Парцел МОНТАНА

МОНТАНА ул."Веренишка"№97А
- 1/3 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор 48489.9.110 по кадастралната карта на град Монтана, община Монтана, областМонтана, одобрена със заповед №РД – 18 – 29/05.04.2006г. на Изпълнителен директор на Агенция по кадастъра, с адрес на сградата: гр.Монтана, ул. »Веренишка» № 97-97А с площ 678 кв.м., трайно предназначение: Урбанизирана с начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/. Стар идентификатор: 3076, квартал: 331, парцел: ІV, при съседи: 48489.9.225; 48489.9.108; 48489.9.109, 48489.9.104.
25.11.16 г., 19:32 targimot.com
678.0 м²
6 982,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Монтана ул. Веренишка