Промишлена сграда, 534m 2 (под наем)

с.Камбурово, общ. Омуртаг
Поземлен имот с площ от 4 444 кв.м., заедно с построените в него масивна сграда с площ от 534 кв.м. и малка жилищна сграда. Агенцията съдейства за отпускане на банков кредит при най-изгодни условия за клиента.
4.01.17 г., 14:58 officespace.bg
750,00 лв

Двустаен апартамент ОМУРТАГ

ОМУРТАГ ул. Тимок № 7, ет. 4, ап. 4
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Омуртаг, ул.“Тимок“ № 7, а именно: АПАРТАМЕНТ № 4, с площ от 51.74 кв.м., находящ се на ІV етаж в МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена върху урегулиран поземлен имот ІV КЖС в кв. № 69 по регулационния план на града, заедно с принадлежащото му ИЗБЕНО помещение № 2 с площ от 2.42 кв.м., ведно с 1,96 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото.
21.12.16 г., 20:03 targimot.com
52.0 м²
12 960,00 лв

Къща ОМУРТАГ

ОМУРТАГ ул. Възраждане № 2
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Омуртаг, ул.“Възраждане“ № 2, а именно: МАСИВНА ЖИЛИЩНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с дървен гредоред, имотна партида № 22911, с идентификатор 53535.501.685.3 със застроена площ от 22 кв.м., МАСИВНА ЖИЛИЩНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с дървен гредоред, имотна партида № 22912, с идентификатор 53535.501.685.2 със застроена площ от 26 кв.м. и ПОЛУМАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, имотна партида № 22910 с идентификатор 53535.501.685.1 със застроена площ то 78 кв.м. построени на основание отстъпено право на строеж върху общинско ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 292 кв.м., за което е отреден УПИ VІІ-685. в кв. 74 по плана на гр. Омуртаг.
21.12.16 г., 19:45 targimot.com
78.0 м²
51 750,00 лв

Къща ОМУРТАГ

ОМУРТАГ ул. Волга № 30
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Омуртаг, ул. „Волга“ № 30, а именно: ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 57 кв.м., построена на основание отстъпено право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот ХІІІ-933 в квартал 37 по регулационния план на града с площ на имота 280 кв. м.
21.12.16 г., 19:42 targimot.com
57.0 м²
20 400,00 лв

Къща ОМУРТАГ

ОМУРТАГ ул.Цанко Церковски № 5
Предишни търгове на този имот
8.12.16 г., 21:40 targimot.com
368.0 м²
52 800,00 лв
Банка ДСК продава собствен имот представляващ гараж находящ се в гр. Омуртаг, ул. Ив. Вазов. Лице за контакт: Деян Върбанчовски, Банка ДСК ЕАД, 02/80 10 061, e-mail: ***. Предложена е индикативна офертна цена, окончателната продажна цена ще бъде определена на база постъпилите предложения от купувачите.
6.12.16 г., 18:50 bazar.bg
20.0 м²
6 500,00 лв
Банка ДСК продава собствен имот представляващ гараж находящ се в гр. Омуртаг, ул. Ив. Вазов. Лице за контакт: Деян Върбанчовски, Банка ДСК ЕАД, 02/80 10 061, e-mail: ***. Предложена е индикативна офертна цена, окончателната продажна цена ще бъде определена на база постъпилите предложения от купувачите.
6.12.16 г., 17:49 bazar.bg
18.0 м²
6 000,00 лв

Къща Сливо поле

Сливо поле ул. Хан Омуртаг № 2
ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 100 кв.м. /хиляда и сто квадратни метра/, намиращо се в гр.Сливо поле, общ.Сливо поле, обл. Русе, представляващо парцел ІV – 136 /четири римско, тире, сто тридесет и шест арабско/, в кв. 53 /петдесет и три/ - по нотариален акт, а по скица представляващо УПИ ІV – 1085/четири римско, тире, хиляда осемдесет и пет арабско/, в кв.53 /петдесет и три/, с административен адрес: гр.Сливо поле, ул. Хан Омуртаг № 2 /две/, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 105 кв.м. /сто и пет квадратни метра/ и гараж със застроена площ от 37 кв.м. /тридесет и седем квадратни метра/, съгласно удостоверение от Община Сливо поле, а по нотариален акт: жилищна сграда, лятна кухня, изба, стопанска постройка, тоалетна и други подобрения, при граници: улица, УПИ V-136, УПИ ІІІ – 137, УПИ ІХ - 138 Начална цена, от която ще започне публичната продан: 68 661 лв.
21.11.16 г., 4:12 targimot.com
105.0 м²
68 661,00 лв

Къща ОМУРТАГ

ОМУРТАГ ул. Арда № 7
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53535.501.759 с административен адрес гр. Омуртаг, ул.”Арда” № 7 и е с площ от 361,00 кв.м., трайно предназначение – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10 кв.м., стар идентификатор 759, кв.71, парцел ІV, ведно с построената в него сграда с идентификатор 53535.501.759.1 със застроена площ от 135 кв.м., бр. етажи 4, с предназначение жилищна сграда - еднофамилна.
16.11.16 г., 1:12 targimot.com
135.0 м²
90 450,00 лв

Етаж от къща ОМУРТАГ

ОМУРТАГ ул. Дунав № 19
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр.Омуртаг ул. „Дунав“ № 19 представляващ втори жилищен етаж с площ на целия етаж 110 кв.м. от масивна двуфамилна жилищна сграда, построена на основание отстъпено право на строеж върху парцел І-1240 в кв. 118 по плана на гр. Омуртаг с обща площ на парцела 350,00 кв.м. с прилижащата МАЗА с площ 12,00 лв., заедно със същата идеална част от общите части на сградата и правото на строеж.
8.11.16 г., 9:17 targimot.com
110.0 м²
35 400,00 лв

Парцел ОМУРТАГ

ОМУРТАГ ул. Александър Стамболийски № 29
Недвижим имот, находящ се в гр. Омуртаг, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53535.501.356 по кадастралната карта на гр. Омуртаг, одобрена със Заповед № РД—18-86/17.12.2009 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Омуртаг, ул. „Ал.Стамболийски“ № 29 с площ от 382 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 356, квартал 24, парцел VІІІ, при граници и съседи: имот с идентификатор № 53535.501.357, имот с идентификатор № 53535.501.3075, имот с идентификатор № 53535.501.3057, заедно с построените в него: 1/ СГРАДА с идентификатор № 53535.501.356.1, разположена в гореописания поземлен имот, със застроена площ 116 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: жилищена сграда – еднофамилна; 2/ СГРАДА с идентификатор № 53535.501.356.2, разположена в гореописания поземлен имот, със застроена площ 10 кв.м. с предназначение: селскостопанска сграда; 3/ СГРАДА с идентификатор № 53535.501.356.3, разположена в гореописания поземлен имот, със застроена площ 10 кв.м., с предназначение: селскостопанска сграда; 4/ СГРАДА с идентификатор № 53535.501.356.4, разположена в гореописания поземлен имот, със застроена площ 25 кв.м., с предназначение: селскостопанска сграда.
8.11.16 г., 1:12 targimot.com
382.0 м²
37 500,00 лв

Къща ОМУРТАГ

ОМУРТАГ ул. Тунджа № 11
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Омуртаг, ул. „Тунджа“ № 11, а именно: ДВОРНО МЯСТО с площ от 381 кв.м., съставляващо имот № І-1162 в кв. 100 по плана на гр. Омуртаг при граници на имота: ул.“Дунав“, ул.Тунджа“, поземлен имот № Х-1163, поземлен имот ІІ-1171 ведно с построените в същото дворно място ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 76 кв.м. ВТОРОСТЕПЕННА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 34 кв.м.
7.11.16 г., 15:54 targimot.com
76.0 м²
34 500,00 лв

Къща ОМУРТАГ

ОМУРТАГ ул. Александър Стамболийски № 26
ДВУЕТАЖНА ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ДВА ГАРАЖА И СТУДИО НА ПЪРВИ ЕТАЖ, изградена в груб строеж, находяща се в гр. Омуртаг, ул. „Александър Стамболийски“ № 26 със застроена площ на сградата от 148,11 кв.м. и разгъната застроена площ от 467.56 кв.м.. състояща се от:партерен етаж, включващ магазин за промишлени стоки, два броя гаражи, студио с бокс и санитарен възел, два жилищни етажа, маза, като сградата е изградена въз основа на отстъпено право на строеж върху общински парцел № VІ-225 по плана на гр. Омуртаг, с площ на имота от 513 кв.м.
7.11.16 г., 15:52 targimot.com
148.0 м²
111 600,00 лв

Едностаен апартамент ОМУРТАГ

ОМУРТАГ ул. Тимок № 7, ет. 3, ап. 1
Недвижим имот - апартамент, находящ се в гр. Омуртаг, ул.”Тимок” №7, ет. 3, ап. 1 обособен като самостоятелен обект с идентификатор № 53535.501.1131.1.13 , построен върху държавна земя, парцел ІV, кв. 69 по регулационния план на гр. Омуртаг, състоящ се от две стаи и кухня със застроена площ от 38.89 кв.м., заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 34 с полезна площ от 3.12 кв.м., заедно с 1,46% ид. части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото.
24.10.16 г., 14:48 targimot.com
39.0 м²
11 880,00 лв

Къща ОМУРТАГ

ОМУРТАГ ул. Възраждане № 2
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Омуртаг, ул.“Възраждане“ № 2, а именно: МАСИВНА ЖИЛИЩНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с дървен гредоред, имотна партида № 22911, с идентификатор 53535.501.685.3 със застроена площ от 22 кв.м., МАСИВНА ЖИЛИЩНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с дървен гредоред, имотна партида № 22912, с идентификатор 53535.501.685.2 със застроена площ от 26 кв.м. и ПОЛУМАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, имотна партида № 22910 с идентификатор 53535.501.685.1 със застроена площ то 78 кв.м. построени на основание отстъпено право на строеж върху общинско ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 292 кв.м., за което е отреден УПИ VІІ-685. в кв. 74 по плана на гр. Омуртаг.
24.10.16 г., 14:31 targimot.com
78.0 м²
52 020,00 лв

Къща ОМУРТАГ

ОМУРТАГ ул. Възраждане № 2
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Омуртаг, ул.“Възраждане“ № 2, а именно: МАСИВНА ЖИЛИЩНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с дървен гредоред, имотна партида № 22911, с идентификатор 53535.501.685.3 със застроена площ от 22 кв.м., МАСИВНА ЖИЛИЩНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с дървен гредоред, имотна партида № 22912, с идентификатор 53535.501.685.2 със застроена площ от 26 кв.м. и ПОЛУМАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, имотна партида № 22910 с идентификатор 53535.501.685.1 със застроена площ то 78 кв.м. построени на основание отстъпено право на строеж върху общинско ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 292 кв.м., за което е отреден УПИ VІІ-685. в кв. 74 по плана на гр. Омуртаг.
24.10.16 г., 14:30 targimot.com
78.0 м²
52 020,00 лв

Къща ОМУРТАГ

ОМУРТАГ ул. Волга № 30
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в грл. Омуртаг, ул. „Волга“ № 30, а именно: ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 57 кв.м., построена на основание отстъпено право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот ХІІІ-933 в квартал 37 по регулационния план на града с площ на имота 280 кв. м
24.10.16 г., 14:29 targimot.com
57.0 м²
25 500,00 лв

Етаж от къща ОМУРТАГ

ОМУРТАГ ул. Шар планина № 7
Недвижим имот, находящ се в гр. Омуртаг, ул. "Шал планина" №7, а именно: 1/4 ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО, парцел ІІ-846, в кв. 139, цялото с площ от 524 кв.м., заедно с втори жилищен етаж от построената в него масивна жилищна сграда с площ от 110 кв.м., кафе-аперитив с площ от 36.00 кв.м. и избено помещение с площ от 19.00 кв.м. от приземния етаж на сградата, 1/2 ид.ч. от общите части на сградата и таванското помещение и правото на ползване на северозападната част на парцела.
24.10.16 г., 14:12 targimot.com
110.0 м²
9 600,00 лв

Етаж от къща ОМУРТАГ

ОМУРТАГ ул. Ветеринарна № 5
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Омуртаг, обл. Търговище, ул.“Ветеринарна“ №5, а именно: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ обособен като самостоятелно жилище с идентификатор № 53535.501.1665.1.2 с отделен вход и със застроена площ от 95.10кв.м., състоящ се от кухня, хол, спалня и санитарен възел от ДВУЕТАЖНА ДВУФАМИЛНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена на основание отстъпено право на строеж върху държавен урегулиран поземлен имот с номер VІІ-1665 в кв.49 по регулационния план на гр. Омуртаг, с площ на целия имот от 258 кв.м., заедно и с ½ ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
24.10.16 г., 14:09 targimot.com
95.0 м²
5 880,00 лв

Двустаен, 67m 2 (продажба)

гр.Омуртаг, общ. Омуртаг
Апартамент в град Омуртаг, намиращ се в близост до центъра. Състоящ се от хол, спалня, кухня, коридор, баня и тоалетна заедно, две тераси. Подовата настилка е ламиниран паркет, теракот и плочи. Таваните са изолирани с гипсокартон. Стилни вътрешни интериорни врати изработени по поръчка от боядисан MDF. Входна врата блиндирана. Прозорците са от ПВЦ дограма. Апартамента има външна изолация. Разполага с хидрофорна система свързана към ВИК инсталацията. Към жилището се дават две мазета.
17.10.16 г., 9:52 officespace.bg
65 000,00 лв
Триетажна тухлена къща в тих район на 15 км. от гр. Търговище. На първия етаж са разположени: работилница, голямо помещение, гараж, кухня, трапезария, лятна кухня, баня и тоалетна. Втори етаж - четири големи спални, баня с тоалетна и складово помещение. Още две спални и голяма трапезария могат да бъдат обособени на третия етаж. Обзаведена и отремонтирана. Застроена жилищна площ - 380 кв.м. Двор - 810 кв.м. Чудесна инвестиция както за отдих, така и за селски туризъм.
7.09.16 г., 16:16 alo.bg
380.0 м²
50 000,00 €

Парцел, 5781m 2 (продажба)

гр.Омуртаг, общ. Омуртаг
Излиза на старото шосе, близо до чешмата; Номерът на парцела, съгласно скицата, е 501004 В началото на парцела, от страната на шосето, има два стълба за високо напрежение.
19.04.16 г., 20:21 homes.bg
5781.0 м²
20 000,00 лв

Слънчев тристаен апартамент в кв. Гръцка махала

Област Варна гр. Варна кв. "Гръцка махала" ул. Хан Омуртаг
Ново предложение за наем на тристаен апартамент в гр. Варна, квартал Гръцка махала. Намира се в много комуникативен район, в близост до морето. Сградата е новопостроена (2009). Имотът включва просторно жилище с площ от 125 кв.м. Намира се в близост до басейн Приморски, Площад Славейков, ЖП гара Варна, Пристанище Варна. Жилищната площ се разпределя между просторна и слънчева дневна с кухненска част, две големи спални, два санитарни възела и много голяма тераса, опасваща целия апартамент. Предлага се под наем напълно обзаведен и оборудван. Гръцката Махала - един от най-скъпите квартали във Варна, граничещ с ЖП гарата, Морската градина, Фестивалния комплекс и бул. „Княз Борис I“. В началото на 20-ти век в квартала са издигнати нови сгради с европейски вид, а за техни основи са използвани останките на древните сгради. В „Гръцката махала“ се намират сградите на Българския морски флот, Адмиралтейството на Военноморския флот на българската армия, Музеят на медицината, църквата "Св. Богородица", известна със своята чудотворна икона, областната дирекция на полицията – Варна и други институции. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Ако харесате имота и решите да го наемете, ще имаме ангажимент да организираме среща с наемодателя, на която ще подготвим и ще предоставим за одобрение и подпис от двете страни на договор за наем и приемо-предавателен протокол за имота. Обичайната практика е да се предплати един наем за първия месец и да се остави гаранционен депозит при наемодателя в размер на един наем. Свържете се с отговорния брокер за този имот за по-подробна информация относно процедурата за наемане на имот. С нас можете не само да наемете имот, но и да се възползвате от редица допълнителни услуги. Можем да предложим застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
19.04.16 г., 20:06 bulgarianproperties.bg
125.0 м²
650,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Омуртаг
1 2