ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.505.199 /пет пет едно пет пет точка пет нула пет точка едно девет девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 97/28.10.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. „Христо Ботев“ № 126, посочена в документа площ от 413 /четиристотин и тринадесет/ кв.м., трайно предназначение на теритотията: ур
Адрес: бул. "Христо Ботев" № 126, Пазарджик
413 м²
253 872 лв
13.08.2018 г.
Ощеtargimot.com
Адрес: бул. „Христо Ботев“ № 136, Пазарджик
433 м²
32 000 лв
8.12.2017 г.
Ощеtargimot.com
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more