Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Райко Алексиев“ № 4
56 м²
9,285 лв
2017-1-24
½ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 55155.505.139.1.18 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, едно, три, девет, точка, едно, точка, едно, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, представляващ АПАРТАМЕНТ № 18 (осемнадесети), находящ се на V (пети) етаж от сграда № 1 (едно) с идентификатор № 55155.505.139.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, едно, три, девет, точка, едно), построена в поземлен имот с идентификатор № 55155.505.139 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, едно, три, девет), находящ се в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с административен адрес ул. „Райко Алексиев“ № 4 (четири), с площ на СОС от 55,73 кв.м. (петдесет и пет квадратни метра и седемдесет и три квадратни дециметра), при граници и съседи на СОС съгласно кадастрална карта: на същия етаж - СОС с идентификатор N° 55155.505.139.1.17 и СОС с идентификатор N° 55155.505.139.1.19 под обекта - СОС с идентификатор N° 55155.505.139.1.14; над обекта - СОС с идентификатор № 55155.505.139.1.22 ведно с прилежащото избено помещение № 16 (шестнадесет) с площ от 2,66 кв.м. (два квадратни метра и шестдесет и шест квадратни дециметра), при граници на избеното помещение: север - избено помещение N° 17, юг - улица, запад - коридор, ведно с 3,2594 % (три цяло две хиляди петстотин деветдесет и четири десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата с идентификатор № 55155505.139.1 и от правото на строеж
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Райко Алексиев“ № 4
56 м²
7,509 лв
2016-11-8
½ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 55155.505.139.1.18 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, едно, три, девет, точка, едно, точка, едно, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, представляващ АПАРТАМЕНТ № 18 (осемнадесети), находящ се на V (пети) етаж от сграда № 1 (едно) с идентификатор № 55155.505.139.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, едно, три, девет, точка, едно), построена в поземлен имот с идентификатор № 55155.505.139 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, едно, три, девет), находящ се в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с административен адрес ул. „Райко Алексиев“ № 4 (четири), с площ на СОС от 55,73 кв.м. (петдесет и пет квадратни метра и седемдесет и три квадратни дециметра), при граници и съседи на СОС съгласно кадастрална карта: на същия етаж - СОС с идентификатор N° 55155.505.139.1.17 и СОС с идентификатор N° 55155.505.139.1.19 под обекта - СОС с идентификатор N° 55155.505.139.1.14; над обекта - СОС с идентификатор № 55155.505.139.1.22 ведно с прилежащото избено помещение № 16 (шестнадесет) с площ от 2,66 кв.м. (два квадратни метра и шестдесет и шест квадратни дециметра), при граници на избеното помещение: север - избено помещение N° 17, юг - улица, запад - коридор, ведно с 3,2594 % (три цяло две хиляди петстотин деветдесет и четири десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата с идентификатор № 55155505.139.1 и от правото на строеж
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Райко Алексиев“ № 29
69 м²
22,320 лв
2016-10-28
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.505.633.1.21 (петдесет и една хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и пет, точка, шестстотин тридесет и три, точка, едно, точка, двадесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пазарджик, ул. „Райко Алексиев“ № 29, ет. 7, ап. 21, самостоятелния обект се намира в сграда 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.505.633 (петдесет и една хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и пет, точка, шестстотин тридесет и три), предназначение на самостоятелния обект: жилище апартамент, брай нива на обекта: 1 (един), посочена в документа площ: 69,04 кв.м. (шестдесет и девет цяло и четири кв.м.), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 55155.505.633.1.20, под обекта: 55155.505.633.1.18, над обекта: 55155.505.633.1.24, ВЕДНО с избено помещение № 21 А с площ 7,17 кв.м., ВЕДНО с 2,0258 % идеални части от общите части на сграда с идентификатор 55155.505.633.1, застроена площ на сградата 234 кв.м. (двеста тридесет и четири кв.м.) и ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Пазарджик, Райко Алексиев