Етаж от къща НЕСЕБЪР

НЕСЕБЪР ул."Добромир" №2, ет.2
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 51500.501.260.2.2 (петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и едно, точка, двеста и шестдесет, точка, две, точка, две) по кадастралната карта на гр.Несебър, обл.Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-46/18.08.2006 г.на Изп.директор на АК, с адрес: гр.Несебър, п.к.8230, ул.“Добромир“ №2, ет.2, като самостоятелния обект попада в сграда №2 (две), разположена в поземлен имот с идентификатор № 51500.501.260 (петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и едно, точка, двеста и шестдесет) с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ по документ 123.00 (сто двадесет и три) кв.м., при съседи: на същия етаж – няма, под обекта- 51500.501.260.2.1, над обекта – няма, ведно със следните прилежащи части: 12 (дванадесет) кв.м. западна стая от тавански етаж, 9 (девет) кв.м. западна стая от тавански етаж, който имот е идентичен с: АПАРТАМЕНТ на втори жилищен етаж от изградената жилищна сграда- северен близнак, който е на площ от 123 (сто двадесет и три) кв.м., ведно със следните прилежащи части: две западни стаи от таванския етаж на площ от 12 (дванадесет) кв.м. и 9 (девет) кв.м., която жилищна сграда е изградена в парцел I-408 (първи за имот пл.номер четиристотин и осем) по стария план на гр.Несебър, а по новия е парцел I-137 (първи за имот пл.номер сто тридесет и седем) в кв.35 (тридесет и пет), урегулиран от 280 (двеста и осемдесет) кв.м., при граници: от две страни – улица, п.II-138 и VI-141.
18.11.16 г., 19:32 targimot.com
123.0 м²
158 800,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Несебър ул. Добромир