Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Панайот Волов № 32, ет. 8, ап. 21
82 м²
43,650 лв
2017-4-3
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 55155.505.640.1.21 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и пет, точка, шестстотин и четиридесет, точка, едно, точка, двадесети едно), гр. Пазарджик, общ пазарджик, обл. Пазарджик. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. / 28.10.2008 г. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Панайот Волов“ № 32, ет. 8, ап. 21. Самостоятелният обенкт се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.505.640. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1. Площ по нотариален акт: 82,21 кв.м. (осемдесет и две цяло и двадесет и една стотни квадратни метра). Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.505.640.1.22, под обекта: 55155.505.640.1.18, над обекта: няма. Стар идентификатор: 55155.505.640.1.22, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 21 (двадесет и едно) с площ от 6,80 кв.м. (шест цяло и осемдесет стотни квадратни метра), при съседи: изток улица, запад – коридор, юг – изба № 20, ВЕДНО с 2,65 % (две цяло и шестдесет и пет стотни процената) иделана част от общите части на сградата и от правото на строеж.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Пазарджик, Панайот Волов