощеtargimot.com
34 м²
48,582 лв
2017-8-28
МАГАЗИН, находящ се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с площ от 34.00 /тридесет и четири/ кв. м, който съгласно Схема на СГКК - гр. Пазарджик, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 55155.503.526.1.9 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно, точка, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Сан Стефано” № 4, ет. 0, който самостоятелен обект се намира в двуетажна сграда № 1 /едно/, с идентификатор № 55155.503.526.1 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 55155.503.526 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест/, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 /един/, с прилежащи части на този обект: 1/12 /една дванадесета/ идеални части от обслужващ пасаж 1 /едно/, целият с площ от 85.60 кв. м /осемдесет и пет цяло и шест квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор № 55155.503.526.1.14, имот с идентификатор № 55155.503.526.1.13, имот с идентификатор № 55155.503.526.1.10, под обекта: имот с идентификатор № 55155.503.526.1.14, над обекта: няма, ведно с 1/12 ид.части от обслужващ пасаж 1, целия с площ 85,60 кв.м. и припадащите се 28,63/1071 ид.части от дворното място, цялото с площ 1071 кв.м.
Ощеtargimot.com
23 м²
32,229 лв
2017-8-28
МАГАЗИН, находящ се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с площ от 22.55 /двадесет и две цяло и петдесет и пет/ кв. м, който съгласно Схема на СГКК - гр. Пазарджик, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 55155.503.526.1.12 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно, точка, дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Сан Стефано” № 4, ет. 0, който самостоятелен обект се намира в двуетажна сграда № 1 /едно/, с идентификатор №55155.503.526.1 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 55155.503.526 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест/, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 /един/, с прилежащи на този обект: 1/12 /една дванадесета/ идеални части от обслужващ пасаж 1 /едно/, целият с площ от 85.60 кв. м /осемдесет и пет цяло и шест квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор № 55155.503.526.1.11, имотс идентификатор № 55155.503.526.1.13, подобекта: няма, над обекта: няма, ведно с 22.55/1071 идеални части от дворното място върху, което е построен имота, цялото с площ 1071 кв.м. ведно с 1/12 ид.части от обслужващ пасаж 1, целия с площ 85,60 кв.м. и припадащите се 19,12/1071 ид.части от дворното място, в което е построена сградата, цялото с площ 1071 кв.м.
Ощеtargimot.com
28 м²
39,438 лв
2017-8-28
МАГАЗИН, находя щ се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с площ от от 27.60 / двадесет и седем цяло и шестдесет/ кв. м., който съгласно Схема № 9204/04.12.2012 г. на СГКК - гр. Пазарджик, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 55155.503.526.1.10 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно, точка, десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Сан Стефано” № 4, ет. 0, който самостоятелен обект се намира в двуетажна сграда № 1 /едно/, с идентификатор № 55155.503.526.1 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 55155.503.526 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест/, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 /един/, с прилежащи части на този обект: 1/12 /една дванадесета/ идеални части от обслужващ пасаж 1 /едно/, целият с площ от 85.60 кв. м /осемдесет и пет цяло и шест квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор № 55155.503.526.1.9, имот с идентификатор № 55155.503.526.1.13, под обекта: имот с идентификатор № 55155.503.526.1.14, над обекта: няма, ведно с 1/12 ид.части от обслужващ пасаж 1, целия с площ 85,60 кв.м. и припадащите се 23,25/1071 ид.части от дворното място, цялото с площ 1071 кв.м.
Ощеtargimot.com
23 м²
32,436 лв
2017-8-28
МАГАЗИН, находящ се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с площ от 22.70 /двадесет и две цяло седемдесет/ кв. м, който съгласно Схема на СГКК - гр. Пазарджик, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 55155.503.526.1.11 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно, точка, единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Сан Стефано” № 4, ет. 0, който самостоятелен обект се намира в двуетажна сграда № 1 /едно/, с идентификатор №55155.503.526.1/пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 55155.503.526 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест/, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 /един/, с прилежащи части на този обект: 1/12 /една дванадесета/ идеални части от обслужващ пасаж 1 /едно/, целият с площ от 85.60 кв. м /осемдесет и пет цяло и шест квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор № 55155.503.526.1.13, имот с идентификатор № 55155.503.526.1.12, под обекта: няма, над обекта: няма, ведно с 1/12 ид.части от обслужващ пасаж 1, целия с площ 85,60 кв.м. и припадащите се 19,12/1071 ид.части от дворното място, в което е построена сградата, цялото с площ 1071 кв.м.
Ощеtargimot.com
28 м²
31,190 лв
2017-4-19
МАГАЗИН, находя щ се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с площ от от 27.60 / двадесет и седем цяло и шестдесет/ кв. м., който съгласно Схема № 9204/04.12.2012 г. на СГКК - гр. Пазарджик, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 55155.503.526.1.10 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно, точка, десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Сан Стефано” № 4, ет. 0, който самостоятелен обект се намира в двуетажна сграда № 1 /едно/, с идентификатор № 55155.503.526.1 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 55155.503.526 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест/, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 /един/, с прилежащи части на този обект: 1/12 /една дванадесета/ идеални части от обслужващ пасаж 1 /едно/, целият с площ от 85.60 кв. м /осемдесет и пет цяло и шест квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор № 55155.503.526.1.9, имот с идентификатор № 55155.503.526.1.13, под обекта: имот с идентификатор № 55155.503.526.1.14, над обекта: няма, ведно с 1/12 ид.части от обслужващ пасаж 1, целия с площ 85,60 кв.м. и припадащите се 23,25/1071 ид.части от дворното място, цялото с площ 1071 кв.м.
Ощеtargimot.com
34 м²
38,419 лв
2017-4-19
МАГАЗИН, находящ се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с площ от 34.00 /тридесет и четири/ кв. м, който съгласно Схема на СГКК - гр. Пазарджик, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 55155.503.526.1.9 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно, точка, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Сан Стефано” № 4, ет. 0, който самостоятелен обект се намира в двуетажна сграда № 1 /едно/, с идентификатор № 55155.503.526.1 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 55155.503.526 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест/, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 /един/, с прилежащи части на този обект: 1/12 /една дванадесета/ идеални части от обслужващ пасаж 1 /едно/, целият с площ от 85.60 кв. м /осемдесет и пет цяло и шест квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор № 55155.503.526.1.14, имот с идентификатор № 55155.503.526.1.13, имот с идентификатор № 55155.503.526.1.10, под обекта: имот с идентификатор № 55155.503.526.1.14, над обекта: няма, ведно с 1/12 ид.части от обслужващ пасаж 1, целия с площ 85,60 кв.м. и припадащите се 28,63/1071 ид.части от дворното място, цялото с площ 1071 кв.м.
Ощеtargimot.com