Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Панайот Волов“ № 32, ет. 3, ап. 6
- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.505.640.1.6 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, шест, четири, нула, точка, едно, точка, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на самостоятелния обект: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Панайот Волов“ № 32, ет. 3, ап. 6, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 55155.505.640.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, шест, четири, нула, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Панайот Волов“ № 32, застроена площ на сградата: 231 кв.м., брой етажи: 8, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.505.640 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, шест, четири, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Панайот Волов“ № 32, с площ: 231 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Високо застрояване (над 15 m), номер по предходен план: 2040; квартал: 66, при съседи: 55155.505.621, 55155.505.639, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, площ: 82.21 кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 55155.505.640.1.7, под обекта: 55155.505.640.1.3, над обекта: 55155.505.640.1.9, стар идентификатор: 55155.505.640.1.7, ВЕДНО с избено помещение № 6 с площ 3.71 кв.м., при съседи на избеното помещение: изба № 7, изба № 8 и коридор, ВЕДНО с 2.51 % идеални част от общите части на описаната по-горе сграда с идентификатор 55155.505.640.1 и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот с идентификатор 55155.505.640. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 41250,00 лв. (четиридесет и една хиляди двеста и петдесет лева), съставляваща 75 % от цената, съгласно чл. 484 от ГПК, чл. 485 от ГПК, във връзка с чл. 468 от ГПК.
24.10.16 г., 13:29 targimot.com
82.0 м²
41 250,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Пазарджик Панайот Волов