Парцел ОМУРТАГ

ОМУРТАГ ул. Александър Стамболийски № 29
Недвижим имот, находящ се в гр. Омуртаг, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53535.501.356 по кадастралната карта на гр. Омуртаг, одобрена със Заповед № РД—18-86/17.12.2009 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Омуртаг, ул. „Ал.Стамболийски“ № 29 с площ от 382 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 356, квартал 24, парцел VІІІ, при граници и съседи: имот с идентификатор № 53535.501.357, имот с идентификатор № 53535.501.3075, имот с идентификатор № 53535.501.3057, заедно с построените в него: 1/ СГРАДА с идентификатор № 53535.501.356.1, разположена в гореописания поземлен имот, със застроена площ 116 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: жилищена сграда – еднофамилна; 2/ СГРАДА с идентификатор № 53535.501.356.2, разположена в гореописания поземлен имот, със застроена площ 10 кв.м. с предназначение: селскостопанска сграда; 3/ СГРАДА с идентификатор № 53535.501.356.3, разположена в гореописания поземлен имот, със застроена площ 10 кв.м., с предназначение: селскостопанска сграда; 4/ СГРАДА с идентификатор № 53535.501.356.4, разположена в гореописания поземлен имот, със застроена площ 25 кв.м., с предназначение: селскостопанска сграда.
8.11.16 г., 1:12 targimot.com
382.0 м²
37 500,00 лв

Къща ОМУРТАГ

ОМУРТАГ ул. Александър Стамболийски № 26
ДВУЕТАЖНА ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ДВА ГАРАЖА И СТУДИО НА ПЪРВИ ЕТАЖ, изградена в груб строеж, находяща се в гр. Омуртаг, ул. „Александър Стамболийски“ № 26 със застроена площ на сградата от 148,11 кв.м. и разгъната застроена площ от 467.56 кв.м.. състояща се от:партерен етаж, включващ магазин за промишлени стоки, два броя гаражи, студио с бокс и санитарен възел, два жилищни етажа, маза, като сградата е изградена въз основа на отстъпено право на строеж върху общински парцел № VІ-225 по плана на гр. Омуртаг, с площ на имота от 513 кв.м.
7.11.16 г., 15:52 targimot.com
148.0 м²
111 600,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Омуртаг ул. Александър Стамболийски